Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.2.2014/J-33/2014

                                                                                                      Szczecin, dnia 30.07.2014r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

     Wioletta Wandycz

ul. Chobolańska 21 lok 1

        70-023 Szczecin

       prowadząca działalność gospodarczą w

       Sklepie „Mój sklep” ul. Chobolańska 21 lok 1

       70-023 Szczecin


 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.2.2014/J-33/2014

wymierzająca karę pieniężną

 

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Wioletcie Wandycz, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie „Mój sklep” ul. Chobolańska 21 lok 1 70-023 Szczecin karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 9 partii wyrobów czekoladowych o łącznej wartości 129,20zł., tj.:

1) 4 op. Chateau Feine Weisse weisse schokolade 200g, o wartości 22,40zł;

2) 1 op. Bottermelk Lemon Chateau Edel Vollmilchschokolade mit Feiner Bottermilch Lemon Füllung 200g, o wartości 5,60zł;

3) 1 op. Joghurt Edel  Vollmilchschokolade mit Feiner Joghurt Füllung 200g, o wartości 5,60zł;

4) 2 op. Erdbeer Joghurt Edel Vollmilschschokolade mit Feiner Erdbeer Joghurt Füllung 200g, o wartości 11,20zł;

5) 1 op. Herbe Sahne Edel Herbe Sachenschokolade 200g, o wartości 5,60zł;

6) 1 op. Kaffee Sahne Weisse Schokolade auf Edel Kaffe sahne schokolade 200g, o wartości 5,60zł;

7) 4 op. Weissen Kokos weisse schokolade mit kokos und Knuspingen flakes 200g, o wartości 22,40zł;

8) 2 op. Trauben Nuss Edel Vollmilchschkolade mit trauben und ganzen Haselnüssen 200g, o wartości 11,20zł;

9) 11 op. Nussbeisser Edel Vollmilschschokolade mit ganzen Nüssen  100g, o wartości 39,60zł,

które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Uzasadnienie

W dniach 07, 08 i 09 stycznia 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1, z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669), w związku zart. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148), zgodnie z upoważnieniem Nr 00012866 z dnia 07.01.2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Wioletty Wandycz, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie „Mój sklep” przy ul. Chobolańskiej 21/1 w Szczecinie, zwanej dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych sprawdzono oznakowanie środków spożywczych pod kątem spełniania wymagań jakościowych określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669)     i stwierdzono w ofercie handlowej 9 partii wyrobów czekoladowych o łącznej wartości 129,20zł, tj.: 4 op. Chateau Feine Weisse weisse schokolade 200g, o wartości 22,40zł; 1 op. Bottermelk Lemon Chateau Edel Vollmilchschokolade mit Feiner Bottermilch Lemon Füllung 200g, o wartości 5,60zł; 1 op. Joghurt Edel  Vollmilchschokolade mit Feiner Joghurt Füllung 200g, o wartości 5,60zł; 2 op. Erdbeer Joghurt Edel Vollmilschschokolade mit Feiner Erdbeer Joghurt Füllung 200g, o wartości 11,20zł; 1 op. Herbe Sahne Edel Herbe Sachenschokolade 200g, o wartości 5,60zł; 1 op. Kaffee Sahne Weisse Schokolade auf Edel Kaffe sahne schokolade 200g, o wartości 5,60zł; 4 op. Weissen Kokos weisse schokolade mit kokos und Knuspingen flakes 200g, o wartości 22,40zł; 2 op. Trauben Nuss Edel Vollmilchschkolade mit trauben und ganzen Haselnüssen 200g, o wartości 11,20zł; 11 op. Nussbeisser Edel Vollmilschschokolade mit ganzen Nüssen 100g, o wartości 39,60zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zgodnie z treścią art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136 poz. 914 ze zm.) środki spożywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być oznakowane w języku polskim. Środki spożywcze mogą być ponadto oznakowane w innych językach. W związku z przytoczonymi przepisami, należy wskazać, iż wszystkie artykuły rolno - spożywcze znajdujące się w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, muszą być oznakowane w języku polskim. W związku z powyższym uznać należy, iż oznakowanie ww. artykułów rolno-spożywczych było niezgodne z wymogami określonymi w ww. przepisach.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Wioletta Wandycz prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Mój sklep” przy ul. Chobolańskiej 21/1 w Szczecinie wprowadziła do obrotu 9 partii wyrobów czekoladowych o łącznej wartości 129,20zł., które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 06.06.2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę, Wiolettę Wandycz o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 9 partii wyrobów czekoladowych o łącznej wartości 129,20zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz.669) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i  oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.
W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Wioletta Wandycz, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Mój sklep” przy ul. Chobolańskiej 21/1 w Szczecinie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) kary pieniężne, o których mowa   m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 9 partii wyrobów czekoladowych o łącznej wartości 129,20zł Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku oznaczenia w języku polskim jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest prawa do rzetelnej informacji mogącej mieć wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje żywieniowe konsumenta, do którego produkt może trafić. Przepisy prawa żywnościowego, w szczególności ustawy o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze precyzyjnie regulują zakres informacji, jaki konsument winien otrzymać w momencie dokonania zakupu danego produktu. Wskazane przepisami prawa informacje, które winny znaleźć się na opakowaniu danego środka spożywczego, mają stanowić jasną informację dla konsumenta jakiego rodzaju środek spożywczy kupuje. Konsument kierując się informacjami zawartymi w oznakowaniu środków spożywczych, mając na względzie zarówno wskazania zdrowotne jak i preferencje smakowe, ustala swą dietę. Z tego względu istotnym jest, by wszystkie informacje istotne z punktu widzenia konsumenta, znajdowały się w języku polskim. Umieszczenie niepełnych danych lub ich całkowity brak w języku polskim może uniemożliwić konsumentowi dokonania świadomego wyboru i zakupu odpowiedniego dla niego środka spożywczego. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku wykazu składników zastosowanych do produkcji danego środka spożywczego oraz terminu przydatności do spożycia bądź daty minimalnej trwałości. Wskazane informacje są istotne z punktu widzenia preferencji żywieniowych konsumenta.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi w sklepie ogólnospożywczym, dlatego działalność tą można potraktować jako profesjonalną. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były możliwe do wykrycia przy zwykłej weryfikacji oznakowania środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, można je było bowiem wychwycić np. poprzez wyrywkową kontrolę oznakowania. Jednocześnie przy ocenie stopnia winy organ uwzględnił fakt, iż w trakcie kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu kwestionowane środki spożywcze.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, iż wymagania jakościowe wynikające z przepisów art. 6 ust. 4 ustawy o jakości i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) są jednymi z najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej w zakresie oznakowania dla tego rodzaju środków spożywczych. Organ wziął pod uwagę, że wyroby posiadały oznaczenia, jednak wyłącznie w języku obcym.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona nie była kontrolowana przez tutejszy organ.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie będących w posiadaniu informacji, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „mikro-przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Wioletcie Wandycz karę pieniężną w wysokości 500,00zł.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1.  Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Wioletta Wandycz, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Mój sklep” przy ul. Chobolańskiej 21/1 w Szczecinie, powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 Ewa Kryjom

                                                                                               ..…………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Wioletta Wandycz, ul. Chobolańska 21 lok 1, 70-023 Szczecin;

- a/a (Wr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-10-2014 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2014 08:07