Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja w wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań


INFORMACJA

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz program kontroli nr BK/NR-040-2/07EC z dnia 09.04.2007r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w II kwartale 2007 r. przeprowadzili 11 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym 6 w hurtowniach i 5 w punktach sprzedaży detalicznej (w tym 1 w sklepie internetowym). Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 r. zabawki spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045), a także wyeliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim, Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Nieprawidłowości odnotowano u każdego z kontrolowanych przedsiębiorców.

 

W okresie objętym informacją Urząd Celny nie zgłosił żadnego wniosku o wydanie opinii dotyczącej zabawek.

 

Kontrolą w zakresie spełnienia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) objęto 69 partii zabawek wartości 190.720,52 zł wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004r., w tym:

 • 51 partii zabawek wartości 11.959,25 zł, importowanych przez polskich przedsiębiorców z krajów trzecich,

 • 7 partii zabawek wartości 42.648,35 zł importowane przez inne kraje UE z krajów trzecich,

 • 9 partii zabawek wartości 135.938,68 zł wyprodukowanych przez kraje UE,

 • 2 partie wartości 174,24 zł wyprodukowane w Chinach dla polskiego przedsiębiorcy.

 

Spośród badanych 69 partii zabawek, 60 partii wartości 188.784,12 zł było przeznaczonych dla dzieci powyżej 3 lat.

 

Z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości ogółem zakwestionowano 40 partii zabawek wartości 49.313,58 zł.

 

Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek zabawek u 6 przedsiębiorców.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

 

1. Prawidłowość oznakowania znakiem CE

Sprawdzono prawidłowość oznakowania znakiem CE 69 partii zabawek, wartości 190.720,52 zł w oparciu o przepisy § 32 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045).

 

Brak oznakowania znakiem CE stwierdzono na partii (8 szt. ) zabawki ”kosmetyki dla lalek w torebce”- cienie do powiek, wartości 24,00 zł, wyprodukowanej w Chinach. Powyższe było niezgodne z przepisami § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045). Zabawka posiadała oznaczenie CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym, natomiast opakowania jednostkowe (kasetki z tworzywa sztucznego) nie posiadały tego oznaczenia. W sklepie prowadzono sprzedaż ww. zabawki z opakowania zbiorczego.

 

W związku z tym, że przedmiotowa zabawka została zakwestionowana z uwagi na niespełnienie zasadniczych i innych wymagań szczegółowo opisanych w pkt 2,3 i 5 informacji, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję zakazującą dalszego przekazywania produktu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres dwóch miesięcy.

Akta z przeprowadzonej kontroli zostały przekazane do GIIH w Warszawie.

Stwierdzono, że tylko przy 1 partii zabawki (2 szt.) wartości 6,00 zł nie zachowano wzór oznakowania CE określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045), co było niezgodne z przepisami § 32 ust. 5 rozporządzenia jw. (inne wymagania),

 

Do importera wprowadzającego do obrotu ww. zabawkę wystosowano pismo z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Firma podjęła dobrowolne działania poprzez przekazanie naklejek z właściwym oznaczeniem przedstawicielom handlowym, którzy u kontrolowanego przedsiębiorcy i innych klientów zastąpili nimi niewłaściwe oznaczenie znakiem CE.

 

Ponadto stwierdzono, że partia zabawki (4 szt.) wartości 18,20 zł posiadała zaklejone oznaczenie CE etykietą naklejoną przez importera. Po odklejeniu tej etykiety oznakowanie CE było czytelne i trwałe.

Była to zabawka przedstawiająca nosorożca wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, wyprodukowana w Chinach.

 

Z wyjaśnień uzyskanych od importera wynikało, że znak CE został zaklejony ponieważ w trakcie odprawy celnej służby celne produkt ten zakwalifikowały jako artykuł dekoracyjny. Kontrolujący uznali jednak, że wyrób jest zabawką. Z powyższą opinią zgodził się również importer wyrobu. W czasie kontroli oznakowanie CE uwidoczniono na pozostałych egzemplarzach ww. zabawki.

 

Pozostałe zabawki objęte badaniem posiadały oznaczenie CE umieszczone na wyrobach, ich opakowaniach lub załączonych etykietach w sposób czytelny i trwały oraz zgodny ze wzorem.

2. Prawidłowość umieszczenia „informacji” dotyczącej wprowadzającego zabawkę do obrotu zgodnie § 32 ust. 1-4 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 

Skontrolowane zabawki (68 partii zabawek, wartości 190.696,52 zł) były oznaczone w sposób czytelny i trwały informacją zawierającą nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela bądź importera.

 

Tylko zabawka ”kosmetyki dla lalek w torebce”- cienie do powiek w ilości 8 szt., wartości 24,00 zł, wyprodukowana w Chinach, posiadała wymagane informacje wyłącznie na opakowaniu zbiorczym (opakowania jednostkowe nie posiadały tego oznaczenia).

 

Stwierdzono brak informacji o celowości zachowania opakowania lub etykiety przy 7 partiach badanych zabawek, wartości 16.218,13 zł, co było niezgodne z przepisem § 32 ust. 4 rozporządzenia jw.

Dotyczyło to następujących zabawek:

 

Do dystrybutorów wystosowano pismo z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych ww. niezgodności.

 

Do importera nie skierowano pisma z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych jw. dotyczących zabawki zabawka „rosnące jajko” - zwierzątko w jajku, z uwagi na to, że wyniki badań laboratoryjnych wykazały iż nie spełnia ona zasadniczych wymagań z uwagi na nadmierne rozszerzenie się po zanurzeniu w wodzie. Akta sprawy przekazano do GIIH w Warszawie.

Odnośnie zabawki zwierzątko w jajku „rosnące jajko”, w trakcie kontroli importer zobowiązał się uzupełnić brakujące informacje. Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano ostatecznej odpowiedzi.

 

Pozostałe zabawki zawierały informację o celowości zachowania opakowania lub etykiety.

 

 

3. Prawidłowość dołączonych do zabawki ostrzeżeń i informacji określonych w § 33 ust 1 pkt 1 i 5 oraz § 33 ust 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

Spośród wszystkich badanych 69 partii zabawek, wartości 190.696,52 zł zakwestionowano:

 • z uwagi na braki w oznaczeniach na zabawce, w tym w przedziałach lub komorach dla baterii (co było niezgodne z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia jw.) 3 partie wartości 78,40 zł,

 • z uwagi na brak ostrzeżenia o treści „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”, (co było niezgodne z przepisem § 33 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia jw.) 5 partii wartości 2.704,61 zł,

 • z uwagi na brak krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku, (co niezgodne było z przepisem § 33 ust. 2 rozporządzenia jw.) 12 partii wartości 10.192,13 zł.

 

1) Brak oznaczenia napięcia nominalnego dla baterii w przedziałach dla baterii lub na

zabawce, kształtu baterii w pełnej lub proporcjonalnej wielkości w/lub na przedziale dla

baterii w rękojeści pistoletu i celowniku laserowym, napięcia nominalnego w/lub na

przedziale dla baterii w rękojeści, celowniku laserowym i latarce pistoletu stwierdzono w odniesieniu do:

a)zabawki pistolet z dźwiękiem i laserem, w ilości 2 szt., wartości 17,10 zł.

 

2) Brak oznaczenia symbolu prądu stałego w wydzielonej z zabawki komorze na baterie stwierdzono w odniesieniu do:

 1. zabawki - lalka na baterie „najmłodsza siostrzyczka” w ilości 3 sztuki, wartości 148,50 zł, wyprodukowana w Indonezji.

 

3) Brak ostrzeżenia o treści: „Uwaga! Dzieci w wieku do 3 roku życia powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe”, informacji o zastosowanych środkach konserwujących i substancjach nadających produktowi gorzki smak” stwierdzono na zabawce:

a) farby do malowania palcami kod kreskowy w ilości 2 szt., wartości 11,80 zł, wyprodukowane w Chinach.

 

W toku kontroli uznano, iż brak informacji dotyczącej nadzoru osoby dorosłej podczas zabawy, może skutkować ryzykiem spożycia farby przez dziecko lub rozprowadzenia jej na skórze i być przyczyną zatrucia lub uczulenia. Farby są kolorowe, o gęstej konsystencji co wzbudza zainteresowanie dziecka, które ma z nimi bezpośredni kontakt. W związku z powyższym, wydano decyzję zakazującą dalszego przekazywania produktu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy, a akta przekazano do GI IH.

Po przesłaniu materiałów z kontroli, GIIH wskazał, że laboratorium w Lublinie nie zakwestionowało braku na zabawce ostrzeżenia o treści „Uwaga! Dzieci w wieku do 3 roku życia powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe” (produkt zbadała Delegatura w Krośnie). Uznano, że jest to zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat ponieważ wieczka poszczególnych pojemników z farbami pełnią również funkcję stempli. Wg tablicy materiały artystyczne i rzemieślnicze oraz podobne artykuły (kategoria C) w raporcie CEN zabawki - materiały do stemplowania są przeznaczone dla dzieci powyżej 3 lat.

Wobec tego, zgodnie z wytycznymi GI IH, wystąpiono do importera - HIPO o podjęcie działań dobrowolnych w związku z brakiem na towarze informacji o zastosowanych substancjach konserwujących i nadających produktowi gorzki smak. Nieprawidłowości w oznakowaniu zostały usunięte.

 1. Brak ostrzeżenia o treści „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” stwierdzono w odniesieniu do 5 partii zabawek.

 1. Nieprawidłowości w zakresie braku krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku stwierdzono w przypadku 12 partii zabawek.

Do importerów wystosowano pismo z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych ww. niezgodności. Jedna z firm wykonała działania dobrowolne.

Dwaj importerzy w trakcie czynności kontrolnych zobowiązali się pisemnie do niezwłocznej poprawy oznaczeń. Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano ostatecznej informacji o poprawie oznaczeń.

Jeden importer poinformował o usunięciu stwierdzonych niezgodności.

 

W związku z niespełnieniem zasadniczych wymagań i innych przez zabawki „kosmetyki dla lalek w torebce” - cienie do powiek oraz „rtosnące jajko” zwierzątko w jajku, akta sprawy przekazano do GIIH w Warszawie.

 

Odnośnie zabawki zwierzątko w jajku „rosnące jajko”, w trakcie kontroli firma zobowiązała się uzupełnić brakujące informacje. Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano ostatecznej odpowiedzi.

 

 

Ponadto stwierdzono, że:

1) przy 1 partii zabawek wartości 621,00 zł przeznaczonych dla dzieci powyżej 3 lat umieszczono nieprawidłowy napis ostrzegawczy dotyczący kategorii wiekowej, tj. zabawka malowanie obrazów, w ilości 23 szt., wartości 621,00 zł, wyprodukowana w Republice Czeskiej, oznaczona była informacją: „UWAGA! Tylko dla dzieci powyżej 7 roku życia”, natomiast zgodnie z pkt 9.3.2 normy normy PN-EN 71-5: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Zabawki (zestawy chemiczne) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych” winno być: „OSTRZEŻENIE! Przeznaczone tylko dla dzieci powyżej 8 lat”.

 

2) 7 partii zabawek, wartości 1.436,20 zł zostały zakwalifikowane do niewłaściwej kategorii wiekowej, tj. np.: zabawka do ciągania (żółw), w ilości 8 szt, z zamocowaną linką o długości ok. 62,5 cm; zabawka do ciągania (dinozaur), w ilości 31 szt. z zamocowaną linką o długości ok. 35 cm. Ww. zabawki oznaczone były: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy niebezpieczeństwo połknięcia”. Zabawki tego rodzaju zgodnie z pkt. 5.4 normy PN-EN 71-1:2001 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” oraz Raportem PKN-CEN/CR 14379 ze stycznia 2007 „Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne”, są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Podanie powodu ograniczenia wiekowego jw. w przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 36 miesięcy jest niewłaściwe. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045), zabawki, i ich części (...) nie mogą powodować ryzyka uduszenia albo udławienia.

 

Inne zabawki oznaczone były: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy-niebezpieczeństwo połknięcia”. Zabawki tego rodzaju zgodnie z normą PN-EN 71-1:2001 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” oraz Raportem PKN-CEN/CR 14379 ze stycznia 2007 „Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne”, są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Ww. zabawki nie posiadały małych odłączalnych elementów. Podanie powodu ograniczenia wiekowego jw. w przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 36 miesięcy jest niewłaściwe. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U.nr210, poz. 2045), zabawki, i ich części (...) muszą mieć takie wymiary, aby nie było możliwe ich połknięcie (…).

 

 

4) 7 partii zabawek, wartości 2.650,80 zł posiadało znak graficzny ostrzegawczy

  • dotyczący wieku niezgodny ze wzorem (o średnicy mniejszej niż 10 mm), określonym na rysunku 1 normy PN-EN 71-6: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku”.

 

  • 5) 1 partia zabawek, wartości 209,30 zł posiadała dwa znaki graficzne ostrzegawcze dotyczące wieku: jeden w załączonej instrukcji, a drugi na opakowaniu, który był niezgodny ze wzorem (tło żółte), określonym na rysunku 1 normy PN-EN 71-6: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku”, a w instrukcji zgodny ze wzorem.

 

6) 2 partie zabawek, wartości 3.790,52 zł w oznaczeniu których powołano się na nieaktualne rozporządzenie, tj.: „Gra jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.09.2001r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek”.

 

Do importera oraz do dystrybutorów wystosowano pismo z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych ww. niezgodności.

Importer w trakcie czynności kontrolnych zobowiązał się pisemnie do niezwłocznej poprawy oznaczeń. Do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano ostatecznej informacji o poprawie oznaczeń.

 

7) 2 partie zabawek wartości 42,20 zł posiadały niewłaściwą nazwę: zabawka ”kosmetyki dla lalek w torebce”- cienie do powiek, w ilości 8 szt., wartości 24,00 zł, wyprodukowana w Chinach, kosmetyki dla lalek nie były w torebce lecz w kasetce z tworzywa sztucznego; zabawka przedstawiająca nosorożca, w ilości 4 szt., wartości 18,20 zł wyprodukowana w Chinach, została nazwana artykułem dekoracyjnym. Z wyjaśnień uzyskanych od importera wynikało, iż w trakcie odprawy służby celne produkt ten zakwalifikowały jako artykuł dekoracyjny. Kontrolujący uznali, że wyrób jest zabawką. Z powyższą opinią zgodził się również importer wyrobu, dokonując poprawy oznaczeń.

 

8) 5 partii zabawek wartości 213,94 zł przeznaczonych dla dzieci powyżej 3 lat zostało oznaczonych nieprawdziwą informacją dotyczącą szczególnego ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym, tj.: partia karabinków plastikowych w ilości 1szt., wartości 2,79 zł/szt.; partia telefonów na baterie w ilości 17szt., wartości 83,64 zł; partia zabawek odtwarzaczy CD w ilości 17 szt., wartości 111,01 zł; partia pistoletów na baterie w ilości 2 szt., wartości 4,70 zł, wyprodukowanych w Chinach, na których umieszczono informację o treści: „ryzyko zadławienia. Zabawka może zawierać małe, łatwe do połknięcia elementy”. Faktycznie ww. zabawki nie zawierały żadnych odłączalnych małych elementów, które mieściłyby się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Do ww. importera przesłano pismo dotyczące ww. nieprawidłowości. Importer podjął decyzję o wycofaniu tych zabawek z obrotu. Skontrolowany przedsiębiorca pisemnie oświadczył, że zabawki zostały wycofane ze sprzedaży.

Na partii farb do malowania palcami, w ilości 2 szt. w cenie 5,90 zł/szt., wartości 11,80 zł, wyprodukowanej w Chinach , umieszczono informację o treści.: „Uwaga! - ryzyko połknięcia - małe elementy”. Faktycznie zabawka nie zawiera żadnych małych elementów, które mieściłyby się całkowicie w cylindrze do badania małych części. W tej sprawie skierowano pismo do importera i nie otrzymano do tej pory odpowiedzi.

 

 

4. Prawidłowość dołączonych do zabawek instrukcji, ostrzeżeń lub innych informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa - zgodnie z wymaganiami określonymi w § 21 - § 27 oraz § 33 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia jw.

 

 1. Z objętych badaniem 69 partii zabawek wartości 190.720,52 zł przy 9 partiach zabawek bateryjnych wartości 25.860,70 zł załączone były instrukcje, które nie spełniały wymagań określonych w pkt 7.4 normy PN-EN 50088:1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”.

 

W załączonych do zabawek instrukcjach brak było informacji: - baterie nie przewidziane do ładownia nie mogą być ładowane, - baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, - baterie przewidziane do ładownia mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych, - nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, - należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych, - baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, - wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.

 

W zabawce telefon na baterie, w ilości 4 szt., wartości 31,92 zł, w załączonej instrukcji dla zabawek bateryjnych brak było informacji: -jak wyjmować i wkładać wymieniane baterie, - baterie nie przewidziane do ładownia nie mogą być ładowane, - baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, - baterie przewidziane do ładownia mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych, - nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, - należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.

 

W zabawce muzycznej (pianino), w ilości 79 szt., wartości 1.538,92 zł, w załączonej instrukcji dotyczącej zabawek bateryjnych brak było następujących informacji: jak wyjmować i wkładać wymieniane baterie, nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii.

 

W zabawce na baterie (kolejka), w ilości 37 szt., wartości 480,26 zł, w załączonej instrukcji dotyczącej zabawek bateryjnych brak było zapisu: nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii.

 

W zabawce sekrety elektroniki, w ilości 7 szt., wartości 209,30 zł, w załączonej instrukcji dotyczącej zabawek bateryjnych brak było informacji: jak wyjmować i wkładać wymieniane baterie, baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane, baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych, nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych, baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.

 

W zabawce: pistolet z dźwiękiem i laserem, w ilości 2 szt., wartości 17,10 zł, w załączonej instrukcji dotyczącej zabawek bateryjnych brak było: - baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane, baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.

 

W zabawce Police Action Revolver, w ilości 7 szt., wartości 138,95 zł, brak instrukcji zwracającej uwagę na niebezpieczeństwo używania innych pocisków niż zalecanych przez producenta.

 

W przypadku 1 partii zabawki, wartości 138,95 zł brak było napisu ostrzegawczego, co było niezgodne z przepisami § 21 ust. 1 rozporządzenia jw. Było to stwierdzone w zabawce Police Action Revolver, w ilości 7 szt., wartości 138,95 zł, brak napisu ostrzegawczego: „Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu”.

Odnośnie 1 partii zabawki, wartości 6,00 zł brak było ostrzeżenia oraz instrukcji, co było niezgodne z przepisami § 21 ust. 1-2 oraz § 33 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia jw. Było to stwierdzone w zabawce zestaw narzędzi, w ilości 2 szt., wartości 6,00 zł, brak ostrzeżenia, że zabawka może być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej oraz instrukcji używania, w której umieszcza się ostrzeżenia o potrzebie zachowania środków ostrożności wraz z pouczeniem o następstwach ich niezachowania, a także informację o konieczności przechowywania zabawek w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Do importerów oraz do dystrybutorów skierowano pisma z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych ww. niezgodności.

Jeden importer w trakcie czynności kontrolnych zobowiązał się pisemnie do niezwłocznej poprawy oznaczeń, po czym uzupełnił brakujące informacje odnośnie zabawki muzycznej (pianino), (co potwierdzono w trakcie przeprowadzonej kontroli), natomiast odnośnie pozostałych ww. zabawek do dnia sporządzania niniejszej informacji nie otrzymano ostatecznej informacji.

 

Jedna firma poinformowała o usunięciu stwierdzonych niezgodności.

 

Importer poinformował o usunięciu stwierdzonych niezgodności.

 

5. Badania laboratoryjne

Celem sprawdzenia spełniania zasadniczych wymagań do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek zabawek, wartości 1.128,36 zł, z których 8 wysłano do Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie, a 2 do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych w Łodzi. Były to:

  • zabawka malowanie obrazów, w ilości 1 szt., wartości 27,00 zł, wyprodukowana w Republice Czeskiej,

  • zabawka - piszczki, w ilości 1 szt., wartości 19,98 zł,

  • zabawka do ciągania, (żółw), w ilości 1 szt., wartości 29,98 zł,

  • zabawka do ciągania (dinozaur), w ilości 1 szt., wartości 9,98 zł,

  • zabawka muzyczna (pianino), w ilości 1 szt., wartości 19,48 zł,

  • zabawka „rosnące jajko” - zwierzątko w jajku w ilości 1 szt., wartości 2,50 zł,

  • zabawka dinozaur z głosem 26 cm, w ilości 1  szt. wartości 10,98 zł, wyprodukowana w Chinach,

 • zabawka telefon mobile w ilości 19 szt., wartości 73,57zł, wyprodukowana w Chinach,

 • zabawka „kosmetyki dla lalek w torebce” - cienie do powiek, w ilości 8 szt., wartości 24,00zł, wyprodukowana w Chinach,

 • zabawka - piłka „uśmiech” wyprodukowana w Chinach.

Na pobrane do badań zabawki importerzy przedstawili test raporty, certyfikat, deklaracje zgodności, oświadczenia w których wskazano zgodność zabawek z normami zharmonizowanymi za wyjątkiem zabawki „rosnące jajko” - zwierzątko w jajku. W rozmowie telefonicznej pracownik firmy zobowiązał się udzielić odpowiedzi na przesłane żądanie, jednakże do czasu przekazania informacji nie przedłożył wykazu uwzględnionych norm zharmonizowanych.

 

Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiają się następująco:

 • zabawka malowanie obrazów,

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 24 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktami: 10, 9.3.2, 9.3.3., 11.2d, 11.4 i 11.5 normy PN-EN 71-5:1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Zabawki (zestawy chemiczne) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych” z uwagi na: - zaniżoną wysokość liter w napisie „OSTRZEŻENIE” (pkt 10), - nieprawidłowy napis ostrzegawczy dotyczący kategorii wiekowej (pkt 9.3.2), - brak napisu: „Nie wdychać oparów” (pkt 9.3.3), - brak napisu: „W przypadku kontaktu ze skórą: Powierzchnię skóry spłukać dużą ilością zimnej wody” (pkt 11.2d), brak następujących zasad bezpieczeństwa: Dzieci poniżej wskazanej granicy wiekowej i zwierzęta trzymać z dala od obszaru czynności zabawowych; Myć ręce po czynnościach zabawowych” (pkt 11.4), - brak wyszczególnienia wszystkich znanych niebezpieczeństw wynikających z użytkowania zabawki (pkt 11.5).

 • zabawka - piszczki (rybki)

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia MGP i P z dnia 05.07.2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 168, poz. 1762 oraz z 2005r. Nr 39, poz. 372 z późn. zm.) ze względu na to, że wykryto obecność ftalanu di-izononylu (mieszanina izomerów) (DINP) w ilości 30%.

 • zabawka do ciągania (żółw)

Badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 9.2 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktami: 5.1 i 5.4b normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na: - pojawienie się w wyniku badań dostępnych małych elementów (pkt 5.1), - zawyżoną swobodną długość linki (pkt 5.4b). Ponadto wg Raportu PKN PKN-CEN/CR14379:2007 Klasyfikacja zabawek. Wytyczne, badana zabawka jest uznawana za zabawkę przeznaczoną dla dzieci do 36 miesięcy.

 • zabawka do ciągania (dinozaur)

Wyniki badań wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 9.2 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktem 5.4b normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na zawyżoną swobodną długość linki. Ponadto wg Raportu PKN PKN-CEN/CR14379:2007 Klasyfikacja zabawek. Wytyczne, badana zabawka jest uznawana za zabawkę przeznaczoną dla dzieci do 36 miesięcy.

 • zabawka muzyczna (pianino),

Badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 21.1 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktem 7.4 normy PN-EN 50088:1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”, z uwagi na brak informacji, że nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii.

 • zabawka „rosnące jajko” - zwierzątko w jajku,

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 9.2 rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktem 4.6 normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się zabawki po zanurzeniu w wodzie na 72 godziny. Ponadto stwierdzono, że brak informacji o celowości zachowania opakowania może uniemożliwić identyfikację wprowadzającego do obrotu oraz potwierdzenie, czy wyrób przez wprowadzeniem do obrotu miał oznakowanie CE.

 • zabawka bateryjna dinozaur z głosem 26 cm,

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna przepisami § 21 ust.1 zasadniczych wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek i wymaganiami punktu 7.4 normy PN-EN 50088:1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”, ze względu na brak informacji: „baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości”.

 • zabawka bateryjna telefon,

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z przepisami § 7 ust. 1 zasadniczych wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek i wymaganiami pkt 4.20.a normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziom ciśnienia akustycznego o 20 dB (dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego wynosił 100 dB zamiast do 80 dB).

 • zabawka „kosmetyki dla lalek w torebce” - cienie do powiek,

Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z przepisami § 17 ust. 4 i § 32 ust. 1 zasadniczych wymagań rozporządzenia MG,PiPS w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek oraz z wymaganiami: PN-EN 71-3: 1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Migracja określonych pierwiastków, ze względu na:

  • przekroczone, z materiału zabawki (cień do powiek w kolorze seledynowym), wartości graniczne migracji chromu (Cr) o 112 mg przy dopuszczalnej ilości do 60 mg i ołowiu (Pb) o 1530,8 mg przy dopuszczalnej ilości do 90 mg.,

  • nieoznaczenie opakowań jednostkowych (kasetek z tworzywa sztucznego): nazwą i adresem producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, znakiem CE, ostrzeżeniem o treści „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” oraz krótką informacją o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym.

- zabawka - piłka „uśmiech”, Przeprowadzone badania nie wykazały obecności ftalanów w zabawce.

 

Wydano 5 decyzji zakazujących dalszego przekazywania zabawki użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi, tj.:

1) zabawki do ciągania, (żółw),

2) zabawki do ciągania (dinozaur),

 1. zabawki „rosnące jajko” - zwierzątko w jajku,

 2. zabawki bateryjnej telefon mobile,

 3. zabawki „kosmetyki dla lalek w torebce” - cienie do powiek.

 

Nie wydano decyzji zakazujących dalszego przekazywania zabawki użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi w przypadku 4 zabawek z uwagi na to że:

1) zabawka malowanie obrazów - dystrybutor poinformował, że przygotował etykiety z właściwymi oznaczeniami. W związku z powyższym po oznaczeniu właściwymi informacjami zabawka zostanie ponownie wprowadzona do sprzedaży,

2) zabawka - piszczki (rybki), w ilości 1 szt., wartości 19,98 zł - podczas kontroli związanej z przekazaniem wyników badań laboratoryjnych na stanie magazynu przedsiębiorcy nie stwierdzono żadnej sztuki zabawki jw.,

3) zabawka muzyczna (pianino), przekazał przedsiębiorcy naklejkę z właściwymi oznaczeniami, którą ww. zabawka została oklejona (w trakcie kontroli) i ponownie wprowadzona do sprzedaży,

4) zabawka bateryjna dinozaur z głosem 26 cm, posiadała na opakowaniu w formie graficznej informację o sposobie założenia baterii ze wskazaniem „+” i „-”. Uznano, że oznaczenie takie jest wystarczające i wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dla zabawek (laboratorium zakwestionowało brak informacji o treści: ”baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości”).

 

 

6. Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.)

 

Badaniem w tym zakresie objęto wszystkie 69 partii zabawek, wartości 190.720,52 zł, z czego zakwestionowano 2 partie zabawek wartości 97,43 zł ze względu na umieszczenie niektórych oznaczeń w obcej wersji językowej i tak:

 • partia zestawu modeliny, w ilości 16 opakowań, wartości 88,48 zł, wyprodukowana w Chinach, posiadała oznaczenia w obcej wersji językowej dotyczące ostrzeżenia: „uwaga!: ryzyko udławienia - zawiera małe elementy” oraz informację: „wyrób nie jest toksyczny”.

W tej sprawie zwrócono się dwukrotnie na piśmie do importera i nie uzyskano odpowiedzi.

 

 • partia zabawki bateryjnej przedstawiająca dinozaura, wyprodukowana w Chinach, w ilości 1 szt. wartości 8,95 zł/szt., posiadała oznaczenia w obcej wersji językowej dotyczące: ostrzeżenia: „uwaga!: ryzyko udławienia - zawiera małe elementy” oraz informacji: o uruchomianiu i stosowanych bateriach, ich wymianie oraz sposobu ich montażu.

Importer wycofał z obrotu ww. zabawkę.

7. Inne zagadnienia

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z wpisem w KRS oraz w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej za wyjątkiem:

 • jednego przedsiebiorcy, który nie dopełnił obowiązku zmiany danych ujętych w zaświadczeniu o wpisie w punkcie dotyczącym miejsca wykonywania działalności gospodarczej, tj. nie podano adresu magazynu - stałego miejsca wykonywania działalności. Powyższe stanowiło wykroczenie z art. 60' § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.),

- jednego przedsiębiorcy, gdzi w KRS w przedmiocie działalności nie ujęto prowadzenia sprzedaży detalicznej gier i zabawek.

Do ww. przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych niezgodności prowadzenia działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej oraz KRS.

 

Oznaczenie przedsiębiorców było zgodne z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem jednego przedsiebiorcy, który nie oznaczył miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowiło wykroczenie z art. 60' § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

 

Za powyższe nieprawidłowości osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200,00 zł. W toku kontroli przedsiębiorca oznaczył miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

Prawidłowość uwidaczniania cen sprawdzono u 2 kontrowanych przedsiębiorców, stwierdzając u jednego z nich, nieprawidłowości polegające na braku przy oferowanych do sprzedaży zabawkach wywieszek zawierających informacje wskazujące ceny tych wyrobów, nazwy handlowe oraz jednostki miary do których odnoszą się ceny, a w przypadku towarów podobnych nazwy producenta i innych informacji umożliwiających identyfikację ceny z towarem.

 

Osobę odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł.

 

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

1) ukarania osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości dwoma mandatami karnymi kredytowymi: 150,00 zł za brak przy towarach wywieszek cenowych i 200,00 zł za niedopełnienie obowiązku zmiany danych w zaświadczeniu i nie oznaczenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

2) skierowania trzech wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców w związku z niedopełnieniem obowiązku zmiany w zaświadczeniu i w związku z nie ujęciem w KRS prowadzenia sprzedaży gier i zabawek oraz w sprawie braku uwidocznienia wywieszek cenowych,

3) skierowania 8 pism z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności

4) skierowania 3 pism do importerów w sprawie braku oznaczeń w polskiej wersji językowej, w sprawie braku polskich oznaczeń oraz innych nieprawidłowości w oznakowaniu zabawek i w sprawie innych nieprawidłowości w oznakowaniu zabawek ,

5) przekazania informacji do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawek nie spełniających zasadniczych wymagań i podjęciem przez importera dobrowolnych działań.

 

 

Ustalenia kontroli będą podstawą do:

- przekazania ośmiu informacji do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawek niespełniających zasadniczych wymagań i podjęciem przez importera dobrowolnych działań,

 • przekazania jednej informacji do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawki nie spełniającej zasadniczych wymagań, z uwagi na zawartość ftalanu,

 • skierowania trzech zawiadomień do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu dwóch partii zabawek niespełniających zasadniczych wymagań z uwagi min. na: zawyżoną swobodną długość linki, pojawienie się w wyniku badań dostępnych małych elementów, przekroczenie z materiału zabawki wartości granicznych chromu i ołowiu oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu ciśnienia akustycznego,

 • skierowania zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobu niespełniającego zasadniczych wymagań, z uwagi na nadmierne rozszerzenie się zabawki po zanurzeniu w wodzie.

 

 

Podsumowanie i wnioski

 

Przeprowadzone kontrole w dalszym ciągu wykazują liczne nieprawidłowości w oznaczeniu zabawek.

Nadal powszechnie występuje praktyka umieszczania nieprawdziwych informacji określających szczególne ryzyko związane z  ograniczeniem wiekowym. Często zabawki zawierają określenie, iż posiadają małe części i ich połknięcie może grozić udławieniem lub uduszeniem, choć faktycznie brak jest załączanych elementów. W toku obecnych kontroli spotkaliśmy się z sytuacją, w której importer zakleił na zabawce istotne oznaczenia producenta. Spółka wyjaśniając powyższe, wskazała, że służby celne w Gdyni dokonały innej kwalifikacji towaru, używając go za artykuł dekoracyjny, a tym samym zobowiązały do zaklejenia oznakowania CE.

 

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że występuje duża konkurencja na rynku zabawkowym. Najlepiej sprzedają się zabawki aktualnie reklamowane w telewizji, i w związku z tym są to zazwyczaj bardzo drogie zabawki. Wobec tego wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do importowania zabawek we własnym zakresie (z krajów trzecich). Dla podjęcia importu wystarczy zamówienie drogą elektroniczną u producenta w Chinach i dokonanie wpłaty należności za towar.

Przedsiębiorcy, którym wskazano nieprawidłowości chętnie współpracują z IH i reagują bardzo szybko na nasze wskazania dotyczące nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę, że zabawki stanowią bardzo szeroką grupę towarową, a wyniki kontroli wskazują na liczne nieprawidłowości, naszym zdaniem zasadne jest dalsze prowadzenie kontroli w tym zakresie.

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 08-08-2007 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 08-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariola Cieśla 09-08-2007 10:19