Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.35.2013.J-21.2013

ZACHODNIOPOMORSKI                                                        

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                                                             

                                                                                                                 Szczecin 16.07.2013r.

                                                                                             

Dagmara Majchrzak-Czaja

prowadząca działalność gospodarczą w sklepie Piekarniczo-Cukierniczym

 w Szczecinie przy ul. Różowej 8

 

DECYZJA WKŻ.8361.35.2013.J-21.2013

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Dagmarze Majchrzak-Czaja, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie Piekarniczo-Cukierniczym w Szczecinie przy ul. Różowej 8 karę pieniężną w wysokości: 500,00 złotych(pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 11 partii pieczywa luzem, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), tj.:

- 3 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzemo wartości 44,10 zł, tj.: chleb zwykły, chleb żytni, chleb razowy ze słonecznikiem, dla którego w miejscu sprzedaży brak było informacji odnośnie masy jednostkowej, co narusza §17 ust. 1 pkt  5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- 8 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem o wartości 53,40 zł, tj.: bułka kajzerka, bułka drykowana, bułka duża, bułka z dynią, bułka śniadaniowa, bułka z ziarnem, bułka sojowa, bułka grahamka, dla którego w miejscu sprzedaży brak było informacji odnośnie masy jednostkowej oraz nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co narusza §17 ust. 1 pkt  5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz §17 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Uzasadnienie

W dniach 26 i 27 lutego 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011480 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Dagmary Majchrzak-Czaja prowadzącej działalność gospodarczą wsklepie Piekarniczo-Cukierniczym w Szczecinie ul. Różowa 8,  zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych wyroby piekarnicze. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej:

-3 partie pieczywa sprzedawanego bez opakowań luzem (chleb zwykły, chleb żytni, chleb razowy ze słonecznikiem) o wartości 44,10 zł, dla którego stwierdzono brak na wywieszkach masy jednostkowej, co nie odpowiadało wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie §31 pkt 3 (obecnie § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- 8 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań luzem(bułka kajzerka, bułka drykowana, bułka duża, bułka z dynią, bułka śniadaniowa, bułka z ziarnem, bułka sojowa, bułka grahamka) o wartości 53,40zł, dla którego stwierdzono brak na wywieszkach masy jednostkowej oraz  brak informacji odnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie §31 pkt 3 (obecnie § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz §31 pkt 1 (obecnie § 17 ust. 1) ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Z uwagi na powyższe, oferowane do sprzedaży 11 partii wyrobów piekarniczych o łącznej wartości 97,50 zł, nie spełniało wymagań jakościowych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 11 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży bez opakowań (luzem), o łącznej wartości 97,50zł, tj.:

- 3 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań luzem(chleb zwykły, chleb żytni, chleb razowy ze słonecznikiem) o wartości 44,10 zł, które nie odpowiadały wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §31 pkt 3 (obecnie § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- 8 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań luzem(bułka kajzerka, bułka drykowana, bułka duża, bułka z dynią, bułka śniadaniowa, bułka z ziarnem, bułka sojowa, bułka grahamka) o wartości 53,40zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §31 pkt 3 (obecnie § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz §31 pkt 1 (obecnie § 17 ust. 1) ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych.

 

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowań określone były w § 31 ww. rozporządzenia zgodnie z którym w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać następujące informacje:

1)                   nazwę pieczywa,

2)                   dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a),

3)                   masę jednostkową,

4)                 informację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,

5)               wykaz składników oraz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2013 poz. 414), które uchyliło §31 przedmiotowego  rozporządzenia, a zawarte w nim wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowania wprowadziło do §17. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu §17:

„1.W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczegopodaje się:

1)   nazwę albo imię i nazwisko producenta;

2)   wykaz składników;

3)   klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

4)   w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2005, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.) mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

5)   w przypadku pieczywa - dodatkowo:

a)   masę jednostkową,

b)   informację "pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo "pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego" w przypadku zastosowania takich procesów technologicznych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom."

 

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nazwa artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj.:

„1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.

2. Nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu w tym państwie zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami, może być stosowana w oznakowaniu tego środka spożywczego wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli sama lub w połączeniu z dodatkowym opisem zamieszczonym w jej bezpośrednim sąsiedztwie umożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości tego środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania innych środków spożywczych, biorąc pod uwagę ich skład i sposób wytwarzania.

4. Nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające, czy jest to środek spożywczy sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony - w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd.

5. Nazwa, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu, nie może być zastąpiona znakiem towarowym, nazwą marki lub nazwą handlową (wymyśloną).”

 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),  w związku z ustaleniami kontroli organ stwierdził w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, że będące przedmiotem tego postępowania artykuły rolno-spożywcze, tj. 11 partii pieczywa nie odpowiadają obecnie wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w aktualnie obowiązujących przepisach tego rozporządzenia, tj.:

- w przypadku 3 partie pieczywa oferowanego do sprzedaży luzemo wartości 44,10 zł, tj.: chleb zwykły, chleb żytni, chleb razowy ze słonecznikiem, dla których w miejscu sprzedaży brak było informacji odnośnie masy jednostkowej, w związku z naruszeniem §17 ust. 1 pkt  5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- w przypadku 8 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzemo wartości 53,40 zł, tj.: bułka kajzerka, bułka drykowana, bułka duża, bułka z dynią, bułka śniadaniowa, bułka z ziarnem, bułka sojowa, bułka grahamka, dla których w miejscu sprzedaży brak było informacji odnośnie masy jednostkowej oraz nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, w związku z naruszeniem §17 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz §17 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Stąd w sentencji decyzji wskazano naruszenia jak wyżej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Dagmara Majchrzak-Czaja, prowadząca działalność gospodarczą wsklepie Piekarniczo-Cukierniczym w Szczecinie przy ul. Różowej 8, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 11 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu, uznał iż w przypadku  pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem) istotną informację stanowi podanie masy jednostkowej pieczywa jak i nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, zważywszy chociażby na fakt, że w obecnym czasie konsumenci stosują diety żywnościowe, stąd kontrolują ilość kalorii spożywanych w produktach. Przy braku informacji dotyczących masy jednostkowej pieczywa jak i jego rodzaju, nie są w stanie monitorować istotnych dla ich diety ilości kalorii, wiedząc z dostępnych źródeł, że liczba kalorii podawana jest zazwyczaj w 100g produktu. Ponadto w przypadku braku nazwy rodzajowej środka spożywczego stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, że również pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji, wiedzy w zakresie tego jaki jest to środek spożywczy. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów piekarniczych konsumentowi finalnemu w sklepie piekarniczo-cukierniczym, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i  i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych, ma obowiązek znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Stąd organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta tj. masy jednostkowej oraz nazwy rodzajowej pieczywa, strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem stwierdzonej „wady” uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że oznakowanie, choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych  w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej. Organ wziął jednak pod uwagę, że informacje, o których mowa w przytoczonych wyżej przepisach, zostały częściowo uwidocznione w miejscu sprzedaży dla konsumenta, jednakże  przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu obowiązek właściwego oznakowania produktów. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły łącznie 11 partii pieczywa, z czego w przypadku 3 partii chleba poza brakiem informacji odnośnie masy jednostkowej nie stwierdzono innych nieprawidłowości, natomiast w przypadku 8 partii bułek poza brakiem informacji odnośnie masy jednostkowej stwierdzono również brak informacji odnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że wobec strony nie prowadzono dotychczas postępowania administracyjnego dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Kontrola w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przedmiotowych 11 partii pieczywa była pierwszą kontrolą Inspekcji Handlowej, która poza opisanym uchybieniem nie wykazała naruszenia przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości przychodów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub, która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono  przedsiębiorcy Dagmarze Majchrzak-Czaja wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu jedenastu partii wyrobów piekarniczych, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Dagmara Majchrzak-Czaja, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie piekarniczo-cukierniczym w Szczecinie przy ul. Różowej 8 powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Dagmara Majchrzak-Czaja,

- a/a (Tp).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 05-09-2013 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2013 11:54