Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.22,40.2013.J-32.2013

Koszalin, dnia 16 września 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

„Carrefour Polska”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa

 

DECYZJA 

 ZBŻ.8361.22,40.2013.J-32.2013

wymierzająca karę pieniężną

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, karę pieniężną w wysokości 2666 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych)z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii nieprawidłowo oznakowanych przetworów rybnych mrożonych, w tym:

a) 2 partii przetworów rybnych mrożonych opakowanych przez personel sklepu, tj.:

·       partii42 opakowań mrożonych filetów  z pangi białej,

·       partii28 opakowań  mrożonych tuszy nototenii,

które nie spełniały wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-   § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 zpóźn.zm.), z uwagi na niepodanie w ich oznakowaniu informacji dotyczących składników występujących w środku spożywczym,

-   § 2 ust.1 pkt 3 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodaniedaty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,

-   § 2 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie informacji dotyczących sposobu przygotowania,

-   § 2 ust.1 pkt.5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z uwagi na niepodaniedanych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu,

-   § 2 ust.1 pkt  7 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie informacji dotyczących warunków przechowywania,

-   § 2 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie oznaczenia partii produkcyjnej,

-   § 13 ust.6 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie  masy netto środka spożywczego po odsączeniu,

-   § 26 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji „produkt głęboko mrożony”,

-   § 26 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania,

-   § 26 ust.1 pkt 3  ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji„nie zamrażać powtórnie” albo podobnego określenia,

-   art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z naruszeniem art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.)z uwagi na to, że przy nazwach nie podano informacji dotyczącej postaci środka spożywczego tzn., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony;

 

b)      partii 15 opakowań kostki z fileta z mintaja mrożonej/glazurowanej „Family Fish” a`600g, produkcji  Nord Capital Sp. z o.o., Rekowo Górne ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo, który nie spełniał wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta.

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 05, 06, 11, 12.02.2013 r. oraz 05.03.2013  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00011658 i 00011677, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, zwanego dalej również „stroną”, w należącym do niego sklepie spożywczo-przemysłowym Supermarket Carrefour Market w Koszalinie,  ul. Krakusa i Wandy 34.

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 3 partie przetworów rybnych mrożonych w opakowaniach, łącznej wartości 798,58 zł, niespełniające wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, tj.:

a)      2 partie przetworów rybnych mrożonych glazurowanych opakowanych przez personel sklepu:

- partia42 opakowań mrożonych filetów  z pangi białej w ilości 32,02 kg,o wartości 371,11 zł,

- partia28 opakowań  mrożonych tuszy nototenii  w ilości  17,858 kg, o wartości 264,12 zł

w oznakowaniu których nie podano następujących informacji:

-   dotyczących składników występujących w środku spożywczym; co narusza § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 zpóźn.zm.),

-   daty minimalnej trwałości, co narusza § 2 ust.1 pkt. 3ww.rozporządzenia,

-   sposobu przygotowania, co narusza § 2 ust.1 pkt. 4 ww.rozporządzenia,

-   danych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym– na umieszczonych przez personel sklepu etykietach podano: „Carrefour Market 75-034 Koszalin ul. Krakusa i Wandy 34”, co narusza § 2 ust.1 pkt. 5lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy o jakości,

-   warunków przechowywania, co narusza § 2 ust.1 pkt. 7 ww. rozporządzenia,

-   oznaczenia partii produkcyjnej, co narusza § 2 ust.1 pkt. 8 ww. rozporządzenia,

-   masy netto środka spożywczego w postaci  głęboko mrożonej po odsączeniu, co stanowiło naruszenie § 13 ust. 6 ww. rozporządzenia,

-   „produkt głęboko mrożony”, co stanowiło naruszenie przepisów  § 26 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

-   określającychokres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania co stanowiło naruszenie przepisów  § 26 ust.1 pkt 2  ww. rozporządzenia,

-   „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie, co stanowiło naruszenie przepisów  § 26 ust.1 pkt 3 ww.rozporządzenia,

- dotyczących postaci środka spożywczego(przy nazwie)tzn., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony (na pandze białej umieszczono informację „filet mrożony”), co stanowiło naruszenie przepisów art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 zpóźn.zm.),

 

b) partię 15 opakowań kostki z fileta z mintaja mrożonej/glazurowanej „Family Fish” a`600g, w ilości 9 kg, produkcji  Nord Capital Sp. z o.o., Rekowo Górne ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo, wartości 163,35 zł, w oznakowaniu którego nie podano dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta, co narusza § 26 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 07.08.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta kostki fileta z mintaja mrożonej/glazurowanej „Family Fish” a`600g, -  Nord Capital Sp. z o.o., Rekowo Górne ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 10.07.2013 r. poinformował, iż kierownik sklepu, w którym prowadzono kontrole, został pouczony o prawidłowej formie sprzedaży kwestionowanych towarów oraz zostały mu przekazane niezbędne instrukcje w celu przeszkolenia pracowników w tym zakresie. Odnośnie natomiast produktu kostka z fileta z mintaja mrożona kontrolowany oświadczył, iż dostawca środka spożywczego został zobowiązany do ustosunkowania się w sprawie stwierdzonej niezgodności oraz do dostarczania produktów zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie znakowania.

Producent  Nord Capital Sp. z o.o., Rekowo Górne ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo, w piśmie z dnia 13.08.2013 r. poinformował natomiast, iż jest w trakcie przeprowadzania dodatkowych prób technologicznych, aby móc określić przechowywanie produktu w innych warunkach niż obecnie zalecane. Stopniowo również będzie modyfikował i zmieniał opakowania o dodatkowe informacje odnośnie terminu i warunków przechowywania w zależności od temperatury i urządzeń do przechowywania.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenie w sprawie znakowania”, jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające wymagań tego rozporządzenia głęboko mrożone przetwory rybne są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 lit. a, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie znakowania opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej następujące informacje:

- dotyczące składników występujących w środku spożywczym (pkt 2),

- datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia (pkt 3),

- sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym (pkt 4),

- dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (pkt 5 lit. a),

- warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków przechowywania (pkt 7),

- oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach (pkt 8).

 

Zgodnie z § 13 ust. 6 ww. rozporządzenia, w oznakowaniu środka spożywczego w stanie stałym, znajdującego się w środowisku płynnym lub mieszance płynów, także w postaci zamrożonej lub głęboko mrożonej, takich jak: woda, wodne roztwory soli, solanka, wodne roztwory kwasów spożywczych, ocet, wodne roztwory cukrów, wodne roztwory innych substancji słodzących, a w przypadku owoców lub warzyw - soki owocowe lub warzywne, należy podać także masę netto środka spożywczego po odsączeniu, jeżeli płyn ten stanowi jedynie dodatek do podstawowego składu tego środka spożywczego i nie jest czynnikiem wpływającym na wybór konsumentów.

 

W myśl natomiast § 26 ust. 1 ww. rozporządzenia, w opakowanych środkach spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

1)   „produkt głęboko mrożony”;

2)   określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania;

3)   „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie.

 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości, w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym nazwa, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu, powinna odpowiadać wymaganiom określonym m.in. w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 zpóźn.zm.), w myśl którego nazwie środka spożywczego powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające m.in., że jest to środek spożywczy sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony  – w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd.

 

Stosownie natomiast do przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania dwie partie przetworów rybnych mrożonych opakowanych przez personel sklepu (tj.partia 42 opakowań mrożonych filetów z pangi białeji partia 28 opakowań  mrożonych tuszy nototenii) oraz partia 15 opakowań kostki z fileta z mintaja mrożonej/glazurowanej „Family Fish” a`600g, z uwagi na stwierdzone braki w ich oznakowaniu, nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań  w zakresie jakości handlowej określonych odpowiednio w ww. wymienionych przepisach rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Dodatkowo ww. 2 partie przetworów rybnych mrożonych opakowanych przez personel sklepu nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości w związku z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.), a także wymaganiom określonym w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości związanym z naruszeniem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ww. środków spożywczych do obrotu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że brak niemalże jakichkolwiek oznaczeń na opakowaniach mrożonych filetów z pangi białeji mrożonych tuszy nototeniinarusza przede wszystkim prawo konsumentów do informacji. Konsumenci pozbawieni są bowiem podstawowej wiedzy o produktach pozwalającej na odpowiednie ich zidentyfikowanie i odróżnienie od podobnych oferowanych do sprzedaży. Brak oznaczeń nie pozwala konsumentom na świadome dokonanie wyboru określonych środków spożywczych z uwagi na cechy charakterystyczne wyróżniające produkty tego rodzaju, tj. przetwory rybne głęboko mrożone. Uniemożliwia również konsumentom właściwe postępowanie z tymi środkami spożywczymi polegające na ich odpowiednim przechowywaniu oraz przygotowaniu w celu zachowania ich właściwości. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w powyższym zakresie istotna jest nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze określonego produktu, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów.

Oceniając stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do produktu o nazwie kostka z fileta z mintaja mrożona/glazurowana „Family Fish” a`600g  i stwierdzonym braku dodatkowych danych o okresie przechowywania tego artykułu rolno-spożywczego organ uznał, że i w tym przypadku naruszone jest prawo konsumentów do jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o produkcie. Z drugiej strony uznano, co miało decydujący wpływ na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki w przypadku tego środka spożywczego, że na jego opakowaniu podana była data minimalnejtrwałości, którą konsumenci w przypadku tego produktu mogą utożsamiać z okresem przechowywania, nie są więc pozbawieni podstawowej wiedzy pozwalającej na zachowanie odpowiednich właściwości produktu.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót przede wszystkim artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów  konsumentowi finalnemu. Można więc ją potraktować jako profesjonalistę działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych, który ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o ich przestrzeganie.  W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do mrożonych filetów z pangi białeji mrożonych tuszy nototenii bezpośredni wpływ miała strona, która opakowując ww. środki spożywcze nie naniosła jednocześnie przewidzianych dla tego rodzaju środków oznaczeń, przyczyniając się tym samym do naruszenia wymagań, których ma obowiązek przestrzegać. Strona mogła zapobiec również wystąpieniu nieprawidłowości w przypadku kostki z fileta z mintaja „Family Fish” a`600g, o ile dochowałaby należytej staranności polegającej na sprawdzeniu poprawności oznakowania przy odbiorze towaru od dostawcy i szczegółowej znajomości regulacji prawa żywnościowego.

Przy ocenie zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że stwierdzone w stosunku do mrożonych filetów z pangi białeji mrożonych tuszy nototenii nieprawidłowości naruszyły niemal wszystkie wymagania dla tego rodzaju produktów, dlatego też uznano je za istotne z punktu widzenia regulacji prawa żywnościowego,  interesów konsumentów i właściwości tych produktów. W przypadku natomiast nieprawidłowości w oznakowaniu kostki fileta z mintaja „Family Fish” a`600g oceniono, że była jedyną stwierdzoną w odniesieniu do tego produktu, a przez to nie wpłynęła istotnie na jego właściwości oraz interesy konsumentów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że podczas poprzedniej kontroli u przedsiębiorcy „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie stwierdzono naruszenia wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów osiągniętych w 2012r. stwierdził,że wykracza strona poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności stopnia szkodliwości czynu, któremu przypisano największą wagę, a który wskazuje na naruszenie interesów konsumentów i stopnia zawinienia, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 3992,90 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 2666 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

                                              

Pouczenia:

1.    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2.    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

                                                          

Otrzymują:

  1. „Carrefour Polska”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-10-2013 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2013 10:02