Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.53.2013.J-35.2013

Koszalin, dnia 19 września 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

„TEKEL”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okulickiego 24

75-443 Koszalin

DECYZJA 

 ZBŻ.8361.53.2013.J-35.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „TEKEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Okulickiego 24, karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu partii jaj kurzych pod nazwą „Jaja luksusowe od szczęśliwych kur z chowu ściółkowego z wolnym wybiegiem 10 dużych jaj z wolnego wybiegu”, producent: Hodowla kur, Donata i Tomasz Lewandowscy, Grabowo 2, 78-425 Biały Bór, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-     art. 12 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008  z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.) ze względu na to, że na opakowaniach ww. partii jaj nie podano kodu zakładu pakowania;

- art 12 ust. 1 lit. b  wyżej cytowanego rozporządzenia ze względu na to, że na opakowaniach ww. partii jaj nie podano klasy jakości, tj. opakowania nie były oznaczone za pomocą słów „klasa A” lub litera „A” występujących albo samodzielnie, albo w powiązaniu ze słowem „świeże”;

- art 12 ust. 2 akapit drugi lit. a wyżej cytowanego rozporządzenia, ze względu na to, że na opakowaniach ww. partii jaj nie podano określenia „jaja z chowu na wolnym wybiegu” przewidzianego w załączniku I część a) wyżej cytowanego rozporządzenia, zamiast użytych określeń: „z wolnego wybiegu”, „wolny wybieg”, „z chowu ściółkowego z wolnym wybiegiem”.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 20-22.03.2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 000011691, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „TEKEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Okulickiego 24, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo-przemysłowym INTERMARCHE w Koszalinie, ul. Okulickiego 24.

 

W toku kontroli stwierdzono w sprzedaży partię jaj kurzych pod nazwą „Jaja luksusowe od szczęśliwych kur z chowu ściółkowego z wolnym wybiegiem 10 dużych jaj z wolnego wybiegu” o wartości 95,88 zł, producent: Hodowla kur, Donata i Tomasz Lewandowscy, Grabowo 2, 78-425 Biały Bór, którą poddano kontroli pod kątem spełniania wymagań jakościowych. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że na opakowaniach objętych kontrolą jaj brak było kodu zakładu pakowania, klasy jakości (opakowania nie były oznaczone za pomocą słów „klasa A” lub litera „A” występujących albo samodzielnie, albo w powiązaniu ze słowem „świeże”) oraz określenia „jaja z chowu na wolnym wybiegu” zamiast  określeń „z wolnego wybiegu”, „wolny wybieg”, „z chowu ściółkowego z wolnym wybiegiem”.

Mając powyższe na uwadze w toku kontroli stwierdzono, że ww. partia jaj kurzych nie spełnia wymagań określonych wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 lit. b oraz art. 12 ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06.2008 r., s. 6 z późn. zm).

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 07.08.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę „TEKEL” spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta jaj – Hodowla kur, Donata i Tomasz Lewandowscy, Grabowo 2, 78-425 Biały Bór, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 12.06.2013 r. poinformował, iż partia nieprawidłowo oznakowanych jaj została niezwłocznie po przeprowadzonej kontroli w całości zwrócona do producenta.

Producent  natomiast, w piśmie z dnia 20.06.2013 r. poinformował, iż oznakowanie opakowań odnośnie braku numeru zakładu pakowania i klasy jakości zostało już poprawione, natomiast prawidłowe oznakowanie informujące o sposobie chowu zostanie wprowadzone wraz z dostarczeniem do zakładu nowej partii etykiet.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 lit. a i lit. b oraz ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 589/2008”, opakowania zawierające jaja klasy A powinny posiadać na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia w zakresie kodu zakładu pakowania jaj i klasy jakości określonej za pomocą słów „klasa A” lub litery „A” występujących albo samodzielnie, albo w powiązaniu ze słowem „świeże”oraz oznaczenie metody chowu z użyciem nazw zawartych w części A załącznika I do ww. rozporządzenia.

 

W toku kontroli stwierdzono, że na opakowaniach badanej partii jaj nie podano kodu zakładu pakowania jaj, ich klasy jakości oraz oznaczenia metody chowu z użyciem określenia w brzmieniu przewidzianym przez przepisy części A załącznika I do rozporządzenia 589/2008, tj. „Jaja z chowu na wolnym wybiegu” i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisów art. 12 ust. 1 lit. a i lit. b oraz ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządzenia 589/2008.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca „TEKEL” spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych jaj kurzych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu stwierdził, że jaja należą do środków spożywczych powszechnie spożywanych przez konsumentów w różnym wieku, a ze względu na swoje bogate wartości odżywcze mają istotne znaczenie dla konsumentów przy prawidłowym bilansowaniu diety. Stąd, biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, iż ujawniony brak na opakowaniach wymaganych oznaczeń narusza interes konsumentów w zakresie ich prawa do rzetelnej informacji o produkcie. I tak stwierdzono, że brak kodu zakładu pakowania jaj nie pozwala na identyfikację zakładu prowadzącego sortowanie jaj według klas jakościowych i wagowych. Brak klasy jakości, będącej wyróżnikiem określonych cech jakościowych dla jaj, nie pozwala konsumentom na scharakteryzowanie określonego środka spożywczego i dokonanie świadomego wyboru produktu o określonych właściwościach. W przypadku oznaczenia metody chowu kur na opakowaniach, choć nieprawidłowego z punktu widzenia brzmienia przepisu i w tym zakresie naruszającego prawo konsumentów do rzetelnej informacji uznano natomiast, że nie pozbawia ono konsumentów wiedzy o warunkach, w jakich hodowano kury, od których pochodzą jaja.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca, profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Z tego też względu powinna wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów, która w tym przypadku uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu.

Z tego też względu uznano, że choć stronie nie można przypisać woli świadomego działania prowadzącego do naruszenia interesów konsumentów, to stwierdzić należy, że mogła przewidzieć możliwość niespełniania przez produkt wymagań jakościowych z uwagi na jawne braki w oznakowaniu.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, iż stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu naruszały część podstawowych wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych istotnych z punktu widzenia regulacji prawa żywnościowego, a także były znaczące w odniesieniu do właściwości produktów oraz interesów konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę, że w toku wcześniej prowadzonej u przedsiębiorcy kontroli stwierdzono naruszenia w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2012 (CIT-8) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 479,40 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Pomimo faktu, iż w tym przypadku górna granica wymiaru kary jest niższa od najniższego możliwego jej wymiaru, organ, mając na uwadze stopień szkodliwości czynu wskazujący na naruszenie interesów konsumentów oraz przypisując mu największą wagę, a także uwzględniając stwierdzony stopień zawinienia i dotychczasową działalność podmiotu, zdecydował o wymierzeniu kary w przedmiotowej sprawie. Odstąpienie bowiem od jej wymierzenia naruszyłoby zdaniem organu zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, a mianowicie – taka reakcja organu byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń w kontekście rodzaju artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej, sprawcy czynu wprowadzenia ich do obrotu oraz interesów konsumentów.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  tej ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1.    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2.    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnione j do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

1. „TEKEL”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Okulickiego 24

75-443 Koszalin,

2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-10-2013 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2013 10:04