Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w IV kw. 2012r. przeprowadził w ww. zakresie 4 kontrole.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

 

Ww. przedsiębiorcy świadczyli usługi w zakresie prowadzenia publicznie dostępnych sal zabaw, zlokalizowanych w centrach handlowych lub miejscach rekreacyjnych, w których rodzice  indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych pozostawiają dzieci pod opieką organizatora tego rodzaju usług dla dzieci.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1.    Legalność prowadzonej działalności

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpis  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej był zgodny z  wpisem w CEIDG.

 

2.  Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.), w związku z art. 12 ustawy z 05 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 ze zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, że w salach zabaw w miejscach widocznych i ogólnodostępnych znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu świadczonych usług.

 

Na podstawie wystawionych faktur, paragonów i rachunków u trzech przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującym cennikiem uwidocznionym konsumentom.

U przedsiębiorcy w Szczecinie na podstawie okazanych faktur stwierdzono, że w dwóch przypadkach należności pobrane od klienta były niższe o 50% od cen uwidocznionych w cenniku. Jak wyjaśnił przedsiębiorca zastosowanie niższych cen podyktowane było specjalnym zleceniem zgłoszonym przez Caritas Polska dla dzieci ubogich. U dwóch pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.

Powyższego zagadnienia nie zrealizowano u jednego przedsiębiorcy w Koszalinie, ponieważ jak wyjaśnił kontrolowany,  klienci nie żądali od niego żadnych dokumentów potwierdzających  wykonanie usługi.

 

3.            Ewidencję i terminowość zleconych usług

Dwóch kontrolowanych przedsiębiorców w Szczecinie prowadziło ewidencję świadczonych usług, które podzielone były na dwie odrębne części;

-        w pierwszej części odnotowywano imiona dzieci, czas, kiedy przebywały w sali zabaw i cenę za świadczoną usługę,

-        w drugiej części odnotowywano przyjęcia urodzinowe (termin i godzina przyjęcia, imię dziecka, nazwisko i numer telefonu rodzica, kwota zaliczki, wersja urodzin).

W oparciu o prowadzoną ewidencję ustalono, że przestrzegano terminów wykonania usług (przyjęć urodzinowych).

Ww. przedsiębiorcy oświadczyli, że nie było odmowy wykonania usługi. Każde dziecko korzystające z sali otrzymywało bilet wstępu z imieniem, godziną rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zaś zamawiający przyjęcie urodzinowe otrzymywali pisemne potwierdzenia, na którym ujęte były następujące dane: imię dziecka, termin, godzina rozpoczęcia i zakończenia przyjęcia, kwota zaliczki, szczegóły przyjęcia (rodzaj wersji).

Klienci korzystający z usług  ww. przedsiębiorców otrzymywali paragony fiskalne lub fakturę Vat.

 

Pozostali przedsiębiorcy nie prowadzili ewidencji usług. Jeden przedsiębiorca wyjaśnił, iż przed rozpoczęciem usługi na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego/imieninowego (usługi grupowej), sporządzany był  dokument zawarcia umowy z klientem, na których określana jest m.in. data i godzina przyjęcia. Kontrolującym okazano cztery umowy dotyczące organizacji imprez urodzinowych dla dzieci. W okazanych dokumentach wskazany był  faktycznie termin oraz godziny wynajęcia sali. Ustalono, iż zlecenia zostały zrealizowane we wskazanych terminach. Nie stwierdzono żadnej adnotacji/informacji dotyczącej nie wykonania usługi.

 

4.            Bezpieczeństwo świadczonych usług.

a)   Na podstawie badań organoleptycznych sprawdzono, czy wykorzystywane do świadczenia usługi urządzenia udostępnione w salach zabaw, z których zgodnie z przeznaczeniem  korzystały dzieci, nie stwarzają zagrożenia, tj. czy nie mają ostrych krawędzi, czy konstrukcje są stabilne, czy  wszystkie rury szczelnie zabezpieczono otuliną piankową i mocno spięto opaskami plastikowymi tak, aby niebezpiecznie się nie przemieszczały, czy urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, czy urządzenia do wspinania były odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające były dobrze naprężone, itp.

W czasie  kontroli sprawdzeniem objęto łącznie 9 urządzeń:

-        2 trampoliny, 

-        2 zestawy zabawowe (proste zjeżdżalnie, zjeżdżalnia tubowa, basen z piłeczkami, pochylnia, wiszące worki, most wiszący),

-        samochodzik,

-        zjeżdżalnię z drabinką,

-        podwójna zjeżdżalnia z drabinką,

-        konstrukcję zabawową piętrową stalową i trampoliny (batuta) – zestaw zabawowy,

-        konstrukcję zabawową piętrową.

 

U trzech przedsiębiorców zakwestionowano 5 urządzeń zabawowych tj.:

-        u przedsiębiorcy w Koszalinie;

·         trampolina o średnicy 3,5 m – ze względu na słabo naciągniętą siatkę ochronną znajdującą się po lewej stronie od wejścia na trampolinę - w wyniku czego mogło nastąpić przemieszczenie ciała użytkownika w stronę nienaciągniętej siatki i zakleszczenie nogi dziecka między siatką a konstrukcją trampoliny skutkujące  urazem nogi,

·         zestaw do zabaw (składający się z 2 „prostych” zjeżdżalni wykonanych z tworzywa sztucznego, zjeżdżalni tubowej, basenu z piłeczkami, pochylni wspinaczkowej,  wiszących worków)–  ze względu na słabo naciągniętą siatkę ochronną przy zjeżdżalni tubowej  niezabezpieczającą  właściwie konstrukcji, co mogło doprowadzić do zranienia szyi dziecka lub uduszenia.

Po wskazaniu wyżej opisanych nieprawidłowości kontrolowany przedsiębiorca  usunął stwierdzone uchybienia w trakcie trwania kontroli.

-        u przedsiębiorcy w Koszalinie;

·         trampolina sześciokątną – ze względu na niewłaściwe przymocowanie sprężyn do ramy konstrukcyjnej trampoliny, co mogło spowodować zakleszczenie nogi między matą
a konstrukcja trampoliny a tym samym doprowadzić do  urazu nogi,

·         zestaw zabawowy (składający się z „prostej” zjeżdżalni wykonanej z tworzywa sztucznego, zjeżdżalni krętej, 2 basenów z piłeczkami, 3 rur przejściowych, 4 pochylni wspinaczkowych, mostu wiszącego, wiszących worków) – ze względu na brak właściwego zabezpieczenia siatką ochronną rury przejściowej do innych elementów zestawu, co mogło doprowadzić do zranienia szyi dziecka lub uduszenia. Ponadto w moście wiszącym wchodzącym w skład zestawu były poprzecierane oraz ponadrywane pasy zabezpieczające, co mogło doprowadzić do upadku dziecka z wysokości,               

W związku, ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolowany przedsiębiorca podjął decyzję o usunięciu stwierdzonych uchybień wskazując termin naprawy kwestionowanych urządzeń. Naprawy zostały wykonane.

 

-        u przedsiębiorcy w Szczecinie;

·         konstrukcja zabawowa piętrowa stalowa i trampolina (batuta) – zestaw zabawowy-  ze względu na nieosłonięte metalowe elementy wewnątrz i na zewnątrz trampoliny oraz nieosłonięty metalowy odcinek długości ok. 10 cm i drewniany odcinek ok. 20 cm w suchym basenie z piłeczkami, jak również ostre drewniane krawędzie przy półokrągłym wejściu (za suchym basenem).

Wymienione elementy stwarzające zagrożenia dla bawiących się dzieci zostały w trakcie kontroli zabezpieczone przez przedsiębiorcę.

 

Pozostałe urządzenia nie zawierały uszkodzeń mechanicznych takich jak pęknięcia i zadziory, były prawidłowo zamontowane, elementy metalowe były zabezpieczone otulinami piankowymi, krawędzie były gładkie.

 

 

b)   Trzech przedsiębiorców okazało atesty, opinie, certyfikaty na urządzenia udostępnione dzieciom, informujące, iż zostały one  wykonane z atestowanych materiałów i elementów.

Ponadto producenci sprzętu zamontowanego w salach zabaw dostarczyli  orzeczenia techniczne (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, klasyfikację ogniową i aprobatę techniczną dla otulin izolacyjnych, sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii, certyfikaty (dot. siatki)  oraz dokumentację techniczno-ruchową.

 

U przedsiębiorcy z Koszalina ustalono, iż na stronie internetowej, którą zarządza, umieszczono informację o treści: „Urządzenia zamontowane w sali spełniają wymogi bezpieczeństwa i są potwierdzone atestami”. W związku z faktem, iż przedsiębiorca nie był w stanie udokumentować prawdziwości zapisu o posiadanych atestach (nie okazał dokumentów poświadczających bezpieczeństwo użytkowania urządzeń do zabaw dla dzieci), zapis o ww.  treści na  stronie internetowej dotyczący atestów został w trakcie kontroli  przez niego usunięty.

 

c)      Ustalono, że urządzenia zabawowe znajdujące się w sali zabaw ww. przedsiębiorców zgodnie z ich  wyjaśnieniami były konserwowane i naprawiane na bieżąco we  własnym zakresie.. 

Przedsiębiorca z Koszalina okazał również certyfikat kompetencji wystawiony przez Centrum Kontroli Placów Zabaw, potwierdzający posiadane umiejętności w zakresie kontroli regularnych.

Wszyscy przedsiębiorcy oświadczyli, że raz w roku Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych dokonuje kontroli technicznej bawialni, co dokumentuje sprawozdaniem z kontroli.

 

d)     Stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy opracowali i uwidocznili regulaminy zabaw,  w których określono granicę wiekową dzieci oraz zasady bhp dotyczące warunków bezpiecznego korzystania z urządzeń. Ponadto w sali zabaw w Koszalinie uwidoczniono dla dzieci „Zasady obowiązujące na sali” przedstawiające właściwe zasady korzystania z urządzeń i zasad obowiązujących na sali w formie graficznej, zrozumiałej dla dzieci.

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 

e)    Ustalono, iż w salach zabaw znajdowały się apteczki pierwszej pomocy zawierające podstawowe  wyposażenie. Według wyjaśnień przedsiębiorców zatrudnieni  pracownicy posiadają telefony komórkowe, za pomocą których w nagłych przypadkach wzywana jest pomoc medyczna.

 

f)    Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że przedsiębiorcy zawierali dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

g)   Stan sanitarno-porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej 

w Szczecinie Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-02-2013 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2013 13:13