Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa drobiowego i przetworów drobiowych.


INFORMACJA

o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa drobiowego i przetworów drobiowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 14 kontroli w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mięsa drobiowego i przetworów mięsnych drobiowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie nr BK/AŻ-40-1/07/AL. Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznanie.

 

Kontrolą objęto następujących przedsiębiorców: hurtownie w Szczecinie, Szczecinku; sklepy sieci wielkopowierzchniowych w Szczecinie, Gryfinie, Stargardzie Szcz.; inne palcówki w Szczecinie, Kołobrzegu, Gryfinie, Stargardzie Szcz., Sławnie, Szczecinku.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 130 partii mięsa drobiowego i przetworów drobiowych o wartości 15640,00 zł, z czego zakwestionowano 41 partii o wartości 2738,00 zł, co stanowi 31,5 % zbadanych partii tj.:

 • 59 partii mięsa drobiowego o wartości 11339,00 zł, kwestionując 26 partii o wartości
  2132,00 zł, co stanowi 44,1 % zbadanych partii,

 • 71 partii przetworów mięsnych o wartości 4301,00 zł, kwestionując 15 partii o wartości
  606,00 zł, co stanowi 21,1% zbadanych partii.

 

 

 

 1. JAKOŚĆ MIĘSA DROBIOWEGO I PRZETWORÓW DROBIOWYCH

 1. Jakość mięsa drobiowego

Jakość handlową oferowanego do sprzedaży mięsa drobiowego sprawdzono w 13 z 14 kontrolowanych placówek. Badaniem objęto 18 partii mięsa drobiowego o wartości 8052,00 zł,
w tym 4 partie tuszek drobiowych luzem o wartości 4969,00 zł, 13 partii elementów drobiowych luzem o wartości 3050,00zł oraz 1 partię elementów drobiowych pakowanych o wartości 33,00 zł.

Oceny jakościowej ww. mięsa dokonano w trakcie prowadzonych kontroli w oparciu o wymagania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. U. L 173 z 6.07.1990, ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. U. L. 143 z 07.06.1991, ze zm.).

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych nie kwestionowano jakości mięsa drobiowego.

 

 

 

 

 1. Jakość przetworów drobiowych

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 19 partii przetworów drobiowych o wartości 1997,00 zł, w tym 1 partię wędzonek drobiowych o wartości 46,00 zł,
8 partii szynek i polędwic drobiowych o wartości 1241,00 zł, 4 partie kiełbas drobiowych
o wartości 75,00 zł, 2 partie wędlin drobiowych podrobowych o wartości 76,00 zł oraz 4 partie innych przetworów drobiowych (konserw drobiowych) o wartości 559,00 zł.

Badania laboratoryjne przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię kiełbasy drobiowej o wartości 10,00 zł, co stanowi 5,3 % zbadanych partii tj.:

 • „kabanoski” , z uwagi na zawyżoną zawartość soli o 0,76% oraz niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. zbyt słony smak.

Ww. kiełbasę oferowano do sprzedaży w sklepie firmowym w Szczecinku.

 

 

Badania laboratoryjne przetworów drobiowych nie objęły badań w zakresie dozwolonych substancji dodatkowych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających
w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 ze zm.).

 

 

W toku prowadzonych postępowań kontrolnych nie stwierdzono zagrożeń związanych
z niewłaściwą jakością zdrowotną badanych produktów.

 

II. OZNAKOWANIE MIĘSA DROBIOWEGO I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

DROBIOWYCH

 

W zakresie oznakowania zbadano ogółem 130 partii mięsa drobiowego i przetworów mięsnych drobiowych o wartości 15640,00 zł, z czego zakwestionowano 41 partii o wartości 2738,00 zł, co stanowi 31,5 % zbadanych partii.

 

 1. Mięso drobiowe w opakowaniach jednostkowych

Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 5 z 2001r., poz. 44 z późn. zm.), ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr171, poz. 1225), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772), art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1906/90 z dnia 26.06.1990r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. U. L 173 z 06.07.1990 ze zm.), rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. Nr 156, poz.1636
z późn. zm.).

Kontrolą objęto 16 partii mięsa drobiowego o wartości 2438,00 zł. W trakcie przeprowadzonych kontroli zakwestionowano prawidłowość oznakowania 1 partii mięsa drobiowego o wartości 1009,00 zł, co stanowi 12,5% zbadanych partii.

W oznakowaniu kwestionowanego mięsa drobiowego tj. „filetów z kurcząt” kl. A o wartości
1009,00 zł nie uwidoczniono na opakowaniach jednostkowych jakichkolwiek informacji handlowych.

Decyzją kierownika hurtowni mięso wycofano z obrotu handlowego do czasu prawidłowego oznaczenia opakowań jednostkowych.

 

 

 1. Mięso drobiowe nie pakowane

Sprawdzono przestrzeganie przepisów art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze. zm.), art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1906/90 z dnia 26.06.1990r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. U. L 173 z 06.07.1990 ze zm.).

Kontrolą objęto 43 partie mięsa drobiowego nie pakowanego o wartości 8901,00 zł, z czego zakwestionowano 25 partii o wartości 1123,00 zł, co stanowi 56,8 % zbadanych partii.

 

Przy mięsie drobiowym luzem, oferowanym do sprzedaży konsumentowi końcowemu nie dostarczono informacji w zakresie:

 • klasy jakości, stanu termicznego, w którym mięso drobiowe wprowadza się do obrotu, zalecanej temperaturze przechowywania, numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru - przy 8 partiach o wartości 735,00 zł. Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono
  u 3 przedsiębiorców.

 • klasy jakości, stanu, w którym mięso drobiowe wprowadza się do obrotu, numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru - przy 7 partiach o wartości 191,00zł. Nieprawidłowości stwierdzono w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Stargardzie Szcz.

 • klasy jakości, zalecanej temperatury przechowywania, numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru - przy 2 partiach o wartości 38,00 zł. Nieprawidłowości stwierdzono w firmie, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Stargardzie Szcz.

 • klasy jakości, numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru - przy 3 partiach mięsa drobiowego o wartości 43,00 zł. Nieprawidłowości stwierdzono u prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Gryfinie.

 • klasy jakości - przy 5 partiach mięsa drobiowego o wartości 116,00 zł. Nieprawidłowości stwierdzono u prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Gryfinie.

 

 1. Przetwory drobiowe w opakowaniach jednostkowych

Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), ustawy
z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr171, poz. 1225), ustawy
z dnia 07.10.1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.12.2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych
i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U, Nr 83, poz. 772).

Kontrolą objęto 40 partii przetworów drobiowych o wartości 2106,00 zł, z czego zakwestionowano prawidłowość oznakowania 4 partii przetworów o wartości 100,00 zł tj.:

W oznakowaniu kwestionowanych przetworów drobiowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 

 • brak uwidocznienia na opakowaniach jednostkowych 2 partii szynek i polędwic drobiowych
  o wartości 80,00 zł informacji w zakresie ilościowej zawartości składnika lub kategorii składników, masy netto środka spożywczego, pełnych danych (imienia) identyfikujących producenta.

Przy ww. partii „indyka drobiowego” nie uwidoczniono ponadto rodzaju kiełbasy (ww. producent na opakowaniach deklarował jakość wyrobu na Polską Normę PN-A-86526) oraz nazwy lub numeru deklarowanej substancji dodatkowej.

Ww. przetwory oferowano do sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym
w Sławnie,

 • brak uwidocznienia przy 2 partiach kiełbas drobiowych o wartości 20,00 zł informacji
  w zakresie rodzaju kiełbasy (producent na opakowaniach deklarował Polską Normę PN-A-86526) tj.:

 • „paluszki drobiowe” i „kabanoski”, Ww. kiełbasy oferowano do sprzedaży w firmowym sklepie drobiarskim w Szczecinku.

 

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 ze zm.) w odniesieniu do informacji umieszczonych przez producentów na opakowaniach.

Kontrolą objęto 37 partii przetworów drobiowych o wartości 1947,00 zł. Nie stwierdzono stosowania innych substancji niż dozwolone.

 

 

 

   1. Przetwory drobiowe nie pakowane

Sprawdzono przestrzeganie przepisów art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust .2 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), §18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.12.2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych
i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 ze zm.).

Badaniem objęto 31 partii przetworów drobiowych o wartości 2195,00 zł, z czego zakwestionowano 11 partii o wartości 506,00 zł.

 

W miejscu sprzedaży przetworów drobiowych nie uwidoczniono na wywieszkach informacji dotyczących składników występujących w przetworach tj. w:

 • 2 partiach szynek tj. „szynka drobiowa”, „szynka z piersi z kurczaka” o wartości 95,00 zł.

 • 9 partiach kiełbas drobiowych o wartości 411,00 zł.

 

 

 1. ILOŚC RZECZYWISTA

Ilość rzeczywistą produktu sprawdzono poprzez badania laboratoryjne, przeprowadzone
w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. W zbadanych laboratoryjnie 52 próbkach nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do zadeklarowanej.

IV. PRZESTRZEGANIE USTAWY O TOWARACH PACZKOWANYCH

Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz.1409 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760).

W trakcie kontroli sprawdzono przestrzeganie ww. przepisów w zakresie zasad oznaczania opakowań znakiem „!”, stosowania obowiązujących jednostek miar, umieszczania właściwej wysokości cyfr i liter oraz prawidłowego oznaczania ilości rzeczywistej produktu.

Oceniono 30 partii mięsa drobiowego i przetworów drobiowych o wartości 2098,00, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 1009,00 zł tj.:

 • partię „filetów z kurcząt” kl. A o wartości 1009,00 zł, przy której nie uwidoczniono m.in. ilości nominalnej produktu, nazwy produktu, nazwy paczkującego (etykiety umieszczone na opakowania zbiorczych posiadały taką informację).

Ww. mięso oferowano do sprzedaży w hurtowni w Szczecinku.

 

 

V. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZESTRZEGANIE TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA, DAT MINIMALNEJ TRAŁOŚĆI

Sprawdzono przestrzeganie warunków przechowywania i aktualności terminów przydatności do spożycia, dat minimalnej trwałości w odniesieniu do deklaracji producentów.

Sprawdzono warunki przechowywania 130 partii mięsa drobiowego i przetworów drobiowych
o wartości 15640,00 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia, dat minimalnej trwałości sprawdzono
u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 121 partii mięsa drobiowego i przetworów drobiowych o wartości 15411,00, nie stwierdzając produktów po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości.

 

Sprawdzono stan opakowań 60 partii mięsa drobiowego i przetworów drobiowych o wartości 11209,00 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

VI. OZNACZENIE CENĄ

Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.).

W trakcie przeprowadzonych kontroli nieprzestrzeganie przepisów w zakresie oznaczenia mięsa drobiowego i przetworów drobiowych oferowanych do sprzedaży, ceną stwierdzono
u 6 skontrolowanych przedsiębiorców tj.:

 • w sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu, gdzie stwierdzono przy 2 rodzajach przetworów drobiowych pakowanych brak na wywieszkach informacji w zakresie nazwy handlowej, jednostek miar oraz nie uwidoczniono przy ww. towarze na wywieszce lub
  w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych. Przy 10 rodzajach konserw drobiowych stwierdzono brak wywieszek zawierających informacje w zakresie nazwy handlowej produktu, ceny oraz jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny oraz nie uwidoczniono przy ww. towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych,

 • w sklepie drobiarskim w Świdwinie, gdzie stwierdzono przy 5 rodzajach przetworów drobiowych paczkowanych brak na wywieszkach informacji
  w zakresie nazwy handlowej, jednostek miar oraz nie uwidoczniono przy ww. towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych,

 • w sklepie drobiarsko-spożywczym w Szczecinie, gdzie stwierdzono przy 3 partiach przetworów drobiowych brak na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych oraz brak oznaczenia ww. przetworów o wartości powyżej 4,00 zł cenami w sposób bezpośredni,

 • w sklepie spożywczo-przemysłowym w Sławnie gdzie, stwierdzono przy 18 rodzajach przetworów drobiowych pakowanych brak na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych,

 • w hipermarkecie w Szczecinie, gdzie stwierdzono brak oznaczenia towarów o wartości powyżej 4,00 zł ceną w sposób bezpośredni. Towary oznaczono wyłącznie kodem kreskowym przy braku wystarczającej liczby czytników na sali sprzedażowej sklepu,

 • w Markecie w Stargardzie Szcz., gdzie stwierdzono brak oznaczenia towarów o wartości powyżej 4,00 zł. Towary oznaczono wyłącznie kodem kreskowym przy braku wystarczającej liczby czytników na sali sprzedażowej sklepu.

 

Uwidocznione przez kontrolowanych przy ww. towarze ceny jednostkowe wyliczono prawidłowo w odniesieniu do ceny uwidocznionej na wywieszce.

Ceny sprzedaży uwidocznione przy towarze były identyczne z zakodowaną w czytniku.

 

 

VII. LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

 1. Przestrzeganie art. 59 ust.4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności
  i żywienia (Dz. U. Nr171, poz. 1225) dotyczącego przechowywania przez przedsiębiorcę
  i udostępniania organom urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie pracowników bezpośrednio stykających się z żywnością wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 1. Przestrzeganie postanowień ustawy dnia 02.08.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali stosowne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź zmianie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisy aktualne
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność gospodarczą prowadzono zgodnie z wpisami. Przedsiębiorcy oznaczyli miejsce prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 1. Przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 r. „Prawo o miarach” (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.).

Kontrolą objęto 14 przedsiębiorców. Naruszenie przepisów ww. ustawy stwierdzono
u 2 skontrolowanych przedsiębiorców tj.:

 • w Supermarkecie w Stargardzie Szcz., gdzie użytkowano przyrządy pomiarowe-wagi elektroniczne z nieaktualnymi cechami legalizacji,

 • w sklepie drobiarskim w Świdwinie, gdzie użytkowano przyrząd pomiarowy - wagę elektroniczną bez cechy legalizacji.

VIII. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

 

Przestrzeganie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych nie stwierdzono czynów nieuczciwej konkurencji.

IX. PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W wyniku kontroli 14 przedsiębiorców, różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono
u 12. Najczęściej dotyczyły oferowania do sprzedaży mięsa drobiowego i przetworów drobiowych źle oznakowanych, nieprawidłowo oznaczonych ceną, użytkowania przyrządów pomiarowych-wag z nieaktualnymi cechami legalizacji/bez cechy legalizacji, oferowania do sprzedaży kiełbasy
o niewłaściwej jakości.

 

Głównymi przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było:

 • niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie prawidłowego oznakowania mięsa drobiowego i przetworów drobiowych ,

 • brak znajomości przepisów dotyczących uwidaczniania cen,

 • niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie użytkowania przyrządów pomiarowych - wag z nieaktualnymi cechami legalizacji bądź bez cech legalizacji,

 • nieprzestrzeganie wymagań jakościowych przez producenta zawartych we własnej deklaracji.

 

Przeprowadzone kontrole pozwoliły na:

 • podjęcie przez przedsiębiorców działań w celu prawidłowego oznaczenia mięsa drobiowego,

 • zapoznanie przedsiębiorców z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie oznakowania przetworów mięsnych,

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

  • nałożenia 8 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1050,00 zł,

 • wystosowania 12 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami
  o usunięcie uchybień,

 • skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

 • przesłania 5 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informujących o nieprawidłowym oznakowaniu mięsa
  i przetworów drobiowych oraz niewłaściwej jakości kiełbasy drobiowej,

 • przesłania 3 powiadomień do właściwych terytorialnie Urzędów Miar informujących
  o użytkowaniu wag z nieaktualnymi cechami legalizacji/bez cech legalizacji oraz niewłaściwym oznakowaniu towarów paczkowanych,

 • przesłania 1 informacji do Inspekcji Weterynaryjnej informującej o braku znaku weterynaryjnego,

 • wystosowania do 1 kontrolowanego przedsiębiorcy postanowienia o obciążeniu kosztami przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

 • zastosowania pouczenia z art. 41 kodeksu wykroczeń wobec 1 osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 04-07-2007 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:00