Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.63.2013.J-54.2013

Koszalin, dnia 18 grudnia 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 

 

IGLOTEX DYSTRYBUCJA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polska nr 20

81-339 Gdynia

 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.63.2013.J-54.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy IGLOTEX DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii opakowanych mrożonych środków spożywczych, w tymil. Żniwna 5,bsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego towarów:

-        pasztecików z kapustą i grzybami FORUM a`450 g, oznaczonych m.in.: „należy spożyć do: 29.05.2013” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (data produkcji) 29.11.2012; wyprodukowanych przez FORUM Sp. J. A Lipiński, Z. Żalejko ul. Sportowa nr 5, 76-256 Sycewice,

-        flaków wołowych ciętych mrożonych ROLMAX a`900 g, oznaczonych m.in.: „najlepiej spożyć przed: 21.02.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 21.02.2014”; wyprodukowanych przez „P.P.H.U. „ROLMAX” Sp. z o.o. ul. Koszarowa 19, 14-240 Susz,

-        mrożonej potrawy kulinarnej z mięsa drobiowego DE VOLAILLE a`960 g, oznaczonej m.in.: „najlepiej spożyć przed: 07.01.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 07.01.2014”; wyprodukowanej przez AVES Sp. z o.o. ul. Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola,

nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007  nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na to, że w ich oznakowaniu nie podano dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 16, 18, 19.04.2013 r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00011701, 00011708, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy IGLOTEX DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 20, zwanego dalej również „stroną”, w należącej do niego hurtowni mrożonek Filia Koszalin, ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin.

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 3 partie opakowanych mrożonych środków spożywczych, o łącznej wartości 5638,90 zł, , tj.:il. Żniwna 5,bsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego towarów

-        pasztecików z kapustą i grzybami FORUM a`450 g, oznaczonych m.in.: „należy spożyć do: 29.05.2013” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (data produkcji) 29.11.2012; wyprodukowanych przez FORUM Sp. J. A Lipiński, Z. Żalejko ul. Sportowa nr 5, 76-256 Sycewice, wielkość partii 100 szt. o wartości 581 zł,

-        flaków wołowych ciętych mrożonych ROLMAX a`900 g, oznaczonych m.in.: „najlepiej spożyć przed: 21.02.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 21.02.2014”; wyprodukowanych przez „P.P.H.U. „ROLMAX” Sp. z o.o. ul. Koszarowa 19, 14-240 Susz, wielkość partii 180 szt. o wartości 3596,40 zł,

-        mrożonej potrawy kulinarnej z mięsa drobiowego DE VOLAILLE a`960 g, oznaczonej m.in.: „najlepiej spożyć przed: 07.01.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 07.01.2014”; wyprodukowanej przez AVES Sp. z o.o. ul. Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola, wielkość partii 50 szt. o wartości 1461,50 zł,

niespełniające wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007  nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie w ich oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 20.11.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – IGLOTEX DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producentów kwestionowanych produktów, nie będących stronami niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 05.09.2013 r. poinformował, iż kwestionowane towary zostały wycofane z dystrybucji, a kolejne ich partie są dostarczane z dodatkowym opisem, zgodnym z przepisami.

Również producenci kwestionowanych produktów oświadczyli, iż dostosują oznaczenie kwestionowanych produktów do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenie w sprawie znakowania”, w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

1)   „produkt głęboko mrożony” (pkt 1);

2)   określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania (pkt 2);

3)   „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie (pkt 3).

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania 3 partie opakowanych mrożonych środków spożywczych (tj.partia 100 opakowań pasztecików z kapustą i grzybami FORUM a`450 g, partia  180 opakowań flaków wołowych ciętych mrożonych ROLMAX a`900 g, oraz partia 50 opakowań mrożonej potrawy kulinarnej z mięsa drobiowego DE VOLAILLE a`960 g), nie posiadają w oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta i ustalono, iż taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Rozporządzenie w sprawie znakowania jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające wymagań tego rozporządzenia opakowane mrożone środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca IGLOTEX DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, że mrożone wyroby kulinarne nie należą do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby choć są dość powszechnie spożywane przez konsumentów w różnym wieku; nie można im również przypisać szczególnie pozytywnego wpływu  na zdrowie. Uznano przy tym, iż stwierdzona w odniesieniu do zakwestionowanych środków spożywczych nieprawidłowość nie narusza w znaczący sposób interesów konsumentów, nie wpływa na właściwości produktów oraz na ich przydatność do celów spożywczych. Całość oznakowania przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych, pomimo braku dodatkowej informacji o okresie przechowywania przez konsumentów, pozwala im na ocenę do kiedy środki spożywcze zachowują swoje właściwości i nadają się do spożycia przez ludzi.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów tym bardziej, że jako podmiot dokonujący obrotu na etapie hurtowym, zasięgiem swojego działania obejmuje dużą część rynku artykułów rolno-spożywczych.  W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że strona mogła zapobiec wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości, o ile dochowałaby należytej staranności polegającej na sprawdzeniu poprawności oznakowania przy odbiorze towaru od dostawcy i szczegółowej znajomości regulacji prawa żywnościowego. Z drugiej strony przyjęto, że  przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe.   

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzona nieprawidłowość nie była istotna z punktu widzenia właściwości produktów, a naruszone wymaganie w zakresie oznakowania stanowiło niewielką część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów osiągniętych w 2012 r. (CIT-8) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jego udział w rynku jest znaczny.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanej w związku z nimi oceny przesłanek jej wymiaru, a w szczególności stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu, który nie wskazuje na istotne naruszenie interesów konsumentów.

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                                            

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

       

Otrzymują:

  1. IGLOTEX DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polska nr 20 81-339 Gdynia,
  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-01-2014 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2014 09:44