Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o prawidłowści obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi - za pierwsze półrocze 2007


INFORMACJA

o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

( za pierwsze półrocze roku 2007 )

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wynikające z programu kontroli BK/AŻ-40-7/05/AJ z dnia 5 kwietnia 2005 r., Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przesyła w załączeniu zestawienie tabelaryczne za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 r. z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

 

Przestrzeganie postanowień w/w ustawy sprawdzono u 122 przedsiębiorców, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programu BK/AŻ-40-7/05/AJ realizowane łącznie z innymi programami kontroli.

 

Kontrolą objęto:

 

 • 87 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne,

 • 28 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,

 • 7 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

 

Nieprawidłowości odnotowano u 14 przedsiębiorców (co stanowi 11,5 % badanych przedsiębiorców), tj.:

 • 4 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne (co stanowi 4,6 % badanych przedsiębiorców detalicznych w tej grupie),

 • 5 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne (co stanowi 17,9 % badanych przedsiębiorców tej grupy),

 • 5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi (co stanowi 71,4 % badanych przedsiębiorców tej grupy).

 

  1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne i punkty gastronomiczne:

 

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 

   • posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 3 przedsiębiorców ( 1 prowadzącego placówkę detaliczną i 2 prowadzących zakłady gastronomiczne), tj. u przedsiębiorców:

 

- w sklepie ogólnospożywczym owoce-warzywa w Szczecinie, stwierdzono w sprzedaży 37 rodzajów napojów alkoholowych (piwa) pomimo, że przedsiębiorca nie posiadał zezwoleń na ich sprzedaż. Przedsiębiorca prowadził sprzedaż i dokonywała zakupów napojów alkoholowych (piwa) na podstawie zezwoleń wydanych na poprzedniego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca j.w nie przedłożyła dowodów zakupów na napoje alkoholowe będące w sprzedaży.

 

- w Pubie w Szczecinie, oferowano do sprzedaży 22 rodzaje napojów alkoholowych (piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych), na które przedsiębiorca nie posiadał wymaganych zezwoleń. Przedsiębiorca prowadził sprzedaż oraz dokonywał zakupu napojów alkoholowych (piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych) na podstawie zezwoleń udzielonych dla poprzedniego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie okazał dowodów zakupów na napoje alkoholowe znajdujące się w sprzedaży.

 

W związku z nie okazaniem dowodów zakupów na napoje alkoholowe przez ww. przedsiębiorców zostały skierowane informacje do Urzędu Skarbowego.

 

- w Restauracji w Szczecinie, oferowano do sprzedaży 78 rodzajów napojów alkoholowych (piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych), na które przedsiębiorcy nie okazali wymaganych zezwoleń. W/w przedsiębiorcy sprzedawali napoje alkoholowe (piwo, wyroby winiarskie, wyroby spirytusowe) na podstawie zezwoleń udzielonych dla Y i X pomimo, że działalność w/w spółce po zmianie składu osobowego spółki prowadzona jest przez przedsiębiorców X i Z.

 

 • wniesienia w ustalonych w ustawie terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi alkoholami

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wprowadzane do obrotu napoje alkoholowe były zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi alkoholami.

 

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy

 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 • ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 • uwidocznienia w miejscu widocznym wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych

 

Brak powyższej informacji stwierdzono u 6 przedsiębiorców ( 3 prowadzących placówki detaliczne, 3 prowadzących zakłady gastronomiczne).

 

 • wydzielenia stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej pow. 200 m2.

 

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 • sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw

 

W dniach kontroli nie stwierdzono sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

 

 • konsumpcji w punktach sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych

 

W dniach kontroli nie stwierdzono konsumpcji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej.

 

 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu

 

W zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolowanych przedsiębiorców nie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.

 

 • przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w art. 14 ustawy, w szczególności w domach studenckich, środkach i obiektach komunikacji publiczne, domach wypoczynkowych

 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 • przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie nie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży

 

Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 • braku niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży.

 

 

Ponadto przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Barze w Koszalinie nie zgłosił organowi zezwalającemu na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w tym przypadku piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych) zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w w/w zezwoleniach. Zezwolenia zostały udzielone dla dwóch przedsiębiorców m. in. dla X prowadzących działalność w w/w barze, a po zrezygnowaniu z działalności przez jednego przedsiębiorcę nie dokonano zmian w w/w zezwoleniach.

 

 

  1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi:

 

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 

   • posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi

Nieprawidłowość w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 • wykonywania przez przedsiębiorcę działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez niego pracowników

 

Przeprowadzone kontrole wykazały wykonywanie działalności określonej w zezwoleniach wyłącznie osobiście przez danego przedsiębiorcę.

 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom nie posiadającym zezwolenia na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, stwierdzono u 4 przedsiębiorców:

 

Brak zezwoleń u przedsiębiorców detalicznych spowodowany był brakiem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 • ustalenia, czy użytkowane magazyny są własnością przedsiębiorcy lub są przez niego wynajmowane lub dzierżawione

 

Magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność lub były przez nich wynajmowane lub dzierżawione.

 

 • ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił organowi zezwalającemu w ciągu 14 dni od ich powstania inne zmiany stanu faktycznego i prawnego

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 • ustalenia, czy przedsiębiorca posiada w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami

 

Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami.

 

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 • ustalenia, czy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia wydanego w myśl przepisów art. 18 ustawy i zgodnie z jego warunkami

Nieprawidłowości w powyższym zakresie tematycznym nie stwierdzono.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym załącznik nr 1.

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 275 ze zm.)

 

Przestrzeganie postanowień w/w ustawy sprawdzono u 127 przedsiębiorców, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programu BK/AŻ-40-7/05/AJ realizowane łącznie z innymi programami kontroli.

 

Kontrolą objęto:

 

 • 101 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne,

 • 22 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,

 • 4 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

 

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim

 

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

 

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach (także szkołach wyższych) i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych

 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 • wyodrębnienia w zakładach gastronomicznych (poza wyjątkiem dotyczącym jednoizbowych , w których dopuszcza się wyodrębnienie miejsca) pomieszczenia gdzie można palić wyroby tytoniowe

 

W placówkach gastronomicznych objętych kontrolą stwierdzono, że w lokalach obowiązywał zakaz palenia oraz wyodrębnienie były pomieszczenia gdzie można palić wyroby tytoniowe.

 

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach

 

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.

 

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania

 

Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.

 • zgodności oznakowania opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r., w zakresie zgodności napisów ostrzegających i deklaracji zawartości nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla z przepisami w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r.

Podczas przeprowadzonych kontroli sprawdzono oznakowanie opakowań jednostkowych 447 partii papierosów ogólnej wartości 28,9 tys. . Oznakowanie opakowań było zgodne z powyższymi przepisami.

 • umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 • prowadzenia reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu

 

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 

Ponadto u przedsiębiorców, tj.:

- w Pubie w Szczecinie,, stwierdzono sprzedaż papierosów po cenach wyższych od cen umieszczonych na opakowaniach. Dotyczyło to 3 partii (łącznie 11 paczek) papierosów, tj.: „X” niebieskie i „X” czerwone sprzedawane w cenie 7,00 zł zamiast 5,85 zł, „V” niebieskie sprzedawane w cenie 7,00 zł zamiast 4,85 zł.

- w sklepie drogeryjno - spożywczym w Koszalinie, stwierdzono sprzedaż papierosów po cenach wyższych od cen umieszczonych na opakowaniach. Dotyczyło to 18 partii (łącznie 124 paczek) papierosów, tj.: „X” i „Xc” sprzedawane w cenie 5,70 zł zamiast 5,45 zł, „R” i „Ro” sprzedawane w cenie 10,30 zamiast 9,10 zł, „Rc” i „RW” oraz „RM” sprzedawane w cenie 5,35 zł zamiast 4,75 zł, „CR” sprzedawane w cenie 6,65 zł zamiast 6,10 zł, „CSB” i „CM” sprzedawane w cenie 5,99 zł zamiast 5,50 zł, „F” czarne sprzedawane w cenie 4,75 zamiast 3,60 zł, „Fa” sprzedawane w cenie 3,99 zł zamiast 3,55 zł, „S” sprzedawane w cenie 7,49 zł zamiast 6,80 zł, „N” sprzedawane w cenie 4,85 zł zamiast 4,20 zł, „SP” i „S” niebieskie sprzedawane w cenie 5,85 zł zamiast 5,70 zł, „M” sprzedawane w cenie 4,29 zł zamiast 3,65 zł, „M” sprzedawane w cenie 5,90 zamiast 4,60 zł.

Materiały z kontroli dały podstawę do skierowania informacji do Urzędu Celnego w Szczecinie i Urzędu Celnego w Koszalinie.

 

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym załącznik nr 2.

 

 

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz.742 ze zm.).

 

Zagadnienie to zbadano podczas 129 kontroli, przy czym 7 kontroli przeprowadzono wyłącznie w zakresie ujętym w programie BK/AŻ-40-7/05/AJ. W toku kontroli sprawdzono 639 partii napojów alkoholowych o wartości 90,7 tys. zł oraz 450 partii wyrobów tytoniowych wartości 29,5 tys. zł.

 

Kontrolą objęto:

 

 • 102 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne - obejmując badaniem 359 partii napojów alkoholowych wartości 30,9 tys. zł i 401 partii wyrobów tytoniowych wartości 25,9 tys. zł,

 • 21 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne - obejmując badaniem 216 partii napojów alkoholowych wartości 36,4 tys. zł i 32 partii wyrobów tytoniowych wartości 1,7 tys. zł,

 • 6 przedsiębiorców prowadzących hurtownie - obejmując badaniem 64 partii napojów alkoholowych wartości 23,3 tys. zł i 17 partii wyrobów tytoniowych wartości 1,8 tys. zł

 

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 

 • oznaczenia wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujących się w sprzedaży banderolami nie wykazującymi cech sfałszowania

Skontrolowane partie wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujące się w sprzedaży nie wykazywały cech sfałszowania w zakresie oznaczenia znakami akcyzy.

 

 • naklejania banderol w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 • ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone

 

Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte kontrolą posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.

 

 • ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały

 

Skontrolowane partie omawianych wyrobów posiadały właściwe banderole dla poszczególnych wyrobów i posiadały odpowiednie nominały.

 

Szczegóły wyników kontroli dotyczących wyrobów banderolowanych przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym załącznik nr 3.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wszczęcia 4 dochodzeń uproszczonych w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń,

 • przekazania materiałów z kontroli do prowadzenia dochodzenia uproszczonego,

 • skierowania 1 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej,

 • skierowania 4 powiadomień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych podmiotowi nie posiadającemu aktualnych zezwoleń,

 • skierowania 2 powiadomień do Ministra Gospodarki,

 • ukarania 3 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 450 zł, za nie uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

 • skierowania 3 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w związku z nie uwidocznieniem informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

 • skierowania 2 informacji do Urzędu Celnego,

 • skierowania 2 informacji do Urzędu Skarbowego.

 

Podsumowanie:

 

W pierwszym półroczu 2007 r. przedsiębiorców, u których przeprowadzono kontrolę typowano w oparciu o własne rozeznania i ustalenia z wcześniejszych kontroli oraz biorąc pod uwagę informacje z Urzędu Miejskiego.

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi najczęstszą nieprawidłowością była sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom nie posiadającym zezwolenia przez przedsiębiorców prowadzących hurtownie napojów alkoholowych. Ponadto w placówkach detalicznych i gastronomicznych przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwoleń. Przyczyny sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne i gastronomiczne wynikały najczęściej ze sprzedaży alkoholu na podstawie zezwoleń wydanych dla innych przedsiębiorców, którzy wcześniej prowadzili działalność w danym podmiocie. W dalszym ciągu powtarzającą się nieprawidłowością jest nie uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Nie stwierdzono natomiast naruszenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym w porównaniu do roku ubiegłego gdzie wystąpiły przypadki sprzedaży napojów alkoholowych bez znaków skarbowych akcyzy. W porównaniu do lat ubiegłych również występują przypadki sprzedaży papierosów w cenach wyższych od cen podanych przez producenta na opakowaniach jednostkowych.

Analizując wyniki z przeprowadzonych kontroli w półroczu bieżącego roku a także z wcześniejszych lat należy uznać celowość kontynuacji powyższego programu i dalsze przeprowadzanie kontroli w placówkach detalicznych, gastronomicznych oraz w hurtowniach

Przykłady nieprawidłowości:

 1. U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Pubie w Szczecinie kontrola wykazała sprzedaż 22 rodzajów napojów alkoholowych (piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych), która dokonywana była bez wymaganych zezwoleń na ich sprzedaż. Przedsiębiorca dokonywał zakupów napojów alkoholowych posługując się zezwoleniami udzielonymi poprzedniemu przedsiębiorcy, z którym wcześniej współpracowała. W związku z prowadzaną korespondencją z Urzędem Miasta w Szczecinie ustalono, że X została wykreślona z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie ze złożonym wnioskiem a posiadane zezwolenia zostały wygaszone. Ponadto X nie okazała dowodów zakupu na w/w napoje alkoholowe. W miejscu sprzedaży napojów alkoholowych przedsiębiorca nie uwidocznił informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. W trakcie kontroli stwierdzono w sprzedaży papierosy, które sprzedawane były w cenach wyższych od cen podanych na opakowaniach jednostkowych.

 

W związku z powyższym wszczęto dochodzenie uproszczone.

O ustaleniach z kontroli poinformowano Urząd Miasta, Urząd Skarbowy i Urząd Celny w Szczecinie oraz zastosowano postępowanie mandatowe.

 

 1. U przedsiębiorcy w Szczecinie przeprowadzono dwie kontrole w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przedsiębiorcom, którzy nie posiadali zezwoleń na ich sprzedaż, tj. przedsiębiorcy X prowadzącej działalność gospodarczą w Szczecinie, która nie posiadała zezwolenia na sprzedaż piwa w związku z jego wygaśnięciem z powodu niedokonania opłaty II raty w ustalonym przepisami prawa terminie oraz przedsiębiorcom Y, I S.C. prowadzących działalność gospodarczą w Restauracji w Szczecinie, którzy nie posiadali zezwoleń na sprzedaż piwa, wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych, w związku ze zmianą składu osobowego spółki.

 

W związku z powyższym wszczęto dochodzenie uproszczone.

O powyższych ustaleniach z kontroli poinformowano Urząd Marszałkowski i Ministra Gospodarki.

Odnośnie przedsiębiorcy X dochodzenie uproszczone przeprowadzono w ubiegłym roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 04-07-2007 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:01