Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa rowerów i akcesoriów rowerowych


Informacja

o wynikach kontroli bezpieczeństwa rowerów i akcesoriów rowerowych

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli BK/ANU-40-5/07/AJ Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz
z Delegaturą w Koszalinie w II kwartale br. przeprowadził, w przedmiotowym zakresie
9 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Policach, Kołobrzegu, Koszalinie.

 

 

Ogółem wytypowano do sprawdzenia 43 partie towarów wartości 91. 092,10 zł. w tym:

 

 • 27 partii rowerów wyścigowych (27 sztuk) wartości 87. 353,00 zł.,

 • jedną partię błotników szybkiego montażu na koła 24 "-26" ( 9 kpl.,) wartości 89,10 zł.,

 • jedną partię klocków hamulcowych (8 szt.) wartości 196,00 zł.,

 • jedną partię przerzutek tylnych, (6szt.) wartości 318,00 zł.,

 • jedną partię kaset (koła zębate na tył przerzutki) (2 szt.,) wartości 98,00 zł.,

 • jedną partię błotników rowerowych 26-28” (5 kpl.) wartości 245,00 zł.,

 • jedną partię kaset zębatek (6szt.) wartości 990,00zł.,

 • jedną partię dźwigni hamulców rowerowych (5 szt.) wartości 140,00 zł.,

 • jedną partię pedałów (6 kpl.) wartości 108,00 zł.,

 • jedną partię uchwytów kierownicy w ilosći 4 kpl. wartości 72,00 zł.,

 • jedną partię piast tylnych w ilości1 szt. wartości 55,00 zł.,

 • jedną partię pompek rowerowych w ilości10 szt. wartości 400,00 zł.,

 • jedną partię koszulek kolarskich w ilości1 szt. wartości 80,00 zł.,

 • jedną partię spodenek kolarskich w ilości 2 szt. wartości 160,00 zł.,

 • jedną partię skarpet k bez cholewki w ilości 10 par wartości 80,00 zł,.

 • jedną partię bagażników rowerowych typu (4 szt.)wartości 432,00 zł.,

 • jedną partię lamp halogenowych w ilości 4 sz. wartości 276,00 zł.,

 

 

Ustalenia kontroli w układzie tematycznym w odniesieniu do poszczególnych punktów kontroli przedstawiają się następująco:

 

 

1. Ogólne bezpieczeństwo akcesoriów i rowerów wyścigowych

1.1. Ogólne bezpieczeństwo - badania organoleptyczne

Badając bezpieczeństwo kontrolą objęto 43 partie towarów wartości 91. 092,10 zł. w tym:

 • 27 partii rowerów wyścigowych przeznaczonych do szybkiej jazdy amatorskiej na drogach publicznych wartości 87. 353,00 zł.,

 • 13 partii akcesoriów rowerowych wartości 3. 419,10 zł.,

 • 3 partie odzieży przeznaczonej dla rowerzystów wartości 320,00 zł.

 

Badania bezpieczeństwa przeprowadzono w oparciu o wymagania przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), uwzględniono także osobiste doświadczenia oraz uzasadnione oczekiwania konsumentów odnośnie bezpieczeństwa produktów oraz posiłkowano się wymogami określonymi w Polskiej Normie PE-EN 14781:2006 (U) Rowery wyścigowe, zwracając szczególną uwagę na:

 • trwałość i stabilność mocowania elementów jezdnych,

 • sposób połączenia poszczególnych części roweru,

 • sposób zakończenia śrub i nakrętek zabezpieczających przed niezamierzonym rozłączeniem bądź poluzowaniem,

 • sposób zabezpieczenia końcówek linek hamulców i przerzutek przed rozkręceniem się,

 • sposób oznaczenia i regulacji poszczególnych elementów roweru,

 • sprawne działanie przerzutek i hamulców,

 • cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie instrukcje montażu, instalacji
  i konserwacji,

 • wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne wskazówki lub informacje dotyczące produktu.

 

W toku przeprowadzonych badań organoleptycznych odnośnie ocenianych wyrobów nie stwierdzono wad w budowie elementów konstrukcyjnych oraz sposobie ich wykonania i montażu, mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników badanego sprzętu.

1.2. Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa rowerów i akcesoriów rowerowych.

 

Badaniem w zakresie oznakowania objęto 43 partie towarów wartości 91. 092,10 zł.

 

Na podstawie przeprowadzonych badań, w związku z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) stwierdzono, że wszystkie kontrolowane rowery miały dołączone instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim, które zawierały między innymi ostrzeżenia oraz podstawowe informacje, które dotyczyły:

 • przygotowania roweru do jazdy,

 • podstawowych zasad bezpieczeństwa,

 • eksploatacji w tym zaleceń dotyczących sprawdzania mocowania elementów, sposobu regulacji mechanizmów,

 • informacji dot. kontroli i regulacji podzespołów roweru,

 • informacje dot. podstawowych wymiarów użytkowych,

 • informacji dot. czyszczenia i konserwacji poszczególnych części roweru oraz sposobu jego przechowywania,

 • informacje o użytkowaniu dla jakiej grupy konsumentów rowery są przeznaczone,

 

Ponadto wyroby włókiennicze posiadały także oznaczenia składu surowcowego produktu oraz informację o sposobie konserwacji

Powyższe informacje umożliwiały użytkownikom nabycie niezbędnych umiejętności w zakresie posługiwania się, eksploatacji i utrzymania sprzętu w dobrym stanie.

Nie wniesiono zastrzeżeń, co do sposobu oznakowania sprawdzonych rowerów w powyższym zakresie.

 

2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli

2.1. oznakowanie rowerów w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o języku polskim.

Prawidłowość oznakowania rowerów wyścigowych sprawdzono zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących oznakowania produktów, tj.:

- art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.),

- art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

Stwierdzono, że wszystkie kontrolowane rowery (wraz z dołączonymi instrukcjami obsługi), akcesoria rowerowe oraz odzież przeznaczona dla rowerzystów posiadały informacje sporządzone w języku polskim o nazwie towaru, nazwie i adresie producenta lub przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na terenie RP

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.2 Karty gwarancyjne

 1. Sprawdzono czy dołączone do ww. rowerów karty gwarancyjne zawierały zapisy zgodne z art. 13 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprawdzono także przestrzeganie w powyższym zakresie postanowień art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

Karty gwarancyjne dołączone były do 27 partii rowerów wartości 87. 353,00 zł, spośród objętych sprawdzeniem.

 1. Nieprawidłowości w zapisach kart gwarancyjnych odnotowano w odniesieniu do 8 partii rowerów wartości 25. 335,00 zł, a mianowicie brak informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami skierowano do:

 • 4 importerów wystąpienia pokontrolne o dostosowanie kart gwarancyjnych do wymogów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,

 • 4 przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne zawierające wnioski pokontrolne,

 

 

2.3 Rzetelność prowadzonej działalności gospodarczej

Badając przestrzeganie przepisów w sprawie uwidaczniania cen w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidoczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczenia ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 maja 2001r. o cenach (Dz. U. Nr. 97, poz. 1050 z późn. zm.)., stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku wywieszek przy towarach oferowanych do sprzedaży, które odnotowano u trzech przedsiębiorców. Wobec powyższych przedsiębiorców zastosowano postępowanie mandatowe.

 

 

2.4 Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Ośmiu przedsiębiorców działalność gospodarczą prowadziło w oparciu o zaświadczenia o wpisie do ewidencji, działalności gospodarczej a jeden w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców. Nieprawidłowości odnotowano jedynie u przedsiębiorcy w Kołobrzegu, która
w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji nie dokonała zmiany dotyczącej miejsca faktycznie wykonywanej działalności.

Miejsca prowadzonej działalności gospodarczej były oznaczone.

W związku z ww. nieprawidłowością wobec przedsiębiorcy zastosowano postępowanie mandatowe.

2.5 Zagadnienia związane z nieuczciwa konkurencja

W trakcie realizacji programu kontroli nie stwierdzono naruszenia art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykorzystanie ustaleń

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

 • ukarania mandatami 3 przedsiębiorców w łącznej wysokości 350,00 zł. (nieuwidocznienie wywieszek przy towarach oferowanych do sprzedaży - wykroczenie z art. 137 § 1kw. oraz nie zgłoszenie do ewidencji działalności zmian danych objętych wpisem - wykroczenie z art.60' § 2 kw.),

 • skierowania do 4 importerów wystąpień pokontrolnych o dostosowanie kart gwarancyjnych do wymogów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,

 • skierowania do 4 przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski pokontrolne.

 

 

Podsumowanie

 

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów o bezpieczeństwie produktów. Rowery wyścigowe są produkowane przez renomowane firmy, które dbają o jakość swoich wyrobów w tym by były bezpieczne dla użytkowników. Towary te są oferowane do sprzedaży w ograniczonym asortymencie ze względu na to, że są przeznaczone dla określonej grupy klientów. Dodatkowo ich wysoka cena (przeciętnie od 2 tyś. zł do ok. 30 tyś. zł.) powoduje, że są one głównie sprowadzane na indywidualne zamówienia konsumentów. Konsumenci mają do dyspozycji katalogi w których podany jest opis oraz cena sprzedaży.

Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości tylko w odniesieniu do dołączonych do wyrobów kart gwarancyjnych (8 przypadków) oraz naruszenia zasad uwidoczniania cen (3 przypadki).

W wyniku rozeznania jak i również ukazujących się ofert handlowych, oraz informacji uzyskanych od przedsiębiorców (w 3 przypadkach byłych kolarzy dysponujących szeroką wiedzą i doświadczeniem) kontrolą pod kątem bezpieczeństwa należałoby objąć rowery oferowane
w sieciach supermarketów, ponieważ są one w niskich cenach, wyprodukowane przez mało znane firmy używające materiałów przeciętnej jakości co przekłada się na dużą usterkowość powyższych rowerów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 05-07-2007 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:01