Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.183, 218.2014

 Koszalin, dnia 19 grudnia 2014 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 ………………………………………..       

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

C-TRADE Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

 

DECYZJA nr ZKŻ.8361.183, 218.2014

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

  1. zakazuje przedsiębiorcy C-TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58, wykonującego działalność gospodarczą w sklepie z artykułami przemysłowymi „CENTRO” nr 43 w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1, dalszego przekazywania wyrobu: 7 sztuk bransoletek - artykuł W08, 100% metal, kod kreskowy: 2530733040007,
  2. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 03 listopada 2014 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 1c i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) oraz art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322 ze zm.) wszczęto kontrolę u przedsiębiorcy: C-TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58, w sklepie z artykułami przemysłowymi „CENTRO” nr 43 w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1 zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr 00013860 z dnia 03.11.2014 r. Celem kontroli było między innymi sprawdzenie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami.

 

W trakcie kontroli stwierdzono w sprzedaży 14 sztuk bransoletek - artykuł W08, 100% metal, kod kreskowy: 2530733040007, importer: C-Trade Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Przedmiotowe bransoletki zostały wprowadzone do obrotu po raz pierwszy na terenie Polski przez C-TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa nr 58 na podstawie faktury nr PLN-AW14-03-5806 z dnia 22.05.2014 r.

W toku czynności kontrolnych pobrano próbę w ilości 2 sztuk bransoletek - artykuł W08, 100% metal, kod kreskowy: 2530733040007 za protokołem pobrania próbki nr 001437 z dnia 03.11.2014 r. i przekazano ją do badań laboratoryjnych do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Łodzi, ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, bud. B w zakresie zawartości kadmu i ołowiu. Równocześnie za protokółem pobrania próbki Nr 001438, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. produktu.

W wyniku przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK z siedzibą w Łodzi badań stwierdzono, że przedmiotowa bransoletka nie spełnia wymagań określonych w pozycjach nr 23 pkt. 10 oraz nr 63 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem REACH”, z uwagi na przekroczenie określonego w załączniku XVII ograniczenia zawartości kadmu i ołowiu, tj.: w przywieszce do bransoletki wykryto zawartość kadmu w ilości powyżej 166000 mg/kg oraz zawartość ołowiu w ilości 940 + 110 mg/kg (wartość niepewności 110 mg/kg). Dowodem na powyższe jest sprawozdanie z badań nr 928/AI/570/2014 z dnia 09.12.2014 r.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z wymaganiami art. 67 ust. 1 rozporządzenia REACH, substancja w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia.

W załączniku XVII do rozporządzenia REACH wskazano:

• w pozycji nr 23 pkt 10, że kadm nie jest stosowany ani wprowadzany do obrotu jeżeli jego stężenie jest równe 0,01% masy metalu lub wyższe w: koralikach metalowych i innych metalowych elementach służących do wyrobu biżuterii, metalowych częściach biżuterii i sztucznej biżuterii oraz w akcesoriach do włosów, w tym między innymi: w bransoletkach, naszyjnikach, pierścionkach, biżuterii do piercingu, zegarkach na rękę i innych wyrobach noszonych na nadgarstku oraz broszkach i spinkach do mankietów (nie dotyczy wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 grudnia 2011 r. ani biżuterii starszej niż 50 lat w dniu 10 grudnia 2011 r.),

• w pozycji nr 63, że nie wprowadza się do obrotu ani nie stosuje się w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05% wagowo. Przy czym „biżuteria” obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów w tym: bransolety, naszyjniki, pierścionki, biżuterię do piercingu, zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku oraz broszki i spinki do mankietów. Przepisy te stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w celu wyrobu biżuterii, przy czym „część” obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy składowe biżuterii (nie dotyczy wyrobów wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia 1961 r.).

Wyroby zawierające kadm i ołów w ilościach przekraczających określone ograniczenia nie mogą być wprowadzane do obrotu.

 

W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 18 i 19 grudnia 2014 r. stwierdzono, że kwestionowane bransoletki - artykuł W08, 100% metal, kod kreskowy: 2530733040007 w ilości 7 sztuk znajdowały się na zapleczu (magazyn) sklepu z artykułami przemysłowymi „CENTRO” nr 43 w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1, należącego do kontrolowanego przedsiębiorcy, w stanie kompletnym, nienaruszonym, umożliwiającym oferowanie do sprzedaży.

 

W przywieszce do badanej bransoletki wykryto zawartość kadmu w ilości powyżej 166000 mg/kg oraz zawartość ołowiu w ilości 940 + 110 mg/kg (wartość niepewności 110 mg/kg), tj. w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalne wartości określone w rozporządzeniu REACH, co potwierdzone zostało sprawozdaniem z badań nr 928/AI/570/2014 z dnia 09.12.2014 r. i z tego też względu, w myśl przywołanych przepisów, przedmiotowe wyroby nie mogą być wprowadzane do obrotu.

 

Zgodnie z przepisem art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli wprowadzenia do obrotu substancji, jej mieszaniny lub wyrobu wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub przepisach załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.), wojewódzki inspektor zakazuje kontrolowanemu, w drodze decyzji, dalszego przekazywania tej substancji, preparatu lub wyrobu, co uczyniono w przedmiotowej sprawie.

 

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i zawierających je wyrobów określone zostały z uwagi na szkodliwość tych substancji dla życia i zdrowia człowieka.

Stwierdzony w badanej bransoletce ołów wykazuje działanie toksyczne. Powoduje ostre zatrucia organizmu oraz zaburzenia w rozwoju umysłowym i psychoruchowym. Wyróżnia się też tzw. zespół przewlekłego oddziaływania, powodujący trwałe uszkodzenia w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i tkanek.

Wykryty kadm jest również toksycznym metalem, działającym na organizm człowieka rakotwórczo, teratogennie, embriotoksycznie. U kobiet ciężarnych może powodować nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym potomstwa. Ponadto kadm zaburza obieg niezbędnych mikroelementów upośledzając w ten sposób procesy zachodzące w organizmie. Kadm jest pierwiastkiem podlegającym stałej akumulacji w organizmie ludzkim, dlatego nawet w środowisku o słabym stężeniu zachodzą po pewnym okresie chroniczne schorzenia.

W związku z powyższym, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że naruszenie postanowień art. 67 ust. 1 rozporządzenia REACH w przypadku bransoletki - artykuł W08, 100% metal, kod kreskowy: 2530733040007, związane z obecnością zawyżonej ilości ołowiu i kadmu w wyrobie, powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, używającego takiej bransoletki.

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyjątek od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników w sprawie zachodzi konieczność niezwłocznego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli, gdyż kwestionowane bransoletki stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

 

Wobec powyższych okoliczności zakazanie dalszego przekazywania przedmiotowych bransoletek jest uzasadnione.

 

W myśl art. 108 § 1 zd. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W niniejszej sprawie decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na zaistnienie przesłanki wymienionej w cytowanym wyżej przepisie, polegającej na konieczności ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed zagrożeniami, jakie niosą zawarte w badanych bransoletkach metale kadm i ołów w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalne.

W związku z powyższym decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 wyżej cytowanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, iż decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

  1. Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

 Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                                                              Wojewódzkiego Inspektora

                                                                                                              Inspekcji Handlowej

                                                                                                              Kierownik Zespołu

 Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

                                                                                                              Joanna Grabias

...………………………………………..

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. C-TRADE Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-01-2015 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2015 09:07