Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.119.2013.J-62.2013

                   Szczecin, dnia 23.12.2013r.

 

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

                                                   „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

                                                                           ul. Krasińskiego 79/80

71-446 Szczecin

                                                         prowadząca działalność w sklepie „Społem” PSS    

                                                         w Szczecinie przy ul. Pocztowej 29

                                                                                            

 

 DECYZJA Nr WKŻ.8361.119.2013.J-62.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie „Społem” PSS w Szczecinie przy ul. Pocztowej 29 karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych)z tytułu wprowadzenia do obrotu 9 partii przetworów mięsnych: (kiełbasa morlińska, kiełbasa na grilla, kiełbasa z szynki, kiełbasa złotopolska z kurcząt, kiełbasa podwawelska, parówki z szynki, parówki z kurcząt, parówki filetki, kiełbasa mix – na grilla i morlińska) oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 152,23 zł,które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia  2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży przy ww. wędlinach nie uwidoczniono na wywieszkach informacji w zakresie występujących składników.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 27 i 28.06.2013r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011887 z dnia 27 czerwca 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Społem” PSS w Szczecinie przy ul. Pocztowej 29, zwanej dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono 9 partii przetworów mięsnych(kiełbasa morlińska, kiełbasa na grilla, kiełbasa z szynki, kiełbasa złotopolska z kurcząt, kiełbasa podwawelska, parówki z szynki, parówki z kurcząt, parówki filetki, kiełbasa mix – na grilla i morlińska) oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 152,23 złprzy których w miejscu sprzedaży na wywieszce nie uwidoczniono informacji w zakresie wykazu składników.  Zgodnie bowiem z §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego podaje się w przypadku wędlin dodatkowo wykaz składników.

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcówwprowadził do obrotu 9 partii przetworów mięsnych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219
z późn. zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 23.07.2013r., w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż wszystkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostaną usunięte w terminie do końca sierpnia.

 

W związku z powyższym pismem z dnia 25 listopada 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcówo wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 9 partii przetworów mięsnych, oferowanych do sprzedaży luzem, o wartości 152,23zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych(Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W dniu 5 grudnia 2013 r. przybył do Inspektoratu upoważniony I Zastępca Prezesa Zarządu Pan Jerzy Malesa, który zapoznał się z materiałami postępowania, nie wnosząc do sprawy żadnych dodatkowych dowodów, czy wniosków.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno- spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem” jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Zgodnie z przepisem §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, podaje się wykaz składników. Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji 9 partii wędlin ze względu na braki w uwidocznieniu na wywieszce wykazu składników nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej określonym w przepisie  §17 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcówprowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Społem” PSS w Szczecinie przy ul. Pocztowej 29, odpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego ww. produktów nieodpowiadających jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 9 partii artykułów rolno-spożywczych, tj.: kiełbasa morlińska, kiełbasa na grilla, kiełbasa z szynki, kiełbasa złotopolska z kurcząt, kiełbasa podwawelska, parówki z szynki, parówki z kurcząt, parówki filetki, kiełbasa mix – na grilla i morlińska, owartości 152,23złZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowych informacji dla konsumentów o wykazie składników wędlin jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest wiedzy, jakie składniki zawarte są w wędlinach. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje żywieniowe konsumenta, do którego produkt może trafić.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. I tak w odniesieniu do braku uwidocznienia składników organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona nieprawidłowość możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tej informacji przy wykładaniu towaru, bądź bezpośrednio przy obsłudze konsumentów. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania wędlin sprzedawanych bez opakowań w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). Przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę jej postawę po powzięciu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i uwzględnił fakt, że strona podjęła działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzona nieprawidłowość pomimo tego, że dotyczyła oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów, to informacja o składzie artykułów rolno-spożywczych stanowi jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej.Ponadto stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła znacznej ilości i wartości produktów tj. 9 partii przetworów mięsnych o łącznej wartości 152,23 zł.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż strona była już kontrolowana przez tut. organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o będące w posiadaniu organu informacje stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest znaczny. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców karę pieniężną w wysokości 500,00 zł.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona w wysokości 500 złotych kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z art. 104 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1.  Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcówprowadząca działalność gospodarczą w sklepie Społem przy ul. Pocztowej 29 w Szczecinie, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

..………………………………………………................

                                                                             (podpis z podaniem imienia i nazwiska

                                                                             oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Krasińskiego 79/80, 71-446 Szczecin

- a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 10:35