Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.53.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki                                                

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Koszalin, dnia   26 marca 2013 r.     

Nr akt kontroli: ZNP.8361.53.2013

Pan Feng Xu

„CHINA TOWN”

ul. Giełdowa 8A lok. 4

78-100 Kołobrzeg

wykonujący działalność gospodarczą w

Koszalinie przy ul. Traugutta 37

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267)

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

1.    zakazuje przedsiębiorcy Panu Feng Xu „CHINA TOWN” z głównym miejscem wykonywania działalności w Kołobrzegu przy ul. Giełdowej 8A lok. 4,dalszego przekazywania wyrobu: 5 par spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30,

2.    nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 24 stycznia 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 1c, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322 ze zm.) wszczęto kontrolę u przedsiębiorcy: Feng Xu „CHINA TOWN”  z głównym miejscem wykonywania działalności w Kołobrzegu przy ul. Giełdowej 8A lok. 4, w Centrum Handlowym UBRA w Koszalinie przy ul. Traugutta 37 w zakresie upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli nr 00011327 z dnia 24.01.2013 r.  Celem kontroli było między innymi sprawdzenie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami.

W toku kontroli stwierdzono w sprzedaży 9 par spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30.

W toku czynności kontrolnych pobrano próbę 1 pary spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30  i przekazano ją do badań laboratoryjnychdo Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi Wydział Analizy Instrumentalnej, 90-570 Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, bud. B  w zakresie uwalniania niklu z powierzchni metalowych elementów próbki.

W wyniku przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi badań stwierdzono, że przedmiotowe spodnie nie spełniają wymagań określonych w pozycji nr 27 załącznika XVII do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz. U.L396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem REACH”, gdyż w określonych elementach badanej próbki wykryto uwalnianie niklu z powierzchni metalowych tych elementów. I tak:

a)      nity ozdobne:

 • 3,7 µg/cm2/tydzień,
 • 1,15 µg/cm2/tydzień,
 • 5,6 µg/cm2/tydzień,
 • 3,3 µg/cm2/tydzień,
 • 5,5 µg/cm2/tydzień,

b)      nity:

 • 2,6 µg/cm2/tydzień,
 • 1,23 µg/cm2/tydzień,
 • 1,6 µg/cm2/tydzień,
 • 3,1 µg/cm2/tydzień,

c)      guzik:

 • 1,6 µg/cm2/tydzień.

Dowodem na powyższe jest sprawozdanie z badań nr 75/AI/35/2013 z dnia 12.03.2013 r.

 

Przepisy cytowanego rozporządzenia dopuszczają ilość niklu w wyrobach, które są przeznaczone do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą, takich jak: guziki na nitach, sprzączki, nity, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane są  w odzieży, jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych produktów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą nie jest wyższy od 0,5 μg/cm2 na tydzień.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z wymaganiami art. 67 ust. 1 rozporządzenia REACH, substancja w postaci własne, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia.

Załącznik XVII do rozporządzenia REACH, w pozycji nr 27, wskazuje warunki ograniczenia zawartości niklu, który nie może być stosowany w wyrobach, które są przeznaczone do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą, takich jak: m.in. guziki na nitach, sprzączki, nity, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane są w odzieży, jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych produktów będących w bezpośrednim  i długotrwałym kontakcie ze skórą jest wyższy od 0,5 μg/cm2 na tydzień. Wyroby zawierające nikiel przekraczające określone ograniczenia nie mogą być wprowadzane do obrotu.

 

W toku kontroli przeprowadzonej w dniu  26 marca 2013 r. stwierdzono, że w ofercie handlowej kontrolowanego przedsiębiorcy znajdowało się 5 par przedmiotowych spodni.

 

W elementach metalowych przedmiotowych spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30 stwierdzono uwalnianie się niklu z powierzchni następujących metalowych elementów:

d)     nity ozdobne:

 • 3,7 µg/cm2/tydzień,
 • 1,15 µg/cm2/tydzień,
 • 5,6 µg/cm2/tydzień,
 • 3,3 µg/cm2/tydzień,
 • 5,5 µg/cm2/tydzień,

e)      nity:

 • 2,6 µg/cm2/tydzień,
 • 1,23 µg/cm2/tydzień,
 • 1,6 µg/cm2/tydzień,
 • 3,1 µg/cm2/tydzień,

f)       guzik:

 • 1,6 µg/cm2/tydzień,

tj. w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość 0,5 μg/cm2 na tydzień, co potwierdzone zostało sprawozdaniem z badań nr 75/AI/35/2013 z dnia 12.03.2013 r. i z tego też względu, w myśl przywołanych wyżej przepisów, przedmiotowe wyroby nie mogą być wprowadzane do obrotu.

 

Zgodnie z przepisem art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1219 ze zm.) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli wprowadzenia do obrotu substancji, preparatu lub wyrobu wbrew zakazowi lub ograniczeniu określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych lub przepisach załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 z późn. zm.), wojewódzki inspektor zakazuje kontrolowanemu, w drodze decyzji, dalszego przekazywania tej substancji, preparatu lub wyrobu, co uczyniono w przedmiotowej sprawie.

 

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i zawierających je wyrobów określone zostały z uwagi na szkodliwość tych substancji dla życia i zdrowia człowieka. Ograniczenie to zostało również uwzględnione przy wielkości ustalania zawartości niklu w wyrobach, które są przeznaczone do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą, takich jak: kolczyki, naszyjniki, bransoletki i łańcuszki, obrączki, pierścienie, koperty, bransoletki i zapięcia zegarków, guziki na nitach, sprzączki, nity, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane są w odzieży, jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych produktów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą jest wyższy od 0,5 μg/cm2 na tydzień.

Nikiel stanowi składnik lub zanieczyszczenie wielu stopów. Metal ten wykazuje działania rakotwórcze. Nadmiar niklu wpływa niekorzystnie na proporcje innych pierwiastków w organizmie ludzkim. Najpoważniejszym zagrożeniem jest ryzyko uczulenia niklem, który jest najważniejszym alergenem kontaktowym.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że naruszenie postanowień art. 67 ust. 1 rozporządzenia REACHdla przedmiotowych spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30, polegające na obecności zawyżonej ilości niklu, powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka używającego takich spodni.               

W opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiotowej sprawie niespełnienie wymagań rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 przez spodnie dżinsowe damskie MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30 w powyższym zakresie nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie potencjalne zagrożenia jakie te spodnie mogą wywołać są realne, co potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych.

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie, z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników w sprawie zachodzi właśnie konieczność pilnego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli. W obrocie znajdują się bowiem spodnie, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

 

Wobec powyższych okoliczności zakazanie udostępniania przedmiotowych spodni jest uzasadnione.

 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, z uwagi na zaistnienie w sprawie jednej z przesłanek wymienionej w przepisie art. 108 § 1 Kpa, tj. zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Strona ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

       

                                                                                   Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:                                                                         

1.       Feng Xu

„CHINA TOWN”

ul. Giełdowa 8A lok. 4

78-100 Kołobrzeg

2.       a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 19-04-2013 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2013 11:38