Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.37.2013.J-22.2013

                                                                                                     Szczecin, dnia 07.08.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

   INSPEKCJI HANDLOWEJ

Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz

wspólnicy Spółki Cywilnej

prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym

Centrum Handlowe Wilcza pawilon handlowy nr 16

w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.37.2013.J-22.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcom: Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnikom Spółki Cywilnej, prowadzącym działalność gospodarczą w sklepie rybnym Centrum Handlowe Wilcza Pawilon handlowy Nr 16 w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4, karę pieniężną w wysokości 1421 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1)   5 partii ryb glazurowanych(halibut filet b/sk., mintaj filet b/sk., sola filet b/sk., tilapia filet b/sk., panga filet b/sk.)oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 484,15 zł, przy których nie uwidoczniono informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.), oraz przy których, nie uwidoczniono w miejscu sprzedaży również informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lubryby, co narusza § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

2)   3 partie rybmrożonych(miruna filet ze skórą, dorsz filet z/sk., morszczuk b/sk.) oferowanych do sprzedaży luzem o wartości 371,20 zł, przy których nie uwidoczniono informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).

 

Uzasadnienie

W dniach 28 lutego i 5 marca 2013 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011484 z dnia 28 lutego 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorców: Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólników Spółki Cywilnej, w sklepie rybnym Centrum Handlowe Wilcza Pawilon handlowy Nr 16 w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4, zwanych dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej:

1)   5 partii ryb mrożonych glazurowanych luz (halibut filet b/sk., mintaj filet b/sk., sola filet b/sk., tilapia filet b/sk., panga filet b/sk.) o wartości 484,15 zł, przy których nie uwidoczniono informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu oraz informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie;

2)   3 partie ryb mrożonych luz(miruna filet ze skórą, dorsz filet z/sk., morszczuk b/sk.) o wartości 371,20 zł, przy których nie uwidoczniono informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu.

 

Zgodnie bowiem z wymaganiami określonymi w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.), ryby świeże, wędzone, mrożone mogą być oferowane do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, bez względu na sposób wprowadzenia do obrotu, tylko jeżeli właściwe oznakowanie lub etykieta wskazuje m. in. na ich metodę produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych, bądź wyhodowane) oraz obszar połowu (art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000). Wymagane informacje dotyczące handlowego oznaczenia, metody produkcji i obszaru połowu winny być zgodnie z art. 8 ww. rozporządzenia Nr 2065/2001 dostępne na każdym etapie wprowadzenia do obrotu danych gatunków. Biorąc pod uwagę brak informacji w ww. zakresie przy 5 partiach ryb mrożonych glazurowanych i 3 partiach ryb mrożonych bez opakowań podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie art. 4 rozdział 2 ww. rozporządzenia Nr 104/2000 i art. 8 ww. rozporządzenia Nr 2065/2001.

 

Z kolei zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) którego wymagania w związku ze zmianą  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  zostały w dniu 01.07.2013r. przeniesione do § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego uwidacznia się dodatkowo - w przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazurowanych - informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby. Biorąc pod uwagę brak informacji w ww. zakresie przy 5 partiach ryb mrożonych glazurowanych bez opakowań, wymienionych w sentencji decyzji, podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnicy Spółki Cywilnej,prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym Centrum Handlowe Wilcza Pawilon Nr 16 w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza wprowadzili do obrotu 5 partii ryb mrożonych glazurowanych i 3 partie ryb mrożonych, oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 855,32 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) i art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) oraz w§ 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 05.04.2013r.  w którym zobowiązała się usunąć wszystkie uchybienia do dnia 30.04.2013r.

 

W związku ze stwierdzeniem niespełniania przez poddane kontroli artykuły rolno-spożywcze wymagań jakościowychpismem z dnia 13 czerwca 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 5 partii ryb mrożonych glazurowanych o wartości 484,15 zł i 3 partii ryb mrożonych o wartości 371,20 zł oferowanych do sprzedaży luzem, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym określonym wart. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.) oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) i w § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w stosunku do których nie uwidoczniono informacji w miejscu sprzedaży o metodzie produkcji i obszarze połowu oraz informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań.Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w dniu 18.06.2013r. do siedziby inspektoratu przybył przedsiębiorca Tomasz Walentowicz, którego zapoznano z materiałami, które są podstawą przeprowadzanego postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz omówiono toczące się postępowanie. Przedsiębiorca nie wniósł żadnych nowych dowodów czy też materiałów do sprawy oraz nie zgłosił żadnych żądań. Ponadto w odpowiedzi na żądanie dotyczące sporządzenia i przekazania informacji o wielkości obrotów osiągniętych przez stronę, przedsiębiorcy w piśmie z dnia 18.06.2013r. m.in. wskazują, że stwierdzone nieprawidłowości były ich pierwszymi w nowo otwartej placówce handlowej i wynikały z nieznajomości przepisów oraz podnoszą, iż wszelkie uchybienia zostały natychmiast naprawione.

 

Wniesione wyjaśnienia poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym poniżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Natomiast wyżej cytowane przepisy art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia  Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.), art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) stanowią szczegółowe regulacje w zakresie jakości handlowej dotyczące oznakowania produktów.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1), zwane dalej rozporządzeniem (WE) 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorcy Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnicy Spółki Cywilnej prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym Centrum Handlowe Wilcza Pawilon handlowy Nr 16 w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4,odpowiadają za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 w/w ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

Ustalając wysokość kary pieniężnej, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 5 partii ryb mrożonych glazurowanych o wartości 484,15 zł i 3 partii ryb mrożonych o wartości 371,20 zł oferowanych do sprzedaży luzem Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynuw przypadku braku informacji w miejscu sprzedaży o metodzie produkcji i obszarze połowu przy ww. 5 partii ryb mrożonych glazurowanych i 3 partii ryb mrożonych, oraz informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby przy ww. 5 partii ryb mrożonych glazurowanych jest o tyle znaczny, że brak tych informacji powoduje, że konsument pozbawiony jest prawa do informacji w zakresie tego czy będące przedmiotem obrotu ww. ryby złowione zostały w morzu, wodach śródlądowych czy też zostały wyhodowane. Taka informacja natomiast może mieć bezpośredni wpływ na decyzję konsumenta co do tego czy produkt taki chce zakupić. Podobne znaczenie ma informacja w zakresie określenia obszaru połowu. Z kolei brak informacji w zakresie ilościowej zawartości glazury czy ryby w będącym przedmiotem postępowania artykułem rolno-spożywczym dla konsumenta ma znaczenie zasadnicze z punktu widzenia ekonomicznego. Cena danego artykułu rolno-spożywczego to bowiem wciąż podstawowy czynnik, mający wpływ na dokonanie przez konsumenta wyboru co do zakupu określonego środka spożywczego. Brak oznakowania zatem w tym zakresie choć nie ma wpływu na zdrowie konsumenta, ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia jego prawa do informacji.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się do sprzedaży ryb i przetworów rybnych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością,a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania ryb sprzedawanych bez opakowań w sposób wynikający z ww. wymogów prawa żywnościowego.Stąd uznano, że strona ponosi winę za stwierdzone naruszenia, gdyż miała wpływ na wystąpienie tego naruszenia - przed jego wystąpieniem uchroniłaby stronę bowiem znajomość przepisów prawa żywnościowego. Przy ocenie stopnia winy strony organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie działał z zamiarem bezpośrednim czy choćby ewentualnym co do zatajenia przed konsumentem omawianych informacji, to jednak można zarzucić jej brak należytej staranności czy też niedbalstwo w zakresie zapoznawania się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych, których sprzedażą zajmuje się na co dzień. Ponadto organ uwzględnił fakt iż, strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowała, że do dnia 30.04.2013r. usunie stwierdzone nieprawidłowości i pismem z dnia 18.06.2013r. potwierdziła, iż wszystkie uchybienia zostały naprawione.

 

Przy ocenie stopnia naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane artykuły rolno-spożywcze poza wspomnianymi brakami dotyczącymi braku informacji w miejscu sprzedaży o metodzie produkcji i obszarze połowu przedmiotowych filetów rybnych, oraz informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Jednak, co należy podnieść,  wskazane nieprawidłowości dotyczyły najbardziej istotnych informacji dla konsumentów przy uwzględnieniu rodzaju artykułów rolno-spożywczych (ryby), formy sprzedaży oraz zasadniczo dużej partii produktów tj.  8 partii ryb o wadze 32,5 kg o łącznej wartości 855,35 złotych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorcy Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnicy Spółki Cywilnej nie byli kontrolowani przez tut. organ Inspekcji Handlowej.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.  W omawianym stanie faktycznym wspomniana korzyść majątkowa wynosić mogłaby 4276,75 zł.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcom Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnikom Spółki Cywilnej, prowadzącym działalność gospodarczą w sklepie rybnym Centrum Handlowe Wilcza Pawilon handlowy Nr 16 w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4 wymierzyć karę pieniężną w wysokości  1421,00 złotych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  wymierzona w wysokości 1421,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)        Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnicy Spółki Cywilnej prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym Centrum Handlowe Wilcza Pawilon handlowy Nr 16 w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4 powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

3)         Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                              Ewa Kryjom

..………………………………………………..

                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby                                                                                                      upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

-        Andrzej Jeleński, Andrzej Łuczka, Tomasz Walentowicz wspólnicy Spółki Cywilnej 

-        a/a (Nw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-10-2013 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2013 09:58