Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.96.2013.J-46.2013

Koszalin, dnia 14 listopada 2013 r.

 Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 

 Kaufland Polska Markety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Szybka 6-10

50-421 Wrocław

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.96.2013.J-46.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii nieprawidłowo oznakowanego pieczywa w opakowaniach jednostkowych, wyprodukowanego przez Piekarnia-Cukiernia BRAVO, Honorata Gzyl, Remigiusz Gzyl Sp. Jawna, Wrzosowo 59, pod nazwą:

 • bułka mała, wielkość partii 12 opakowań (w opakowaniu znajdowało się 5 szt. bułek małych a`45 g),
 • kajzerka z makiem, wielość partii 8 opakowań, (w opakowaniu znajdowało się 5 szt. kajzerek z makiem a`45 g),

nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

 • § 2 ust.1 pkt 1rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 zpóźn.zm.), z uwagi na niepodanie w ich oznakowaniu nazwy środka spożywczego,
 • § 2 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie w ich oznakowaniu informacji dotyczących składników występujących w środku spożywczym,
 • § 2 ust.1 pkt 6ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie informacji dotyczących zawartości netto lub liczby sztuk opakowanego środka spożywczego,
 • § 2 ust.1 pkt.5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z uwagi na niepodaniedanych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • § 2 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie oznaczenia partii produkcyjnej,

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 03-04.06.2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00011742, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szybka nr 6-10, zwanego dalej również „stroną”, w należącym do niego sklepie spożywczo-przemysłowym Kaufland nr 6261 w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 1.

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 2 partie opakowanego pieczywa, wyprodukowanego przez Piekarnia-Cukiernia BRAVO, Honorata Gzyl, Remigiusz Gzyl Sp. Jawna, Wrzosowo 59, o łącznej wartości 30,60 zł, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., nr 137, poz. 966 z późn.zm.), pod nazwami:

 • bułka mała (w opakowaniu znajdowało się 5 szt. bułek małych a`45 g), wielkość partii 12 opakowań o wartości 17,88 zł,
 • kajzerka z makiem (w opakowaniu znajdowało się 5 szt. kajzerek z makiem a`45 g), wielość partii 8 opakowań o wartości 12,72 zł.

 

W oznakowaniu powyższych środków spożywczych nie podano informacji dotyczących:

 • nazwy środka spożywczego, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., nr 137, poz. 966 zpóźn.zm.),
 • składników występujących w środku spożywczym, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 1 pkt  2ww.rozporządzenia,
 • zawartości netto lub liczby sztuk opakowanego środka spożywczego, co było niezgodne z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia,
 • oznaczenia partii produkcyjnej, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 1 pkt  8ww.rozporządzenia,
 • danych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną   nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 21.10.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta Piekarnia-Cukiernia BRAVO, Honorata Gzyl, Remigiusz Gzyl Sp. Jawna, Wrzosowo 59, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 01.08.2013 r. poinformował, iż wyprodukowane przez Piekarnia-Cukiernia BRAVO, Honorata Gzyl, Remigiusz Gzyl Sp. Jawna, Wrzosowo 59 pieczywo dostarczane do kontrolowanej placówki posiada już wymagane prawem oznakowanie.

Producent kwestionowanego pieczywa, w piśmie z dnia 26.07.2013 r. poinformował natomiast, iż niewłaściwe oznakowanie było spowodowane niedopełnieniem obowiązków przez pracownika, co miało charakter incydentalny.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenie w sprawie znakowania”, jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające wymagań tego rozporządzenia środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lit. a, 6 i 8 rozporządzenia w sprawie znakowania opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej następujące informacje:

- nazwę środka spożywczego (pkt 1)

- dotyczące składników występujących w środku spożywczym (pkt 2),

- dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (pkt 5 lit. a),

- zawartość netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego (pkt 6),

- oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach (pkt 8).

 

Stosownie natomiast do przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania dwie partie opakowanego pieczywa (tj.partia 12 opakowań bułki małej oraz partia 8 opakowań kajzerki z makiem), z uwagi na stwierdzone braki w ich oznakowaniu, nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań  w zakresie jakości handlowej określonych odpowiednio w ww. wymienionych przepisach rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższego przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, że pieczywo należy do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby i jest powszechnie spożywane przez konsumentów w różnym wieku, przez co bardzo istotne jest spełnianie przez tego rodzaju środki spożywcze wymagań w zakresie jakości handlowej. W związku z tym uznano, że stwierdzone braki w oznakowaniu pieczywa naruszają prawo konsumentów do informacji o tego rodzaju produktach, mającej zasadniczy wpływ na dokonywany przez nich wybór i pozwalającej odróżnić określone pieczywo od innego znajdującego się w obrocie. Z drugiej strony przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary wzięto również pod uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości miały charakter incydentalny, lokalny zasięg i dotyczyły niewielkiej ilości produktów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że strona mogła zapobiec wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości, o ile dochowałaby należytej staranności polegającej na sprawdzeniu poprawności oznakowania przy odbiorze towaru od dostawcy.  Z drugiej strony przyjęto, że  przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe i interesy konsumentów, a stwierdzone braki w oznakowaniu zostały usunięte. 

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że ujawnione nieprawidłowości były istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły podstawową część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany i stwierdzono wprowadzenie przez niego do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, co poskutkowało wydaniem decyzji wymierzającej  karę pieniężną.

 

Biorąc nadto pod uwagę kryterium wielkości obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotu osiągniętego w 2012 r. stwierdził,że wykracza strona poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności oraz uwzględnieniu zasady proporcjonalności określonej w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002 organ uznał, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, a górną granicę stanowi w tym przypadku 153 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze byłoby niewspółmierne do ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej, a dalej – do wartości korzyści majątkowej możliwej do osiągnięcia ze sprzedaży ww. środków spożywczych. 

Uznając zasadę proporcjonalności za przesadzającą w procesie miarkowania wysokości kary, która to zasada nakazuje organom państwowym użycie jedynie takich środków, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu organ stwierdził, że cel zapobiegawczy i prewencyjny związany z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej – zakwestionowane środki spożywcze zostały właściwie oznaczone, a kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

              

                                                                                 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

                                                           

Otrzymują:

 1. Kaufland Polska Markety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Szybka 6-10

50-421 Wrocław,

 1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-12-2013 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2013 09:56