Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora, Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora

Do Wojewódzkiego Inspektora należy:

 1. ustalanie planów pracy kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 2. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu,
 4. kierowanie wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych lub jednostek nadrzędnych, producentów lub importerów,
 5. kierowanie wniosków o ukaranie do sądów,
 6. kierowanie zawiadomień do organów ścigania,
 7. udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego pracowników,
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie oraz nagradzanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 9. nadzór nad realizacją zadań z zakresu spraw obronnych, zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie procedurami,
 10. nadzór nad postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 11. nadzorowania poradnictwa konsumenckiego,
 12. wydawanie decyzji w sprawach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, leżących w kompetencji Wojewódzkiego Inspektora,
 13. wydawanie innych aktów administracyjnych,
 14. wydawanie opinii na wniosek organów celno-skarbowych,
 15. wydawanie zarządzeń oraz ustalanie regulaminów w sprawach organizacyjno- porządkowych Wojewódzkiego Inspektoratu,
 16. upoważnianie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do prowadzenia dochodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom ( Dz.U. z 2015r., poz. 1725 ze zm.),
 17. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości towarów lub usług,
 18. sprawowanie bieżącej kontroli nad rzeczoznawcami w zakresie rozpatrywania skarg na ich działalność.

Wojewódzki Inspektor może upoważnić naczelników i pracowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność, w ustalonym zakresie; postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, wydawania decyzji administracyjnych i orzeczeń dotyczących poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygających o istocie spraw. Upoważnienia sporządza się w formie pisemnej.

Wojewódzki Inspektor może również upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2 do występowania przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżycieli publicznych w sprawach należących do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu.

W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podejmuje decyzje niezbędne dla funkcjonowania Inspektoratu.

 

Do Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy:

 1. ustalanie tygodniowych planów pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 2. nadzorowanie działalności kontrolnej i pokontrolnej,
 3. nadzorowanie poradnictwa konsumenckiego,
 4. aprobowanie wystąpień pokontrolnych oraz zawiadomień kierowanych do organów ścigania,
 5. aprobowanie opinii wydawanych na wnioski organów celno-skarbowych,
 6. aprobowanie projektów aktów administracyjnych przygotowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne,
 7. udzielanie odpowiedzi na wnioski konsumentów,
 8. podpisywanie pism i wniosków nie zastrzeżonych do aprobaty Wojewódzkiego Inspektora,
 9. realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie procedurami,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora jest upoważniony do:

 1. przeprowadzania udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, według wskazań Wojewódzkiego Inspektora,
 2. nadzorowania czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. wydawania poleceń pracownikom komórek organizacyjnych oraz do udzielania wyjaśnień,
 4. oceny pracy Naczelników podległych Wydziałów.

 

Na czele Delegatury w Koszalinie stoi Dyrektor.

 1. Dyrektor Delegatury działa z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora.
 2. Dyrektor Delegatury sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w Delegaturze, organizuje i koordynuje ich pracę oraz sprawuje kontrolę funkcjonowania ich działalności.
 3. Uprawnienia i kompetencje Dyrektora Delegatury w Koszalinie są szczegółowo określone w zakresie jego czynności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 02-04-2007 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariola Cieśla 02-04-2007 11:47