Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli u wybranych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług hotelarskich i realizujących czeki EUROREST


 

Zgodnie z pismem nr BK/ANU-42-35/07/BSz z dnia 22 czerwca 2007r. dotyczącym przeprowadzenia kontroli u wybranych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług hotelarskich i realizujących czeki Eurorest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  w Szczecinie informuje, że w dniach 18 - 25 lipca 2007 roku przeprowadził 2 kontrole (Rewal, Świnoujście).

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do zleconych zagadnień, przedstawiają się następująco:

 

 1. Legalność prowadzonej działalności.

Kontrolowani przedsiębiorcy zgłosili prowadzoną działalność do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca w Świnoujściu nie dopełnił obowiązku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w części dotyczącej przedmiotu działalności z uwagi na to, że nie ujął we wpisie faktycznie wykonywanej działalności określonej według PKD 55.23.Z jako „Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

 

W pozostałym zakresie przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zakresem zgłoszonym we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

 

W zakresie oznaczenia siedziby i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Przedsiębiorcy posiadali zawarte umowy o współpracy handlowej, które określały zasady współpracy handlowej stron w celu pozyskiwania i obsługi klientów w obiektach hotelarskich kontrolowanych przedsiębiorców i tak:

 • Przedsiębiorca w Rewalu zawarł umowę o współpracy handlowej Nr HT 000214 w dniu 30 stycznia 2002 r. właścicielem i dystrybutorem czeków Eurorest. Umowa zawiera deklarację o okresach honorowania czeków, tj. we wskazanym okresie od 1 września do 15 czerwca, z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i wakacji. Jak wyjaśnił kontrolowany przedsiębiorca w 2007 roku wykorzystano 7 czeków hotelowych „Eurorest”. Kontrolowany przedsiębiorca nie archiwizuje wykorzystanych czeków. Poza sezonem letnim w ramach ww. umowy przygotowane do świadczenia usług były cztery pokoje, w tym 3 dwuosobowe i 1 trzyosobowy. Realizując czeki hotelowe Eurorest klient wnosił dzienną opłatę 42 zł tytułem całodziennego wyżywienia tj. śniadania i obiadokolacji. Klienci korzystający z tej usługi nie żądali wystawienia faktur ani rachunków.

 • Przedsiębiorca w Świnoujściu zawarł umowę o współpracy handlowej Nr 39175/4494623843 w dniu 05 marca 2007 r. W okresie obowiązywania czeków hotelowych EUROREST i TRAVELLOYD cena za jeden osobodzień wynosiła 45,00 zł. Pobyt minimalny 3 dni. Posiadacz czeku hotelowego uprawniony był do otrzymania w ramach uzgodnionych cen posiłków: śniadania, ciepłego posiłku głównego (2 dania) oraz deseru.

 

 

 

 

 

 1. Status obiektów.

Kontrolowani przedsiębiorcy nie posiadali decyzji potwierdzających stopień zaszeregowania kontrolowanych obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii. Jak wyjaśnili obiekty nie były zaszeregowane do żadnego rodzaju i kategorii. Świadczyli usługi hotelarskie polegające na wynajmowaniu pokoi w innych obiektach krótkotrwałego zakwaterowania. Posiadali zaświadczenia o zgłoszeniu świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach wydane dla kontrolowanych przedsiębiorców przez właściwe terytorialnie organy samorządu terytorialnego.

 

Ustalono, że przedsiębiorca w Rewalu używał zastrzeżonej art. 43 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zmianami) nazwy rodzajowej „Pensjonat” w ten sposób, że

  • w ogłoszeniu na swojej stronie internetowej przedsiębiorca w nazwie obiektu podał „Pensjonat u ……..”

  • w umowie o współpracy handlowej przedsiębiorca użył tej samej nazwy rodzajowej „Pensjonat u …….”.

 1. Uwidacznianie cenników.

Dokonano oceny prawidłowości uwidaczniania cenników w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) w związku z art.12 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.). Stwierdzono brak uwidocznienia cennika zawierającego dokładne określenie rodzaju i zakresu usług u przedsiębiorcy w Rewalu.

 1. Prawidłowość stosowania i pobierania opłat.

Rzetelność naliczania i pobierania opłat za świadczone usługi hotelarskie sprawdzono u przedsiębiorcy w Rewalu. W roku 2007 r. przedsiębiorca ten wystawił 4 rachunki dla gości nie korzystających z czeków hotelowych Eurorest. W rachunkach tych w nazwie usługi podawano: „za pobyt na wczasach w okresie (podawano daty wskazujące początek i koniec pobytu)” z określeniem ilości osób korzystających z usługi. Nie rozdzielano kwoty na ceny za usługi noclegowe i wyżywienie. Na tej podstawie sprawdzono rzetelność naliczania opłat w porównaniu z cenami uwidocznionymi w sporządzonym, w trakcie kontroli cenniku. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Przedsiębiorca w Świnoujściu nie wystawiała rachunków za pobyt klientów. Jak wyjaśniła klienci nie żądali takich rachunków. W związku z powyższym u tego przedsiębiorcy nie dokonano sprawdzenia rzetelności naliczania i pobierania opłat.

 

 

 

 

 

 1. Różnice w cenach za usługi dla posiadaczy czeków Eurorest i osób nie posiadających czeków.

Analizując oferty kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono, że przedsiębiorca w Rewalu świadczył usługi hotelarskie z całodziennym (dwa posiłki) wyżywieniem. Wyżywienie obejmowało śniadanie i obiad zwany obiadokolacją. Nie prowadzono sprzedaży posiłków osobom nie wynajmującym miejsc noclegowych. W związku z tym u tego przedsiębiorcy nie można było ustalić kwoty za samo wyżywienie w celu wykazania różnicy pomiędzy kosztami dla korzystających z czeków Eurorest, a klientami nie korzystającymi z tych czeków. Wykazano natomiast różnicę liczoną za usługę hotelową łącznie z wyżywieniem i kształtowało się to następująco:

   • cena miejsca w pokoju 1-osobowym - 60,00 zł za dobę, dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest - 42,00 zł za dobę, korzyść dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest wynosiła18,00 zł,

   • cena miejsca w pokoju 2-osobowym - 50,00 zł. za dobę od osoby dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest 42,00 zł za dobę, korzyść dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest wynosiła 8,00 zł,

   • cena miejsca w pokoju 3-osobowym 48,00 zł za dobę od osoby, dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest 42,00 zł za dobę, korzyść dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest wynosiła 6,00 zł.

 

U przedsiębiorcy w Świnoujściu w cenniku uwzględniono koszt całodziennego wyżywienia składającego się z dwóch posiłków tj. śniadania i obiadokolacji bez konieczności korzystania z usługi hotelowej, który wynosił 35,00 zł od osoby. Porównując opłatę pobieraną od klientów korzystających z czeków hotelowych Eurorest, tj. 45,00 zł od osoby, strata dla osób korzystających z czeków wynosiła 10,00 zł.

 1. Odmowa honorowania czeków Eurorest.

Kontrolowani przedsiębiorcy przyjmowali klientów korzystających z czeków Eurorest w ograniczonym zakresie, w czasie określonym w umowach. Były to okresy poza sezonem wakacyjnym. Klienci chcący korzystać z usługi w ramach posiadanego czeku Eurorest musieli się najpierw upewnić, że są wolne miejsca. Odbywało się to przede wszystkim drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail). W takich okolicznościach to od decyzji przedsiębiorców zależało przyjęcie lub nie klientów korzystających z czeków Eurorest. Zwraca uwagę fakt, że korzystniejszym dla przedsiębiorców było przyjęcia klienta nie korzystających z czeków Eurorest. Nie stwierdzono przypadków odmowy honorowania czeków Eurorest.

 1. Realizacja obowiązku opłacania stawek żywieniowych.

W związku z tym, że umowy określały w sposób wyraźny realizację czeku Eurorest, gdzie wskazywano obowiązek opłacenia stawki żywieniowej, nie stwierdzono przypadków odstępowania od realizacji tego wymogu. Przyjmowano opłaty za całodzienne wyżywienie.

Zwraca uwagę fakt, że całodzienne żywienie stanowiły 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad). Przedsiębiorcy nie ukrywali, że faktyczne koszty przygotowania dwóch posiłków były niższe niż ustalone przez nich ceny. Jest to swoista rekompensata dla przedsiębiorcy za wynajęcie miejsca noclegowego, za które klient teoretycznie nie płacił. Nie stwierdzono, aby klienci korzystający z czeków Eurorest ponosili inne koszty od ww. stawek.

 

 1. Faktyczna realizacja uprawnień.

Na podstawie opracowanych przez kontrolowanych przedsiębiorców cenników sprawdzono różnice cenowe za wyżywienie porównując ceny dla klientów korzystających z czeków Eurorest z cenami dla klientów nie korzystających z takich czeków stwierdzając:

    1. przedsiębiorca w Rewalu, w trakcie kontroli opracował i uwidocznił cennik. Z cennika wynikało, że poza sezonem letnim tj. od 1 września do 15 czerwca, czyli w okresie, kiedy były honorowane czeki hotelowe Eurorest doba pobytu z wyżywieniem obejmującym śniadanie i obiadokolację dla klienta bez czeku hotelowego Eurorest kształtowała się następująco:

    2. w pokoju 1-osobowym 60zł za dobę od osoby - dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest 42 zł za dobę od osoby, korzyść dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest wynosiła18 zł,

    3. w pokoju 2-osobowym 50zł za dobę od osoby - dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest 42 zł za dobę od osoby, korzyść dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest wynosiła 8 zł,

    4. w pokoju 3-osobowym 48 zł za dobę od osoby - dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest 42 zł za dobę od osoby, korzyść dla klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest wynosiła 6 zł.

  1. u przedsiębiorcy w Świnoujściu z cennika wynikało, że doba pobytu bez wyżywienia dla klienta bez czeku hotelowego Eurorest wynajmującego apartament dwuosobowy wynosiła 80,00 zł.(40 zł od osoby). W cenniku uwzględniono również koszt całodziennego wyżywienia, składającego się z dwóch posiłków tj. śniadania i obiadokolacji, który wynosił 35,00 zł od osoby. Czyli łączny koszt pobytu jednej osoby z wyżywieniem kształtowałby się w wysokości 75,00 zł. Porównując opłatę pobieraną od klientów korzystających z czeków hotelowych Eurorest, tj. 45,00 zł od osoby, korzyść dla tych klientów, w stosunku do osób nie korzystających z czeków, które zdecydowałyby się wykupić całodzienne wyżywienie, wynosiła 30,00 zł

  1. Prawa do wyboru pokoi noclegowych i pory posiłków.

  W zakresie wyboru pokoi noclegowych, korzystający z czeków Eurorest nie mieli dużych możliwości z uwagi na to, że przedsiębiorcy do realizacji usług w tym zakresie przeznaczali niewielką ilość miejsc noclegowych.

   

  Przedsiębiorca w Rewalu przygotował do realizacji tych usług 4 pokoje z 9 miejscami (łącznie 36 miejsc noclegowych), a przedsiębiorca w Świnoujściu tylko 1 apartament z 2 miejscami noclegowymi.

   

  Pory wydawania posiłków dla korzystających z usług w ramach czeków Eurorest były z góry ustalone i zawierały się w podanych poniżej przedziałach czasowych:

  • dom gościnny w Rewalu: śniadania w godzinach od 900 do 1000, obiadokolacje w godz. od 1600 do 1700,

  • w Świnoujściu śniadania w godzinach od 900 do 1000, a obiadokolacje od 1400 do 1800.

  Niezależnie od ustalonych wyżej godzin, jak wyjaśniali przedsiębiorcy, klienci mieli możliwość ustalenia dogodnych dla siebie pór wydawania posiłków, z czego niektórzy korzystali.

   

  PODSUMOWANIE

  Realizując kontrole zwraca uwagę fakt, że przedsiębiorcy uczestniczący w programie Eurorest proponowali wysokie stawki całodziennego wyżywienia wydając przy tym tylko dwa posiłki dziennie. Powyższe znacznie obniża koszty pobytu uczestnika korzystającego z czeku Eurorest. Należy przypuszczać, że jest to swoista rekompensata za nieodpłatne wynajęcie miejsca noclegowego.

   

  W trakcie kontroli nie było możliwości przeprowadzenia wywiadu z klientami korzystającymi z czeków Eurorest, Analizując opinie zawarte na stronie internetowej www.eurorest.net dotyczące kontrolowanych obiektów stwierdzono, że były one pozytywne.

   

  Przedsiębiorcy potwierdzali, że klienci przed skorzystaniem z usług w ramach czeków Eurorest często dzwonili z zapytaniem, czy w ramach czeku hotelowego Eurorest, można skorzystać z noclegu (nieodpłatnie), bez wykupienia całodziennego wyżywienia. W tych przypadkach odmawiano takiej usługi, gdyż zasadą wynikającą z regulaminu korzystania z czeku hotelowego Eurorest i Travelloyd był wykup obowiązkowej stawki żywieniowej.

   

  W jednym przypadku u przedsiębiorcy w Rewalu zgłoszono jedną ustną uwagę klienta korzystającego z czeku hotelowego Eurorest. Uwaga dotyczyła wysokości opłaty za wyżywienie (42 zł od osoby). Jak wyjaśnił przedsiębiorca klientce wytłumaczono sposób naliczania opłaty, co przyjęła do wiadomości. Innych zgłoszeń - uwag klientów, co do świadczonych usług nie było.

   

  Wnioski.

  Ustalenia kontroli dały podstawę do:

   1. skierowania wniosku o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Grodzki przeciwko przedsiębiorcy w Rewalu za:

  • używanie w oznaczeniu obiektu hotelarskiego nazwy rodzajowej „Pensjonat”,

  • nie uwidocznienie cennika usług,

  tj. z art. 601 § 4 pkt 2a i art. 137 § 1 Kodeksu wykroczeń,

   1. skierowania informacji do UOKiK o stosowaniu czynu nieuczciwej konkurencji, polegającym na używaniu w oznaczeniu domu gościnnego w Rewalu nazwy rodzajowej „Pensjonat” bez posiadania stosownej decyzji,

   2. ukarania przedsiębiorcy w Świnoujściu mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian danych ujętych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej tj. z art. 601 § 2 KW,

   3. skierowania wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 28-08-2007 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 28-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:03