Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.183.2014

Szczecin, dnia 23.03.2015r.

 

  ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

 

Bogusław Durajczyk

 

Firma przedsiębiorcy:

Sklep spożywczo-rolny

Bogusław Durajczyk

ul. Wojciecha Kossaka 12a

71-170 Szczecin

 

 

DECYZJA nr WKŻ.8361.183.2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Bogusławowi Durajczyk, firma przedsiębiorcy: Sklep spożywczo-rolny Bogusław Durajczyk, karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii jaj o wartości 41,50 złotych, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w przepisach:

  1. art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 lit. c), d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.) – w przypadku 1 partii, tj. 4 opakowań jednostkowych jaj świeżych kl. A, jaja z wolnego wybiegu wyprodukowanych przez producenta Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Kazimierz Piasecki, ul. Kolnicka 1, Boguszyn, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą - z uwagi na brak nazwy lub firmy oraz adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym odpowiedzialnego za informacje na temat żywności oraz brak oznaczenia klasy wagowej i daty minimalnej trwałości,
  2. art. 16 lit. a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.) – w przypadku 1 partii jaj luzem – w miejscu sprzedaży której brak było informacji dla konsumenta w zakresie: klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniach 21 i 22 października 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00013733 oraz 00013734 z dnia 21.10.2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Bogusław Durajczyk, firma przedsiębiorcy: Sklep spożywczo-rolny Bogusław Durajczyk, zwanego dalej również „stroną”, wykonującego działalność gospodarczą w pawilonie przy ul. 26-go Kwietnia w Szczecinie.

 

W toku kontroli w ofercie handlowej stwierdzono 2 partie jaj, o wartości 41,50 złotych, których oznakowanie poddano ocenie m.in. pod kątem przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.).

 

W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że w oznakowaniu partii jaj świeżych w opakowaniu jednostkowym o wartości 22,00 złote, producenta Gospodarstwo Rolno- Hodowlane Kazimierz Piasecki, ul. Kolnicka 1, Boguszyn brak było danych identyfikujących producenta, tj. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze, co stanowiło naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) oraz brak było oznaczenia klasy wagowej i daty minimalnej trwałości, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1 lit. c), d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.).

 

Ponadto stwierdzono, że w miejscu sprzedaży partii jaj oferowanych do sprzedaży luzem brak było informacji dla konsumenta w zakresie: klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości, co stanowiło naruszenie art. 16 lit. a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.).

 

 

W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że poddane kontroli środki spożywcze nie odpowiadają wymaganiom określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oraz art. 12 ust. 1 lit. c), d) – w przypadku jaj świeżych w opakowaniach jednostkowych oraz art. 16 lit. a), c), d), e) – w przypadku jaj oferowanych do sprzedaży luzem - rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 589/2008”.

 

Zgodnie bowiem z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej informacje w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (…). Jednocześnie w myśl przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości, w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 grudnia 2014r., w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia 589/2008 opakowania zawierające jaja klasy A posiadają na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia w zakresie klasy wagowej (…) oraz daty minimalnej trwałości (…).

 

Przepis art. 16 rozporządzenia 589/2008 stanowi, że w przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się informacje dotyczące: klasy jakości (lit. a), (…), oznaczenie metody chowu równoważne oznaczeniu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 (lit. c), objaśnienie znaczenia kodu producenta (lit. d), daty minimalnej trwałości (lit. e).

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, do kontrolowanego przedsiębiorcy (strony w niniejszym postępowaniu) oraz producenta jaj w opakowaniach jednostkowych, tj. do Kazimierza Piaseckiego, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, jak również do dostawcy przedmiotowych jaj, będącym wprowadzającym do obrotu, który wyczerpuje również definicję producenta, o której mowa w art. 3 pkt 9 lit. b ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w dniu 4 listopada 2014r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pismem z dnia 14.11.2014r. kontrolowany poinformował, że wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte. Producent Kazimierz Piasecki, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane pismem z dnia 17 listopada 2014r. zapewnił, iż każda partia jaj oznakowana jest numerem identyfikacyjnym producenta, klasą wagową oraz datą minimalnej trwałości. Z kolei w swoim piśmie z dnia 17 listopada 2014r. Ryszard Kasprzak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, wyjaśnił, iż brak właściwego oznakowania na zakwestionowanej partii jaj powstał na skutek zdarzenia, jakie miało miejsce podczas transportu jaj, podczas którego doszło do uszkodzenia opakowań i które to zdarzenie spowodowało konieczność przepakowania jaj do opakowań zastępczych, nieoznakowanych. Jednocześnie wprowadzający do obrotu zapewnił, iż nieprawidłowości zostały usunięte.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz uwzględniając okoliczność, iż z dniem 13 grudnia 2014r. nastąpiła zmiana przepisów prawa żywnościowego, która spowodowała uchylenie m.in. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oraz uwzględniając okoliczność, iż Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 774), zwanego dalej „dotychczasowym rozporządzeniem” w myśl art. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2014r., poz. 1722) utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie, tj. w dniu 9 stycznia 2015 r. nowego rozporządzenia w tym zakresie, wydanego na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy o jakości, tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), zwanego dalej również „rozporządzeniem w sprawie znakowania”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dokonał analizy stwierdzonego w toku kontroli naruszenia w kontekście podstaw do wszczęcia postępowania zmierzającego do wymierzenia kary administracyjnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 w/w ustawy.

 

Obecnie wymogi dotyczące informacji na temat żywności uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011r., s. 18 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 1169/2011”, które jest aktem prawnym obowiązującym wprost w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Uwzględniając zaistniałą zmianę w przepisach, wykazane w toku kontroli naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) dotychczasowego rozporządzenia oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości zakwalifikowano w niniejszym postępowaniu jako naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia 1169/2011, który wskazuje na obowiązek podania informacji na temat żywności w zakresie nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1, tj. podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy (…).

 

Niezależnie od powyższego z uwagi na okoliczność, że zmiany w prawie żywnościowym nie spowodowały zmian w regulacjach rozporządzenia 589/2008, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej kwalifikację niespełniania wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w w/w rozporządzeniu pozostawił zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku kontroli.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 27 lutego 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Bogusława Durajczyk, firma przedsiębiorcy: Sklep spożywczo-rolny Bogusław Durajczyk o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii jaj nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości określonych w art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 lit. c), d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008, s. 6 ze zm.) – w przypadku 1 partii, tj. 4 opakowań jednostkowych jaj świeżych kl. A, jaja z wolnego wybiegu wyprodukowanych przez producenta Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Kazimierz Piasecki, ul. Kolnicka 1, Boguszyn, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą - z uwagi na brak nazwy lub firmy oraz adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym odpowiedzialnego za informacje na temat żywności oraz brak oznaczenia klasy wagowej i daty minimalnej trwałości oraz w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 lit. a), c), d), e) w/w rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r.– w przypadku 1 partii jaj luzem – w miejscu sprzedaży której brak było informacji dla konsumenta w zakresie: klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wysłane do strony na adres do doręczeń wskazany w CEIDG, uznano za skutecznie doręczone i pozostawiono w aktach sprawy, zgodnie z przepisem art. 44 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Do dnia 8 stycznia 2015r. wymagania dotyczące m.in. znakowania środków spożywczych bez opakowań określone były w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774), którego § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) stanowił, że opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej informacje w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (…). Jednocześnie w myśl przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości, w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 grudnia 2014r., w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 1169/2011, określającym wymagania dotyczące informacji na temat żywności obowiązek podania informacji dotyczących nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 (podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy (…)) wynika z treści art. 9 ust. 1 lit. h).

 

Z kolei w myśl przepisu art. 12 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia 589/2008 opakowania zawierające jaja klasy A posiadają na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia w zakresie klasy wagowej (…) oraz daty minimalnej trwałości (…).

 

Przepis art. 16 rozporządzenia 589/2008 stanowi, że w przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się informacje dotyczące: klasy jakości (lit. a), (…), oznaczenie metody chowu (lit. c), objaśnienie znaczenia kodu producenta (lit. d), daty minimalnej trwałości (lit. e).

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Niespełniające wymagań przepisów rozporządzenia 1169/2011 oraz rozporządzenia 589/2008 środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, a stan faktyczny polegający na naruszeniu tych przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Dodatkowo, w myśl art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004(Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), obowiązującego od 13 grudnia 2014r., podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej, że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

 

Przepis art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla ust. 2-4 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

 

W świetle powyższego przedsiębiorca Bogusław Durajczyk, firma przedsiębiorcy: Sklep spożywczo-rolny Bogusław Durajczyk odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że w przypadku wyrobów oferowanych luzem oznakowanie w miejscu sprzedaży stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy o rodzaju i właściwościach środka spożywczego. W związku z tym uznano, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na braku informacji w zakresie klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości narusza prawo konsumentów do rzetelnej i podstawowej informacji o tego rodzaju produktach, mającej zasadniczy wpływ na dokonywany przez nich wybór i pozwalającej na właściwą identyfikację jaj oraz odróżnienie cech określonego rodzaju jaj od innych znajdujących się w obrocie, jak i ustalenie daty, do której dany środek spożywczy może być spożywany. Podobnie organ ocenił stopień szkodliwości czynu w przypadku jaj w opakowaniach jednostkowych, które nie posiadały informacji dotyczących klasy wagowej oraz daty minimalnej trwałości. Niepodanie natomiast nazwy czy imion i nazwisk oraz adresu producentów jaj w opakowaniach, choć stanowi naruszenie wymagań mniejszej wagi w stosunku do wyżej wymienionych, to może uniemożliwiać bądź utrudniać konsumentom identyfikację podmiotu produkującego produkt.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem działalności strony jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. Organ uznał, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do zakwestionowanych jaj bez opakowania bezpośredni wpływ miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwych informacji w miejscu sprzedaży. Podobnie organ ocenił nieprawidłowości dotyczące jaj w opakowaniu. Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu były ewidentne, a niedopuszczenie do ich wystąpienia leżało w mocy strony, która jako świadomy i profesjonalny uczestnik obrotu powinna wykazać się znajomością przepisów prawa żywnościowego i dbałością o ich przestrzeganie. Z drugiej strony uwzględniono przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy wynikającą z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz wskazującą na zastosowanie się do wniosków i zaleceń organu kontroli.

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawową część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę okoliczność, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w jednym tylko miejscu i nie był dotychczas kontrolowany przez tut. organ.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia uzyskanego w toku kontroli stwierdził, że w świetle kryteriów wymienionych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), strona należy do kategorii mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę fakt, że udział przedsiębiorcy w obrocie rynkowym jest jednym z najmniejszych spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców. Z tego też względu, jak i uwzględniając okoliczność, iż pięciokrotna wartość korzyści majątkowej z tytułu wprowadzenia do obrotu dwóch partii jaj nie przekracza kwoty 500,00 złotych (dolna granica ustawowego zagrożenia), organ odstąpił od ustalania kwotowej wartości obrotów strony, uznając iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki i wymiar kary pieniężnej. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

 

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie stronie na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w minimalnej ustawowej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary organ uwzględnił wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia w kontekście rodzaju artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej oraz dokonaną ocenę stopnia szkodliwości czynu wskazującą na naruszenie interesów konsumentów, a dalej – ocenę stopnia zawinienia i zakresu naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia powyższe wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Bogusław Durajczyk, Firma przedsiębiorcy: Sklep spożywczo-rolny Bogusław Durajczyk powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Paweł Kryzan

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora

                                                .........................................................................................

                                                                                  (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. Bogusław Durajczyk

Sklep Spożywczo-Rolny

ul. Wojciecha Kossaka 12a

71-170 Szczecin

  1. aa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-04-2015 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2015 08:21