Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.94.2013.J-45.2013

Koszalin, dnia 06 listopada 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

LENA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wańkowicza nr 36

75-446 Koszalin

 

 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.94.2013.J-45.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy LENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie,  ul. Wańkowicza nr 36, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu8 partii pieczywa bez opakowań wyprodukowanego przez PPHU „Bajgiel” Wiesław Reichert, Jan Wodecki Sp. J., Będzino 45A, 76-037 Będzino, pod nazwami: bułka zwykła a`0,08 kg, bułka dyniowa a`0,08 kg, bułka śniadaniowa  a` 0,08 kg, bułka żytnia razowa a`0,08 kg, bułka grahamka a`0,08 kg, bułka ciabatta a`0,08 kg, rogal wyborowy a`0,08 kg, baton wrocławski a`0,16 kg, nieodpowiadającego wymaganiom określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007, Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie w miejscu ich sprzedaży nazwy producenta z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 28 i 31.05.2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia  urzędowej kontroli żywności nr 00011740, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy LENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie,  zwanej dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo-przemysłowym w Mścicach ul. Koszalińska 110.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzenie do  obrotu 8 partii pieczywa bez opakowań, o łącznej wartości 66,82 zł, wyprodukowanego przezPPHU „Bajgiel” Wiesław Reichert, Jan Wodecki Sp. J., Będzino 45A, 76-037 Będzino,niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), pod nazwami:

-       bułka zwykła a`0,08 kg, partia w ilości  48 sztuk o wartości 25,92 zł,

-       bułka dyniowa a`0,08 kg, partia w ilości 9 sztuk o wartości 6,57 zł,

-       bułka śniadaniowa  a` 0,08 kg, partia w ilości 16 sztuk o wartości 8,64 zł,

-       bułka żytnia razowa a`0,08 kg, partia w ilości 10 sztuk o wartości 7,30zł,

-       bułka grahamka a`0,08 kg, partia w ilości 9 sztuk o wartości 6,57 zł,

-       bułka ciabatta a`0,08 kg, partia w ilości 4 sztuk o wartości 3,28 zł,

-       rogal wyborowy a`0,08 kg, partia w ilości 3 sztuk o wartości  2,46 zł,

-       baton wrocławski a`0,16 kg, partia w ilości 4 sztuk o wartości 6,08 zł.

 

Z uwagi na to, iż kontrolę prowadzono przed zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, która to zmiana nastąpiła w dniu 01.07.2013 r., w trakcie kontroli stwierdzono, że przy określonych rodzajach pieczywa nie podano:

·        nazwy pieczywa, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w § 31 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania,

·        danych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 lit. a ww. rozporządzenia, tzn. danych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co było niezgodne z § 31 pkt. 2  ww. rozporządzenia,

·        masy jednostkowej, co było niezgodne z wymaganiami określonymi w § 31 pkt. 3  ww. rozporządzenia.

 

Uwzględniając zmianęww. rozporządzenia,  w ramach której uchylony został m.in. § 31, a wymagania w nim określone zostały ujęte w § 17 tego rozporządzenia,wykazane w toku kontroli naruszenia:

- § 31 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania przed zmianą, zakwalifikowano jako naruszenie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w aktualnym brzmieniu;

 

Uwzględniono przy tym również § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania w obecnym brzmieniu, tj. obowiązującym od dnia 01 lipca 2013r., zgodnie z którym informacje o których mowa w ust. 1 (wymagane przy sprzedaży środków spożywczych bez opakowań) podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom i z tego względu odstąpiono od kwestionowania braku nazwy pieczywa oraz masy jednostkowej zakwalifikowanych w toku kontroli jako naruszenie § 31 pkt 1 i 3 rozporządzenia przed zmianą z uwagi na okoliczność umieszczenia tych informacji w cenniku znajdującym się w miejscu dostępnym dla konsumentów.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 17.10.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę LENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak wzięto pod uwagę w toku niniejszego postępowania odpowiedź kontrolowanego na wystąpienie pokontrolne, który w piśmie z dnia 13.09.2013 r. poinformował, iż stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały usunięte poprzez prawidłowe oznakowanie pieczywa.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowań określone były w § 31 rozporządzenia w sprawie znakowania, zgodnie z którym w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należało podać następujące informacje:

1) nazwę pieczywa,

2) dane o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 lit. a),

3) masę jednostkową,

4) informację „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,

5) wykaz składników oraz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2013, poz. 414), które uchyliło § 31 rozporządzenia w sprawie znakowania, a zawarte w nim wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowań wprowadziło do § 17 w brzmieniu:

„1. W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczego podaje się:

1)   nazwę albo imię i nazwisko producenta;

2)   wykaz składników;

3)   klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

4)   w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2005, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.) mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

5)   w przypadku pieczywa - dodatkowo:

a)   masę jednostkową,

b)   informację "pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo "pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego" w przypadku zastosowania takich procesów technologicznych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom."

 

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zakwestionowanych 8 partii pieczywa bez opakowań, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że brak w miejscu ich sprzedaży informacji dotyczących  nazwy producenta, stanowi naruszenie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania.

Jednocześnie, uwzględniając §17 ust. 2 ww. rozporządzenia, odstąpiono od kwestionowania braku nazwy pieczywa oraz masy jednostkowej z uwagi na okoliczność umieszczenia tych informacji w cenniku dostępnym dla konsumentów.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulując m.in. zakres informacji podawanych w oznakowaniu nieopakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji, przedsiębiorca – LENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, że pieczywo należy do artykułów rolno-spożywczych pierwszej potrzeby i jest powszechnie spożywane przez konsumentów w różnym wieku, przez co bardzo istotne jest spełnianie przez tego rodzaju środki spożywcze wymagań w zakresie jakości handlowej. W związku z tym uznano, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na braku w miejscu sprzedaży pieczywa bez opakowań informacji o nazwie producenta narusza prawo konsumentów do rzetelnej informacji o tego rodzaju produktach, mającej wpływ na dokonywany przez nich wybór oraz pozwalającej na ustalenie źródła jego pochodzenia. Wzięto przy tym jednak pod uwagę fakt, co miało decydujący wpływ na ocenę przedmiotowej przesłanki wymiaru kary, iż pozostałe istotne dla scharakteryzowania produktów informacje (tj. o nazwie pieczywa i jego masie jednostkowej) uwidoczniono w cenniku (w formie zbioru wywieszek) znajdującym się miejscu bezpośrednio dostępnym konsumentom, co umożliwiało konsumentom odróżnienie określonego pieczywa od innego i dokonanie świadomego wyboru.   

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do zakwestionowanych partii pieczywa bez opakowań bezpośredni wpływ miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwych informacji w miejscu sprzedaży. Z drugiej strony przyjęto, że  przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe, a brakujące informacje zostały uzupełnione.   

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że ujawniona nieprawidłowość, choć dość istotna z punktu widzenia właściwości produktów oraz interesów konsumentów, była jedyną odnoszącą się do ocenianego pieczywa i stanowiła niewielką część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów. 

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów osiągniętych w 2012 r. (CIT-8) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 334,10 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń, a także ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – gdyż kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

 

Otrzymują:

1. Lena Sp. z o.o.

ul. Wańkowicza nr 36

75-446 Koszalin,

2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 03-12-2013 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2013 12:39