Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.225.2013/J-19/2014

                                                                                              Szczecin, dnia 23.06.2014r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                          

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 BISSA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Usługowa 6A

73-110 Stargard Szczeciński

prowadząca działalność gospodarczą

w hurtowni „Bissa” przy ul. Usługowej 6A

w Stargardzie Szczecińskim

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.225.2013/J-19/2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierzaprzedsiębiorcy Bissa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 6A, Stargard Szczeciński, prowadzącemu działalność gospodarczą w hurtowni „Bissa” przy ul. Usługowej 6A w Stargardzie Szczecińskimkarę pieniężną w wysokości 500,00złotych (pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii „Polędwicy z kurczaka, produkt drobiowo-wieprzowy, grubo rozdrobniony, peklowany, parzony,” oznakowany m. in.: należy spożyć do: 12.01.14, numer partii L: 236328, Madej Wróbel Sp. z o. o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 45, o wartości 88,36zł, której oznakowanie nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, iż w składzie producent zadeklarował: „mięso z kurczaka (31%)”, „skórki wieprzowe” i „mięso z indyka (7%) natomiast nazwa handlowa podana na opakowaniu brzmi „Polędwica z kurczaka” oraz „produkt drobiowo-wieprzowy”. Powyższe wprowadza konsumenta w błąd albowiem nazwa produktu jest nieadekwatna do jego składu.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 12 grudnia 2013r.na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 raz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148),zgodnie z upoważnieniem numer 00012851 z dnia 12 grudnia 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcyBissa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard Szczeciński, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni „Bissa” przy ul. Usługowej 6A w Stargardzie Szczecińskim , zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię „Polędwicy z kurczaka. Produkt drobiowo-wieprzowy, grubo rozdrobniony, peklowany, parzony,” oznakowany m. in.: należy spożyć do: 12.01.14, numer partii L: 236328, Madej Wróbel Sp. z o. o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 45 o wartości 88,36zł, którą sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w składzie produktu producent zadeklarował: „mięso z kurczaka (31%)”, „skórki wieprzowe” i „mięso z indyka (7%) natomiast nazwa handlowa podana na opakowaniu brzmi „Polędwica z kurczaka” oraz „produkt drobiowo-wieprzowy”. Powyższe wprowadza konsumenta w błąd albowiem nazwa produktu jest nieadekwatna do jego składu.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Mając zatem na uwadze to, iż producent w składzie zadeklarował m.in.: „skórki wieprzowe” i „mięso z indyka”, czego nie uwzględnił w nazwie produktu, oznakowanie ww. produktu spożywczego wprowadza konsumenta w błąd z uwagi na to, iż nazwa produktu jest nieadekwatna do jego składu. W związku z powyższym uznać należy, iż oznakowanie w tym zakresie podano niezgodnie z wymogami określonymi w ww. przepisach.

 

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, że oferowana do sprzedaży partia ww. polędwicy  nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli w dniu 10 stycznia 2014r. zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producenta zakwestionowanej partii artykułów rolno-spożywczych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przepisu art. 33 ust. 1 i 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148) wystosował wystąpienia pokontrolne.

 

W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie strona pismem z dnia 16 stycznia 2014r. poinformowała tut. organ, iż kwestionowany produkt został wycofany z oferty handlowej hurtowni. Natomiast do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego producent ustosunkował się w piśmie z dnia 22.01.2014r. w którym poinformował, że wprowadzi nowe osłonki z poprawioną nazwą przedmiotowej polędwicy, która jest adekwatna do wymienionego składu na etykiecie produktu, tj.: „Polędwica z kurczakiem”.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 29.04.2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii „Polędwicy z kurczaka. Produkt drobiowo-wieprzowy, grubo rozdrobniony, peklowany, parzony,” oznakowany m. in.: należy spożyć do: 12.01.14, numer partii L: 236328, Madej Wróbel Sp. z o. o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 45 o wartości 88,36zł, z uwagi na to, iż producent w składzie zadeklarował m.in.: „skórki wieprzowe” i „mięso z indyka”, czego nie uwzględnił w nazwie produktu, co wprowadza konsumenta w błąd z uwagi na to, iż nazwa produktu jest nieadekwatna do jego składu.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Bissa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 6A, Stargard Szczeciński, prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni „Bissa” przy ul. Usługowej 6A w Stargardzie Szczecińskim odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa  m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, tj. 1 partii „Polędwicy z kurczaka produkt drobiowo-wieprzowy, grubo rozdrobniony, peklowany, parzony,” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejuznał, iż stopień szkodliwości czynu jest o tyle istotny, że nieuwzględnienie w nazwie produktu użytych składników produktu jako ważnej informacji z punktu widzenia konsumenta pozbawia go jasnej, czytelnej i zgodnej ze stanem faktycznym informacji. Skład w/w produktu zadeklarowany przez producenta na opakowaniu jednostkowym tj. m.in. „skórki wieprzowe” i „mięso z indyka (7%)” sugeruje, że do produkcji użyto nie tylko mięsa z kurczaka ale również innych składników, czego nie uwzględniono w nazwie produktu tj. „Polędwica z kurczaka (…)” oraz „ produkt drobiowo-wieprzowy”.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów rolno-spożywczych innym przedsiębiorcom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie hurtowej sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były możliwe do wykrycia przy zwykłej weryfikacji oznakowania środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, można je było bowiem wychwycić np. poprzez wyrywkową kontrolę oznakowania.  Organ uwzględnił fakt, iż strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowała, iż kwestionowany produkt został wycofany z oferty handlowej hurtowni.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, iż wprowadzenie do obrotu artykułów rolno- spożywczych, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na deklarację producenta w składzie produktu tj.: „mięso z kurczaka (31%)”, „skórki wieprzowe” i „mięso z indyka (7%)” natomiast nazwa handlowa podana na opakowaniu brzmi „Polędwica z kurczaka” oraz „produkt drobiowo-wieprzowy”, nie są jednymi z najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej dla tego rodzaju środka spożywczego, chociaż mają znaczenie dla konsumentów podczas wyboru tego rodzaju produktu.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona nie była kontrolowana przez tutejszy organ.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.)  należy do grupy tzw. „średnich przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie jest największy, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości.Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia, postanowiono przedsiębiorcy Bissa Sp. z o. o.wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakościowych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora InspekcjiHandlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotychkara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Bissa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard Szczeciński, prowadzący działalność gospodarczą w Hurtowni „Bissa” przy ul. Usługowej 6A w Stargardzie Szczecińskim,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

              ……………………………………………………………

(podpis z podaniem  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

-         Bissa Sp. z o.o., ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard Szczeciński,

-         a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-07-2014 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2014 07:53