Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.128.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

                                                                                   Koszalin, dnia 09  lipca 2013 r.

Znak: ZNP.8361.128.2013                                      

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "B.J.B."

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Klonowa 1

75-644 Koszalin

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) i oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)

Zachodniopomorski  Wojewódzki  Inspektor  Inspekcji Handlowej zarządza wobec spółki Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Klonowej 1, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu przy świadczeniu usług hotelarskich oznaczeń, które mogą klientów wprowadzić w błąd, co do kategorii obiektu: HOTEL VERDE w Mścicach przy ul. Koszalińskiej 1, ze względu na interes konsumentów.

UZASADNIENIE

W dniu 09 lipca 2013 r. na podstawie upoważnienia nr  00011981 z dnia 09 lipca 2013 r., przy uwzględnieniu art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), w spółce Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Koszalinie przy ul. Klonowej 1 wszczęto kontrolę prawidłowości oznaczeń stosowanych przy świadczeniu usług hotelarskich.

 

Podczas kontroli stwierdzono, że spółka Przedsiębiorstwo  Handlowo Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąświadczy usługi hotelarskie, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.), w HOTELU VERDE w Mścicach przy  ul. Koszalińskiej 1.

W toku kontroli ustalono, iż  Spółka posiada decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zaszeregowaniu obiektu „VERDE” położonego w Mścicach przy ul. Koszalińskiej 1 do rodzaju HOTEL i kategorii *** (trzy gwiazdki).

W toku kontroli stwierdzono także, że w treści  strony internetowej pod adresem www.verde.pl przy nazwie obiektu hotelarskiego VERDE umieszczono oznakowanie przedstawiające cztery symbole x (xxxx).

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, co następuje.

 

Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy świadczeniu usług hotelarskich, na  swojej stronie internetowej dotyczącej między innymi obiektu hotelarskiego VERDEw Mścicach przy  ul. Koszalińskiej 1 używała przy nazwie tego obiektu oznaczenia w postaci ciągu następujących po sobie czterech symboli x. Sposób umieszczenia tego oznakowania – w miejscu, w którym umieszcza się zwyczajowo kategorię konkretnego obiektu hotelarskiego – wskazuje, iż oznakowanie to w powszechnym odbiorze odzwierciedla kategorię tego obiektu stanowiąc odpowiednik symbolu oznaczającego kategorię, to jest gwiazdki.

 

Tak użyte stwierdzone oznaczenie sprawia wrażenie rzeczywistego oznaczenia kategorii obiektu VERDE jako obiektu o standardzie czterogwiazdkowym.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U z 2006 r. nr 22, poz. 169 ze zm.) obiekty hotelarskie   kategoryzowane są w zależności od standardu świadczonych w nich usług w zakresie od jednej do pięciu gwiazdek przy czym wraz ze wzrostem liczby gwiazdek obiekt gwarantuje wyższy standard świadczenia usług. Kategoryzacji konkretnego obiektu dokonuje właściwy marszałek województwa w drodze decyzji administracyjnej. Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie posiadała przedmiotową decyzję, w której kategorię obiektu hotelarskiego VERDE określono jako *** (trzy gwiazdki).

W kontekście powyższego umieszczenie na stronie internetowej przy nazwie obiektu hotelarskiego VERDE oznaczenia w postaci czterech znaków x może sugerować w świadomości odbiorcy takiej informacji, iż obiekt VERDE jest obiektem czterogwiazdkowym nawet jeśli oznakowanie składa się ze znaków x. Kształt tych znaków oraz sposób ich umieszczenia przywołują bowiem bezpośrednie skojarzenie z oznaczeniem kategorii dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym kontekście oznaczenie takie może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów obiektu VERDE – konsumentów – co do kategorii tego obiektu hotelarskiego, którego cechy oceniane są przez analizę zamieszczonych na stronie internetowej informacji o tym obiekcie. Świadomość, iż hotel posiada „cztery gwiazdki’  może powodować u klienta chcącego skorzystać z usług obiektu czterogwiazdkowego podjęcie decyzji o skorzystaniu z tych usług, podczas gdy obiekt ten – zgodnie z decyzją - jest obiektem trzygwiazdkowym. Formalny aspekt używanych oznaczeń może w tym wypadku wpływać bezpośrednio na podejmowane przez potencjalnych klientów decyzje w zakresie skorzystania z usług hotelarskich.

Umieszczenie przy nazwie obiektu hotelarskiego oznakowania jednoznacznie kojarzącego się z gwiazdkami oraz sugerującego, iż obiekt ten formalnie trzygwiazdkowy jest w standardzie czterech gwiazdek narusza podstawowe prawo konsumenta do rzetelnej informacji o usłudze przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy czyli skorzystaniu z tej usługi.

 

Dodatkowo czyn polegający na używaniu przy świadczeniu usług hotelarskich oznaczeń mogących wprowadzić w błąd, co rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego stanowi wykroczenie określone w art. 60 1 § 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r., poz. 482).

 

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.), jeżeli jest to konieczne ze względu na interes konsumentów wojewódzki inspektor może w drodze decyzji zarządzić w toku kontroli niezwłoczne usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości. Mając na względzie prowadzenie przez spółkę: Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich w obiekcie w Mścicach przy ul. Koszalińskiej 1 oznaczonym na stronie internetowej spółki  jako „HOTEL xxxx”, wprowadzające konsumentów w błąd, co do kategorii obiektu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż istnieją w sprawie przesłanki faktyczne i prawne do wydania niniejszej decyzji.

 

Stąd Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że wydanie niniejszej decyzji zarządzającej niezwłoczne usunięcie przez spółkę  Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "B.J.B."  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do rodzaju obiektu jest w pełni uzasadnione. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało zarządzić, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa  w art. 18 ustawy o Inspekcji Handlowej wydanej przez organ Inspekcji podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

                                                                               Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

"B.J.B." Spółka z o.o.

ul. Klonowa 1

75-644 Koszalin

2.     A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-07-2013 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2013 09:46