Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego i ekoprojekt (urządzenia chłodnicze, pralki, suszarki bębnowe, zmywarki do naczyń).

Realizując programy kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w I kwartale 2014r. przeprowadził kontrole u 4 przedsiębiorców w Szczecinie, Gryfinie i Koszalinie.

 

Kontrole przeprowadzono w 1 hurtowni, 1 sklepie wielkopowierzchniowym i w 2 sklepach sieciowych.

 

I. Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego.

 

Sprawdzeniem objęto wprowadzony do obrotu wybrany sprzęt elektryczny tj. chłodziarko – zamrażarki, pralki i zmywarki do naczyń pod kątem:

-     spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),

-     przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547),

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 19 partii wyrobów, w tym:

-        9 partii wyrobów krajowych,

-        3 partie wyrobów pochodzących z innych krajów UE,

-        7 partii wyrobów pochodzących z krajów trzecich.

 

Spośród zbadanych 19 partii sprzętu elektrycznego zakwestionowano 13 partii, w tym:

-     13 partii wyrobów z uwagi na naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

-     2 partie wyrobów z uwagi na naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

Ustalono daty wprowadzenia do obrotu objętych kontrolą wyrobów stwierdzając, że całość objętego kontrolą sprzętu tj. 19 partii podlegały przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

W zakresie spełniania wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kontroli poddano 17 partii wyrobów.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Oznakowanie CE.

 

Badaniem w tym zakresie objęto 19 partii sprzętu elektrycznego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości. Objęte sprawdzeniem wyroby oznaczone były bezpośrednio na wyrobach, w sposób czytelny i trwały znakami zgodności CE zgodnie z § 11 rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego jw. zgodnym ze wzorem określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

 

Na 19 partii sprzętu elektrycznego przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jw. podlegało 17 partii sprzętu(nie dotyczy poz. 7 i 8 załącznika Nr 1 do informacji), które zgodnie z § 7 tego rozporządzenia  oznakowane były znakiem zgodnym ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UEL218.30 z 13.08.2008r.).

 

2. Deklaracje zgodności.

 

Na objęte kontrolą 19 partii sprzętu elektrycznego, w odniesieniu do wszystkich partii, w celu potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności, od producentów i pierwszych dystrybutorów żądano okazania deklaracji zgodności. W odpowiedzi na żądania dosłano deklaracje zgodności.

 

Analizując treści przedłożonych deklaracji zgodności na objęte kontrolą wyroby zakwestionowano sposób sporządzenia 2 deklaracji.

 

Powyższe stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie i dotyczyło: 

1)   deklaracji zgodności na zmywarkę do naczyń WHIRLPOOL, wystawionej przez producenta, która nie zawierała:

-       oświadczenia o zgodności z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 08.06.2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (Dz. Urz. UE Nr L 174/88),

-       miejsca sporządzenia deklaracji,

-       podpisu osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta,

co jest niezgodne z § 6 ust. 3 pkt 4), 6), 7) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznychsubstancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547).

 

2)   deklaracji zgodności na zmywarkę do naczyń pod zabudowę Whirlpool wystawionej przez producenta, któranie  zawierała:

-        oświadczenia o zgodności z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 08.06.2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE Nr L 174/88),

-        dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE na sprzęcie elektrycznym,

co jest niezgodne z wymaganiami § 6 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznychsubstancji w sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym(Dz. U. z 2013 r., poz. 547) oraz z §10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

Do producenta zmywarki i  do pierwszego dystrybutora w Polsce zmywarki skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

Pozostałe sprawdzone deklaracje sporządzone zostały zgodnie z:

-     § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

-     § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

3. Informacje o producencie.

 

Objęty sprawdzaniem sprzęt elektryczny (19 partii) oznakowany był zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

Na objęte sprawdzeniem 19 partii sprzętu elektrycznego ustalono, żez uwagi na datę wprowadzenia do obrotu, tj. po 24 maja 2013r.,17 partii podlegały przepisom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547). Naruszenie przepisów § 8 tego rozporządzenia stwierdzono w odniesieniu do 13 partii sprzętu u 3 przedsiębiorców i dotyczyło to:

a)   w sklepie w Szczecinie 5 partii sprzętu tj.

-     chłodziarko - zamrażarki SAMSUNG,

-     chłodziarko - zamrażarki SAMSUNG,

-     chłodziarko - zamrażarki SAMSUNG,

-     pralki BOSCH,

-     pralki BOSCH,

na których nie umieszczono adresu kontaktowego producenta pomimo wystarczającej ilości miejsca, co jest niezgodne z § 8 pkt 2 rozporządzeniu MG z dnia 8 maja 2013r. jw.

 

b)   w sklepie w Gryfinie3 partie sprzętu tj.

-     zmywarki do naczyń BOSCH,

-     zmywarki do naczyń BOSCH,

-     pralka BOSCH,

na których nie umieszczono adresu kontaktowego producenta pomimo wystarczającej ilości miejsca, co jest niezgodne z § 8 pkt 2 rozporządzeniu MG z dnia 8 maja 2013r. jw.

 

c)    w sklepie w Koszalinie5 partie sprzętu tj.

-     chłodziarko-zamrażarki POLAR,

-     zmywarki do naczyń pod zabudowę Whirlpool,

na których nie umieszczono nazwy producenta i adresu kontaktowego pomimo wystarczającej ilości miejsca, co jest niezgodne z § 8 pkt 2 rozporządzeniu MG z dnia 8 maja 2013r. jw.,

-     pralki BOSCH,

-     pralki  BOSCH,

na których nie umieszczono adresu kontaktowego producenta pomimo wystarczającej ilości miejsca, co jest niezgodne z § 8 pkt 2 rozporządzeniu MG z dnia 8 maja 2013r. jw.,

-     zmywarki do naczyń Whirlpool, na których nie umieszczono nazwy i adresu kontaktowego importera pomimo wystarczającej ilości miejsca, co jest niezgodne z § 8 pkt 3 rozporządzeniu MG z dnia 8 maja 2013r. jw.

 

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami z innymi wymaganiami skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności do producenta i pierwszych dystrybutorów w Polsce.

 

Pozostałe wyroby były oznakowane zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym.

 

 4. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie.

 

Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 19 partii sprzętu elektrycznego. W wyniku przeprowadzonych czynności nieprawidłowości nie odnotowano.

 

Wymagania w powyższym zakresie sprawdzono poprzez przeprowadzenie oględzin. Sprawdzenia dokonano na podstawie przepisów § 5 ust. 1rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) z uwzględnieniem normy PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: „Wymagania ogólne”.

 

Objęty kontrolą sprzęt oznakowany był bezpośrednio na sprzęcie, w sposób wyraźny, czytelny i trwały informacjami określonymi w pkt 7.1, pkt 7.3, pkt 7.6 , pkt 7.14 i pkt 7.15 ww. normy. Zgodnie z pkt. 7.12 oraz pkt 7.13 tej normy do wszystkich wyrobów były dołączone instrukcje użytkowania w języku polskim, które zawierały środki ostrożności wymienione w pkt 7.12 i pkt 7.12.1 ww. normy.

 

Ponadto w instrukcjach podano inne informacje (ostrzeżenia) w zakresie bezpieczeństwa użytkowania sprzętu.

 

W instrukcjach użytkowania sprzętu chłodniczego podano sposób wymiany lamp oświetleniowych w tym sprzęcie, co było zgodne z wymaganiami pkt 7.12.1 normy PN-EN 60335-2-24:2010 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania”. Część 2-24: „Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodów”.

 

W instrukcjach użytkowania zmywarek do naczyń podano ostrzeżenie  i informacje  określone w pkt 7.12 i pkt 7.12.1 normy PN-EN 60335-2-5:2005 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania”. Część 2-5: „Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń”.

 

5. Rozwiązania konstrukcyjne.

 

W odniesieniu do objętego kontrolą sprzętu elektrycznego (19 partii) nie stwierdzono takich wyrobów, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Nie pobrano próbek wyrobów do badań organoleptycznych i laboratoryjnych.

 

6. Wnioski

 

Wyniki kontroli wskazują na to, że nie wszyscy producenci wdrożyli w pełni przepisyrozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i tozarówno w zakresie prawidłowego oznakowania sprzętu nazwą i adresem kontaktowym producenta bądź importera jak i odnośnie prawidłowego sporządzania deklaracji zgodności.

 

7. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania 3 pism do przedsiębiorców informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

II. Wyniki kontroli ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych, pralek, zmywarek do naczyń oraz suszarek bębnowych.

 

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu  urządzenia chłodnicze, pralki i zmywarki do naczyń przeznaczone dla gospodarstw domowych pod kątem spełniania innych wymagań, określonych   w:

·      rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 32),

·      rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń  dla gospodarstw domowych
(Dz. Urz. UE L 293/31  z 11.11.2010 roku),

·      rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 293/21 z 11.11.2010 r.) wraz ze sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1015/2010 (Dz. Urz. UE L 298/87 z 16.11.2010 roku) oraz komunikatem Komisji
w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010 (Dz. Urz. UE C 206/11
z 13.07.2012 roku),

·      rozporządzeniu Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 191/53 z 23. 07. 2009 roku).

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 19 partii sprzętu elektrycznego AGD: 9 partii wyprodukowanych w Polsce, 3 partie pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej i 7 partii pochodzących z krajów trzecich (Chiny) w tym:

·      6 partii urządzeń chłodniczych (chłodziarko-zamrażarek):

·      8 partii pralek,

·      5 partii zmywarek do naczyń

 

Kontrolą nie objęto suszarek bębnowych, gdyż nie było ich w sprzedaży.

 

Spośród zbadanych 19 partii sprzętu elektrycznego, zakwestionowano 6 partiiw tym 3 partie pralek i 3 partie zmywarek do naczyń.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Oznakowanie CE.

 

Badaniem w tym zakresie objęto 19 partii sprzętu elektrycznego, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości. Objęte sprawdzeniem wyroby oznaczone były bezpośrednio na wyrobach, w sposób czytelny i trwały znakami zgodności CE zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania jw. zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

 

2. Deklaracje zgodności.

 

Na objęte kontrolą 19 partii sprzętu elektrycznego w odniesieniu wszystkich partii, w celu potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności od producentów i pierwszych dystrybutorów żądano okazania deklaracji zgodności. W odpowiedzi na żądania dosłano deklaracje zgodności.

 

Analizując treści przedłożonych deklaracji zgodności na objęte kontrolą wyroby zakwestionowano sposób sporządzenia 1 deklaracji.

 

Powyższe stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie i dotyczyło deklaracji zgodności na zmywarkę do naczyń WHIRLPOOL, wystawionej przez producenta. Deklaracja  nie  zawierała odniesienia  zgodności wyrobu z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 roku, ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych energią oraz zgodności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 293/31  z 11.11.2010 roku), co jest niezgodnez wymaganiami § 10 ust. 2 pkt 5, 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 32).

 

Do pierwszego dystrybutora w Polsce zmywarki WHIRLPOOL skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

Deklaracje zgodności pozostałych 18 partii sprzętu elektrycznego zawierały wymagane informacje wyszczególnione w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

 

3. Sprawdzenie wymagań w zakresie instrukcji.

 

Sprawdzono prawidłowość opracowania instrukcji obsługi w odniesieniu do 19 partii sprzętu
w tym: 6 partii urządzeń chłodniczych (chłodziarko-zamrażarek), 8 partii pralek i 5 partii zmywarek do naczyń w oparciu o wymagania zawarte w:

·      rozporządzeniu Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

·      rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych wraz ze sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010  oraz komunikatem Komisji ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010,

·      rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń  dla gospodarstw domowych,

wprowadzonych do obrotu od dnia: 1 lipca 2010r. (urządzenia chłodnicze), 1 czerwca 2012r. (pralki i zmywarki).

 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 2 przedsiębiorców i dotyczyły:

 

a)   w sklepie w Szczecinie 4 partii sprzętu tj.

-       pralki AMICA,

-       pralki AMICA,

-       pralki AMICA,

-       zmywarki do naczyń AMICA,

stwierdzając, że: 

·      w instrukcjach dołączonych przez producenta do pralek nie zawarto informacji, że standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60ºC i 40ºC są odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz, że są najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin jak również nie wskazano, że rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 2a załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 293/21 z 11.11.2010r.). Ponadto w instrukcji nie podano informacji o wilgotności resztkowej, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 2c załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010 jw. oraz zaleceń dotyczących rodzaju środków piorących odpowiedniego dla różnych temperatur prania co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 2d załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) nr 1015/2010 jw.,

·      w instrukcji załączonej do zmywarki do naczyń nie określono standardowego cyklu zmywania zwanego „programem standardowym” i informacji, że jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 2a załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 293/31
z 11.11.2010r.).

 

W trakcie kontroli zostały dosłane prawidłowo sporządzone instrukcje i załączone do wyrobów.

 

Do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

b)   w sklepie w Gryfinie2 partii sprzętu tj.

-     zmywarki do naczyń Whirlpool wyprodukowanej w Chinach, gdzie w instrukcji nie określono orientacyjnej informacji dotyczącej zużycia energii dla głównych programów zmywania, co stanowi naruszenie pkt. 1 podpunkt 2) c) załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń  dla gospodarstw domowych

-     zmywarki do naczyń pod zabudowę Whirlpool, wyprodukowanej w Polsce, gdzie w instrukcji obsługi nie określono standardowego cyklu zmywania zwanego „Programem standardowym” i informacji, że jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz, że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej, co stanowi naruszenie pkt. 1 podpunkt 2) a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń  dla gospodarstw domowych.

 

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami z innymi wymaganiami skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności do producenta i pierwszego dystrybutora w Polsce.

 

W odniesieniu do pozostałych wyrobów nieprawidłowości nie stwierdzono.

W instrukcjach obsługi dołączonych do objętych sprawdzeniem chłodziarko-zamrażarek: zamieszczono informacje dotyczące rozkładu szuflad, koszy i półek który pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez urządzenie oraz informacje wskazujące sposoby postępowania zmierzające do zminimalizowania zużycia energii podczas użytkowania sprzętu chłodniczego, co spełniało wymagania określone w pkt 1 ppkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

 

W instrukcjach obsługi dołączonych do pralek podano informacje o wyrobie wymagane rozporządzeniem Komisji UE nr 1015/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych, określone w pkt 1 ppkt 2 załącznika I, w tym:

·      wskazanie standardowych programów prania tkanin bawełnianych w 600 i 400 C wraz
z informacją, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz, że są najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin,

·      wskazanie, że rzeczywista temperatura wody może różnić się od zadeklarowanej temperatury cyklu,

·      informację o zużyciu energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania,

·      orientacyjne informację  o czasie programów,  wilgotności resztkowej, zużyciu energii i wody dla głównych programów prania przy pełnym i częściowym załadowaniu,

·      informacje o zużyciu energii w trybie wyłączenia i czuwania,

·      zalecenie dotyczące rodzaju środków piorących odpowiedniego dla różnych temperatur prania.

 

W instrukcjach obsługi dołączonych do chłodziarko – zamrażarek podano informacje o wyrobie wymagane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych określone w pkt 1 ppkt 2a załącznika I, w tym:

·      standardowy cykl zmywania zwany „programem standardowym” i informację, że jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej,

·      zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania,

·      orientacyjne informacje dotyczące czasu programu, zużycia energii i wody dla głównych programów zmywania.

 

4. Wnioski

 

Spośród 19 partii wyrobów objętych kontrolą zakwestionowano 6 partii, co stanowi 31,6% wyrobów badanych. Wynika z powyższego, że nie wszyscy producenci wdrożyli w pełni przepisyrozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania w zakresie prawidłowego sporządzania deklaracji zgodności oraz rozporządzeń Komisji Europejskiej (WE) w sprawie wykonywania dyrektyw 2005/32/WE i 2009/125/WE w zakresie informacji w instrukcjach użytkowania.

 

5. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania 2 pism do przedsiębiorców informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

 

            Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                  Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 13-05-2014 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2014 09:27