Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.57.2013.J-36.2013

                                                                                                Szczecin, dnia 30.10.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                                                            „Amadora” Sp. z o.o.

prowadząca działalność gospodarczą

                                                                                            w sklepie  Intermarche
                                                                                            ul. Nowa 8 w Trzebiatowie

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.57.2013.J-36.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Amadora” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie Intermarche w Trzebiatowie przy ul. Nowej 8, karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii Jaj wiejskich BjoBjo klasy wagowej „M” (naj. sp. przed 17.04.2013r.) i klasy wagowej „L”(naj. sp. przed 08.04.2013r.) wyprodukowanych dla BjoBjo S.A. ul. Rondo ONZ 1, XXp., 00-124 Warszawa, o łącznej wartości 141,80 zł, nieprawidłowo oznakowanych z uwagi na:

-        zastosowanie oznakowania „jaja wiejskie” co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.),

-        zastosowanie nazwy „BjoBjo” wolne od GMO wprowadzające w błąd konsumenta sugerując, iż w/w produkt jest produktem rolnictwa ekologicznego oraz wskazującej na to, iż środek spożywczy posiada szczególne właściwości podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości co narusza art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91( Dz. U. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Uzasadnienie

W dniach 04 i 05 kwietnia 2013 roku na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011509 z dnia 04 kwietnia 2013 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Amadora” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Intermarche w Trzebiatowie przy ul. Nowej 8, zwanej dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że oferowano do sprzedaży 2 partie jaj klasy A w opakowaniach zawierających 10 sztuk  tj.:

-        16 opakowań klasy wagowej „M” w cenie 6,89 zł, wartości 110,24 zł, oznaczonych datą minimalnej trwałości „17.04.2013”, wyprodukowanych dla „BjoBjo” S.A., ul. Rondo ONZ 1, XXp., 00-124 Warszawa przez Agromex Fermy Drobiu Sp. z o.o., Dębówko 16a, 12-100 Szczytno, Zakład Pakowania jaj nr PL-28175902;

-        4 opakowania klasy wagowej „L” w cenie 7,89 zł, wartości 31,56 zł, oznaczonych datą minimalnej trwałości „08.04.2013”, wyprodukowanych dla „BjoBjo” S.A., ul. Rondo ONZ 1, XXp., 00-124 Warszawa przez Ferma Kur Niosek Linek, Cibórz Olszewo, 13-230 Lidzbark, Zakład Pakowania jaj nr PL-28175902,

nieprawidłowo oznakowanych z uwagi na to, iż na opakowaniach uwidoczniona została nazwa „jaja wiejskie”, oraz zamieszczono termin „BjoBjo” wolne od GMO odnoszący się do ekologicznej metody produkcji.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 12 ust. 1  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.)  opakowania zawierające jaja klasy A posiadają na zewnętrznej powierzchni  dobrze widoczne i czytelne oznaczenia. Zgodnie z ust. 2 w uzupełnieniu wymagań określonych w ust. 1 opakowania zawierające jaja klasy "A" posiadają na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenie metody chowu. Nazwa „jaja wiejskie” w połączeniu z zastosowaną szatą graficzną w formie  krajobrazu wiejskiego, może budzić skojarzenia z pochodzeniem jaj od kur z chowu na wolnym wybiegu. Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91( Dz. U. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, jeżeli przy znakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki lub materiały paszowe opisywane są za pomocą terminów sugerujących nabywcy, że produkt ten, jego składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Zwłaszcza terminy wymienione w załączniku, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. "bio" i "eko", używane samodzielnie lub łącznie, mogą być stosowane na terenie Wspólnoty i we wszystkich językach Wspólnoty w znakowaniu i reklamie produktu, który spełnia wymogi określone na mocy niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Przy znakowaniu i w reklamie żywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych można stosować terminy odnoszące się do ekologicznej metody produkcji wyłącznie wtedy, gdy wszystkie składniki tego produktu również zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z ust. 2  ww. rozporządzenia terminy, o których mowa w ust. 1, nie są stosowane na terenie Wspólnoty i w żadnym z języków Wspólnoty w znakowaniu, reklamie i dokumentach handlowych produktu, który nie spełnia wymogów wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, chyba że nie są używane w odniesieniu do produktów rolnych w żywności lub paszy lub wyraźnie w żaden sposób nie łączą się z produkcją ekologiczną. Ponadto nie stosuje się żadnych terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych, ani praktyk używanych w znakowaniu lub reklamie mogących wprowadzić w błąd konsumenta lub użytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają wymogi wymienione w niniejszym rozporządzeniu. Powyższe informacje oraz sposób ich wyeksponowania i prezentacji na opakowaniach mogły wprowadzać w błąd konsumenta, sugerując, że produkt spełnia wymogi rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 ze zm.), a więc jednocześnie to, iż ww. produkt jest produktem rolnictwa ekologicznego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. c  ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności  przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. Naniesione na opakowania napisy o treści „wolne od GMO” oraz okrągły znak graficzny z przekreślonym napisem GMO wprowadzały konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości mimo, że inne podobne środki spożywcze takie właściwości posiadają. Ponadto zgodnie z art. 9  rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego nie dopuszczają możliwości wykorzystywania GMO i produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu w produkcji ekologicznej jako żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmrożeniowy, mikroorganizmy i zwierzęta. Powyższe naruszaart. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91( Dz. U. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Mając na uwadze powyższe, w dniu 16 kwietnia 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej do Farmio S.A., ul. Rondo ONZ 1/XXp., 00-124 Warszawa,  wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie Farmio S.A. w piśmie z dnia 06.05.2013r. poinformowała, że nie podziela stanowiska w kwestii niezgodnego z przepisami oznakowania zakwestionowanych jaj. Równocześnie poinformowała, iż podjęła działania w kierunku zmiany oznakowania. Z początkiem kwietnia wdrożyła do sprzedaży nową nazwę marki oraz nowe opakowania i zaprzestała wprowadzania do obrotu produktów z oznakowaniem „BjoBjo”, które zastąpiono słowem „FARMIO” oraz zrezygnowała ze stosowania oznaczenia „jaja wiejskie”. Ponadto firma w rzeczonym piśmie przedstawiła swoją argumentacją dotyczącą oznakowania kwestionowanych produktów zwrotem „BjoBjo wolne od GMO” oraz „jaja wiejskie”. Jak oświadczyła spółka „Farmio” S.A.  kwestionowany produkt został wytworzony z wykorzystaniem standardowych metod produkcji, przy zastosowaniu pasz nie zawierających składników roślinnych genetycznie modyfikowanych, w związku z czym spółka nie jest uprawniona do posługiwania się jakimikolwiek informacjami, wskazującymi na ekologiczną metodę produkcji. Zdaniem spółki wszelkie użyte na etykiecie symbole i informacje mają jedynie podkreślić produkcję wyrobu bez użycia organizmów genetycznie modyfikowanych. Spółka wskazuje w rzeczonym piśmie, iż określenie „BjoBjo” należy traktować jako nazwę fantazyjną i skrótową, odróżniającą się w sposób wystarczający od skrótów „bio’, „Eko” oraz pochodnych słów „biologiczny” lub „ekologiczny”. Wyrażenie „BjoBjo” zdaniem spółki w żaden sposób nie odwołuje się do żywności ekologicznej zarówno w formie fonetycznej, graficznej, jak i językowej, wyrażenie to jest również nazwą własną i jest to jednocześnie firma/nazwa spółki, powtórzenie frazy „bjo” nadaje jej charakteru nazwy fantazyjnej. Ponadto spółka wskazuje, iż polska ustawa o rolnictwie ekologicznym w sekcji odnoszącej się do konieczności zmiany oznakowania odnosi się do określeń „ekologiczny” lub pochodnej lub wersji skróconych określeń „Eko” lub „bio”, i brak jest w powyższym katalogu pochodnych słowa „biologiczny” dodatkowo przesądzając o dopuszczalności stosowania zwrotu „BjoBjo”. Nie można zatem zdaniem spółki uznać, że wyraz „BjoBjo” jest skrótem od wyrazu „biologiczny”, wyrażenie „BjoBjo” ma charakter znaku towarowego słowno-graficznego o charakterystycznej, indywidualnej grafice co odróżnia go od wyrażenia „bio” wskazanego w ustawie o rolnictwie ekologicznym. Jak wskazuje spółka w oznakowaniu produktu wykorzystano znak towarowy, który uzyskał prawa ochronne w wyniku rejestracji przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE w Alicante jako wspólnotowy znak towarowy tj. słowny wspólnotowy znak towarowy „BjoBjo” tak więc skoro zatem w oznakowaniu produktu producent ogranicza się jedynie do stosowania znaków towarowych zatwierdzonych  przez ww. urząd to należy uznać, że oznakowanie produktu nie narusza przepisów dotyczących znakowania żywności ekologicznej. Odnośnie zwrotu „jaja wiejskie” przedsiębiorca wskazał, iż oznaczenie to dla jaj z chowu klatkowego jest często stosowaną praktyką na rynku. Ponadto zdaniem przedsiębiorcy powszechną praktyką na rynku jest bardzo wyraziste eksponowanie na froncie i boku opakowania jaj informacji o produkcji ekologicznej. Konsumenci wiedzą o tym, są do tego przyzwyczajeni, szukają tej informacji i kierują się nią przy zakupie. Określenie „jaja wiejskie” należy zdaniem spółki uznać za wskazujące na pochodzenie środka spożywczego, tzn. że jaja pochodzą z terenów wiejskich. Oferowane przez spółkę jaja są produkowane na obszarach wiejskich. W związku z czym należy uznać określenie „jaja wiejskie” za dopuszczalne, jako poprawnie oddające informacje o charakterystyce produktu. Ponadto przedsiębiorca wskazuje, iż normalną praktyką rynkową jest stosowanie dodatkowych określeń indywidualizujących produkt w postaci np. wiejskie, wsie, królewskie, odlotowe, wielkie, gospodyni itp. Określenia te nie wpływają jednak na klasyfikację produktów ze względu na metodę jego wytwarzania. Niezależnie od takowego określenia, spółka stoi na stanowisku, iż zawsze będziemy mieli do czynienia z jajami ściółkowymi, z wolnego wybiegu, chowu klatkowego lub ekologicznymi i sztuczne i nienaturalne byłoby łączenie informacji o źródle pochodzenia i metodzie produkcji. Jak wskazuje przedsiębiorca prowadziłoby to bowiem do powstania określeń typu: „jaja wiejskie z wolnego wybiegu”, „jaja wiejskie ściółkowe”. Skoro zatem produkt wyraźnie oznaczono informacją  dotyczącą metody chowu, a dodatkowo wskazano na nim informację o miejscu pochodzenia jaj – jaja wiejskie – to zdaniem spółki nieuzasadnione jest twierdzenie, że konsument może zostać wprowadzony takim oznaczeniem w błąd. Ponadto spółka podkreśliła, iż nie było jej intencją sugerowanie, że oferuje produkty ekologiczne. W przekonaniu spółki oznakowanie produktu takiej sugestii nie zawiera.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po przeanalizowaniu ww. twierdzeń przedsiębiorcy Farmio S.A. nie zgodził się z ww. argumentacją i w piśmie z dnia 22.05.2013r. podtrzymał swoje stanowisko w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 04 września 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzeniem do obrotu 2 partii Jaj wiejskich BjoBjo klasy wagowej „M” (naj. sp. przed 17.04.2013r.) i klasy wagowej „L”(naj. sp. przed 08.04.2013r.) wyprodukowanych dla BjoBjo S.A. ul. Rondo ONZ 1, 20P, 00-124 Warszawa, nieprawidłowo oznakowanych z uwagi na:

-        zastosowanie oznakowania „jaja wiejskie” co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.),

-        zastosowanie nazwy „BjoBjo” wolne od GMO wprowadzające w błąd konsumenta sugerując, iż w/w produkt jest produktem rolnictwa ekologicznego oraz wskazującej na to, iż środek spożywczy posiada szczególne właściwości podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości co narusza art. 23 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 ( Dz. U. L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) i rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 ze zm.) są aktami prawnym określającymi wymagania jakościowe dotyczące kwestionowanych produktów i ich przepisy stanowią szczegółowe regulacje w zakresie jakości handlowej dotyczące oznakowania produktów.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). Zgodnie natomiast z art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. c oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Amadora” Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą w sklepie „Intermarche” w Trzebiatowie przy ul. Nowej 8, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno- spożywczego, tj. 2 partii Jaj wiejskich BjoBjo klasy wagowej „M” (naj. sp. przed 17.04.2013r.) i klasy wagowej „L”(naj. sp. przed 08.04.2013r.) wyprodukowanych dla BjoBjo S.A. ul. Rondo ONZ 1, 20P, 00-124 Warszawa,  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał stopień szkodliwości czynu za wysoki. Oferowanie do sprzedaży jaj z chowu klatkowego, wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi na opakowaniach których zamieszczono termin „BjoBjo” jednoznacznie kojarzący się konsumentowi z produkcją ekologiczną, oraz zwrot „wolne od GMO” wskazujący na to, iż środek spożywczy posiada szczególne właściwości podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości a także użycie nazwy jaja wiejskie oraz grafiki w formie  krajobrazu wiejskiego, kojarzących się konsumentowi z chowem na wolnym wybiegu w istotnym stopniu naruszyło jego interesy. Konsument kierując się oznakowaniem, w szczególności określającym charakter produktu oraz sposób jego wytworzenia, mógł domniemywać, że wybierając opisane wyroby otrzyma produkty najwyższej jakości. Informacje te w związku z powyższym powinny być rzetelne i w pełni odzwierciedlać rzeczywiste właściwości danego artykułu rolno-spożywczego, ponieważ wpływają one na odróżnienie produktu od podobnych środków dostępnych na rynku. Jest to poważne uchybienie z punktu widzenia konsumenta, który wskutek braku należytej wiedzy został narażony na nieświadome dokonanie niewłaściwego wyboru przy zakupie tych środków spożywczych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest sprzedaż konsumentowi finalnemu artykułów rolno-spożywczych, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Jako przedsiębiorca wprawdzie przedmiotowych jaj nie wyprodukowała ponosi ona jednak zgodnie z przepisami prawa żywnościowego odpowiedzialność za ich oznakowanie. Strona postępowania jako profesjonalista działający od dłuższego czasu na rynku art. rolno spożywczych, wprowadzając do obrotu środki spożywcze powinna podejmować działania mające na celu wyeliminowanie z obrotu produktów mogących wprowadzać konsumentów w błąd i zapewnić dostawy towarów odpowiednio oznakowanych oraz wymagać od swoich kontrahentów przestrzegania określonych standardów. Konsument musi więc zaufać przedsiębiorcy, że ten wprowadza do obrotu produkt zgodny z przepisami prawa oraz deklaracją producenta podaną w oznakowaniu. Jednocześnie organ uwzględnił fakt, iż natychmiast po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach przedsiębiorca wycofał kwestionowane partie jaj z obrotu handlowego na co złożył stosowne oświadczenie.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości pomimo tego, że dotyczyły oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że wobec strony nie prowadzono dotychczas postępowania administracyjnego dotyczącego jakości handlowej. Przeprowadzona kontrola poza opisanymi uchybieniami nie wykazała innych naruszeń przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, organ w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotu, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z mniejszych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznając, iż oznakowanie przedmiotowych jaj wiejskich BjoBjo nie spełnia wymagań przepisów w zakresie ustawy o rolnictwie ekologicznym, jak również przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako skutek naruszenia wskazał art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości z uwagi na to, że przepis ten określa wyższą granicę górnego ustalonego zagrożenia tj. 5-krotna wartość zakwestionowanego towaru podczas gdy z ustawy o rolnictwie ekologicznym można zastosować karę pieniężną w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą możnaby uzyskać za wprowadzony do obrotu środek. Tak, więc przez pryzmat przepisu art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej określił i wymierzył przedsiębiorcy „Amadora” Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy „Amadora” Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii jaj nieodpowiadających wymaganiom jakościowym.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)        Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Amadora” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie Intermarche w Trzebiatowie przy ul. Nowej 8, powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), od której naliczane  są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2)        Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                       ………………………………………………..

                                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby                                                                                                                   upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- „Amadora” Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 72-320 Trzebiatów,  

- a/a (Ls).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-11-2013 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2013 10:03