Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.51.2013.J-30.2013

                                                                                                Szczecin, dnia 19.09.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Marzena Łybko

prowadząca działalność gospodarczą

w sklepie na targowisku Manhattan pawilon 31B ul. Staszica 1

w Szczecinie

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.51.2013.J-30.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 poz. 267),po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Marzenie Łybko, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie na targowisku Manhattan pawilon 31B przy ul. Staszica 1 w Szczecinie, karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1)      2 partii jaj z chowu ściółkowego klasy A, kl. wagowa XL i M oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 171,00zł, które nie odpowiadały jakości handlowej, o której mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży informacji dla konsumenta w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

2)      8 partii wyrobów czekoladowych (Nussbeiser Edel-Vollmilchschokolade Mit Ganzen Nussen 100g, Chateau Alpen Sahne Eden-Alpen-Sahneschokolade 200g, Salvita Eukalyptus Menthol Bonbons 250g, Erdnuss Chocs Bunt dragierte Erdnusse In Milchschokolade 250g, Marzipan-Ei mit schokolade uberzogen 175g, Chateau Milk Jumbo Luftige Waffel mit Feiner Milch-Haselnuss-Cremefüllung 150g, Chateau Milk Jumbo Luftige Waffel mit Feiner Nuss-Nugat-Cremefüllung 150g, Schoko Milk Riegel 200g) o wartości 158,50 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Uzasadnienie

W dniach 20, 21 i 22 marca 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późń. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późń. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011501 z dnia 20.03.2013 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Marzeny Łybko, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie na targowisku Manhattan pawilon nr 31B ul. Staszica 1 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej dwie partie jaj kurzych z chowu ściółkowego kl. A, kl. wagowa XL (150 szt.) i M (110 szt.) sprzedawanych luzem o łącznej wartości 171 zł, które poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że w miejscu sprzedaży ww. partii jaj kurzych nie uwidoczniono dla konsumenta informacji w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości. W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że ww. partie jaj kurzych nie spełniają wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań jakościowych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.). W trakcie kontroli w dniu 20 marca 2013 r. przedsiębiorca uwidocznił w miejscu sprzedaży jaj luzem informacje dla konsumenta w zakresie klasy jakości oraz klasy wagowej jaj kurzych.

 

Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 8 partii wyrobów czekoladowych (Nussbeiser Edel-Vollmilchschokolade Mit Ganzen Nussen 100g, Chateau Alpen Sahne Eden-Alpen-Sahneschokolade 200g, Salvita Eukalyptus Menthol Bonbons 250g, Erdnuss Chocs Bunt dragierte Erdnusse In Milchschokolade 250g, Marzipan-Ei mit schokolade uberzogen 175g, Chateau Milk Jumbo Luftige Waffel mit Feiner Milch-Haselnuss-Cremefüllung 150g, Chateau Milk Jumbo Luftige Waffel mit Feiner Nuss-Nugat-Cremefüllung 150g, Schoko Milk Riegel 200g) o łącznej wartości 158,50 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, w dniu 16 kwietnia 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) do kontrolowanego przedsiębiorcy wystosował wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie oświadczył, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 02.08.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu:

-2 partii jaj z chowu ściółkowego kl. jakości A, kl. wagowa M, XL oferowanych do sprzedaży luzem, które nie odpowiadały jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.)z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży informacji dla konsumenta w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości;

-8 partii wyrobów czekoladowych, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) jest aktem prawnym określającym wymagania jakościowe dotyczące jaj. Zgodnie z przepisem art. 16 tego rozporządzenia w przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się informacje w zakresie: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienie znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

 

Obowiązek znakowania środków spożywczych w języku polskim wynika z przepisów ustawy o jakości. O wymogu znakowania w języku polskim mowa jest w art. 6 ust. 4, zgodnie z którym wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym wszystkie artykuły rolno-spożywcze sprzedawane na terytorium Polski muszą posiadać oznakowanie w języku polskim.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Marzena Łybko, prowadząca działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym nr 31B na Targowisku Manhattan przy ul. Staszica 1 w Szczecinie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych, tj. 2 partii jaj kurzych luzem oraz 8 partii wyrobów czekoladowych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia przez stronę w miejscu sprzedaży jaj obowiązkowych informacji dla konsumentów (klasy jakości, klasy wagowej, objaśnienia znaczenia kodu producenta, daty minimalnej trwałości) oraz braku polskich oznaczeń na wyrobach czekoladowych jest o tyle istotny, że pozbawia konsumenta prawa do rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu. Poprzez brak uwidocznienia wymaganych dla jaj sprzedawanych luzem informacji oraz brak polskich oznaczeń na wyrobach czekoladowych konsument, bowiem pozbawiony jest wiedzy, jakie dokładnie produkty kupuje. W ocenie organu wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumenta.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jako przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą żywności mogła zapobiec nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanych produktów. Organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży jaj wymaganej przepisami prawa informacji dla konsumenta w zakresie klasy jakości, klasy wagowej, objaśnienia znaczenia kodu producenta i daty minimalnej trwałości strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona „wada” możliwa była do wykrycia i uniknięcia poprzez sprawdzenie informacji umieszczonej na dokumencie dostawy jaj bądź poprzez uzyskanie odpowiednich informacji od producenta jaj. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma bowiem obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania jaj sprzedawanych luzem w sposób wynikający z rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.). Również w zakresie nieprawidłowości dotyczącej oznakowania wyrobów czekoladowych pochodzenia niemieckiego oferowanych do sprzedaży bez oznaczeń w języku polskim zdaniem organu strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzoną „wadę” miała możliwość wykryć poprzez sprawdzenie oznakowania przedmiotowych wyrobów.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że informacje, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) są właściwie jedynymi wymogami, których uwidocznienie dla konsumenta w miejscu sprzedaży spoczywa na przedsiębiorcy zajmującym się sprzedażą jaj kurzych luzem. W stosunku do wyrobów czekoladowych oferowanych przez stronę do sprzedaży bez polskich oznaczeń organ wziął pod uwagę, że wyroby posiadały wymagane oznaczenia, jednak wyłącznie w języku obcym.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że wobec strony nie prowadzono dotychczas postępowania administracyjnego dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontrola w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przedmiotowych partii jaj oraz wyrobów czekoladowych była pierwszą kontrolą Inspekcji Handlowej w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, organ w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości przychodu, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest najmniejszy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust.2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Marzena Łybko, prowadząca działalność gospodarczą wsklepie na targowisku Manhattan pawilon 31B przy ul. Staszica 1 w Szczecinie, powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                                                                                            

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                          ………………………………………………..

                                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby                                                                                                                upoważnionej do wydania decyzji) 

 

Otrzymują:

- Marzena Łybko,

- a/a (Ws).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 24-10-2013 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2013 14:14