Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.99,117.2013.J-61.2013

                                                                                         Szczecin, dnia 11.12.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

       „Auchan Polska” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                                                           prowadząca działalność gospodarczą

w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.99,117.2013.J-61.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejumarza w całości postępowaniew sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii, tj. 11 opakowań „Sera dojrzewającego z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon „czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem”; oznakowanego m. in.: należy spożyć do: 05.09.2013r., Lot/ Batch: 1140408120; Dystrybutor: Candia Polska Sp. z o. o. , 02-710 Warszawa ul. Imielińska 17; wyprodukowano we Francji,o wartości 144,32 zł, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), ze względu na to, żestwierdzono niższą zawartość tłuszczu ogółem tj. 30,2 % ±0,9, co jest niezgodne z deklaracją Producenta tj. 32% podaną na opakowaniu, z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 5 i 6 czerwca 2013r. oraz 26 czerwca 2013r. na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004. str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem nr 00011857 z dnia 5 czerwca 2013r. oraz nr 00011885 z dnia 26 czerwca 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadziliurzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45 zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię, tj. 11 opakowań o wartości 144,32 zł „Sera dojrzewającego z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem”; oznakowanego m. in.: należy spożyć do: 05.09.2013r., Lot/ Batch: 1140408120; Dystrybutor: Candia Polska Sp. z o. o. , 02-710 Warszawa ul. Imielińska 17; wyprodukowano we Francji.

 

W dniu 5.06.2013r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 10 i rozdziału 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496) za protokołem pobrania próbki nr 000778 do badań laboratoryjnych pobrano m.in. 5 opakowań/500g „Sera dojrzewającego z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem”; oznakowanego m. in.: należy spożyć do: 05.09.2013r., Lot/ Batch: 1140408120; Dystrybutor: Candia Polska Sp. z o. o. , 02-710 Warszawa ul. Imielińska 17; wyprodukowano we Francji. Równocześnie z pobraniem próbki produktu za protokołem pobrania próbki produktu nr 000779 pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne produktu pobranego do badań laboratoryjnych z tej samej partii i w ilości odpowiadającej ilościom pobranych do badań próbek.

 

W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie, stwierdzono, że ww. ser jest niezgodny z deklaracją Producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość tłuszczu ogółem tj. stwierdzono 30,2 % (niepewność wyniku ±0,9), natomiast deklarowano 32% tłuszczu ogółem.

 

Powyższe ustalenia udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 445/2013 z dnia 21.06.2013r., które doręczono przedsiębiorcy w toku kontroli przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2013r. Kontrolowany przedsiębiorca, pouczony o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) ze swojego uprawnienia nie skorzystał.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż wprowadzony do obrotu produkt „Ser dojrzewający z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem” jest niezgodny z deklaracją Producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość tłuszczu ogółem tj. stwierdzono 30,2 % (niepewność wyniku ±0,9), natomiast deklarowano 32% tłuszczu ogółem,co nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), wprowadzone do obrotu artykuły rolno - spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Biorąc pod uwagę stwierdzoną nieprawidłowość Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art.  33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.), do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz producenta produktu „Ser dojrzewający z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem” skierował dnia 05.07.2013r. wystąpienia pokontrolne. Do wystosowanych wystąpień ustosunkował się kontrolowany przedsiębiorca oraz producent.

 

W odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie strona pismem z dnia 30 października 2013r. poinformowała, iż niezwłocznie po powzięciu informacji dot. niewłaściwej jakości sera zobowiązała dystrybutora do podania działań korygujących i udzielenia bezpośrednio odpowiedzi do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Natomiast producent m.in. poinformował, że biorąc pod uwagę wiele wyników analiz zawartości tłuszczu konwencjonalnie oznacza do 32% w masie całkowitej. Ponadto analiza tłuszczu wykonana w tym samym dniu na innej partii wskazywała 30,03g; na kolejnej partii 31,62g.

Powyższe wyjaśnienia organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania administracyjnego.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, pismem z dnia 22 listopada 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii, o wartości 144,32 zł tj. 11 opakowań „Sera dojrzewającego z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem” w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niższą zawartość tłuszczu ogółem tj. stwierdzono 30,2 % ± 0,9, przy deklarowanej na opakowaniu zawartości tłuszczu w wysokości 32 %.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, zawiera definicję jakości handlowej, zgodnie z którą jakość handlowa to cechyartykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt. 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą w Hipermarkecie Auchan Kołbaskowo Ustowo 45 odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, tj. Sera dojrzewającego z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony” 100g; dekl. „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem” o wartości 144,32 złZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iżstopień szkodliwości czynu jest znikomy.Informacja o procentowej zwartości tłuszczu w tego rodzaju środku spożywczym nie determinuje jego pozostałych charakterystycznych cech i nie ma podstawowego znaczenia dla konsumenta przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego.

Ser zawiera wiele składników odżywczych i stwierdzona niższa zawartość tłuszczu nie ma wpływu na jego walory smakowe i zdrowotne tak bardzo cenione przez konsumentów, niższa zawartość tłuszczu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednakże z drugiej strony stwierdzona niższa zawartość tłuszczu wobec deklarowanej na opakowaniu jednostkowym stanowi naruszenie cytowanych wyżej przepisów prawa.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.W odniesieniu do stwierdzonej niższej zawartości tłuszczu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał,iż mimo, że stwierdzone naruszenia mogło zostać wykryte tylko poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i strona nie miała bezpośredniego wpływ na wystąpienie tego naruszenia (przed jego wystąpieniem nie uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego), nie zwalnia to jednak strony z winy gdyż stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez wyrywkowe przeprowadzanie przez przedsiębiorcę badań laboratoryjnych określonych środków spożywczych. Strona postępowania bowiem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych i mający mocną pozycję na rynku spożywczym ma obowiązek nie tylko znać przepisy prawa żywnościowego związane z wykonywaną przez niego profesjonalną działalnością w zakresie sprzedaży środków spożywczych konsumentom ale również dążyć do ich jak najpełniejszego przestrzegania.

 

Oceniając zakres naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że zakwestionowana partia Sera dojrzewającego z przerostami błękitno-zielonej pleśni Roquefort Papillon czerwony”, poza opisanymi wyżej nieprawidłowościami dotyczącymi zaniżonej zawartości tłuszczu spełniała inne wymagania zawarte w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczychtj. była zgodna w zakresie przeprowadzonych badań odnośnie masy netto, zawartości tłuszczu w suchej masie – deklaracji producenta oraz oceny organoleptycznej. Ponadto w badanym produkcie owczym nie stwierdzono DNA krowy, kozy (zgodność z deklaracją producenta). Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenie dotyczyło niewielkiej wartości  i ilości partii produktów oraz z uwagi na niewielkie zaniżenie zawartości tłuszczu ogółem w stosunku do deklaracji producenta.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była już kontrolowana przez tut. organ i wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych przez stronę do obrotu które skutkowały wymierzeniem przedsiębiorcy kar pieniężnych z tyt. wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie posiadanych danych stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców. 

 

Po szczegółowej analiziewszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, organ stwierdził, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, stopnia szkodliwości, jak i zakresu naruszenia. Ponadto podjęte przez stronę działania po ujawnieniu nieprawidłowości pozwalają w ocenie organu na uznanie, iż również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

Zgodnie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

   …...........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

  1. „Auchan Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno,
  2. a/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 10:33