Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.73.2014.J-43.2014

                                                                                                Szczecin, dnia 30.07.2014r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                                              Stanisław Łępicki

                                                      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                                                                             „WAKAME II” Stanisław Łępicki

prowadzący działalność gospodarczą

w sklepie „Organic Garden”

przy ul. Kaszubskiej 4/1 w Szczecinie

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.73.2014.J-43.2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Stanisławowi Łępickiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie „Organic Garden” ul. Kaszubska 4/1 w Szczecinie, karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 7 partii produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego o wartości 300,85 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 28 i 30 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 975) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148) zgodnie z upoważnieniem nr 00013175 z dnia 28.04.2014 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Stanisława Łępickiego, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Organic Garden” przy ul. Kaszubskiej 4/1 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 7 partii produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego (Papucchini Paprika Zucchini BIO, Senf Kinder byodo BIO, Reis-flocken Davent fur schnellen Milchreis BIO, Barlauch Pesto BIO-Verde, Butter Bio Terra, Bio Schlagshane terra natural, Basitom Basilikum Tomate BIO  Brotaufstrich Vegetarisch) o łącznej wartości 300,85 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 20 maja 2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014 r. poz.148) do kontrolowanego przedsiębiorcy wystosował wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie oświadczył, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały usunięte lub są w trakcie usuwania.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 7 partii produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego o wartości 300,85 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wysłane na adres dla doręczeń, wskazany w CEIDG, uznane zostało za skutecznie doręczone i pozostawiono w aktach sprawy, zgodnie z przepisem art. 44 § 4 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Obowiązek znakowania środków spożywczych w języku polskim wynika z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). O wymogu znakowania w języku polskim mowa jest w art. 6 ust. 4 ww. ustawy o jakości, zgodnie z którym wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) środki spożywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być oznakowane w języku polskim. Środki spożywcze mogą być ponadto oznakowane w innych językach. Tym samym wszystkie artykuły rolno-spożywcze sprzedawane na terytorium Polski muszą posiadać oznakowanie w języku polskim.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Stanisław Łępicki, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie „Organic Garden” ul. Kaszubska 4/1, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych, 7 partii produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku oznaczenia w języku polskim jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest prawa do rzetelnej informacji mogącej mieć wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje żywieniowe konsumenta, do którego produkt może trafić. Przepisy prawa żywnościowego, w szczególności ustawa o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także wydane na ich podstawie przepisy precyzyjnie regulują zakres informacji, jaki konsument winien otrzymać w momencie dokonania zakupu danego produktu. Wskazane przepisami prawa informacje, które winny znaleźć się na opakowaniu danego środka spożywczego, mają stanowić jasną informację dla konsumenta jakiego rodzaju środek spożywczy kupuje. Konsument kierując się informacjami zawartymi w oznakowaniu środków spożywczych, mając na względzie zarówno wskazania zdrowotne jak i preferencje smakowe, ustala swą dietę. Z tego względu istotnym jest, by wszystkie informacje istotne z punktu widzenia konsumenta, znajdowały się w języku polskim. Umieszczenie niepełnych danych lub ich całkowity brak w języku polskim może uniemożliwić konsumentowi dokonania świadomego wyboru i zakupu odpowiedniego dla niego środka spożywczego. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku wykazu składników zastosowanych do produkcji danego środka spożywczego oraz terminu przydatności do spożycia bądź daty minimalnej trwałości. Wskazane informacje są istotne z punktu widzenia preferencji żywieniowych konsumenta.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jako przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą żywności mogła zapobiec nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanych produktów. Organ uznał, iż w nieprawidłowości dotyczącej oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego oferowanych do sprzedaży bez oznaczeń w języku polskim zdaniem organu strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzoną „wadę” miała możliwość wykryć poprzez sprawdzenie oznakowania przedmiotowych wyrobów.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, iż wymagania jakościowe wynikające z przepisów art. 6 ust. 4 ustawy o jakości i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) są jednymi z najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej w zakresie oznakowania dla tego rodzaju środków spożywczych. Organ wziął pod uwagę, że wyroby posiadały oznaczenia, jednak wyłącznie w języku obcym.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że wobec strony nie prowadzono dotychczas postępowania administracyjnego dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, organ w oparciu o będące w posiadaniu organu oświadczenie przedsiębiorcy, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę dokonaną ich ocenę, postanowiono przedsiębiorcy Stanisławowi Łępickiemu wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakościowych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Stanisław Łępicki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wakame II” Stanisław Łępicki ul. Sikorskiego 8, 70-313 Szczecin, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),  od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                                                ……..……………………………….

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wakame II” Stanisław Łępicki, ul. Sikorskiego 8, 70-313 Szczecin,

- a/a (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-10-2014 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2014 08:10