Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.33.2013.J-25.2013

Koszalin, dnia 18 lipca 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Pan Mieczysław Ciołek

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą

Mieczysław Ciołek

SKLEP RYBNO-SPOŻYWCZY „ZŁOTA RYBKA”

ul. Orląt Lwowskich 3

78-300 Świdwin

 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.33.2013.J-25.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Mieczysławowi Ciołkowi wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą: SKLEP RYBNO-SPOŻYWCZY „ZŁOTA RYBKA” w sklepie rybno-spożywczym „Złota Rybka” w Świdwinie, ul. Orląt Lwowskich 3, karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)z tytułu wprowadzenia do obrotu trzech partii mrożonych produktów rybołówstwa oferowanych do sprzedaży bez opakowań, tj.:  

-       partii limandy żółtopłetwej kostka 100g,produkt głęboko mrożony, wyprodukowanej dla PPH Pirs Sp. z o.o. ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo, która nie odpowiadała wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa  i akwakultury (Dz. U. L 278 z  23.10.2001 str. 6 z późn. zm.) z uwagi na to, iż w oznakowaniu tego wyrobu podano nieprawidłową nazwę naukową gatunku ryby tj. „Theragra Chalcogramma”, która jest nazwą mintaja zamiast „Limanda Aspera” właściwą dla limandy żółtopłetwej;

-          partii fileta z limandy żółtopłetwej mrożonej glazurowanejdostarczonej przez Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Solar” E i M Dziołak Sp. Jawna, ul. Polna 10, 78-300 Świdwin oraz partii krewetki mrożonej glazurowanej, importowanej przez Eurofish Sp. z o.o., ul. Storrady Świętosławy 1, 71-602 Szczecin, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z  powodu nie podania w miejscu sprzedaży  na wywieszkach lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom dodatkowo informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 21 i 22. 02. 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1-141 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia  urzędowej kontroli żywności  nr 00011670, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Mieczysława Ciołka wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą: SKLEP RYBNO-SPOŻYWCZY „ZŁOTA RYBKA”, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie rybno-spożywczym „Złota Rybka” w Świdwinie, ul. Orląt Lwowskich 3

 

W toku kontroli stwierdzono w  obrocie 3 partie mrożonych produktów rybołówstwa oferowanych do sprzedaży bez opakowań,      niespełniające wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.), dalej również „ustawy o jakości”, łącznej wartości 300 zł, tj.:

-          partię limandy żółtopłetwej kostka 100g, produkt głęboko mrożony, wielkość partii 10 kg o wartości 130 zł, oznaczonej „należy spożyć przed: 18.09.2014” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 19.01.2013r. (data produkcji), wyprodukowanej dla PPH Pirs Sp. z o.o. ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo, nieodpowiadającej wymaganiom określonym w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa  i akwakultury (Dz. U.L 278 z  23.10.2001 str. 6 z późn. zm.) z uwagi na okoliczność, iż w oznakowaniu tego wyrobu podano nieprawidłową nazwę naukową gatunku ryby tj. „Theragra Chalcogramma”, która jest nazwą mintaja zamiast „Limanda Aspera” właściwą dla limandy żółtopłetwej, 

-          partię fileta z limandy żółtopłetwej mrożonej glazurowanej,wielkość partii 5kg o wartości 90 zł, oznaczonej „należy spożyć przed końcem: 08/2014”, kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 407, „producent: Dalian Hongsheng Foofs Co., Ltd, Paifang Village Qingdui Town Zhuanghe City, Dalian China”, dostarczonej przez Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Solar” E i M Dziołak Sp. Jawna, ul. Polna 10, 78-300 Świdwin oraz partię krewetki mrożonej glazurowanej, wielkość partii 2 kg o wartości 80 zł, oznaczonej „najlepiej spożyć przed 29.03.2014” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 30/03/2012 (data produkcji), importer: Eurofish Sp. z o.o., ul. Storrady Świętosławy 1, 71-602 Szczecin, nieodpowiadające wymaganiom określonym w § 17 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z powodu nie podania w miejscu sprzedaży  na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla konsumentów dodatkowej informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza.

 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 01.07.2013 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenia w sprawie znakowania”, w zakresie m.in. § 17, tj. wymagania określone w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przed zmianą, zostały przeniesione do § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, wykazane w toku kontroli ww. naruszenie dotyczące dwóch partii produktów rybołówstwa zakwalifikowano jako niespełniające wymagań określonych w § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.Jednocześnie oceniając i kwalifikując w toku kontroli stwierdzone naruszenie uwzględniono możliwość uwidocznienia wymaganej informacji w miejscu sprzedaży nie tylko na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego, ale też w każdy inny sposób dostępny konsumentom, co pozostaje w zgodzie z § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania w brzmieniuobowiązującym od 01.07.2013r.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 04.07.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Pana Mieczysława Ciołka, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych  nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości:

- w odniesieniu do produktu limanda żółtopłetwa kostka 100g w związku naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa  i akwakultury (Dz. U.L 278 z  23.10.2001 str. 6 z późn. zm.);

- w odniesieniu do produktów filet z limandy żółtopłetwej mrożonej glazurowanej oraz  krewetki mrożonej glazurowanej w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak w toku postępowania przeanalizowano odpowiedzi, zarówno kontrolowanego jak i producenta limandy żółtopłetwej kostka 100gnie będącego stroną niniejszego postępowania, na skierowane do nich wystąpienia pokontrolne. I tak, kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż usunął stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości. Natomiast producent, w piśmie z dnia 26.04.2013 r. wyjaśnił, iż nieprawidłowość polegająca na umieszczeniu niewłaściwej nazwy naukowej gatunku wynikła z pomyłki drukarskiej, a nieprawidłowość ta została usunięta podczas produkcji następnej partii produktu.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa  i akwakultury (Dz. U. L 278 z  23.10.2001 str. 6 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 2065/2001”, wymagane informacje dotyczące handlowego oznaczenia, metody produkcji i obszaru połowu są dostępne na każdym etapie wprowadzania do obrotu danych gatunków. Informacje te wraz z nazwą naukową danych gatunków są zapewnione poprzez oznakowanie lub opakowanie produktu lub poprzez dokumenty handlowe towarzyszące towarom, włączając faktury.

W myśl art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17.12.1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L. 17 z 21.01.2000r., s.22 z późn. zm.) produkty rybołówstwamogą być oferowane do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, bez względu na sposób wprowadzenia do obrotu, tylko jeżeli właściwe oznakowanie lub etykieta wskazuje (m.in.) handlowe oznaczenie gatunku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia oraz w myślart. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.12.2008r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011r., nr 34, poz. 168 z późn. zm.), minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi wykaz oznaczeń handlowych produktów rybołówstwa przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej. Wykaz oznaczeń zawiera m.in. nazwę naukową w języku łacińskim (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).Wykaz oznaczeń jest jawny i udostępniany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

W przypadku zakwestionowanej partii limandy żółtopłetwej kostka 100g  stwierdzono, analizując ww. wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb, iż w  oznakowaniu tego wyrobu podano nieprawidłową nazwę naukową gatunku ryby tj. „Theragra Chalcogramma”, która jest nazwą mintaja, zamiast „Limanda Aspera” właściwą dla limandy żółtopłetwej  i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie wymagań określonych w art. 8 rozporządzenia 2065/2001.

 

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie znakowania w przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazurowanych podaje się dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach. W myśl natomiast § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania, informacje powyższą podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

 

W przypadku zakwestionowanych 2 partii produktów rybołówstwa mrożonych glazurowanych (partii fileta z limandy żółtopłetwej mrożonej glazurowanej oraz partii krewetki mrożonej glazurowanej) stwierdzono, iż w miejscu sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla konsumentów nie podano dodatkowej informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby i owoców morza, co stanowi naruszenie wymagań określonych w  § 17 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia 2065/2001 oraz rozporządzenia w sprawie znakowania określają wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulując m.in. zakres informacji podawanych w oznakowaniu nieopakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca Mieczysław Ciołek odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, że stwierdzone w ich oznakowaniu nieprawidłowości naruszają interes konsumentów w zakresie prawa do informacji. I tak, w przypadku dwóch partii produktów rybołówstwa nieprawidłowość polegająca na braku dodatkowej informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza pozbawia konsumentów wiedzy o tych produktach w zakresie podstawowej ich cechy, wpływającej na dokonywany przez konsumentów wybór, tj. ilości ryby albo owoców morza. Oceniono, że powyższa informacja jest istotna dla scharakteryzowania środków spożywczych tego rodzaju, tj. mrożonych glazurowanych oraz pozwala na ich odróżnienie od podobnych wprowadzonych do obrotu. Znacznie mniejszy wpływ na naruszenie interesów konsumentów w zakresie prawa do informacji miała, w ocenie organu, nieprawidłowość polegająca na podaniu nieprawidłowej nazwy naukowej gatunku ryby w oznakowaniu limandy żółtopłetwej kostka 100g. W tym przypadku uznano, że podanie właściwej nazwy polskiej pozwala konsumentom na prawidłową identyfikację środka spożywczego.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do zakwestionowanych dwóch partii produktów rybołówstwa (filetów z limandy żółtopłetwej mrożonej glazurowanej oraz krewetek mrożonych glazurowanych) bezpośredni wpływ miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwej informacji w miejscu sprzedaży. Uznano ponadto, że strona mogła zapobiec wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości, o ile dochowałaby należytej staranności przy oferowaniu tych produktów do sprzedaży polegającej m.in. na znajomości podstawowych przepisów prawa żywnościowego i ich przestrzeganiu. W odniesieniu natomiast do partii limandy żółtopłetwej kostka 100g  stwierdzono, iż strona nie przyczyniła się do wystąpienia stwierdzonego naruszenia, choć i w tym przypadku ujawnioną nieprawidłowość w oznakowaniu mogła wykryć przy odpowiedniej znajomości przepisów prawa żywnościowego.

Z drugiej strony przyjęto, że  przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe, a brakujące lub nieprawidłowe informacje zostały uzupełnione lub poprawione.

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że stwierdzone nieprawidłowości były jedynymi ujawnionymi w stosunku do zakwestionowanych produktów. Z drugiej strony oceniono, że były dość istotne z punktu widzenia właściwości produktów i interesów konsumentów - w przypadku braku informacji o ilości glazury lub ryby albo owoców morza, a mało istotne – w przypadku użycia błędnej nazwy łacińskiej limandy żółtopłetwej.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 1500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  tej ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca  powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                             

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. Mieczysław Ciołek

2.   aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 05-09-2013 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2013 11:56