Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 4 kontrole.

Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1; z późn. zm.), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność w hurtowniach, sklepach sieci handlowych, innych sklepach detalicznych. Kontrole przeprowadzono w Szczecinie, Trzebiatowie, Kołobrzegu, Koszalinie.

 

Ogółem skontrolowano 20 partii mrożonych wyrobów kulinarnych występujących w formie półproduktów, co w poszczególnych grupach asortymentowych przedstawia się następująco;

-          ziemniaczane z nadzieniem  – 7 partii;

-          mączne z nadzieniem8 partii, z czego zakwestionowano 1 partię;

-          mięsne2 partie, zakwestionowane w całości;

-          podrobowe–  1 partia, zakwestionowane w całości;

-          Inne –   kluski śląskie z dziurką 450g i kopytka 450g –  2 partie.

 

Ogółem zakwestionowano 4 partie mrożonych wyrobów kulinarnych.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

I. Ocena jakości mrożonych wyrobów kulinarnych  (garmażeryjnych)

 

Badania jakościowe mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym UOKiK w Olsztynie dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 8 partii mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych), nie kwestionując żadnej partii.

 

Nie przeprowadzono badań pod kątem zastosowanych substancji dodatkowych dozwolonych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.) mrożonych środków spożywczych, gdyż brak było deklaracji producenta na opakowaniu.

 

W trakcie badań laboratoryjnych dokonano sprawdzenia ilości rzeczywistej produktu w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej na etykiecie opakowania jednostkowego, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 91, poz. 740 ze zm.), które określają dopuszczalne ujemne wartości błędu ilości towaru paczkowanego T1.

W powyższym zakresie zbadano 22 opakowania jednostkowe mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych), które pobrano do badań laboratoryjnych,nie stwierdzając przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

II. Prawidłowość oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych

 

Prawidłowość oznakowania produktów sprawdzono w odniesieniu do postanowień:

-                     ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-                     ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych  (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-                      rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-                      rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia  2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r. s.9; sprostowanie Dz. U. UE. L 12 z 18.01.2007r., s.3 ze zm.),

-                     rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-                      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004  s. 55 z późn. zm.),

-                      rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772),

-                      rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010r. Nr 232, poz. 1525 ze zm.)

 

Badaniom w zakresie oznakowania poddano 20 partii mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych), z czego zakwestionowano 4 partie mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych), tj.:

–       1 partię półproduktu mącznego z nadzieniem,

–       2 partie potraw mięsnych,

–       1 partię potrawy podrobowej.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 kontrolowanych przedsiębiorców, tj.:

1. w hurtowni mrożonek w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży nieprawidłowo oznakowane 3 partie opakowanych mrożonych środków spożywczych, tj.:

·        Paszteciki z kapustą i grzybami a`450 g wielkość partii 100 szt. oznaczone: „należy spożyć do: 29.05.2013” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (data produkcji) 29.11.2012;

·        Flaki wołowe cięte mrożone a`900 gwielkość partii 180 szt. oznaczone: „najlepiej spożyć przed: 21.02.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 21.02.2014”;

·        Mrożona potrawa kulinarna z mięsa drobiowego a`960 gwielkość partii 50 szt. oznaczona: „najlepiej spożyć przed: 07.01.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 07.01.2014”;

z uwagi na to, że na opakowaniach jednostkowych wszystkich ww. produktów nie umieszczono dodatkowej informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,co stanowiło naruszenie przepisów określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. jw.).

Brak ww. informacji stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

 

Wobec powyższego:

-       przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy,

-       przesłano 3 wystąpienia pokontrolne do ww. producentów,

-       skierowano 3 informacje do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Kontrolowany przedsiębiorca nie udzielił jeszcze odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sprawie zakwestionowanych wyrobów (wysłano ponaglenie).

 

Odpowiedzi producentów zakwestionowanych produktów głęboko mrożonych:

 

Producent pasztecików z kapustą i grzybami w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że wszelkie nieprawidłowości dotyczące oznakowania ww. produktu zostały usunięte.

Producentflaków w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, iż dane zawarte na opakowaniu ww. wyrobu zawierają następujące zapisy:

-       „najlepiej spożyć przed końcem”wskazujący na okres przydatności do spożycia oraz określający jednocześnie czas (okres) przechowywania przez konsumenta,

-       „Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż  -18 ºC. Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia” – zapisy określają temperaturę w jakiej należy przechowywać powyższy wyrób aby zachować jego właściwości. Oznakowanie jw. zostało opracowane o wytyczne  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137).

W związku z powyższym  do ww. producenta zostanie skierowane dodatkowe pismo z informacją, że w przypadku, kiedy producent wykaże, że produkt może być przechowywany wyłącznie w temp. -18ºC, to zgodnie z § 26 ust.1 pkt 2 rozporządzenia MR i RW z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. jw.) w oznakowaniu produktów głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego umieszcza się dodatkową informację określającą okres przechowywania wyrobu przez konsumenta.

Producent mrożonej potrawy kulinarnej z mięsa drobiowego, w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, iż ww. środek spożywczy jest produktem głęboko mrożonym, który zgodnie z definicją Dyrektywy Rady 89/108/EWG art. 1 musi być przechowywany w temperaturze -18ºC lub niższej. W takiej temperaturze powinien być przechowywany do daty ważności umieszczonej na opakowaniu, która jest również informacją określającą okres przechowywania przez konsumenta.

W związku z powyższym  do ww. producenta zostanie skierowane dodatkowe pismo z informacją, że w przypadku, kiedy producent wykaże, że produkt może być przechowywany wyłącznie w temp. -18ºC, to zgodnie z § 26 ust.1 pkt 2 rozporządzenia MR i RW z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. jw.) w oznakowaniu produktów głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego umieszcza się dodatkową informację określającą okres przechowywania wyrobu przez konsumenta.

 

2. sklep spożywczo – przemysłowym w Kołobrzegu, gdzie oferowano do sprzedaży nieprawidłowo oznakowaną partię opakowanego mrożonego środka spożywczego, tj.:

·           stek siekany wołowy a`500 g,wielkość partii 5 szt. oznaczony: „najlepiej spożyć przed: 24.10.2013” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (data produkcji) „24.10.2012”; z uwagi na to, żena opakowaniach jednostkowych ww. produktu nie umieszczono dodatkowej informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta co stanowiło naruszenie przepisów określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. jw.) oraz z uwagi na to, żeww. produkt był oznakowany w sposób niezrozumiały dla konsumenta ponieważ na opakowaniu jednostkowym na wysokości napisu „najlepiej spożyć przed:” umieszczono 24.10.2012, natomiast na wysokości napisu „data produkcji /data zamrożenia /nr partii:” podano 24.10.2013, co stanowiło naruszenie przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. jw.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 48 ust. 1 cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Brak ww. informacji stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

 

Wobec powyższego:

-       przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy,

-        przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. producenta,

-       skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Kontrolowany przedsiębiorca nie udzielił jeszcze odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sprawie zakwestionowanego wyrobu.

Odpowiedź producenta zakwestionowanego produktu głęboko mrożonego:

Producentw odpowiedzi  na wystąpienie pokontrolne poinformował, że zmienił dotychczasowe opakowania na nowe z prawidłowym oznakowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kontrolowane produkty nie posiadały chronionych nazw geograficznych i nazw pochodzenia. Nie stwierdzono naruszenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr1151/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012 str. 1 ).

Nie stwierdzono produktów oznakowanych z odniesieniem do GMO.

Nie stwierdzono mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) produkcji ekologicznej oraz posiadających określenia „bio” i „eko”

 

Na podstawie analizy oznakowania opakowań jednostkowych w trakcie przeprowadzanych kontroli u przedsiębiorców, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy towarowej, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010r. Nr 232, poz. 1525 z późn. zm).

 

III.  Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości oraz warunków przechowywania

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości mrożonych wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich ww. kontrolowanych przedsiębiorców, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Warunki i sposób przechowywania mrożonych środków spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów umieszczonych na etykietach opakowań oraz przepisy.

 

Oceniane wyroby przechowywane były w nieuszkodzonych i niezniekształconych opakowaniach jednostkowych oraz nie były oszronione.

Badaniem objęto 20 partii  mrożonych wyrobów kulinarnych, nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości.

Nie stwierdzono mrożonych wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży „luzem”.

 

IV. Prezentacja środków spożywczych

 

Powyższe sprawdzono w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.). 

W trakcie kontroli nie stwierdzono by etykietowanie, reklama i prezentacjamrożonych wyrobów kulinarnychz uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób wprowadzała konsumentów w błąd. Nie stwierdzono naruszenia art.16 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady jw.

 

V.Przestrzeganie obowiązku monitorowania (śledzenie) przemieszczania się żywności.

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.)oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/211 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011,s.2).

 

Badaniem objęto 20partiimrożonych wyrobów kulinarnych. Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, co umożliwiało identyfikację dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VI. Identyfikacja przedsiębiorcy

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.).Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu owpis do Centralnej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VII. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

 

Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

-       wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień,

-       wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów mrożonych wyrobów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

-       przesłania 4 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS.

 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wobec 2 kontrolowanych przedsiębiorców zostaną przeprowadzone postępowania administracyjne celem wymierzanie kar pieniężnych w drodze decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                                   tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 24-10-2013 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2013 14:11