Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów czekoladowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców.

Urzędowe kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U z 2014r. poz. 669 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.).

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących hurtownie i sklepy detaliczne w: Szczecinie, Koszalinie, Połczynie Zdroju.

 

Kontrole w zakresie jakości handlowej wyrobów czekoladowych przeprowadzono u 5 przedsiębiorców wyżej wymienionych, stwierdzając u 1 z nich nieprawidłowość.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 25 partii wyrobów czekoladowych, w tym zakwestionowano 1 partię.

 

Kontrolą objęto wyroby czekoladowe z niżej wymienionych rodzajów, tj.:

 

- 7 partii „czekolady”– nie kwestionowano żadnej z nich;

- 9 partii „czekolady mlecznej” - nie kwestionowano żadnej z nich;

- 6 partii „czekolady nadziewanej”, z których zakwestionowano 1 partię o wartości 3146,00zł

- 3 partie „innych wyrobów czekoladowych” - nie kwestionowano żadnej z nich.

 

Wśród zbadanych wyrobów czekoladowych 3 partie stanowiły wyroby w opakowaniach świątecznych, z których zakwestionowano 1 partię w zakresie jakości handlowej, w wyniku badań laboratoryjnych.

W ofercie handlowej nie stwierdzono wyrobów czekoladowych w promocjach.

 

Dokonano oceny jakości wyrobów czekoladowych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa oraz deklaracji w oznakowaniu

 

Badania jakościowe artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono w UOKiK Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Olsztynie pod kątem zgodności cech fizyko-chemicznych i organoleptycznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 10 partii wyrobów czekoladowych, tj.:

­ 3 partie czekolad,

­ 4 partie czekolad mlecznych,

­ 2 partie czekolad nadziewanych, w tym zakwestionowano 1 partię,

­ 1 partię innych wyrobów czekoladowych [Czekoladki dekorowane białą czekoladą (6,5%) z kremem o smaku adwokatu (38,5%) 480 g (24x20g)].

 

W wyniku przeprowadzonych badań i ich analizy kwestionowano 1 partię wyrobu czekoladowego u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni artykułów spożywczych w Koszalinie, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej produkt o nazwie: „Czekolada mleczna z nadzieniem (50%) o smaku truskawkowym a`100 g”.

 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z badań nr 582/2014 z dnia 08.12.2014r. stwierdzono, że Czekolada mleczna z nadzieniem (50%) o smaku truskawkowym a`100g nie odpowiada deklaracji producenta podanej na opakowaniu jednostkowym ze względu na niższą zawartość nadzienia, tj.: deklaracja producenta podana na opakowaniu jednostkowym 50%; wyniki badania: • 37,4% – niepewność wyniku 1,7%; • 39,4% –niepewność wyniku 1,8%; • 37,7% – niepewność wyniku 1,7%.

 

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2014r., poz. 669 ze zm.).

 

Podczas drugiej kontroli, w trakcie której doręczono przedsiębiorcy Sprawozdanie z badań przedmiotowego produktu, nie stwierdzono w obrocie handlowym kwestionowanej partii ww. produktu.

 

Z uwagi na powyższe:

- skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego WIJHARS.

 

Materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych, zakwestionowanego produktu.

 

Kontrolowany przedsiębiorca do dnia sporządzenia informacji nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że produkcja czekolady mlecznej z nadzieniem truskawkowym prowadzona jest na nowoczesnych, zautomatyzowanych liniach technologicznych. Proces produkcji podlega bieżącej kontroli, a pracownicy przechodzą  systematycznie szkolenia, celem stałego podnoszenia kwalifikacji w zakresie produkcji czekolady. Cały proces produkcji zakwestionowanej partii czekolady został przeanalizowany i ustalono, że średnia zawartość nadzienia w ww. wyrobie wynosiła 50,1%, na dowód czego dołączył kserokopię protokołu badania wyrobu gotowego. Producent poinformował, że zgodnie ze specyfikacją wyrobu, zawartość nadzienia została określona na poziomie 50% (tolerancja: minimum 47%  maksimum 53%) i stwierdził, że przyczyną zaniżonej zawartości nadzienia mogło być chwilowe zatkanie się dysz dozujących nadzienie do form, dlatego też uzyskane wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek. Nie mniej zobowiązał się do stałego monitorowania zakwestionowanego parametru.

 

 

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

 

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność deklarowanej ilości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

W powyższym zakresie przebadano 39 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie.

 

 

Prawidłowość oznakowania produktów

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania wyrobów czekoladowych poddanych kontroli w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.),
 • ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774); obecnie: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.).

 

W powyższym zakresie skontrolowano 25 partii wyrobów czekoladowych, nie kwestionując żadnej z nich.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Stan opakowań badanych produktów był prawidłowy.

 

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oraz warunków ich przechowywania

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości wyrobów czekoladowych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 25 partii, nie kwestionując żadnej z nich.

 

Warunki przechowywania poddanych kontroli środków spożywczych z grupy wyroby czekoladowe sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.).

Stwierdzono, że warunki przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Identyfikowalność produktów

 

Zgodnie z art. 18 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (CIKRS), w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz do CIKRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do CEIDG oraz do CIKRS. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi sprawdzono u 1 z kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
 • wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta,
 • przesłania 1 informacji do odpowiedniego WIJHARS, w związku z niewłaściwą jakością produktu.

 

Materiały z kontroli 1 przedsiębiorcy zostaną skierowane do Komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

Wobec 1 przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-02-2015 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2015 08:27