Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.13.2013.J-24.2013

Koszalin, dnia 14 sierpnia 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

G 560 Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Piękna nr 18

00-549 Warszawa

 

DECYZJA 

 ZBŻ.8361.13.2013.J-24.2013

wymierzająca karę pieniężną

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna nr 18karę pieniężną w wysokości 1029 zł (tysiąc dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii nieprawidłowo oznakowanych przetworów rybnych mrożonych glazurowanych, w tym:  

a)  2 partii przetworów rybnych mrożonych glazurowanych opakowanych przez personel sklepu, tj.:

·      partii 14 opakowań filetów  z pangi mrożonych,

·      partii 10 opakowań filetów z mintaja mrożonych,

które nie spełniały wymagań określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-   § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 zpóźn.zm.),z uwagi na niepodanie w ich oznakowaniu informacji dotyczących składników występujących w środku spożywczym,

-   § 2 ust.1 pkt 3 ww. rozporządzenia,z uwagi na niepodaniedaty minimalnej trwałości,

-   § 2 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia,z uwagi na niepodanie informacji dotyczących sposobu przygotowania,

-   § 2 ust.1 pkt.5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), z uwagi na niepodaniedanych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu,

-   § 2 ust.1 pkt 6 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie informacji ozawartości netto,

-   § 2 ust.1 pkt  7 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie informacji dotyczących warunków przechowywania,

-   § 2 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie oznaczenia partii produkcyjnej,

-   § 13 ust.6 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie  masy netto środka spożywczego w postaci głęboko mrożonej po odsączeniu,

-   § 26 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji „produkt głęboko mrożony”,

-   § 26 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania,

-   § 26 ust.1 pkt 3  ww. rozporządzenia, z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji„nie zamrażać powtórnie” albo podobnego określenia,

-   art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 zpóźn.zm.) w związku z naruszeniem art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 zpóźn.zm.)z uwagi na podanie niepełnych nazw ww. środków spożywczych, tj. „Panga” i „Mintaj” zamiast „Filety z pangi ” i „Filety z mintaja” oraz z uwagi na to, że przy nazwach nie podano informacji dotyczącej postaci środka spożywczego tzn., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony.

 

b)      partii 6 opakowań morszczuka argentyńskiego filet b/s a`500 g głęboko mrożonego, produkcji Baltic United Andrzej Trylski Sp. K. ul. Kazimierska 28A, 84 – 240 Reda, który nie spełniał wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta.

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 23-25.01.2013 r.  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00011199, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą: 86—105 Świecie, ul. Żwirki i Wigury nr 2A,  zwanego dalej również „stroną”, w należącym do niego sklepie spożywczo-przemysłowym „POLOmarket” Punkt sprzedaży 5621 w Koszalinie,  ul. Oskara Lange 10.

 

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 3 partie przetworów rybnych mrożonych glazurowanych w opakowaniach, łącznej wartości 318,89 zł, niespełniające wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, tj.:

a)      2 partie przetworów rybnych mrożonych glazurowanych opakowanych przez personel sklepu:

·      partia 14 opakowań filetów  z pangi mrożonych w ilości 15,138 kg, wartości 136,07 zł,

·      partia 10 opakowań filetów z mintaja mrożonych  w ilości  12,300 kg, wartości 122,88 zł,

w oznakowaniu których nie podano:

-   informacji dotyczących składników występujących w środku spożywczym, co narusza § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 zpóźn.zm.),

-   daty minimalnej trwałości, co narusza § 2 ust.1 pkt 3 ww. rozporządzenia,

-   informacji dotyczących sposobu przygotowania, co narusza § 2 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia,

-   danych identyfikujących: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza § 2 ust.1 pkt.5 lit. a ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości,

-   informacji ozawartości netto, co narusza § 2 ust.1 pkt 6 ww. rozporządzenia,

-   informacji dotyczących warunków przechowywania, co narusza § 2 ust.1 pkt 7 ww. rozporządzenia,

-   oznaczenia partii produkcyjnej, co narusza § 2 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia,

-   masy netto środka spożywczego w postaci głęboko mrożonej po odsączeniu, co narusza § 13 ust.6 ww. rozporządzenia,

-   dodatkowo informacji „produkt głęboko mrożony”, co narusza § 26 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

-   dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, co narusza § 26 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,

-   dodatkowo informacji„nie zamrażać powtórnie” albo podobnego określenia, co narusza § 26 ust.1 pkt 3  ww. rozporządzenia,

-   pełnychnazw ww. środków spożywczych, tj. zamiast „Filety z pangi ” i „Filety z mintaja” podano nazwy„Panga” i „Mintaj” oraz przy tych nazwach nie podano informacji dotyczącej postaci środka spożywczego tzn., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony, co narusza art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakościw związku z naruszeniem art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 zpóźn.zm.);

b)      partia 6 opakowań morszczuka argentyńskiego filet b/s a`500g głęboko mrożonego, oznakowanego: „najlepiej spożyć przed końcem: 12 2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 311012 produkcji Baltic United Andrzej Trylski Sp. K. ul. Kazimierska 28A, 84 – 240 Reda, wartości  59,94 zł, w oznakowaniu którego nie podano dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta, co narusza § 26 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 03.07.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka komandytowo-akcyjna o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wymienionych środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

 

W związku z tym, że uległ zmianie adres siedziby kontrolowanego pod jakim działał w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych i obecnie siedziba znajduje się w Warszawie, ul.  Piękna nr 18, co zweryfikowano w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, w niniejszej decyzji oznaczono stronę według jej siedziby aktualnie ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie, zgodnie ze wskazanym przez stronę adresem do doręczeń, tj. ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie, innym niż adres aktualnej siedziby, zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 03.07.2013r. skierowane na wskazany adres do doręczeń uznano za skutecznie doręczone w dniu 05.07.2013r. (co strona potwierdziła pismem z dnia 08.08.2013r.).

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta morszczuka argentyńskiego – Baltic United Andrzej Trylski Sp.k., ul. Kazimierska 28A, 84-240 Reda, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 15.03.2013 r. poinformował, iż przeprowadził ponowne szkolenie pracowników sklepu w zakresie prawidłowego oznakowania mrożonych przetworów rybnych, a nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

Producent  Baltic United Andrzej Trylski Sp.k., ul. Kazimierska 28A, 84-240 Reda, w piśmie z dnia 21.03.2013 r. poinformował natomiast, iż jego zdaniem z uwagi na to, że produkt może być przechowywany tylko w jeden sposób, tj. w temp. nie wyższej niż -18C, produkt oznaczony jest prawidłowo, pomimo czysto literalnego odstępstwa od wskazanego przepisu, gdyż okres przechowywania jest w tym wypadku tożsamy z okresem przydatności do spożycia.

Niemniej jednak, dla zachowania zgodności oznaczenia z brzmieniem przepisu § 26 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych, producent zobowiązał się dostosować kwestionowane oznakowanie, podając na etykiecieobok temperatury przechowywania również okres przechowywania.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenie w sprawie znakowania”, jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Niespełniające wymagań tego rozporządzenia głęboko mrożone przetwory rybne są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 lit. a, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie znakowania opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej następujące informacje:

- dotyczące składników występujących w środku spożywczym (pkt 2),

- datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia (pkt 3),

- sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym (pkt 4),

- dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (pkt 5 lit. a),

- zawartość netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego (pkt 6),

- warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków przechowywania (pkt 7),

- oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach (pkt 8).

 

Zgodnie z § 13 ust. 6 ww. rozporządzenia, w oznakowaniu środka spożywczego w stanie stałym, znajdującego się w środowisku płynnym lub mieszance płynów, także w postaci zamrożonej lub głęboko mrożonej, takich jak: woda, wodne roztwory soli, solanka, wodne roztwory kwasów spożywczych, ocet, wodne roztwory cukrów, wodne roztwory innych substancji słodzących, a w przypadku owoców lub warzyw - soki owocowe lub warzywne, należy podać także masę netto środka spożywczego po odsączeniu, jeżeli płyn ten stanowi jedynie dodatek do podstawowego składu tego środka spożywczego i nie jest czynnikiem wpływającym na wybór konsumentów.

 

W myśl natomiast § 26 ust. 1 ww. rozporządzenia, w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

1)   „produkt głęboko mrożony”;

2)   określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania;

3)   „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie.

 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości, w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym nazwa, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu, powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 zpóźn.zm.), w myśl którego nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów (art. 47 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Ponadto nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające m.in., że jest to środek spożywczy sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony  – w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd (art. 47 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

 

Stosownie natomiast do przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania dwie partie przetworów rybnych mrożonych glazurowanych opakowanych przez personel sklepu (tj. partia 14 opakowań filetów  z pangi mrożonychi partia 10 opakowań filetów z mintaja mrożonych) oraz partia 6 opakowań morszczuka argentyńskiego filet b/s a`500g głęboko mrożonego nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań  w zakresie jakości handlowej określonych w ww. wymienionych przepisach rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Dodatkowo ww. 2 partie przetworów rybnych mrożonych glazurowanych opakowanych przez personel sklepu nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości w związku z art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.), a także wymaganiom określonym w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości związanym z naruszeniem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ww. środków spożywczych do obrotu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że brak jakichkolwiek oznaczeń na opakowaniach filetówz pangi mrożonych oraz  filetówz mintaja mrożonych (poza nieprawidłowymi nazwami produktów) narusza przede wszystkim prawo konsumentów do informacji. Konsumenci pozbawieni są bowiem podstawowej wiedzy o produktach pozwalającej na odpowiednie ich zidentyfikowanie i odróżnienie od podobnych oferowanych do sprzedaży. Brak oznaczeń nie pozwala konsumentom na świadome dokonanie wyboru określonych środków spożywczych z uwagi na cechy charakterystyczne wyróżniające produkty tego rodzaju, tj. przetwory rybne głęboko mrożone. Uniemożliwia również konsumentom właściwe postępowanie z tymi środkami spożywczymi polegające na ich odpowiednim przechowywaniu oraz przygotowaniu w celu zachowania ich właściwości. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w powyższym zakresie istotna jest nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze określonego produktu, ale również ze względu na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów.

Oceniając stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do produktu o nazwie morszczuk argentyński  i stwierdzonym braku dodatkowych danych o okresie przechowywania tego artykułu rolno-spożywczego organ uznał, że i w tym przypadku naruszone jest prawo konsumentów do jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o produkcie. Z drugiej strony uznano, co miało decydujący wpływ na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki w przypadku tego środka spożywczego, że na jego opakowaniu podana była data minimalnej trwałości, którą konsumenci w przypadku tego produktu mogą utożsamiać z okresem przechowywania, nie są więc pozbawieni podstawowej wiedzy pozwalającej na zachowanie odpowiednich właściwości produktu.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót przede wszystkim artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów  konsumentowi finalnemu. Można więc ją potraktować jako profesjonalistę działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych, który ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o ich przestrzeganie.  W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do fileta z pangi i fileta z mintaja bezpośredni wpływ miała strona, która opakowując ww. środki spożywcze nie naniosła jednocześnie przewidzianych dla tego rodzaju środków oznaczeń, przyczyniając się tym samym do naruszenia wymagań, których ma obowiązek przestrzegać. Strona mogła zapobiec również wystąpieniu nieprawidłowości w przypadku morszczuka argentyńskiego, o ile dochowałaby należytej staranności polegającej na sprawdzeniu poprawności oznakowania przy odbiorze towaru od dostawcy i szczegółowej znajomości regulacji prawa żywnościowego.

Przy ocenie zakresu naruszenia wymagań jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że stwierdzone w stosunku do filetów z pangi i filetów z mintaja nieprawidłowości naruszyły niemal wszystkie wymagania dla tego rodzaju produktów, dlatego też uznano je za istotne z punktu widzenia regulacji prawa żywnościowego,  interesów konsumentów i właściwości tych produktów. W przypadku natomiast nieprawidłowości w oznakowaniu morszczuka argentyńskiego oceniono, że była jedyną stwierdzoną w odniesieniu do tego produktu, a także nie naruszała istotnie interesów konsumentów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że podczas poprzedniej kontroli u przedsiębiorcy ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo-akcyjna nie stwierdzono naruszenia wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów osiągniętych w 2012r. stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) należy do grupy średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest znaczny.

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności stopnia szkodliwości czynu, któremu przypisano największą wagę, a który wskazuje na naruszenie interesów konsumentów i stopnia zawinienia, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 1594,45 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 1029 zł (tysiąc dwadzieścia dziewięć złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  ww. ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.                  

 

Pouczenia:

1.    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2.    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

                                                                      

Otrzymują:

  1. ABRAVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

G 560 Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Żwirki i Wigury 2a

86-105 Świecie,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-09-2013 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2013 11:13