Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WPN.8361.277.2014

Szczecin, dnia 20.02.2015 r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                               Edward Gwiazdowski

                                                                      Firma przedsiębiorcy:

                                                                                               Przedsiębiorstwo Produkcyjno

                                                                                                – Usługowo – Handlowe „EDBA” –

                                                                                               Edward Gwiazdowski

                                                                                               ul. Nadtorowa 12

 72-200 Nowogard

 

DECYZJA Nr WPN.8361.277.2014

      nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Edwarda Gwiazdowskiego, posługującego się firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EDBA” Edward Gwiazdowski  karę pieniężną w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4  ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem:

  1. § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.), z uwagi na to, że na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru, przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych;
  2.  art. 4 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) z uwagi na określenie cen w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwość i uniemożliwiający porównanie cen.  

 

Uzasadnienie

 

W dniach 11 i 16 grudnia 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U z 2013r.  poz. 1069)  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej zgodnie z upoważnieniem nr 00014125 z dnia 11 grudnia 2014r. oraz upoważnienia nr 00014130 z dnia 16 grudnia 2014r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Edwarda Gwiazdowskiego, posługującego się firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EDBA” Edward Gwiazdowski, zwanego  dalej również „stroną”.

 

W toku kontroli oferowany do sprzedaży towar sprawdzono pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą” oraz spełniania wymogów dotyczących oznaczenia ceną określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że ceny węgla sprzedawanego w workach po 30 kg umieszczone były w cenniku w biurze tj. miejscu transakcji. W uwidocznionym „cenniku opału workowanego dla wszystkich 5 rodzajów opału nie uwidoczniono ceny jednostkowych – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy. Ponadto stwierdzono, że przy 3 rodzajach asortymentu (węgiel orzech, węgiel „ekogroszek” oraz węgiel groszek) uwidoczniono ceny w sposób niejednoznaczny budzący wątpliwości i uniemożliwiający porównanie cen konsumentom. tj. nie wskazano jakiego rodzaju produktu dotyczy wskazana cena.

 

Stąd też w toku kontroli stwierdzono naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915).

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 15 stycznia 2015r wystosował do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, w którym wskazał jakie uchybienia zostały w toku kontroli stwierdzone oraz wniósł o usunięcie stwierdzonych uchybień. Pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. strona wskazała, iż wskazane uchybienia zostały usunięte.

 

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 20 stycznia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru) oraz określenie cen w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwości oraz uniemożliwiający porównywanie cen, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru  w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

 

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r.

 

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.). W myśl przepisu § 8 ust. 1  rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, ceną jednostkową na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru  (§ 8 ust. 3).

 

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Z kolei zgodnie § 8 ust. 2 rozporządzenia ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra,  a towarów sprzedawanych według masy — ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów.

 

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

 

Mając na uwadze powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej do towarów podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów, a przez to utrudnia kupującym podjęcie korzystnej dla nich decyzji o zakupie towaru. Same uwidocznienie na wywieszkach przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów nie zapewniają jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości. Analogicznie organ ocenił sytuację określenia w cenniku cen w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwości i uniemożliwiający porównywanie cen tj. określenie różnych cen wobec asortymentu, który figuruje w cenniku pod tą sama nazwą.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 1999r. i był wcześniej objęty kontrolą tut. Organu, podczas której stwierdzono naruszenie przepisów obowiązującego rozporządzenia w zakresie cen.

 

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie  informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 350,00 zł (słownie słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie – udowodnienie faktu braku informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 350 zł kara spełnia te wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

        W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do

        czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

              

            

              Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                                                              Wojewódzkiego Inspektora

                                                                                                              Inspekcji Handlowej

                                                                                                              Paweł Kryzan

                                                                                                              Z-ca Wojewódzkiego Inspektora

                                                                                  ......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                              służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-  adresat:     Edward Gwiazdowski 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  – Usługowo – Handlowe „EDBA” Edward Gwiazdowski

 ul. Nadtorowa 12, 72-200 Nowogard

-  a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-03-2015 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 25-06-2015 14:38