Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.148,177.2012. J-11.2013

Koszalin, dnia 27 lutego 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

„TIS” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Poprzeczna 3

75-841 Koszalin 

DECYZJA

ZBŻ.8361.148,177.2012. J-11.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „TIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Poprzeczna 3, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą masło ekstra a’200 g o zawartości tłuszczu 82%, wyprodukowanego przez PHU „JAGR” Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w dodatku do załącznika nr XV (pkt A1) do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 s.1 z późn. zm.) z uwagi na wyższą zawartość wody, z  uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 22 i 24.08.2012 r. oraz w dniu 27.09.2012 r., na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  nr 00010677, 00011115, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorcy „TIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Poprzeczna 3, zwanego dalej również „stroną”,w hurtowni nabiałowo-spożywczej w Koszalinie przy ul. Poprzecznej 3.

 

W toku kontroli w dniu 22.08.2012 r. pobrano do badań laboratoryjnych, wg protokołu pobrania próbki produktu Nr 000410,  z partii liczącej 172 opakowań, wartości 507,40 zł, próbkę produktu pod nazwą masło ekstra a’200 g o zawartości tłuszczu 82%, oznakowanego m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed 07.09” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „CCA”, wyprodukowanego przez PHU „JAGR” Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 000411 z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. produktu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie wykazały, iż ww. produkt, z uwagi na wyższą zawartość wody, nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w dodatku do załącznika nr XV (pkt A1) do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 s.1 z późn. zm.), tj. stwierdzono zawartość wody w ilości  16,6% ±0,2; 16,6% ±0,2; 16,7% ±0,2; 16,5% ±0,2; 16,6 % ±0,2, podczas gdy w myśl ww. przepisów masło to produkt zawierający  nie więcej niż 16% wody.

 

Wyniki badań laboratoryjnych udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr  640/2012 z dnia 30.08.2012 r., które doręczono w toku kontroli w dniu 27.09.2012 r. upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej dotyczących masła określonych w dodatku do załącznika nr XV (pkt A1) do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 s.1 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenia nr 1234/2007”, z uwagi na wyższą zawartość wody.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 11.02.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – „TIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Poprzeczna 3,o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak w toku postępowania przeanalizowano odpowiedzi, zarówno kontrolowanego jak i producenta - PHU „JAGR” Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na skierowane do nich wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca poinformował, iż nie mając bezpośredniego wpływu na jakość produktu, wszystkie uwagi i zastrzeżenia co do jego jakości przekazał producentowi kwestionowanego masła.

Producent  PHU „JAGR” Sp. z o.o., ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, w piśmie z dnia 08.12.2012 r. poinformował natomiast, że dokonana analiza procesu produkcyjnego nie wykazała jego nieprawidłowości, a z badań przeprowadzanych na bieżąco przez laboratorium producenta wynika, iż zawartość wody była w jego trakcie poprawna. Wskazał przy tym, iż na niewłaściwą ilość wody mogło mieć wpływ wiele czynników i jako przykładowe wymienił chwilowy przestój maszyny lub zwiększenie wydajności pracy maślarki. Zobowiązał się również do zwiększenia staranności przy nadzorze procesu produkcyjnego i kontroli wyrobu.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie zwymaganiami określonymi w dodatku do załącznika nr XV (pkt A1) do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007 s.1 z późn. zm.), masło to produkt zawierający  m.in. nie więcej niż 16% wody.

 

W przypadku zakwestionowanego masła ekstra zaw. tł. 82% a’200g stwierdzono w wyniku badań, procentową zawartość wody w ilości 16,6% ±0,2; 16,6% ±0,2; 16,7% ±0,2; 16,5% ±0,2; 16,6 % ±0,2 w poszczególnych pięciu opakowaniach. W związku z powyższym uznano, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w ww. dodatku do załącznika nr XV (pkt A1) do rozporządzenia nr 1234/2007.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Przywołane wyżej przepisy zawarte w dodatku do załącznika nr XV do rozporządzenia nr 1234/2007 regulują wymagania w zakresie jakości handlowej tłuszczów mlecznych (m.in. masła w pkt. A1), a niespełniający tych wymagań artykuł rolno-spożywczy jest artykułem niewłaściwej jakości. Stan faktyczny polegający na naruszeniu ww. regulacji stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazany w sentencji niniejszej decyzji środek spożywczy nie odpowiada jakości handlowej określonej w tym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – „TIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinieodpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, że ujawniona nieprawidłowość polegająca na wyższej zawartości wody narusza prawo konsumentów do otrzymania produktu o cechach charakterystycznych odpowiadających jego nazwie. Z drugiej jednak strony uznano, co miało decydujący wpływ na dokonaną ocenę powyższego kryterium, że stwierdzona wada nie wpływa na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych, nie obniża jego walorów użytkowych i nie zmienia negatywnie jego właściwości, tym bardziej, że wykazana w wyniku badań zawartość wody tylko w nieznacznym stopniu odbiegała od ilości przewidzianej przepisami.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów innym przedsiębiorcom. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. Pomimo jednak tego, że należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, wzięto pod uwagę fakt, że do powstania stwierdzonej wady strona nie przyczyniła się ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, a powstała ona na etapie produkcji. Ponadto uznano, że strona mogła nie mieć świadomości wystąpienia naruszenia w zakresie jakości handlowej, gdyż zostało ono wykazane w badaniach laboratoryjnych przez co strona nie mogła go wykryć w trakcie zwykłych czynności przy odbiorze towaru. Co więcej, strona mogła spodziewać się, że znajdujące się w jej ofercie handlowej masło jest właściwej jakości z uwagi na jego producenta, mogącego uchodzić za uznanego w dziedzinie produkcji wyrobów mleczarskich. 

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  stwierdzona nieprawidłowość była jedyną ujawnioną w stosunku do badanego środka spożywczego oraz stanowiła bardzo niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów, a także nie naruszała istotnie interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przedmiotowej kontroli przedsiębiorca nie był kontrolowany.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę oświadczenie o wielkości obrotów osiągniętych w 2011r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny w odniesieniu do wielkości rynku.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a w szczególności ocenę stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej, której przypisano największą wagę, a która nie wskazuje na istotne naruszenie interesów konsumentów oraz ocenę stopnia zawinienia, zakresu stwierdzonego naruszenia, jak i dotychczasową działalność podmiotu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia i dokonanej w związku z nim oceny wszystkich przesłanek jej wymiaru.                 

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                         Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                     .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. „TIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poprzeczna 3

75-841 Koszalin

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-03-2013 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2013 09:35