Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.40,49.2013.J-28/2013

                                                                          Szczecin, dnia 25.09.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                         

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

  INSPEKCJI  HANDLOWEJ                                                                                                     

                                                             „DROGERIA I MARKET

                                                               GRUPA EKO” Sp. z o.o.

                                                                                          ul. Komandorska 147

                                                                                               53-343 Wrocław

prowadząca działalność gospodarczą w

Drogeria i Market Grupa Eko sp. z o.o.

Sklep nr 100, ul. 1-go Maja 12,

74-200 Pyrzyce

                                                    

DECYZJA Nr WKŻ.8361.40,49.2013.J-28/2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „DROGERIA I MARKET GRUPA EKO”  Sp. z o.o. prowadzącemu działalność gospodarczą w Drogeria i Market Grupa Eko sp. z o. o., Sklep nr 100, ul. 1-go Maja 12, 74-200 Pyrzyce kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii ryby, tj. 6 opakowań Fileta z pangi bez skóry glazurowany 500g; 20% glazury, produkt głęboko mrożony, wyprodukowany dla Eko Holding S.A. przez Omnican Sp. z o.o., ul. Kopernika 2, 84-360 Łeba; Dystrybutor: PIMA Piotr Śrutwa ul. Kościuszki 7/2, 49-305 Brzeg, oferowanej do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 53,94 zł, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), ponieważ w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt jest niezgodnyz deklaracją producentana opakowaniujednostkowymw zakresie masy netto ryby bez glazury (g) w jednej próbce na 3 zbadane, po uwzględnieniu niepewności pomiaru-wynik badania: 372g +/-25,  deklaracja producenta 400g, z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 04, 06 i 07.03.2013r. i 20.03.2013r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami numer 00011488 z dnia 04.03.2013r. i numer 00011499 z dnia 20.03.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „DROGERIA I MARKET GRUPA EKO” Sp. z o.o., prowadzącego działalność gospodarczą w Drogeria i Market Grupa Eko sp. z o. o., Sklep nr 100 ul. 1-go Maja 12, 74-200 Pyrzyce, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży 1 partię, tj. 6 opakowań Fileta z pangi bez skóry glazurowany 500g; 20% glazury, produkt głęboko mrożony, wyprodukowany dla Eko Holding S.A. przez Omnican Sp. z o.o., ul. Kopernika 2, 84-360 Łeba; Dystrybutor: PIMA Piotr Śrutwa ul. Kościuszki 7/2, 49-305 Brzeg o wartości 53,94 zł, z której do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu za protokołem pobrania próbki produktu nr 000740 z dnia 06.03.2013r. pobrano próbki produktu, tj. 3 opakowania/1,5kg. Jednocześnie z pobraniem próbek produktów za protokołem pobrania próbki produktu nr 000741 z dnia 06.03.2013r., pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne produktów pobranych do badań laboratoryjnych.

 

Wwyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnychstwierdzono, że Filet z pangi bez skóry glazurowany 500g; 20% glazury, jest niezgodnyz deklaracją producentana opakowaniujednostkowymw zakresie masy netto ryby bez glazury (g) albowiem w jednej próbce po uwzględnieniu niepewności pomiaruuzyskano  wynik badania: 372g +/-25, a deklaracja producenta 400g. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 62/2013 z dnia 08.03.2013r. Ponadto % zawartość glazury w rybie Filet z pangi bez skóry, w której stwierdzono zaniżenie masy netto ryby, stanowi więcej niż 20% zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu.

 

Mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca „DROGERIA I MARKET GRUPA EKO” Sp. z o.o.;prowadzący działalność gospodarczą w: Drogeria i Market Grupa Eko sp. z o. o., Sklep nr 100 ul. 1-go Maja 12, 74-200 Pyrzyce, wprowadził do obrotu 1 partie (6 opakowań) ryby głęboko mrożonej glazurowanej, tj.: Filet z pangi bez skóry glazurowany 500g, 20% glazury, oferowany do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, jako produktktóry nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niezgodnąz deklaracją producentana opakowaniujednostkowymmasę netto ryby bez glazury (g).

 

W dniu 20.03.2013r. w toku czynności kontrolnych Pani Agnieszce Sroka osobie upoważnionej doręczono wyniki badań laboratoryjnych ww. produktu udokumentowanych w sprawozdaniu z badań nr 62/2013 z dnia 08.03.2013r. Ponadto osobę upoważnioną pouczono, że na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) badanie próbek kontrolnych przeprowadza się na wniosek lub z urzędu.

 

W dniu 26.03.2013r. przedsiębiorca „DROGERIA I MARKET GRUPA EKO” Sp. z o.o. pismem z dnia 25.03.2013r. wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przebadanie próbki kontrolnej ww. kwestionowanego produktu. Badania zostały wykonane w Specjalistycznym Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie.

 

W wyniku badań próbek kontrolnych stwierdzono, że Filet z pangi bez skóry glazurowany 500g, 20% glazury - masa netto ryby bez glazury (g) z uwzględnieniem niepewności pomiaru ±19g w 1 opakowaniu jednostkowym z 3 opakowań badanych nie spełnia wymagań zawartych w deklaracji na opakowaniu produktu - wynik: 364±19g; deklaracja na opakowaniu 400g (szczegóły w sprawozdaniu z badań nr 129/IH/13).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze. zm.) w dniu 02 maja 2013r. skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 27 maja 2013 r. w którym poinformowała tut. Inspektorat, iż firma EKO HOLDING S.A. podjęła czynności mające na celu wyjaśnienie powstałej niezgodności poprzez zwrócenie się z prośbą o złożenie wyjaśnień przez dystrybutora produktu, firmę PIMA Piotr Śrutwa. Ponadto firma EKO HOLDING S.A. dochowuje należytej staranności, mającej na celu wprowadzanie do obrotu produktów zgodnych z deklaracją, przeprowadzając audity u dostawców, jak też wykonując badania produktów gotowych. Jednocześnie do pisma strona załączyła wyjaśnienia dystrybutora: PIMA Piotr Śrutwa ul. Kościuszki 7/2, 49-305 Brzeg, który jest zdania, że ze sprawozdania nie wynika, iż produkt został właściwie zbadany. Twierdzenie swe uzasadnia faktem, iż jednostka kontrolująca nie wzięła pod uwagę deklaracji producenta umieszczonej na opakowaniu tj. normy zakładowej ZN-02. Dodatkowo podnosi fakt, iż interpretacja odnosi się tylko do jednego zbadanego opakowania a nie całej próby. Ponadto wskazał, iż wykonano dwa badania na takim samym produkcie a mimo to niepewność pomiaru dla każdego badania znacząco się różniła. Według dystrybutora skład towaru został podany zgodnie z prawdą. Masa towaru netto została podana zgodnie z prawdą. Masa ryby po zmyciu glazury w jednym z badanych opakowań odbiega od deklaracji na opakowaniu co może wskazywać na niewłaściwą jakość handlową jednego opakowania. Interpretacja wyników została przedstawiona w odniesieniu do jednego opakowania. W odniesieniu do całej partii zbadanej próby zdaniem przedsiębiorcy masa netto ryby jest zgodna z deklaracją na opakowaniu i wynosi ok. 401,66g.

 

Ponadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, na podstawie przepisu art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze. zm.), dnia 02 maja 2013 r. wystosował wystąpienia pokontrolne do firmy Omnican Sp. z o.o., ul. Kopernika 2, 84-360 Łeba, producenta zakwestionowanego produktu. Pomimo ponaglenia tut. organ nie otrzymał odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od firmy Omnican Sp. z o.o., ul. Kopernika 2, 84-360 Łeba.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 31 lipca 2013r.  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu partii ryby mrożonej glazurowanej, tj. Filet z pangi bez skóry glazurowany 500g 20% glazury, oferowany do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, który zakwestionowano w wyniku badań laboratoryjnych z uwagi na to, iż produkt jest niezgodnyz deklaracją producentana opakowaniujednostkowymw zakresie masy netto ryby bez glazury (g) w jednej próbce na 3 zbadane, po uwzględnieniu niepewności pomiaru-wynik badania: 372g +/-25, deklaracja producenta 400g.W związku z powyższym produkt nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Ponadto % zawartość glazury w rybie Filet z pangi bez skóry, w której stwierdzono zaniżenie masy netto ryby, stanowi więcej niż 20% zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W piśmie z dnia  13.08.2013r., odnosi się do wyjaśnień dystrybutora firmy „PIMA” Piotr Śrutwa (które załączyła do pisma). Wskazuje, iż dystrybutor przekonuje o zgodności badanych prób z deklaracją producenta na opakowaniu, opierając się na sprawozdaniach z badań z dnia 08.03.2013r. oraz z dnia 15.04.2013r., w których przyjęto dwie różne metodyki oznaczeń, a tym samym uwzględniono różny błąd pomiarowy dla prób z tej samej partii. Ponadto dystrybutor zwraca uwagę na fakt, że z badanej próby, na którą składały się trzy opakowania produktu, jedno opakowanie jednostkowe zostało zakwestionowane, zarówno w wyniku badań laboratoryjnych z marca jak i badań próbki kontrolnej z kwietnia bieżącego roku. W związku z powyższym uzyskanego wyniku nie należy traktować jako reprezentatywnego dla całej partii . Ponadto strona wnosi o dopuszczenie wyjaśnień jako dowodu w sprawie oraz umorzenie postępowania administracyjnego.

 

Odnośnie powyższych wyjaśnień Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że próbka produktu pobranego do badań laboratoryjnych liczyła 3 sztuki i te 3 sztuki stanowią próbkę, ponadto zgodnie z oświadczeniem z dnia 06.03.2013r. będącym załącznikiem nr 3 do protokołu kontroli próbka produktu w ilości 3 sztuk pobrana do badań laboratoryjnych jest reprezentatywna dla partii produktów z której została pobrana. Zdaniem tut. organu zaniżenie  masy netto ryby bez glazury w 1 sztuce tej próbki powoduje, że wynik całej próbki jest negatywny. Uznano więc, że treść ww. pisma nie ma wpływy na dokonane ustalenia w postępowaniu administracyjnym w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakościowych.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „DROGERIA I MARKET GRUPA EKO”  Sp. z o.o.,prowadzący działalność gospodarczą w Drogeria i Market Grupa Eko sp. z o. o., Sklep nr 100 ul. 1-go Maja 12, 74-200 Pyrzyce, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, tj. 1 partii ryby, tj. 6 opakowań Fileta z pangi bez skóry glazurowany 500g; 20% glazury, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu, uznał, iż jest on znaczny. Wprowadzenie do obrotu produktu nie spełniającego wymogów w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie zaniżonej masy netto po odsączeniu, przy jednocześnie % zawyżonej zawartości glazury w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu narusza interesy ekonomiczne konsumentów, którzy dokonując zakupu w efekcie otrzymywali mniejszą ilość ryby, niż wynikało to z deklaracji.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest sprzedaż konsumentowi finalnemu artykułów rolno-spożywczych,można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Wprawdzie stwierdzona wada powstała na etapie glazurowania ww. środka spożywczego, stwierdzone nieprawidłowości mogły być wykazane dopiero w wyniku badań laboratoryjnych, strona więc nie miała wpływu na wystąpienie tego naruszenia,  to jednak nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu produktów nie spełniających wymogów w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, bowiem jako profesjonalista mający wpływ na obrót żywnością powinna ona dołożyć wszelkich starań, aby dostarczać konsumentom finalnym produkty właściwej jakości handlowej, choćby poprzez wyrywkowe wewnętrzne kontrole dostarczanych przez dystrybutorów czy tez producentów produktów.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę fakt, że w przypadku   ryby głęboko mrożonej zamieszczone na opakowaniu produktu informacje dotyczące masy netto po odsączeniu oraz zawartości glazury dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego. Stąd też uznano, że zaniżona w stosunku do deklarowanej masa netto ryby bez glazury, przy jednocześnie zawyżonej % zawartości glazury godzi w interes ekonomiczny konsumenta. Jednakże organ uwzględnił fakt, iż partia z której pobrano próbki liczyła jedynie 6  opakowań  o łącznej wartości 53,94 zł oraz wzięto pod uwagę to, iż stwierdzono niewielkie odchylenia w zakresie masy netto ryby bez glazury – w wyniku badań 3 próbek po uwzględnieniu niepewności pomiaru  zakwestionowano 1 próbkę z uwagi na zaniżenie o 3g, natomiast w wyniku badania 3 próbek kontrolnych zakwestionowano 1 próbkę stwierdzając zaniżenie masy netto o 17g.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejuwzględnił to, że wobec strony tut. organ Inspekcji Handlowej nie prowadził czynności kontrolnych. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o posiadane dane dotyczące wielkości obrotów, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) strona należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, organ stwierdził, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, stopnia szkodliwości, jak i zakresu naruszenia. Ponadto strona uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania w przyszłości podobnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania, wpływających na jakość wprowadzanych przez nią do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

 

Zgodnie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

                                                                       Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 Ewa Kryjom

.….......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

-  „DROGERIA I MARKET GRUPA EKO” Sp. z o.o.,ul. Komandorska 147, 53-343 Wrocław,

-    a/a (Wr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 24-10-2013 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2013 14:12