Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.86,102.2014/J-56/2014

Szczecin, dnia 02.10.2014r.

   ZACHODNIOPOMORSKI                                        

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR                                       

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

                                                              H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                                                G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna

                                                                                                                              ul. Piękna 18

                                                                                                                        00-549 Warszawa

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.86,102.2014/J-56/2014

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna, siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (14 opakowań) Pasztetu z drobiem, konserwa drobiowo-wieprzowa sterylizowana 290g, Dobrowit, o wartości 32,06 złotych, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 29.03.2016; L.B2/24, wyprodukowanej dla POLOmarket Sp. z o. o. przez Rolnik Sp. z o. o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego ul. Pszczyńska 10, 43-187 Orzesze, niespełniającej wymagań jakości handlowej określonych w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta z uwagi na zaniżenie zawartości białka w odniesieniu do deklaracji producenta zawartej w wartości odżywczej, tj. z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 19 i 20 maja 2014r. oraz 13 czerwca 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr 00013197 z dnia 19 maja 2014r. oraz nr 00013223 z dnia 13 czerwca 2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna, siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, prowadzącego działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży 5616 POLOmarket ul. 700-Lecia 20, 20a w Nowogardzie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w obrocie handlowym 1 partię (14 opakowań) Pasztetu z drobiem, konserwa drobiowo-wieprzowa sterylizowana 290g Dobrowit o wartości 32,06 złotych, oznaczoną m.in. najlepiej spożyć przed: 29.03.2016; L.B2/24, wyprodukowaną dla POLOmarket Sp. z o. o. przez Rolnik Sp. z o. o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego, ul. Pszczyńska 10, 43-187 Orzesze, której próbkę za protokołem pobrania próbki Nr 001534 z dnia 19 maja 2014r. pobrano do badań laboratoryjnych. W tym samym dniu za protokołem pobrania próbki nr 001535 w tej samej ilości i z tej samej partii pobrano próbkę kontrolną w/w produktu. Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie wykazały, że badana próbka wykazała niższą zawartość białka w odniesieniu do deklaracji producenta zawartej w wartości odżywczej (po uwzględnieniu tolerancji). Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 227/2014r. z dnia 5 czerwca 2014r., które w dniu 13 czerwca 2014r. podczas kontroli doręczono przedsiębiorcy, pouczając jedocześnie o uprawnieniu do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Przy ocenie wyników badań laboratoryjnych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że informacja dotycząca wartości odżywczej środka spożywczego zawarta w jego oznakowaniu obejmuje wartości średnie (§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.)) i w związku z powyższym zastosowano tolerancje, które winny być wystarczające dla uwzględnienia tego faktu. Wskazówki dotyczące limitów tolerancji dla celów etykietowania wartości odżywczej zawiera dokument Komisji Europejskiej o nazwie „Wytyczne dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu  do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s.18) oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24.09.1990 w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie” – zwany dalej „przewodnikiem KE”. Limity tolerancji oznaczają możliwe do przyjęcia różnice między wartościami dotyczącymi składnika odżywczego podanymi na etykiecie a wartościami stwierdzonymi w trakcie kontroli urzędowych. Przy uwzględnieniu limitów podanych w przewodniku KE oraz uwzględniając wprowadzone w nim zasady zaokrąglania, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że badany produkt nie odpowiada deklaracji podanej na opakowaniu, tj. 9,5 g/100g z uwagi na niższą zawartość białka, gdyż otrzymany wynik (7,2%) nie mieścił się w granicach tolerancji (rzeczywista zawartość białka uznana byłaby za zgodną z deklaracją wówczas, gdyby mieściła się w przedziale od 7,5g do 11,5g).

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, że badany produkt nie odpowiada wymaganiom deklarowanym przez producenta w wartości odżywczej, co stanowi naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r. Nr, poz. 669 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, w dniu 9 lipca 2014r. do kontrolowanego przedsiębiorcy (strony w niniejszym postępowaniu) i do producenta zakwestionowanego produktu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie producent Rolnik Sp. z o. o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego ul. Pszczyńska 10, 43-187 Orzesze wskazał, iż w przypadku przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego wykonał ponownie badania dotyczące deklarowanej wartości odżywczej, a wyniki uwzględnił na dodrukowanej etykiecie litografowanej. Z kolei kontrolowany przedsiębiorca w swojej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, iż o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomił dostawcę, który zobowiązał się do podjęcia skutecznych działań korygujących tj. zmiany oznakowania ww. produktu.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 22 sierpnia 2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (14 opakowań jednostkowych) Pasztetu z drobiem, konserwa drobiowo-wieprzowa sterylizowana 290g Dobrowit o wartości 32,06 złotych, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 29.03.2016; L.B2/24, wyprodukowanej dla POLOmarket Sp. z o. o. przez Rolnik Sp. z o. o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego ul. Pszczyńska 10, 43-187 Orzesze niespełniającej wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz.669 ze zm.) z uwagi na niższą zawartość białka w odniesieniu do deklaracji producenta. zamieszczonej w wartości odżywczej.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna, siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa odpowiada za wprowadzenie do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii Pasztetu z drobiem, konserwa drobiowo-wieprzowa sterylizowana 290g Dobrowit, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu nie jest znaczny. Niższa zawartość białka w odniesieniu do deklaracji producenta stanowi wprawdzie o wadzie produktu, nie mniej jednak nie ma przesądzającego wpływu na dokonywany przez konsumenta wybór. Przy ocenie stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił okoliczność, że stwierdzona zawartość białka w przedmiotowym środku spożywczym nie była znaczna.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności, aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były trudne do wykrycia w tym znaczeniu, że nie można było ich stwierdzić przy zwykłej kontroli produktów, które mają trafić na półki u konkretnego przedsiębiorcy. Wykrycia tego rodzaju nieprawidłowości możliwe jest bowiem dopiero podczas przeprowadzonych badań laboratoryjnych, co nie zwalnia strony z odpowiedzialności. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił bowiem okoliczność, że pomiędzy stroną oraz producentem (produkt wyprodukowano dla POLOmarket Sp. z o.o.) istnieją poważne powiązania zarówno finansowe, jak i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 3  ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań jakościowych. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktów niespełniających wymagań jakościowych, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczającą do wymierzenia stosownej kary. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto niespełniające wymagań jakościowych produkty.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że poza stwierdzonym nieznacznym zaniżeniem zawartości białka w stosunku do deklaracji producenta, zakwestionowany produkt spełniał inne wymagania w zakresie jakości handlowej.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna,  był już kontrolowany przez tut. organ, a podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona nie jest nowym podmiotem na rynku.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu nieodpowiadające jakości handlowej artykuły rolno-spożywcze Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorcy uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest jednym z najmniejszych w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, organ stwierdził, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy, o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi i stopnia szkodliwości. Swoje przekonanie organ oparł również na obowiązującej w prawie administracyjnym zasadzie proporcjonalności, która nakazuje organom państwowym użycie jedynie takich środków, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu, co oznacza, że organy państwowe mają osiągnąć cel, który służy społeczeństwu jak najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem. Ponadto podjęte przez stronę działania po ujawnieniu nieprawidłowości pozwalają w ocenie organu na uznanie, iż również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy, o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                               …………………....………………………………….

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  • H500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G560 Spółka Komandytowo-Akcyjna, siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie
  • a/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 12-11-2014 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2014 08:45