Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.120,143.2012.J-9.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Koszalin, dnia 27 lutego 2013 r.

 

Pani

Grażyna Płochocka

 wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą

Grażyna Płochocka F.H.U.

art. spożywczo-przemysłowe, wynajem kwater,

wyżywienie, sklep „Muszelka”

ul. Wiejska 1

78-111 Ustronie Morskie

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.120,143.2012.J-9.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z  późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Grażynie Płochockiej wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Płochocka F.H.U. art. spożywczo-przemysłowe, wynajem kwater, wyżywienie, sklep „Muszelka” przy ul. Wiejskiej 1 w Ustroniu Morskim, kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą fasolka po bretońsku z kiełbasą w sosie pomidorowym „Danie Kachny” a’500g, wyprodukowanego przez PAMAPOL S.A., ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną zawartość kiełbasy oraz stwierdzony nieapetyczny wygląd kiełbasy z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 10, 19. 07.2012 r. oraz 08.08.2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku art. 3 ust. 1 pkt 6  oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowych kontroli żywności o numerach 00010643, 00010670, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorcy Grażyny Płochockiej wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Płochocka F.H.U. art. spożywczo-przemysłowe, wynajem kwater, wyżywienie, sklep „Muszelka”, zwanej dalej również stroną, w sklepie spożywczo-przemysłowym „Muszelka” przy ul. Wiejskiej 1 w Ustroniu Morskim.

 

W toku kontroli w dniu 10.07.2012 r., za protokołem pobrania próbki produktu  Nr 000319, pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej  6 opakowań, wartości 22,80 zł, próbkę produktu pod nazwą: fasolka po bretońsku z kiełbasą w sosie pomidorowym „Danie Kachny” a’500g, oznakowanego m.in. datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed 06.06.2014 r,” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej seria 5860, produkcji PAMAPOL S.A., ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki kontrolnej Nr 000322, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą we Wrocławiu wykazały, że ilość kiełbasy w ww. produkcie jest niższa od deklarowanej przez producenta, tj. stwierdzono zawartość kiełbasy w ilości 5,8%±0,3; 7,2% ±0,4; 6,1%±0,4 - średnia zawartość kiełbasy: 6,4%±0,4, podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na 7%. Ponadto w kwestionowanym wyrobie stwierdzono nieapetyczny wygląd kiełbasy (brunatna barwa i nierównomierne rozdrobnienie).

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 248/2012 z dnia 19.07.2012 r., które doręczono w toku kontroli w dniu 08.08.2012 r. przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – zwanej również „ustawą o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na zaniżoną ilość jednego ze składników – kiełbasy oraz jej nieapetyczny wygląd (brunatna barwa i nierównomierne rozdrobnienie).

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 11.02.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę - Panią Grażynę Płochocką, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta – PAMAPOL S.A., ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 20.11.2012r. poinformował, iż zakwestionowany towar został wycofany ze sprzedaży.

Producent  PAMAPOL S.A., ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, w piśmie z dnia 29.10.2012 r. poinformował natomiast, iż w wyniku analizy procesu produkcyjnego stwierdzono, że do produkcji partii z której pochodzi kwestionowana próbka, użyto ilości surowca zgodnego z recepturą, a badania wyrobu gotowego przeprowadzone przez laboratorium zakładowe potwierdziły jego zgodność ze specyfikacją. Ustalono natomiast, iż przyczyną wykazanego niedoboru kiełbasy był czynnik ludzki, w związku z czym podjęto środki mające wykluczyć tego typu sytuacje w przyszłości. Odnośnie natomiast nieapetycznego wyglądu, zabarwienia oraz nierównomiernego rozdrobnienia kiełbasy producent wyjaśnił, iż jest to wynikiem stosowanej powszechnie w przemyśle spożywczym technologii produkcji i w żaden sposób nie wpływa na jakość wyrobu.

Powyższe stanowiska poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W niniejszej sprawie wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że przedmiotowy produkt nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z powodu zaniżenia ilości jednego ze składników w produkcie - kiełbasy, która wynosiła odpowiednio dla trzech kolejnych opakowań 5,8%±0,3; 7,2% ±0,4; 6,1%±0,4 (średnia zawartość kiełbasy: 6,4%±0,4),podczas gdy deklaracja producenta na każdym opakowaniu wskazywała na 7%. Ponadto w wyniku badań stwierdzono nieapetyczny wygląd kiełbasy (brunatna barwa i nierównomierne rozdrobnienie). Mając powyższe na uwadze uznano, że badany środek spożywczy, z uwagi na niezgodność z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta oraz niewłaściwe cechy organoleptyczne, jest artykułem niewłaściwej jakości handlowej oraz nie spełnia wymagań przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str.1 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Grażyna Płochocka, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego produktu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, iż wykazana w wyniku badań nieprawidłowość polegająca na niewłaściwej ilości kiełbasy w wyrobie, narusza prawo konsumentów do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją i jednocześnie podważa zaufanie konsumentów do takiej deklaracji. Konsumenci dokonując bowiem wyboru określonego rodzaju środka spożywczego kierują się m.in. jego składnikami i ich ilością zadeklarowaną na opakowaniu i po analizie takiej deklaracji odróżniają konkretny środek spożywczy od innych. Zauważyć należy, że w omawianym przypadku nazwa składnika, którego ilość zakwestionowano, występuje w  nazwie badanego wyrobu, więc tym bardziej istotne jest by jego zadeklarowana ilość nie odbiegała od ilości rzeczywistej. Z drugiej strony przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary uwzględniono, że stwierdzona wada nie wpływa na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych, nie obniża jego walorów użytkowych i nie wpływa na jego tożsamość w obrocie, a także nie narusza interesu zdrowotnego konsumentów. Druga ze stwierdzonych wad - nieapetyczny wygląd kiełbasy (brunatna barwa i nierównomierne rozdrobnienie), poza wpływem na walory estetyczne wyrobu, nie narusza zdaniem organu znacząco interesów konsumentów.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, natomiast punkt sprzedaży należący do strony nie jest specjalistyczny ze względu na przedmiot obrotu, gdyż jego ofertę sprzedaży stanowią, oprócz środków spożywczych, również artykuły nieżywnościowe. Niemniej jednak strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie szeroko pojętej jakości artykułów rolno-spożywczych i dbałością o tę jakość. Pomimo jednak tego, że należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, wzięto pod uwagę fakt, że do powstania stwierdzonej wady strona nie przyczyniła się ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, a powstały one na etapie produkcji badanego środka spożywczego. Ponadto uznano, że strona mogła nie mieć świadomości wystąpienia naruszenia w zakresie jakości, gdyż zostało ono wykazane w badaniach laboratoryjnych, przez co strona nie mogła ich wykryć w trakcie zwykłych czynności przy odbiorze towaru. Ewentualne przeprowadzenie przez stronę badań laboratoryjnych przed wprowadzeniem środka spożywczego do obrotu przekraczałoby, zdaniem organu, należytą staranność i zwyczajowe działania w stosunkach handlowych na poziomie obrotu dokonywanego przez stronę. Dokonując oceny stopnia zawinienia wzięto również pod uwagę działania strony podjęte po stwierdzeniu niewłaściwej jakości produktu, polegające na wycofaniu go ze sprzedaży.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości polegające na zaniżeniu ilości kiełbasy w artykule rolno-spożywczym oraz jej nieapetyczny wygląd stanowiły jedyne nieprawidłowości świadczące o niewłaściwej jakości handlowej badanego środka spożywczego, a także nie naruszały istotnie interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedłożone przez stronę deklaracje podatkowe (PIT-36L, PIT/B) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 114 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia i dokonanej w związku z nim oceny wszystkich przesłanek jej wymiaru, a także ilości i wartości artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – zarówno kontrolowany jak i producent uzyskali wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                     Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. Grażyna Płochocka
  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-03-2013 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2013 09:33