Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.246.2014

Koszalin, dn.  13   lutego 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki           

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

Pan

Michał Kolos

Firma przedsiębiorcy:

CAR AUDIO MEDIA MICHAŁ KOLOS

ul. Zwycięstwa 40 lok. 36

75-037 Koszalin

 

DECYZJA nr  ZNP.8361.246.2014

nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów  i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcęMichała Kolosa wykonującego  działalność gospodarczą pod nazwą CAR AUDIO MEDIA MICHAŁ KOLOSw Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 40 lok. 36,karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.) z uwagi na brak uwidocznienia cen oferowanych w miejscu sprzedaży detalicznej towarów.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniach 25 listopada  i 2 grudnia 2014  r.  na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr  00014215 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u  przedsiębiorcy Michała Kolosa, wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą CAR AUDIO MEDIA MICHAŁ KOLOS,  zwanego dalej również „stroną”, w sklepie z artykułami przemysłowymi w  Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 40 lok. 36.

 

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej także „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

W toku kontroli ustalono, że w sklepie kontrolowanego, który jest miejscem sprzedaży detalicznej, na 59 partii towarów objętych sprawdzeniem w przypadku 50 partii brak było uwidocznienia ich ceny. Dotyczyło to następujących towarów: amplituner PIONEER A-50, amplituner DENON AVR-2113, amplituner DENON AVR-X500, amplituner HARMAN KARDON AVR-460, amplituner MARANTZ PM 8005, amplituner NAD C326 BEE, amplituner NAD C356 BEE, amplituner NAD C375 BEE, amplituner ONKYO TX-8030, amplituner ONKYO TX-8050, amplituner ONKYO TX-NR414, amplituner PIONEER SX-20-K 210 W, amplituner PIONEER SX-20, amplituner PIONEER VSX-529-K, amplituner PIONEER VSX-923, amplituner SONY STR-DN 1040, amplituner TAGA HARMONY HTA-500B 60W, amplituner YAMAHA A-S500 240W, amplituner YAMAHA R-S 201, kolumny głośnikowe CANTON GLE 496, kolumny głośnikowe MAGNAT Art. 14472812, kolumny głośnikowe MAGNAT QUANTUM 6725A, kolumny głośnikowe MAGNAT QUANTUM 675 Art. Nr 1464822, kolumny głośnikowe MAGNET 1002, kolumny głośnikowe PARADIGM MONITOR 11s.7, kolumny głośnikowe PARADIGM MONITOR 7s.7, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY AZURE F-60 20W-150W, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY AZURE S-40 20W-150W, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY TAV-506F v.2 20W-120W, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY TAV-606S v.3 20W-100W, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY TSW-120 v.2, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY TAV 606F SE, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY TAV-506F v.2, kolumny głośnikowe TAGA HARMONY TAV-606C v.3, odtwarzacz BLUE-RAY PIONEER BDP-170-K, odtwarzacz MARANTZ SA 8005, odtwarzacz NAD C516 BEE, odtwarzacz NAD C546 BEE, odtwarzacz ONKYO BD-SP309, odtwarzacz ONKYO DX-7355, odtwarzacz PIONEER PD-30-K, odtwarzacz PIONEER PD-30-S, radioodtwarzacz samochodowy KENWOOD KMM 100GY, radioodtwarzacz samochodowy KENWOOD KMM 100RY, radioodtwarzacz samochodowy KENWOOD KMM 100AY, radioodtwarzacz samochodowy PIONEER MIXTRAX DEN X66000DAB, wzmacniacz NAD C 356 BEE STEREO, wzmacniacz PIONEER A-20, wzmacniacz PIONEER A50-S, wzmacniacz YAMAHA A-S 500.

Wobec powyższego w toku kontroli stwierdzono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 w związku z art. 25 ustawy w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Jednocześnie stwierdzono, że wskazane wyżej towary dla których nie uwidoczniono cen, stanowią przeważającą część oferty handlowej przedsiębiorcy w jego lokalu, będącym miejscem przeprowadzenia kontroli.

 

W toku kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienia w ten sposób, iż na drzwiach wejściowych do swojego sklepu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 40 lok. 36 uwidocznił wywieszkę o treści „Hurtownia czynna w godzinach: poniedziałek piątek: 9.00-17.00 sobota: nieczynne – pilne na tel. 660-111-110 niedziela: nieczynne. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.” Dodatkowo przedsiębiorca wyjaśnił, iż od początku grudnia 2014 r. zaprzestał prowadzenia sprzedaży detalicznej w sklepie, a sprzedaż prowadzona będzie za pośrednictwem serwisu aukcyjnego allegro.

 

Mając na względzie dokonane ustalenia, pismem z dnia 15 stycznia 2015 r.  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Michała Kolosa, wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą CAR AUDIO MEDIA MICHAŁ KOLOS, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia z uwagi na niewykonanie obowiązku uwidocznienia w miejscu sprzedaży detalicznej cen oferowanych towarów.

Jednocześnie w ww. zawiadomieniu stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z przysługujących jej w tym zakresie uprawnień.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

 

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.).

 

W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia, towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, z zastrzeżeniem § 3a i 5, wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy cena  to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

 

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

 

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy uwzględniono, że obowiązek dotyczący uwidocznienia cen towarów w miejscu sprzedaży detalicznej, polega na podaniu tych cen na wywieszkach, którymi to wywieszkami opatruje się towary oferowane kupującym i tym samym uwidacznia się dla tych towarów ich ceny w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie. W niniejszej sprawie stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidocznił w żaden sposób cen oferowanych przez siebie 50 partii towarów, czym nie dopełnił ciążącego na nim w tym zakresie obowiązku. Stwierdzony brak uwidocznienia cen dotyczył przeważającej części oferty handlowej przedsiębiorcy w jego lokalu. Nie uwidaczniając tychże cen strona pozbawiła konsumentów możliwości realizacji prawa do informacji o cenach towarów, w tym porównania stosowanych przez stronę w swoim sklepie cen z cenami produktów tego samego rodzaju, oferowanych przez innych przedsiębiorców. Zauważyć należy, że ceny należą do podstawowych, istotnych elementów zawieranych umów sprzedaży wpływających na wybór konsumentów.  Brak uwidocznienia cen towarów pozbawia konsumentów możliwości rozważenia przedstawionej oferty i podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zawarcia określonej umowy z określonym kontrahentem, a przez to ogranicza swobodę zawierania umów. Wobec powyższego stopień naruszenia przez stronę obowiązków oceniono jako bardzo poważny.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej – od dnia 25.10.2014 r., to jest od dnia wejścia w życie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług – objęty kontrolą organu. Uwzględniono również fakt niezwłocznego (w toku kontroli) usunięcia przez przedsiębiorcę stwierdzonych naruszeń poprzez sporządzenie i umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym (drzwi wejściowe do lokalu przedsiębiorcy) informacji, iż w sklepie nie prowadzi się sprzedaży detalicznej, co od strony formalno-prawnej wyłącza zastosowanie w takiej sytuacji przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Z drugiej jednak strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, iż przedsiębiorca stosunkowo długo wykonuje specjalistyczną działalność gospodarczą, tj. od 12.10.2006 r. i powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności istotnych z punktu widzenia ochrony praw i interesów konsumentów.

 

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia stronyo wielkości osiągniętych przychodów w 2014 r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości  500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie – udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował  ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.             Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                       Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

         Andrzej Kuśpiel

      Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:

  1. Pan Michał Kolos

CAR AUDIO MEDIA MICHAŁ KOLOS

ul. Zwycięstwa 40 lok.36

75-037 Koszalin

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-05-2015 16:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 25-06-2015 14:37