Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 12 kontroli u 12  przedsiębiorców.

Urzędowe kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.).

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz w związku z informacją konsumenta.

 

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców prowadzących hurtownie, sklepy należące do sieci handlowych, sklepy detaliczne i punkty na targowiskach, m.in. w: Goleniowie, Szczecinie, Suchaniu, Sianowie, Koszalinie, Kołobrzegu.

 

Ogółem skontrolowano 36 partii jaj spożywczych, z czego zakwestionowano 11 partii jaj.

Nieprawidłowości stwierdzono u 9 przedsiębiorców.

 

Prawidłowość zadeklarowanej w oznakowaniu klasy wagowej jaj

Prawidłowość klasyfikacji jaj według masy sprawdzono w odniesieniu do wymagań art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu u 12 przedsiębiorców.

 

Oceną objęto 13 partii jaj kurzych klasy wagowej (XL, L, M), w tym 5 partii jaj bez opakowań (luzem) i 8 partii w opakowaniach jednostkowych z czego zakwestionowano 1 partię jaj w opakowaniach.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w punkcie handlowym na targowisku w Szczecinie, gdzie zakwestionowano jedną partię tj. 32 opakowania jednostkowe po 10 szt. jaj świeżych kl. A z wolnego wybiegu, o wartości 240,00zł zadeklarowanych w klasie wagowej „L”, tj. w wyniku przeważenia stwierdzono 39 szt. jaj klasy wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną, co stanowi 21,67%, co wskazuje na zafałszowanie produktu, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U.UE.L.2008.163.6 z późn. zm.).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dostawcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do paczkującego z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne

- kontrolowany przedsiębiorca odpowiedział, że nieprawidłowości zostały usunięte,

- dostawca poinformował, że podjął działania w zakresie stosowania właściwej wagi jaj,

- paczkujący w odpowiedzi oświadczył, że nie współpracował ze wskazanym producentem i nie świadczył usług dla wskazanego dostawcy. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie WIJHARS.

 

Prawidłowość oznakowania jaj spożywczych

Prawidłowość oznakowania jaj kurzych sprawdzono w świetle następujących przepisów:

 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) art. 9 ust. 1, art. 12, art. 14 i art. 16,
 • rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 01.02.2002, s. 1 ze zm.) – art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), w szczególności § 33 dotyczący znakowania jaj,
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013r. str. 671 ze zm.).
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Ocenie prawidłowości oznakowania jaj poddano 36 partii jaj spożywczych, z czego zakwestionowano 11 partii jaj, w tym 5 partii w opakowaniach jednostkowych i 6 partii sprzedawanych luzem.

W trakcie kontroli u przedsiębiorców nie stwierdzono jaj ekologicznych   oraz jaj z deklaracją w zakresie oświadczeń żywieniowych.

            2.1.  Oznakowanie jaj zamieszczone na skorupie

Badaniem objęto 36 partii jaj spożywczych.

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców oznakowanie jaj kodem producenta zamieszczone na skorupie badanych partii zgodne było z wymogami przepisów: części A pkt III ust. 1 załącznika XIV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 s. 1 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

             2.2. Oznakowanie opakowań jednostkowych jaj spożywczych

Oceniono oznakowanie opakowań jednostkowych 27 partii jaj kurzych, w szczególności zwracając uwagę na elementy oznakowania wymagane przepisem art. 12 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008, z czego zakwestionowano 5 partii jaj spożywczych.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców, tj.:

 

- w Szczecinie prowadzącej działalność gospodarczą na targowisku, gdzie stwierdzono 32 opakowania jednostkowe po 10 szt. jaj świeżych kl. A z wolnego wybiegu, zadeklarowanych w klasie wagowej „L”, na których stwierdzono brak danych identyfikujących producenta tj. nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, co aktualnie narusza art. 9 ust. 1 pkt h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do paczkującego i do dostawcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne

- kontrolowany przedsiębiorca odpowiedział, że nieprawidłowości zostały usunięte,

- dostawca poinformował, że oznakowanie poprawiono,

- paczkujący w odpowiedzi oświadczył, że nie współpracował ze wskazanym producentem i nie świadczył usług dla wskazanego dostawcy. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie WIJHARS.

 

w Szczecinie, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rolno-spożywczym, gdzie stwierdzono 1 partię, tj. 4 opakowania jednostkowe po 10 szt. jaj świeżych kl. A, jaja z wolnego wybiegu, gdzie stwierdzono brak danych identyfikujących producenta tj. nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, co aktualnie narusza art. 9 ust. 1 pkt h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) oraz brak było oznaczenia klasy wagowej, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 12 c), d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta i do dostawcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano 1 informację do właściwych terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne

 • kontrolowany przedsiębiorca odpowiedział, że nieprawidłowości zostały usunięte,
 • producent odpowiedział, że jaja spełniają wymagania wynikające z przepisów,
 • dostawca poinformował, że nieprawidłowości powstały wskutek zdarzenia w czasie transportu co spowodowało konieczność przepakowania jaj do opakowań zastępczych oraz, że dołoży starań aby produkty były zawsze prawidłowo opakowane i oznakowane.

 

-  w Goleniowie, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni, gdzie stwierdzono 1 partię 612 opakowań jednostkowych po 10 szt. jaja wiejskie świeże z chowu klatkowego,  zadeklarowanych w klasie wagowej „L”, na których stwierdzono brak pełnych danych identyfikujących producenta tj. nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, co aktualnie narusza art. 9 ust. 1 pkt h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wydania decyzji umarzającej postępowanie.

 

Kontrolowany przedsiębiorca odpowiedział, że uchybienie zostało usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Producent poinformował, że doszło do błędu w druku popełnionego przez producenta opakowań i uchybienie zostało usunięte.

 

- w Sianowie, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym, gdzie stwierdzono 1 partię jaj konsumpcyjnych w opakowaniach zawierających po 10 sztuk, tj.: jaj z wolnego wybiegu; klasy „A”, klasy wagowej „M – średnie”, , gdyż na opakowaniach nie podano określenia „jaja z chowu na wolnym wybiegu”, zamiast tego użyto określenia „jaja z wolnego wybiegu”, co stanowi naruszenie przepisu art. 12 ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, str. 6 z późn. zm.) i nie spełnia wymagań art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.).

 

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,
 • skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że zgadza się ze stanowiskiem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz że producent dokonał zmiany w oznakowaniu opakowań na prawidłowe.

Producent poinformował w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, że na nowo drukowanych opakowaniach umieścił informacje o metodzie chowu z zapisem: „jaja z chowu na wolnym wybiegu”.

 

- w Kołobrzegu, prowadzącego działalność gospodarczą w pawilonie handlowym z artykułami spożywczymi, gdzie zakwestionowano 1 partię jaj konsumpcyjnych w opakowaniach zawierających po 10 sztuk, tj.: Świeże Wiejskie Jaja; klasy „A” klasy wagowej „L – duże”, z powodu umieszczenia na opakowaniach niepełnych informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, co aktualnie narusza art. 9 ust. 1 pkt h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,
 • skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W trakcie kontroli zakwestionowaną partię świeżych wiejskich jaj zwrócono do dostawcy.

 

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały usunięte.

 

Producent poinformował w odpowiedzi, iż doszło do błędu w druku popełnionego przez producenta opakowań i że uchybienie to zostało usunięte i obecnie używane opakowania są poprawnie oznaczone.

 

Ponadto oceniono prawidłowość objaśnienia znaczenia kodu producenta i stwierdzono, że na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowań badanych partii jaj znajdowało się objaśnienie znaczenia kodu producenta( tj. kodu producenta zamieszczonego na skorupce jaja).

 

Badaniem objęto 27 partii jaj spożywczych.

 

            2.3. Oznakowanie jaj sprzedawanych luzem w miejscu sprzedaży

Oceną objęto 9 partii jaj spożywczych oferowanych do sprzedaży luzem, z czego zakwestionowano 6 partii z uwagi brak w miejscu sprzedaży wymaganych informacji.

Nieprawidłowości stwierdzono u 5 przedsiębiorców, tj.:

-           w Świdwinie, prowadzącego działalność gospodarczą w pawilonie handlowym z artykułami spożywczymi, gdzie przy 1 partii jaj brakowało klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz brakowało nazwy producenta, co aktualnie narusza  § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29) i nie spełnia wymagań jakości handlowej określonej w przepisie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.);

 

-           w Koszalinie, prowadzącego działalność gospodarczą w pawilonie handlowym z artykułami spożywczymi, gdzie przy 2 partiach jaj  brakowało klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.), w tym przy 1 partii brakowało również nazwy producenta, co aktualnie narusza  § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29) i nie spełnia wymagań jakości handlowej określonej w przepisie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.);

 

-           w Kołobrzegu, prowadzącego działalność gospodarczą w pawilonie handlowym z artykułami spożywczymi, gdzie przy 1 partii jaj brakowało klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz brakowało nazwy producenta, co aktualnie narusza  § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29) i nie spełnia wymagań jakości handlowej określonej w przepisie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.);

 

-           w Białogardzie, prowadzącej działalność gospodarczą w sklep spożywczo-warzywniczy, gdzie przy 1 partii jaj brakowało klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz brakowało nazwy producenta, co aktualnie narusza  § 19 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29) i nie spełnia wymagań jakości handlowej określonej w przepisie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.);

 

-           w Szczecinie, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rolno-spożywczym, gdzie przy 1 partii jaj brakowało klasy jakości, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości, co narusza art. 16 a), c), d), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) i nie spełnia wymagań jakości handlowej określonej w przepisie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.).

 

Do przedsiębiorcy w Szczecinie wystosowano wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca poinformował, że uchybienia wykazane wtoku kontroli zostały usunięte.

 

Pozostali przedsiębiorcy uwidocznili powyższe brakujące informacje w trakcie czynności kontrolnych.

 

Wobec wszystkich przedsiębiorców zostaną przeprowadzone postępowania administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Prawidłowość oznakowania dobrowolnymi informacjami we współpracy z WIJHARS.

Oceną objęto  3 partie jaj kurzych w opakowaniach zawierających po 10 sztuk, tj.:

 • świeże jaja; klasy „A” klasy, wagowej „M – średnie”, oznaczone: datą minimalnej trwałości najlepiej spożyć przed:„15.12.2014”,
 •  świeże jaja; klasy „A” klasy, wagowej „M – średnie”, oznaczone: datą minimalnej trwałości najlepiej spożyć przed:„22.12.2014”,
 • świeże jaja; klasy „A”, klasy wagowej „M – średnie”, oznaczone: datą minimalnej trwałości najlepiej spożyć przed:„23.12.2014”.

W wyniku powyższego stwierdzono, że w oznakowaniu na opakowaniach powyższych partii zastosowano dobrowolne deklaracje dotyczące użycia specjalnych pasz w żywieniu niosek, tj.: „Certyfikowana pasza wolna od GMO”. Pasza nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie”, „Kury karmione paszą bez GMO”.

Ponadto na opakowaniach w oznakowaniu podano dodatkowe informacje, tj. „Jaja dodatkowo badane na antybiotyki zgodnie z certyfikatem, dobrowolnym systemem QF (Quality Form).

Powyższe stwierdzono u 1 przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Sianowie.

W związku z powyższym zgodnie z punktem § 2 pkt 7 Porozumienia z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zasad współpracy przy wykonywaniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a Prezesem UOKiK, zwrócono się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do właściwego wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie prawidłowości zastosowanych w oznakowaniu na opakowaniach ww. dobrowolnych deklaracji.

Ponadto skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dot. dobrowolnych deklaracji  antybiotyków.

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi.

 

Przestrzeganie obowiązku monitorowania (śledzenie) przemieszczania się żywności.

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. wskazującym na istniejący obowiązek monitorowania („śledzenia”) przemieszczania się żywności.
W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawdzono również przestrzeganie rozporządzenia Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 242 z 20.09.2011, str. 2). Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych produktów, wymagane na podstawie ww. przepisów uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw.

Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni w Goleniowie gdzie stwierdzono, że przedsiębiorca nie zapewnił możliwości śledzenia żywności na wszystkich etapach dystrybucji, co narusza  wymagania określone w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. ze zm.) albowiem podczas kontroli nie okazał faktury zakupu na 1 partię  jaj świeżych kl. A jaja z wolnego wybiegu, zadeklarowanych w klasie wagowej „L”, oznaczonych m.in. naj. sp. prz. 06.11.14, (posiadającą decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie w zakresie sprzedaży bezpośredniej jaj konsumpcyjnych), które następnie sprzedał na podstawie faktury VAT przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w Szczecinie (przedstawiając jedynie dowód dostawy)

Według dowodu dostawy dostawcą jaj dla przedsiębiorcy w Goleniowie miał być przedsiębiorca z Drzonowa, podczas gdy Delegatura WIIH w Koszalinie ustaliła, że przedsiębiorca ten nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Wobec powyższego:

 • skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego w zakresie nie okazania faktury zakupu na przedmiotowe jaja,
 • skierowano wniosek przeciwko przedsiębiorcy w Goleniowie do Sądu  Rejonowego w Goleniowie w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2  5.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r Nr 136, poz. 914 ze zm.), gdzie Sąd wymierzył karę w wysokości 100zł,
 • skierowano 1 informację do PPIS w Goleniowie w zakresie identyfikowalności ww. produktu,
 • skierowano 2 informacje do właściwych terytorialnie Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie identyfikowalności.

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

Sprawdzono przestrzeganie dat minimalnej trwałości w stosunku do podanych przez producentów jaj spożywczych oferowanych do sprzedaży oraz w odniesieniu do okazanych dokumentów dostaw u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 36 partii jaj spożywczych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

U przedsiębiorców sprzedających jaja luzem stwierdzono, że daty minimalnej trwałości nie przekraczały daty ustalonej na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia (co ustalono na podstawie dowodów dostaw).

 

Przestrzeganie warunków przechowywania jaj

Sprawdzono przestrzeganie warunków przechowywania jaj uwzględniając pkt 7 preambuły i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.), a także sekcję X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 55 ze zm.) u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

 

Badaniem objęto 36 partii jaj kurzych, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.).

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

Inne zagadnienia

Podczas 1 kontroli z rozszerzonym zakresem przedmiotowym kontroli na podstawie  przepisów art. 79 a ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) w celu przeciwdziałania popełnienia wykroczenia stwierdzono, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rolno-spożywczym pawilon w Szczecinie stosował do odmierzania masy towarowej 2 wagi elektroniczne o numerach: nr 944108, nr 944391 z nieaktualnymi cechami legalizacji „IV 07” i „IX 08”.

W świetle powyższego wobec 1 osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r. poz. 1069).

W toku kontroli wydano żądanie porządkowe w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, żądanie wykonano poprzez wycofanie z użytkowania zakwestionowanych wag.

Wobec powyższego skierowano 1 informację do właściwego terytorialnie Obwodowego Urzędu Miar.

 

Rzetelność obsługi sprawdzono u 6 przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-           skierowania 1 wniosku do Sądu Rejonowego w Goleniowie, gdzie Sąd wymierzył karę w wysokości 100zł,

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym w kwocie 150 zł za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r. poz. 1069)
 • wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców wprowadzających jaja do obrotu o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wysłania 7 wystąpień pokontrolnych do producentów/dostawców/paczkujących kwestionowanych jaj,
 • skierowania 1 informacji do właściwych władz sanitarnych w zakresie identyfikowalności jaj,
 • przesłania 5 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego.
 • skierowano 2 informacje do właściwych terytorialnie Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie identyfikowalności

 

Ponadto z 9 spraw zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-02-2015 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2015 08:30