Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych


Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych
 
 
Realizując program kontroli jakości paliw ciekłych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w okresie od 1 października 2006 r. do 30 kwietnia 2007 r. przeprowadził 85 kontroli, w tym 78 naogólnodostępnychstacjach paliw i 7       w hurtowniach działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
Do przeprowadzenia badań fizyko-chemicznych w akredytowanych laboratoriach przekazano łącznie 178 próbek paliw ciekłych, w tym:
-     w systemie europejskim 16 próbek podstawowych,
-     w systemie krajowym 162 próbki, w tym:
                  • 156 próbek podstawowych,
                  • 2 próbki kontrolne,
                  • 4 próbki po „dolewce”.
 
Zakwestionowano na 6 stacjach paliw 10 próbek paliw pobieranych w systemie krajowym
(2 – „Pb95” i 8 – „ON”).
 
W okresie przeprowadzania kontroli nie pobierano próbek w stacjach zakładowych.
 
W zakresie badania jakości paliw ciekłych przeprowadzono 69 kontroli w ramach części krajowej systemu i 16 kontroli w ramach części europejskiej.
 
 
Ustalenia kontroli do poszczególnych zagadnień ujętych w programie kontroli przedstawiają się następująco:
 
 
 
CZĘŚĆ EUROPEJSKA SYSTEMU:
 
1.    W zakresie badania jakości paliw ciekłych przeprowadzono 16 kontroli na ogólnodostępnych stacjach paliw.
 
2.    Nie stwierdzono paliwa nie spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 216, poz. 1825 z późn. zm.).
 
3.    Do badań laboratoryjnych pobrano 16 próbek niżej wymienionych paliw:
-          5 próbek „Pb98”,
-          6 próbek „Pb95”,
-          5 próbek „ON”.
 
 
CZĘŚĆ KRAJOWA SYSTEMU:
 
1.    W zakresie badania jakości paliw ciekłych przeprowadzono 69 kontroli, w tym 62 na ogólnodostępnych stacjach i 7 kontroli w hurtowniach.

 

 

 

 
2.    W 6 ogólnodostępnych stacjach stwierdzono paliwa nie spełniające wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 216, poz. 1825 z późn. zm.);
 
3.    Do badań laboratoryjnych pobrano 162 próbki niżej wymienionych paliw:
-     20 próbek „Pb98”,
-     66 próbek „Pb95”, w tym: 65 próbek podstawowych i 1 próbkę po „dolewce”,
-     76 próbek „ON”, w tym: 71 próbek podstawowych, 2 próbki kontrolne i 3 próbki
po „dolewce”.
 
 
Zakwestionowano 10 próbek, w tym:
-          2 próbki podstawowe „Pb95”,
-          8 próbek „ON”, w tym: 4 próbki podstawowe, 2 próbki kontrolne i 2 próbki z „dolewki”.
 
4.    Najczęściej kwestionowanymi parametrami były:
 
-    w benzynie bezołowiowej „Pb95” – temperatura końca destylacji,
     -    w oleju napędowym:
·      skład frakcyjny:
-    95% (V/V) destyluje do temp. °C,
·      zawartość siarki.
 
 
5. Informacje o źródłach dostaw kwestionowanych paliw, producentów tego paliwa, wynikach postępowań prokuratorskich i innych zagadnieniach mających związek z realizowaną kontrolą:
 
·          Na kontrolowanej stacji paliw stwierdzono niewłaściwą jakość oleju napędowego,              z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która wynosiła 95 mg/kg. Następnie po ustaleniu, że nie było nowych dostaw paliwa, w dniu 17.10.2006 r. dokonano zabezpieczenia przedmiotowego oleju napędowego w ilości 870 litrów. Kontrolowany przedsiębiorca wnioskował o zbadanie próbki kontrolnej oleju napędowego. Badanie zostało wykonane przez  laboratorium ORLEN w Płocku. Wyniki badania tej próbki potwierdziły niewłaściwą jakość przedmiotowego paliwa - zawartość siarki wynosiła 94 mg/kg.
W dniu 17.11.2006 r. wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia partii oleju napędowego oraz decyzję o wycofaniu z obrotu handlowego ww. partii kwestionowanego paliwa. Od wydanej decyzji przedsiębiorca nie wniósł odwołania.
       Po otrzymaniu wyników potwierdzających negatywne wyniki pobranych próbek, przeprowadzono kontrolę u dostawcy – wyniki pobranych 3 próbek oleju napędowego oraz 1 próbki benzyny bezołowiowej 95 wykazały, iż spełniają one wymagania jakościowe.
Skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.               o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych (Dz. U. nr 34, poz. 293). Prokuratura  wszczęła dochodzenie oraz skierowała do sądu akt oskarżenia.
Do Urzędu Regulacji Energetyki przesłano informację o oferowaniu paliwa niewłaściwej jakości przez kontrolowanego oraz prowadzeniu działalności bez wymaganej koncesji
na obrót paliwami ciekłymi. Ponadto o powyższym poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Izbę Celną w Szczecinie oraz Urząd Gminy Ostrowice.
 
·          W dniu 20.10.2006 r. na kontrolowanej stacji paliw stwierdzono w obrocie handlowym olej napędowy nie spełniający wymagań jakościowych, z uwagi na zawyżoną zawartość siarki wynoszącą 60 mg/kg. Od kontrolowanego przedsiębiorcy przyjęto oświadczenie, że od dnia 20.10 do dnia 26.10.2006 r. nie było dostaw nowych partii oleju napędowego, a wielkość zakwestionowanej partii oleju napędowego wynosi 1.558 litrów.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, tj. fakt że zakwestionowana partia oleju napędowego tylko w niewielkim stopniu nie spełnia wymagań jakościowych oraz niewielką ilość, odstąpiono od wydania decyzji zarządzającej wycofanie przedmiotowego paliwa z obrotu.
Kontrolowany przedsiębiorca nie wnioskował o badanie próbki kontrolnej.
W dniu 27.11.2006 r. skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej
w Stargardzie Szczecińskim, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego
w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. nr 34, poz. 293).
W dniu 12.12.2006 r. zostało wszczęte dochodzenie. Natomiast w dniu 09.05.2007 r. wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury, że dn. 30.04.br. został przesłany do Sądu Rejonowego Wydział Grodzki w Stargardzie Szczecińskim akt oskarżenia.
Do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie i Izby Celnej w Szczecinie przesłano informację o oferowaniu paliwa niewłaściwej jakości przez kontrolowanego.
.
·          W dniu 27.02.2007 r. na stacji paliw w Stargardzie Szczecińskim, stwierdzono że benzyna bezołowiowa „Pb95” nie spełnia wymagań jakościowych, z uwagi na zawyżoną zawartość temperaturę końca destylacji (231,3ºC).
Po ustaleniu, że do kwestionowanej partii paliwa nie dokonano „dolewki”, wydano postanowienie o zabezpieczeniu partii benzyny bezołowiowej 95 znajdującej się
w zbiorniku magazynowym nr 2 w ilości 1.222 litrów.
W dniu 12.03.br. wpłynęło oświadczenie od kontrolowanego, że nie będzie wnosić
o przebadanie próbki kontrolnej. Wobec czego w dniu 13.03.br. wydano postanowienie   o uchyleniu zabezpieczenia partii benzyny bezołowiowej 95 oraz decyzję o wycofaniu      z obrotu ww. partii paliwa.
Następnie w dniu 17.04.br. skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej
w Stargardzie Szczecińskim, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1200).
Do Urzędu Regulacji Energetyki przesłano informację o oferowaniu paliwa niewłaściwej jakości przez kontrolowanego, a także poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Izbę Celną w Szczecinie.
W dniu 8.03.br. pobrano do badań laboratoryjnych próbki benzyny bezołowiowej 95 w Bazie Magazynowej w Szczecinie. Wyniki wykazały, że paliwo to spełnia wymagania jakościowe.
 
·          W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 07.03.2007 r. na stacji paliw                               stwierdzono, że benzyna bezołowiowa 95 nie spełnia wymagań jakościowych, z uwagi na zawyżoną temperaturę końca destylacji (224,9ºC). Po ustaleniu, że do przedmiotowego paliwa, z którego uprzednio pobrano próbkę dolano nową partię paliwa - dokonano „dolewki”, w dniu 13.03.br. ponownie pobrano próbkę do badań. Następnie dokonano zabezpieczenia 2.791 litrów benzyny bezołowiowej 95. Otrzymane wyniki badań z ponownego pobrania wykazały,    że benzyna bezołowiowa 95 spełnia wymagania jakościowe.
Po otrzymaniu wyników badań paliwa pobranego po „dolewce” natychmiast wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia partii paliwa ciekłego.
W dniu 17.04.br. skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1200).
Do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie i Izby Celnej w Szczecinie przesłano informację o oferowaniu paliwa niewłaściwej jakości przez kontrolowanego.
 
·          W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 12.03.2007 r. na stacji paliw  stwierdzono, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych, z uwagi na zawyżoną zawartość siarki wynoszącą 99,1 mg/kg oraz zawyżoną temperaturę, do której destyluje 95% składu frakcyjnego wynoszącą 374,8ºC. Po ustaleniu, że do przedmiotowego paliwa, z którego uprzednio pobrano próbkę dolano nową partię paliwa - dokonano „dolewki”, w dniu 16.03.br. ponownie pobrano próbkę do badań. Następnie dokonano zabezpieczenia 10.294,247 litrów oleju napędowego. Otrzymane wyniki badań z ponownego pobrania wykazały, że olej napędowy spełnia wymagania jakościowe.
Po otrzymaniu wyników badań paliwa pobranego po „dolewce” natychmiast wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia partii paliwa ciekłego.
Przedsiębiorca złożył wniosek o przebadanie próbki kontrolnej oleju napędowego, które zostało przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy. Wyniki badania próbki kontrolnej potwierdziły złą jakość oleju napędowego.   
Z uwagi na złą jakość paliw zostanie skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1200), a także zostaną przesłane informacje do Urzedu Regulacji Energetycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska  i Izby Celnej.
 
·          Na stacji paliw stwierdzono niewłaściwą jakość oleju napędowego, z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która wynosiła 57,3 mg/kg. Ustalono że do przedmiotowego paliwa,        z którego uprzednio pobrano próbkę dolano nową partię paliwa - dokonano „dolewki”.     W związku z faktem, iż przekroczenie zawartości siarki w próbce pobranej w dniu 03.04.br. było nieznaczne, nie dokonano zabezpieczenia oleju napędowego. W celu sprawdzenia rzeczywistej jakości ON po dolewce, w dniu 13.04.br. ponownie pobrano próbkę, której wyniki w sposób znaczny odbiegały od normy, tj. zawartość siarki wyniosła 375 mg/kg.
W związku z takimi rozbieżnościami oraz faktem, że była nowa dostawa oleju napędowego w dniu 20.04.br. dokonano zabezpieczenia partii tego paliwa i ponownie pobrano do badań próbkę ON. Wyniki próbki pobranej w dniu 20.04.br. wykazały zawartość siarki w ilości 249 mg/kg.
Po otrzymaniu wyników badań paliwa pobranego po drugiej „dolewce” wydano postanowienie o zabezpieczenia partii oleju napędowego w ilości 2.503 litrów.
Przedsiębiorca nie złożył wniosku o przebadanie próbki kontrolnej oleju napędowego, wobec czego w dniu 08.05.2007 r. wydano postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia partii tego paliwa oraz decyzję o wycofaniu z obrotu handlowego ww. partii kwestionowanego paliwa w ilości 2.503 litrów. Do czasu sporządzenia niniejszej informacji nie wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji
Z uwagi na złą jakość paliw zostanie skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wałczu, w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego
w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1200), a także zostaną przesłane informacje do Urzędu Regulacji Energetycznej , Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  i Izby Celnej.
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 01-06-2007 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariola Cieśla 01-06-2007 13:00