Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.104.2014.J-63.2014

Koszalin, dnia 28 października 2014 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Pan

Paweł Kujawa

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą 

Paweł Kujawa

Cukiernia Kujawianka

ul. Centralna nr 1

86-031 Osielsko

 

DECYZJA 

ZKŻ.8361.104.2014.J-63.2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Pawłowi Kujawie, wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą: Paweł Kujawa Cukiernia Kujawianka karę pieniężną w wysokości 574 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery złote) z tytułu wprowadzenia do obrotu w Cukierni „KUJAWIANKA”, ul. Jana Pawła II 4a w Koszalinie 3 partii wyrobów ciastkarskich  oferowanych do sprzedaży bez opakowań, wyprodukowanych przez Cukiernię Sowa Spółka Jawna, ul. Ks. J. Schulza 3; 85-315 Bydgoszcz, tj.: 

 •  ciastek maślanych w ilości 3,30 kg o wartości 102,96 zł,  
 •  ciastek owsianych w ilości 1,40 kg o wartości 37,38 zł,
 •  ciastek  czekoladowych w ilości 1,20 kg o wartości 41,88 zł,    

które nie spełniały wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 774) z uwagi na to, że w miejscu ich sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano pełnej nazwy producenta oraz wykazu składników.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 24 i 27.06.2014 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.z 2014, poz.148 ze zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  nr 00013359, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Pawła Kujawy, zwanego dalej również „stroną”, wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Kujawa Cukiernia Kujawianka,  w Cukierni „KUJAWIANKA” przy ul. Jana Pawła II 4a, w Koszalinie.

 

W toku kontroli stwierdzono w obrocie 3 partie wyrobów ciastkarskich  nieprawidłowo oznakowanych, oferowanych do sprzedaży bez opakowań, wyprodukowanych przez Cukiernię Sowa Spółka Jawna, ul. Ks. J. Schulza 3; 85-315 Bydgoszcz, o łącznej wartości 182,22 zł, tj.:

 • ciastek maślanych, partia  w ilości 3,30 kg o wartości 102,96 zł,  
 • ciastek owsianych, partia  w ilości 1,40 kg o wartości 37,38 zł,  
 • ciastek czekoladowych, partia w ilości 1,20 kg o wartości 41,88 zł.

z uwagi na to, że w miejscu ich sprzedaży na wywieszkach  lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano pełnej nazwy producenta będącego osobą prawną, tj. jego formy prawnej – podano „CUKIERNIA SOWA”, a należało podać „CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA” oraz wykazu składników.

Powyższe stanowiło naruszenie wymagań określonych w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014, poz.669 ze zm.), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 774).

 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie kontrolowany w piśmie z dnia 08.08.2014r. poinformował, że niewłaściwe oznakowanie przedmiotowych wyrobów ciastkarskich zostało poprawione poprzez uwidocznienie wykazu ich składników w widocznym miejscu i pełnej nazwy producenta w witrynie cukierniczej.

 

Mając na uwadze dokonane ustalenia, pismem z dnia 07.10.2014 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Pawła Kujawę, o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2014, poz. 774), dalej „rozporządzenie w sprawie znakowania”, jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości regulującym wymagania w zakresie jakości handlowej m.in. określając szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych.

Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania, w przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczego podaje się m.in.:

 • nazwę albo imię i nazwisko producenta (§ 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia),
 • wykaz składników (§ 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

W myśl § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania wyroby ciastkarskie, tj: ciastka maślane,  partia  w ilości 3,30 kg,  ciastka owsiane, partia  w ilości 1,40 kg, ciastka  czekoladowe, partia w ilości 1,20 kg  z uwagi na stwierdzone braki w ich oznakowaniu nie spełniają wymagań określonych w ww. przepisach rozporządzenia w sprawie znakowania, a przez to są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle powyższego przedsiębiorca – Paweł Kujawa odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu ww. 3 partii artykułów rolno-spożywczych niewłaściwie oznakowanych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w przypadku produktów oferowanych luzem oznakowanie w miejscy sprzedaży stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy o rodzaju i właściwościach środka spożywczego. Dlatego też stwierdzono, że ujawnione braki w ich oznakowaniu naruszają w znacznym stopniu interes konsumentów w zakresie prawa do rzetelnej informacji, mogący mieć zasadniczy wpływ na dokonany wybór określonego środka spożywczego. Brak uwidocznienia wykazu składników nie pozwala konsumentom na scharakteryzowanie produktów ze względu na istotne i wyróżniające je cechy – składniki wykorzystane do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecne, a przez to uniemożliwia im porównanie badanych środków spożywczych z podobnymi znajdującymi się w obrocie i dokonanie świadomego wyboru środka spożywczego pod względem najbardziej optymalnego dla konsumentów składu. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej informacja o wykazie składników w ww. produktach jest istotna również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów z uwagi na obecność w nich składników alergennych. Sama zaś niepełna nazwa producenta, choć stanowiąca naruszenie wymagań dużo mniejszej wagi w stosunku do braku wykazu składników, może utrudniać konsumentom identyfikację źródła pochodzenia przedmiotowych środków spożywczych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi, a punkt sprzedaży należący do strony jest specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu (wyroby ciastkarskie, piekarnicze i cukiernicze bez opakowań).   Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych bez opakowań i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości bezpośredni wpływ miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia wymaganych informacji w miejscu sprzedaży pomimo, że znajdowały się one w jej posiadaniu w formie m.in. etykiet na opakowaniach, w których produkty zostały dostarczone do cukierni.

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności brak wykazu składników, były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawową część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów (środków spożywczych bez opakowań).

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów osiągniętych w 2013r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 911,10 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 574 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery złote).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia oraz dokonaną ocenę wszystkich przesłanek wymiaru kary, w tym w szczególności ocenę stopnia szkodliwości czynu wskazującą na znaczne naruszenie interesów konsumentów oraz ocenę stopnia zawinienia, wymierzona kwota kary spełnia powyższe wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                                                                           Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                ......................................................................                                                                                   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                              służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)      

      

Otrzymują:

 1. Paweł Kujawa

CUKIERNIA KUJAWIANKA

ul. Centralna 1

86-031 Osielsko,

 1. aa. (Br)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 15-12-2014 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2014 11:43