Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działań podjętych przez WIIH w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2012"

Sprawozdanie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”.

W okresie od czerwca do września 2012r. w ramach ww. akcji przeprowadzono 90 kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

I.                   Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej, kolejowej, autobusowej

1.      Bezpieczeństwo na drogach samochodowych.

-  kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegająca na wykonywaniu regularnych przewozów osób w transporcie drogowym (kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie przewozu osób).

W ramach tych działań przeprowadzono 2 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu przewozów osób w transporcie drogowym.

Ustalenia przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

1) Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych u jednego z kontrolowanych przedsiębiorców inspektorzy nie ujawniając charakteru służbowego po wykupieniu biletów jako pasażerowie odbyli przejazd pojazdem tego przewoźnika. Zaobserwowano, że kierowca punktualnie rozpoczął podróż, przestrzegał godzin dot. rozkładu jazdy, wydawał przy kasowaniu paragony z kasy fiskalnej, jak również  poruszał się z prędkością dozwoloną przepisami.

2) W czasie kontroli u ww. przewoźników w oparciu o obowiązujące przepisy sprawdzono legalność prowadzonej działalności . Sprawdzono także posiadanie:

-        licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,

-        zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej,

nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie.

3) Podczas oględzin pojazdów, którymi przedsiębiorcy świadczyli usługi przewozowe stwierdzono, że usługi transportu osób odbywały się oznakowanymi pojazdami.

4) Wewnątrz  pojazdów w sposób widoczny i trwały umieszczone były cenniki zawierające opłaty za usługi transportowe.

5) W pojazdach  znajdowały się kasy fiskalne. Uwidocznione były  również informacje, że posiadanie paragonu fiskalnego (biletu) uprawnia klienta do ubezpieczenia w trakcie jazdy.

6) Inspektorzy nie mieli także zastrzeżeń do czystości wewnątrz pojazdów. Pojazdy oznaczone były miejscem docelowym kierunku jazdy.

- kontrola jakości paliw w pasie nadmorskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w okresie sprawozdawczym przeprowadził 12 kontroli jakości paliw.

Do badań laboratoryjnych pobrano 15 próbek paliw tj.; 8 próbek oleju napędowego, 7 próbek benzyny bezołowiowej 95.

Badania laboratoryjne wykazały, że paliwo wprowadzone do obrotu detalicznego nie spełniało wymagań u dwóch przedsiębiorców.

U jednego z przedsiębiorców (w Pobierowie) badanie laboratoryjne próbki benzyny bezołowiowej95 wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) ze względu na zawyżoną prężność par, która wynosiła 61,5 kPa przy wymaganiu jakościowym 45,0-60,0 i tolerancji ≤ 60,0 +1,3 kPa. Wynik badania próbki kontrolnej, o przebadanie której wnioskował przedsiębiorca, potwierdziło, iż przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w w/w rozporządzeniu z uwagi na zawyżoną prężność par.

U drugiego z przedsiębiorców (stacja paliw w Ostromicach) inspektorzy pobrali do badań laboratoryjnych próbki i próbki kontrolne oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95. Badanie laboratoryjne próbki:

- oleju napędowego wykazało, że nie spełnia wymagań jakościowych określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu ze względu na zawyżoną zawartość siarki, która wyniosła 11,6 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10,0 +1,3 mg/kg,

- benzyny bezołowiowej 95 wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w w/w rozporządzeniu ze względu na zawyżoną prężność par, która wyniosła 62,4 kPa przy wymaganiu jakościowym 45,0-60,0 i tolerancji ≤ 60,0 +1,3 kPa oraz zaniżoną badawczą liczbę oktanową, która wyniosła 94,4 przy wymaganiu jakościowym min. 95 i tolerancji ≥95,0 -0,4.

Także i w tym przypadku przedsiębiorca wnioskował o przebadanie próbek kontrolnych. Otrzymane wyniki badań laboratoryjnych próbki kontrolnej:

-  oleju napędowego wykazały, że przedmiotowe paliwo spełniawymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz.1441 ze zm.);

- benzyny bezołowiowej Pb-95wykazało, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w w/w rozporządzeniu  z uwagi na zawyżoną prężność par.

W związku z wynikami badań tut. organ do Prokuratury skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również stosowne pisma do Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Celnej.

 

- kontrola stacji paliw pod kątem legalności i rzetelności działania

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie  sprawozdawczym w 2012 r. przeprowadził 5 kontroliu przedsiębiorców sprzedających paliwa, których przedmiotem było sprawdzenie legalności i rzetelności prowadzonej działalności gospodarczej.

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie będącym przedmiotem kontroli, naruszające obowiązujące przepisy.  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- naruszenia przepisów o obowiązku uwidaczniania cen (3 przedsiębiorców),

- niedopełnienia obowiązków przekazywania użytkownikom produktów w opakowaniach informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbiórki o odzysku, w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży (3 przedsiębiorców),

- nieokazania książki obiektu budowlanego lub pozwolenia na użytkowanie stacji paliw (4 przedsiębiorców),

- brak aktualizacji danych w zakresie nazwy firmy przedsiębiorcy w decyzjach URE i UDT (1 przedsiębiorca),

- nieokazania imiennych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób tankujących (nalewających) gaz LPG do zbiorników zamontowanych w pojazdach samochodowych (1 przedsiębiorca),

- okazania decyzji zezwalającej na eksploatację zbiorników będących w użyciu na stacji, wydanej dla innego przedsiębiorcy (1 przedsiębiorca).

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

-  na osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 600,00 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 137§1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) i art. 26 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

-  wystosowano 1  wystąpienie pokontrolne,

- przesłano informacje do Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

II. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku.

1. Bezpieczna kwatera: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, campingi, obozy, przystanie żeglarskie, mariny, inne obiekty użyteczności publicznej.

- kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie czerwiec - sierpień 2012 r. przeprowadził w powyższym zakresie 10kontroli.

Nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców. Polegały one na:

1) braku wpisu do ewidencji innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (5 przedsiębiorców),

2) używaniu zastrzeżonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) nazw rodzajowych (hotel, pensjonat) nie posiadając stosownej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (5 przedsiębiorców),

3) stosowaniu kategorii (trzy gwiazdki) bez stosownej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (1 przedsiebiorca),

4) używaniu zdrobnienia nazw rodzajowych lub oznaczeń graficznych w sposób, który mógł wprowadzić potencjalnych klientów w błąd, co do rodzaju lub kategorii obiektu (1 przedsiębiorca),

5) nieokazaniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych lub budowlanych czy sanitarnych (5 przedsiębiorców),

6) nie przestrzeganiu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cena towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 z późn. zm.) (3 przedsiębiorców),

7)  niespełnianiu wymagań co do wyposażenia obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, określonych w załącznikach nr 2 i 7 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. nr 22,  poz. 169) z uwagi na braki w wyposażeniu pokoi i węzłów sanitarnych (3 przedsiębiorców),

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-  ukarania wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców mandatami o łącznej wysokości 2450,00 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹§4 pkt 2 i art. 60¹§4 pkt 2, 2a, 3 oraz 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 275 ze zm.),

-   przesłania do przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

-  przesłania informacji do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego,  Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz do Urzędu Marszałkowskiego, Wójtów Gmin Ustronie Morskie i Mielno, Burmistrza Miasta Szczecinek, Darłowo oraz Sławno.

 

- kontrola przedsiębiorców prowadzących tzw. małą gastronomię ( Fast Food, smażalnie ryb i tp.), sklepy spożywcze w miejscach turystycznych oraz kontrola przedsiębiorców prowadzących tzw. stołówki (miejsca żywienia zbiorowego) na koloniach, obozach, sanatoriach itp.

W ramach tego obszaru skontrolowano 9 przedsiębiorców prowadzących tzw. małą gastronomię lub sklepy spożywcze w miejscowościach turystycznych oraz 2 prowadzących tzw. stołówki.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1) Sprawdzono rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego u 9 przedsiębiorców, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

2) W zakresie jakości potraw dokonano oceny organoleptycznej na miejscu, w trakcie czynności kontrolnych u 6 przedsiębiorców. Ocenie organoleptycznej poddano łącznie 16 potraw. Do jakości badanych potraw zastrzeżeń nie wniesiono.

3) Aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz oferowanych do sprzedaży sprawdzono u 11 kontrolowanych przedsiębiorców. Sprawdzeniu poddano 97 partii artykułów żywnościowych, stwierdzając 5 partii artykułów żywnościowych po upływie dat minimalnej trwałości.Świeżość surowców i półproduktów służących do przygotowania potraw nie budziła zastrzeżeń kontrolujących.

4) U 11 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej i służących do przygotowywania potraw. Badaniu poddano 67 partii artykułów spożywczych Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

5)  Skontrolowano warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw i stwierdzono, że były one zgodne z deklaracjami producentów uwidocznionymi na opakowaniach oraz z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42). Ogółem skontrolowano w tym zakresie 97 partii. Liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały prawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie zachowania segregacji asortymentowej.

6) U 6 przedsiębiorców stwierdzono w użytkowaniu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością posiadające oznaczenia zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ( Dz. U. L. 338 z 13.11.2004r. str.4). Nie stwierdzono wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oznaczonych deklaracją producenta dotyczącą ich szczególnego przeznaczenia lub zalecanych  warunków stosowania.

7) W celu identyfikowalności towarów u 10 przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.). Ogółem zbadano 40 partii środków spożywczych, na które okazano faktury VAT. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

8) Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono u 7 przedsiębiorców, nie stwierdzając nieprawidłowości,

9) Prawidłowość uwidaczniania cen w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.), sprawdzono u 9 przedsiębiorców, stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości, polegające na braku uwidocznienia w cenniku ilości nominalnych potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, braku informacji odnośnie cen oraz informacji odnośnie daty wystawienia cennika, wywieszek zawierających informację wskazującą nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miary, do której odnosi się uwidoczniona cena,

10) Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) u 8 przedsiębiorców, stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości u 1 przedsiębiorcy, u którego stwierdzono stosowanie w obrocie wagi bez aktualnego dowodu kontroli metrologicznej,

11) Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontroli książeczki zdrowia, wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z postanowieniem art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz.914). Ogółem sprawdzono 46 książeczek zdrowia wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości,

12) Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). Przestrzeganie przepisów powyższej ustawy badano u 6 przedsiębiorców. Nieprawidłowości w zakresie braku uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu stwierdzono u 1 przedsiębiorcy.

13) Również u 2 przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 97, poz. 1050 ze zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

14) U 2 przedsiębiorców, na podstawie oznakowania towarów (10 partii) sprawdzono, czy wymienione w ich składzie substancje dodatkowe są dozwolone do stosowania dla danej grupy towarowej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L Nr 354 z 31.12.2008, s. 13 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 14.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych (Dz.U. Nr 17, poz. 96 ze zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

15) Sprawdzono także, czy w kontrolowanych placówkach nie stosuje się podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku, zastępując droższe produkty lub składniki tańszymi substytutami. Na dwóch skontrolowanych przedsiębiorców, w 1 przypadku stwierdzono taką nieprawidłowość polegająca na sprzedaży ryb z gatunku limonda żółtopłetwa pod nazwą sola.

16) Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U . Nr 160, poz. 1074 ze zm.), nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości. Kontrolą objęto 45 partii wyrobów.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-         ukarania 9 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1700,00 zł.,

-         skierowania informacji do właściwych władz sanitarnych,

-         skierowania informacji do właściwego Urzędu Miar,

-         skierowania wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

-         wydania w trakcie kontroli 3 żądań z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219).

 

- kontrola ryb i przetworów rybnych pod kątem identyfikacji gatunkowej (DNA)

 

Kontrole w tym zakresie miały na celu pobranie do badań laboratoryjnych ryb i przetworów rybnych, oferowanych do sprzedaży m.in. w smażalniach ryb w pasie nadmorskim. Badania przeprowadzone zostały w zakresie identyfikacji produktów na podstawie DNA. Temat ten realizowany był we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

W ramach tego tematu przeprowadzono 6 kontroli, z których 5 przeprowadzono w smażalniach ryb w miejscowościach wypoczynkowych: w Międzyzdrojach, Świnoujściu i Mrzeżynie, a 1 w hurtowni ryb w Kołobrzegu.

Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 6 partii próbek ryb, tj. (3 partie mintaja, 1 partię morszczuka, 1 partię łososia oraz 1 partię warkocza z łososia wędzonego na gorąco).

W wyniku przeprowadzonych badań u przedsiębiorcy ze Świnoujścia zakwestionowano 1 partię mintaja z uwagi na to, iż potrawa pobrana u niego do badań nie zawiera w składzie ryby „mintaj”. W związku z ustaleniami do przedsiębiorcy wystosowano wystąpienie pokontrolne, na które udzielono odpowiedzi, w której podano, że nieprawidłowość wystąpiła w wyniku zamiany miejsc przechowywania ryb wykorzystywanych w smażalni, a służących do przygotowywania różnych dań.

Niezależnie od powyższego wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne  z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu zafałszowanego oraz postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia przedsiębiorcy kosztami badań laboratoryjnych.

 

2. Bezpieczna woda, plaża

- kontrola kąpielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego (legalność, rzetelność działania przedsiębiorcy)

W ramach tego obszaru skontrolowano 11 przedsiębiorców, w tym 8 prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wypożyczaniu sprzętu sportowego i rekreacyjnego (w tym gokartów oraz rowerów czterokołowych napędzanych siłą mięśni ludzkich).

W toku kontroli przedsiębiorców w oparciu o obowiązujące przepisy sprawdzono legalność prowadzonej działalności gospodarczej. Nieprawidłowość stwierdzono u 3 przedsiębiorców. Polegały one na niezgodności faktycznie wykonywanej działalności z zakresem zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wobec przedsiębiorców zastosowano postępowania mandatowe.

U przedsiębiorcy  prowadzącego kąpieliska morskie w Dziwnowie (600m) i Rewalu (300m)  kontrolę przeprowadzono  w związku z wnioskiem dot. zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na tych kąpieliskach. Podczas kontroli na ww. kąpieliskach  stwierdzono, że wyposażenie stanowisk w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz w sprzęt medyczny było niezgodne z obowiązującymi przepisami, a na kąpielisku w Dziwnowie ilość ratowników była niezgodna z przepisami określającymi minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowane zostanie wystąpienie pokontrolne, a do Ministra Spraw Wewnętrznych oraz do wójta Rewala informacja o ustaleniach kontroli.

 

Z kolei u innego przedsiębiorcy, prowadzącego tzw. miejsce wykorzystywane do kąpieli stwierdzono naruszenie przepisów ustawy  z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o bezpieczeństwie osób przebywających  na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240) z uwagi na brak odpowiedniego zabezpieczenia takiego miejsca. Nieprawidłowości polegały na:

-     umieszczeniu na tablicy informacyjnej napisu „Miejsce tradycyjnie wykorzystywane do  kąpieli”, „KĄPIEL NA WŁASNE RYZYKO!” zamiast napisu „Miejsce wykorzystywane do  kąpieli”,

-     braku informacji zawierającej: nazwę albo imię i nazwisko oraz adres organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli, adresu i nr telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do  kąpieli, bieżącej oceny jakości wody oraz informacji o okresie,  na jaki miejsce wykorzystywanego do kąpieli zostało zorganizowane,

-     niewydzieleniu stref dla umiejących  i nieumiejących pływać oraz brodzika – oznaczonych bojami (pławami) w kolorach czerwonym, żółtym bądź białym  w zależności  od rodzaju strefy  oraz niezamieszczeniu tabliczek o głębokości wody na pomostach,

-     niezapewnieniu stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych, nie utworzeniu stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; stwierdzono również brak wyposażenia w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych (wzrokowych i słuchowych).

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, polegające na ustaleniu, iż nieprawidłowości, które stwierdzono u przedsiębiorcy wyniknęły z faktu wprowadzenia przedsiębiorcy w błąd przez organ samorządu terytorialnego, odstąpiono od skierowania do sądu wniosku                           o ukaranie za brak odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Wobec przedsiębiorcy zastosowano, na podstawie art. 41 kw. pouczenie.

Wprowadzenie przedsiębiorcy w błąd polegało na tym, że Urząd Miejski w Bobolicach w piśmie skierowanym do prowadzącego działalność w maju br. powiadomił o obowiązujących przepisach w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, wskazując na wymagania dla organizatorów, określonych przepisami, kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Niemniej jednak w piśmie tym poinformowano, że zgodnie z ustawą „istnieją również miejsca tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli tj. „każde miejsce z którego korzystają kąpiący się nie będący kąpieliskiem ani miejscem wykorzystywanym do kąpieli np. glinianki, jeziora śródleśne, stawy, itp. nie prowadzi się tam żadnego nadzoru nad jakością wody, infrastrukturą itp. (kąpiel na własne ryzyko) – miejsce to nie posiada organizatora”. W zakończeniu pisma przedsiębiorcę zobowiązano do przekazania w określonym terminie informacji o sposobie wykorzystywania dzierżawionego terenu, tj. „jak zostanie teren oznakowany, czy jest to miejsce wykorzystywane do kąpieli czy też miejsce tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli …”.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami zamiarem przedsiębiorcy nie było organizowanie kąpieliska ani miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Jednak sugerując się pismem urzędu oraz przeprowadzonymi rozmowami z pracownikiem UM w Bobolicach opracowano i wykonano na własny koszt regulamin oraz tablice informacyjne „miejsca tradycyjnie wykorzystywanego do kąpieli”, o czym powiadomiono, jeszcze w maju br., Urząd Miejski w Bobolicach.

W tym miejscu należy zauważyć, że forma „miejsca tradycyjnie wykorzystywanego do kąpieli” wskazana w piśmie urzędu nie występuje w obowiązujących przepisach prawa. Ustawodawca bowiem określił jedynie obowiązki dla prowadzących „kąpieliska” oraz „miejsca wykorzystywane do kąpieli”.

Z kolei podczas czynności kontrolnych u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegająca na wypożyczaniu sprzętu sportowego i rekreacyjnego (w tym rowerów i gokartów), poza legalnością prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzano ewidencję wypożyczonego sprzętu, a także  jego stan techniczny. Podczas kontroli u jednego z przedsiębiorców inspektorzy stwierdzili, iż jeden rower czterokołowy  posiadał zużyte opony (tzw. „łyse”) oraz luz w układzie kierowniczym. Przedmiotowy sprzęt został wycofany z eksploatacji przez kontrolowanego przedsiębiorcę przed zakończeniem czynności kontrolnych.

Sprawdzono także czy przedsiębiorcy opracowali, udostępniali konsumentom i przestrzegali regulaminy korzystania z wypożyczalni. W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na terenie wypożyczalni w miejscach ogólnodostępnych dla klientów uwidocznione były regulaminy wypożyczalni, jak również cenniki świadczonych usług, które zawierały pełne i istotne dla klientów informacje dotyczące rodzajów wypożyczanego sprzętu oraz wysokości opłat. W powyższych zakresach nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

3. Bezpieczny wypoczynek, zabawa

kontrola bezpieczeństwa akcesoriów biwakowych, narzędzi prostych i wielofunkcyjnych oferowanych w sklepach militarnych,

- kontrola bezpieczeństwa sprzętu rekreacyjno-sportowego,

- kontrola zabawek, sprzętu elektrycznego z zasadniczymi i innymi wymaganiami,

- kontrola bezpieczeństwa i oznakowania upominków

 

W tym obszarze kontrolą objęto 15 przedsiębiorców.

W układzie tematycznym wyniki kontroli 6 przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa akcesoriów biwakowych, narzędzi prostych i wielofunkcyjnych oferowanych w sklepach militarnychoraz bezpieczeństwa sprzętu rekreacyjno-sportowegoprzedstawiały się następująco:

1) Dokonano sprawdzenia ogólnego bezpieczeństwa produktów poprzez przeprowadzenie badań organoleptycznych na zgodność z wymogami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. ogólnym bezpieczeństwie produktów, (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.). W zakresie tym skontrolowano 6 przedsiębiorców poddając badaniu łącznie 26 partii produktów. Wszystkie badane towary spełniały wymagania w badanym zakresie.

2)  Na 6 kontrolowanych przedsiębiorców pod kątem prawidłowości oznakowania na zgodność z wymaganiami rozdziału 3 (art. 10 ust. 6 pkt. 1) ustawy z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275 ze zm.), nieprawidłowości stwierdzono u wszystkich. Badaniu poddano łącznie 26 partii produktów z czego w 17 stwierdzono nieprawidłowości.

3) U 3 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania na zgodność z wymaganiami rozdziału 2 ustawy z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275 ze zm.). Badaniu poddano 7 partii produktów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

4) Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższe zagadnienie sprawdzono u 6 przedsiębiorców i nie stwierdzono nieprawidłowości.

5) Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania informacji cenowej, w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczanych do sprzedaży (dz. U. Nr 99, poz. 894, ze zm.). Nieprawidłowości ujawniono w 1 przypadku – brak uwidocznienia wywieszek przy towarach.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-  ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowym,

- skierowania pism informujących o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli do importerów lub dystrybutorów kwestionowanych produktów z powiadomieniem wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej właściwych miejscowo ze względu na siedzibę importera lub dystrybutora kwestionowanych produktów;

-  podjęcia przez kontrolowanych przedsiębiorców dobrowolnych działań zmierzających do usunięcia uchybień

-  wydania w trakcie kontroli 1 żądania na podstawie art.16 ust.1 pkt 5  ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219) dotyczącego niezwłocznego usunięcia uchybień w zakresie uwidaczniania cen.

 

Z kolei u 9 przedsiębiorców, u których kontrola dotyczyłazgodności zabawek, sprzętu elektrycznego z zasadniczymi i innymi wymaganiami oraz bezpieczeństwa i oznakowania upominków wyniki przedstawiały się następująco:

a) 

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców zakwestionowano łącznie 36 partii, co stanowiło 50% ogólnej liczby (72) zbadanych.

Przeprowadzono 2 kontrole w zakresie zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi i innymi wymaganiamii w obydwu stwierdzono nieprawidłowości.

W powyższym zakresie sprawdzono 11 partii wyrobów, zakwestionowano 64 % zbadanych partii, tj.7 partii (m.in. oprawy oświetleniowe, golarki do ubrań, zaparzacze do kawy, grzałki nurkowe).

Stwierdzono, że sprzęt nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań ze względu na:

- brak zamieszczenia, bezpośrednio na sprzęcie lub instrukcji podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas jego użytkowania,

- brak bezpośrednio na sprzęcie nazwy producenta lub znaku towarowego, pomimo wystarczającej ilości miejsca;

- nieprawidłową konstrukcję sprzętu (stwierdzonoprzewód zasilający, luźno  przemieszczający się w kanale o ostrych krawędziach),

- brak umieszczenia bezpośrednio na sprzęcie oznakowania CE potwierdzającego zgodność sprzętu z przepisami rozporządzenia, mimo istnienia wystarczającej ilości miejsca  bezpośrednio na sprzęcie,

- brak oznaczenia typu, którym może być numer katalogowy oraz nazwy producenta lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku fabrycznego lub znaku identyfikacyjnego,

- brak oznaczeń na wtyczce: nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wtyczki.

W związku z ustaleniami kontroli wydano decyzję zakazującą udostępniania 6 partii sprzętu elektrycznego.  Akta sprawy zostaną przekazane do UOKiK w Warszawie celem wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego.

b) 

W zakresie zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami przeprowadzono 3 kontrole. We wszystkich stwierdzono nieprawidłowości.

Łącznie sprawdzono oznakowanie 15 partii i zakwestionowano 73 % zbadanych wyrobów (tj.11 partii).

Stwierdzono, że poddane kontroli zabawki były zabawkami nadmuchiwanymi (nadmuchiwane koła i nadmuchiwana łódka) i nie posiadały żadnych elementów łatwych do oddzielenia. W związku z powyższym stwierdzono, że na opakowaniach badanych zabawek zamieszczono nieprawdziwe informacje – bowiem jakoprzyczynę ograniczenia wiekowegopodano: „z uwagi na małe części nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Połknięcie małych części grozi uduszeniem”.

Ponadto w przypadku 1 partii zabawek  umieszczono informację o nadzorze osoby dorosłej,  w rzeczywistości  zabawka  była piłką plażową, która zgodnie z Raportem PKN PKN-CEN/CR 14397 „Klasyfikacja zabawek. Wytyczne”należy do grupy zabawek sprzęt do zabaw sportowych i piłek (tablica 22, kat. U) i nie wymaga  umieszczenia takiej informacji.

Zgodnie z Raportem PKN PKN-CEN/CR 14397 „Klasyfikacja zabawek. Wytyczne” zabawki do zabaw w wodzie są przeznaczone do utrzymania masy dziecka i używane jako przedmioty do zabawy w płytkiej wodzie i ze względu na swoje funkcje i cechy charakterystyczne są zabawkami przeznaczonymi wyłącznie dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia.

W związku z ww. nieprawidłowościami do przedsiębiorców zostały przesłane pisma informujące ostwierdzonych nieprawidłowościach i możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

c)

Z kolei w zakresie bezpieczeństwa i oznakowania upominkówprzeprowadzono 4 kontrole. U wszystkich kontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości. Łącznie sprawdzono oznakowanie 46 partii produktów i zakwestionowano 39 % (tj. 18 partii). Produkty zakwestionowano z uwagi na:

- brak nazwy i adresu producenta,

- niespełnianie wymagań bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów ww. z uwagi na to, że do produktów nie dołączono informacji dotyczących zasad bezpiecznego użytkowania produktów - świec (w formie opisowej bądź w formie piktogramów).

Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli. Niezależnie od powyzszego do dostawców zostały wysłane pisma informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach i możliwości podjęcia działań w stosunku do wszystkich produktów wprowadzonych na rynek. Producent, który znajduje się na terenie naszego województwa został objęty kontrolą.

 

III Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

1. Bezpieczeństwo w mieście, na wsi oraz osiedlu

 

- kontrola środków ochrony indywidualnej oraz zgodności wózków dziecięcych z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa.

 

W tym obszarze kontrolą objęto 5 przedsiębiorców. Nieprawidłowości  w tych kontrolach nie stwierdzono. Łącznie zbadano 21 partii produktów.

W zakresie zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi i innymi wymaganiami w 3 kontrolach łącznie sprawdzono oznakowanie 11 partii produktów (m.in. okulary pływackie, ochraniacze na kolana).

Z kolei w zakresie bezpieczeństwa wózków dziecięcych w 2 przeprowadzonych kontrolach łącznie sprawdzono 10 partii produktów pod kątem oznaczeń oraz spełnienia wymagańzawartych w rozdziale 2ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) w zakresie konstrukcji wózków oraz zamieszczonych ostrzeżeń i dołączanych instrukcji obsługi.

 

- kontrola przedsiębiorców oferujących do sprzedaży artykuły pamiątkarskie

 

W tym temacieprzeprowadzono 5 kontroli. Nieprawidłowości odnotowano podczas 4 kontroli. U kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzano między innymi:

1) przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży,

2) prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach, w tym odnośnie obowiązku używania języka polskiego.

Przy 32 partiach towarów nie uwidoczniono wywieszek dotyczących cen. W odniesieniu do znacznej ilości badanych produktów (136) stwierdzono, iż kontrolowani nie dostarczyli klientom informacji w zakresie firmy przedsiębiorcy wprowadzającego wyroby do obrotu i jego adresu oraz informacji umożliwiających identyfikację towaru.

Wyniki kontroli dały podstawę do nałożenia  mandatu karnego na kwotę 200,00złotych. Zakwestionowane towary zostały wycofane z obrotu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Nadto skierowano do kontrolowanych przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne.

 

- kontrola przedsiębiorców świadczących usługi fotograficzne oraz sprawdzenie prawidłowości oznakowania produktów oferowanych przez nich do sprzedaży

 

Podczas przeprowadzonych 4 kontroli w tym zakresie sprawdzano zagadnienia przede wszystkim wynikające z ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o języku polskim, rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie obowiązku uwidaczniania cen. Nieprawidłowości odnotowano podczas 2 kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku wywieszek dotyczących cen przy 50 towarach eksponowanych do sprzedaży oraz przeznaczenia do obrotu konsumenckiego 9 partii produktów bez informacji o firmie przedsiębiorcy wprowadzającego wyroby do obrotu.

Ustalenia kontroli doprowadziły do nałożenia na osobę odpowiedzialną  mandatu karnego w wysokości 200 zł oraz zastosowania wobec jednej osoby pouczenia na podstawie art. 41 kw.  Po zakończeniu kontroli skierowano do skontrolowanych wystąpienia pokontrolne.

 

- kontrola przedsiębiorców organizujących imprezy rekreacyjne (dyskoteka) wraz z kontrolą prawidłowości obrotu napojami alkoholowymi.

 

Kontrolą w ramach tego obszaru objęto dwóch przedsiębiorców.

 

Układ tematyczny wyników kontroli przedstawia się następująco:

1)  Sprawdzono rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

2) Aktualność dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży sprawdzono poddając kontroli 12 partii artykułów żywnościowych, stwierdzając 2 parte produktów po upływie daty minimalnej trwałości. Przedsiębiorcy nie oferowali do sprzedaży wyrobów kulinarnych.

3)  Sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej. Badaniu poddano 10 partii artykułów spożywczych Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

4) Skontrolowano warunki i sposób przechowywania środków spożywczych i stwierdzono, że były one zgodne z deklaracjami producentów uwidocznionymi na opakowaniach oraz z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42), nie stwierdzając nieprawidłowości.

5) Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz Rejestr Przedsiębiorców, nie stwierdzając nieprawidłowości.

6) U jednego z przedsiębiorców stwierdzono w użytkowaniu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością posiadające oznaczenia zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. L 338 z 13.11.2004r., str.4 ze zm.).Ogółem skontrolowano 2 partie.

Nie stwierdzono wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oznaczonych deklaracją producenta dotyczącą ich szczególnego przeznaczenia lub zalecanych warunków stosowania.

7) Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępniali na żądanie kontroli książeczki zdrowia, wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno- epidemiologicznych, zgodnie z postanowieniem art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz.914). Ogółem sprawdzono 9 orzeczeń lekarskich wydanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

8)  W celu identyfikowalności towarów sprawdzono przestrzeganie przepisu rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.). Ogółem zbadano 5 partii środków spożywczych, na które okazano faktury VAT. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

9) Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) oraz ustawy z dnia 05.07.2001 o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) i ustalono, że w ogólnodostępnym cenniku nie uwidoczniono daty jego wystawienia oraz brak było określenia ilości nominalnej wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji.

10)  Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). W jednym przypadku w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych nie uwidoczniono informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. Przestrzegano przepisów w/w ustawy w zakresie posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim czy nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

11) Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.). Nie stwierdzono w trakcie kontroli sprzedaży papierosów osobom niepełnoletnim, w automatach, w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania. Nie prowadzono reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. Papierosy sprzedawane były w cenie nadrukowanej na opakowaniu.Nie prowadzono sprzedaży w systemie samoobsługowym. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych uwidoczniono informację o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 oraz informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

12) Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U . Nr 160, poz. 1074 ze zm.) nie stwierdzając w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-         ukarania 2 osób mandatem karnym kredytowanym na kwotę 430,00 zł.,

-         skierowania 1 informacji do właściwych władz sanitarnych w związku ze stwierdzeniem produktów po upływie daty minimalnej trwałości,

-         wydania w trakcie kontroli 2 żądań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) dotyczących niezwłocznego usunięcia uchybień w zakresie uwidaczniania cen i uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

 

kontrola placówek detalicznych (sezonowych) zlokalizowanych przy polach biwakowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży lodów

 

W wyżej wymienionym zakresie przeprowadzono kontrole 2 przedsiębiorców. 

1)  Sprawdzono rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

2) Aktualność dat minimalnej trwałości lodów i innych artykułów żywnościowych  oferowanych do sprzedaży sprawdzono u 2 przedsiębiorców, poddając kontroli 10 partii lodów i stwierdzając nieprawidłowości u jednego przedsiębiorcy, gdzie w ofercie handlowej znajdowało się 5 partii innych artykułów spożywczych,  po upływie daty minimalnej trwałości, tj.: chleb tostowy z dodatkiem mąki pełnoziarnistej (1 szt.), chleb żytni z pestką dyni (1 szt.), chleb żytni krojony pasteryzowany (1 szt.), zupa „gorący kubek” kurkowa z makaronem (33 szt.), panierka do drobiu „Chrupiący kurczak” (3 szt.).

3) Sprawdzono prawidłowość oznakowania lodów znajdujących się w ofercie handlowej. Badaniu poddano 10 partii. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

4) Skontrolowano warunki i sposób przechowywania środków spożywczych w tym lodów i stwierdzono, że były one zgodne z deklaracjami producentów uwidocznionymi na opakowaniach oraz z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych rolno-spożywczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1733).Ogółem skontrolowano w tym zakresie 10 partii.W urządzeniach chłodniczych zachowana była segregacja asortymentowa produktów.

5) Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontroli aktualne orzeczenia lekarskie, wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z postanowieniem art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz.914). Ogółem sprawdzono 2 orzeczenia lekarskie wydane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Również stan sanitarno-porządkowy placówek kontrolowanych przedsiębiorców nie budził zastrzeżeń.

6) Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie stwierdzając nieprawidłowości.

7) U 1 przedsiębiorcy sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad  uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów         przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie uwidaczniania cen polegały na:

-         braku na wywieszkach informacji wskazujących ich nazwy handlowe, jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych nazw producentów i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem;

-         braku cen jednostkowych;

-         towary przeznaczone do sprzedaży detalicznej, których uwidoczniona na wywieszkach cena przekraczała 5 zł, nie były oznaczone cenami w sposób bezpośredni.       

8)      U 1 przedsiębiorcy sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.                       

9)      U 1 przedsiębiorcy sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.). Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.                 

10)  U 1 przedsiębiorcy sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.       

11)  W celu identyfikowalności towarów u 2 przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-         ukarania 2 osób mandatami karnymi kredytowymi na łączną sumę 400 zł,

-         wydania w trakcie kontroli 1 żądania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.), dotyczącego usunięcia uchybień w zakresie uwidaczniania cen.

-      skierowania 1 informacji do właściwych władz sanitarnych w sprawie wprowadzania do obrotu środków spożywczych po upływie dat minimalnej trwałości.

 

- Informacja Rzecznika Prasowego Inspekcji Handlowej

W związku z akcją „Bezpieczne wakacje” w miesiącach czerwiec- sierpień 2012r. Rzecznik Prasowy WIIH w Szczecinie udzielił 15 informacji do mediów. Były to głównie informacje dla rozgłośni radiowych (11). Cztery  informacje ukazały się w prasie, tj. w „Głosie Szczecińskim”, „Gazecie Wyborczej”, gazecie „FAKT” i na portalu gazeta.pl.

Zdecydowanie najwięcej informacji Rzecznik udzielił w lipcu. Zapytania dziennikarzy dotyczyły wyników kontroli hoteli i jednocześnie na bazie tych wyników, porad w zakresie właściwego wyboru miejsca wypoczynku oraz obowiązków ustawowych przedsiębiorców prowadzących działalność w tej branży. Ponadto systematycznie Rzecznik udzielał informacji na temat wyników kontroli prowadzonych w pasie nadmorskim (m.in. gastronomia, sprzęt elektryczny, zabawki). Duże zainteresowanie kontrolami punktów gastronomicznych media wykazały po publikacji materiału w Telewizji TVN na temat funkcjonowania smażalni w Kołobrzegu. Przy okazji wyników kontroli w punktach gastronomicznych Rzecznik informował o przeprowadzonych badaniach DNA mających na celu określenie rzeczywistego gatunku badanej ryby.

Miesiąc czerwiec to głównie kontrole planowane w ramach „Bezpiecznych wakacji” oraz wyniki kontroli sprzętu elektrycznego w naszym województwie w kontekście raportu UOKiK na ten temat. 

 

Reasumując, w okresie sprawozdawczym w wyniku działań i ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie:

- osoby odpowiedzialne za popełnione wykroczenia stypizowane w następujących przepisach:

·         art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń,

·         art. 60`§2,

·         art. 60`§4 pkt 2,2a,3 Kodeksu Wykroczeń,

·         art. 26 pkt 1,2,3, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

·          art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o miarach,

·         art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

·         art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ukarane zostały łącznie 30 mandatami karnymi na łączną kwotę 6480,00 złotych;

- wystosowano informacje do innych organów, tj.

·         Urzędu Kontroli Skarbowej,

·         Izby Celnej,

·         Urzędu Dozoru Technicznego,

·         Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

·         Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

·         Urzędu Regulacji Energetyki,

·         Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

·         Państwowej Inspekcji Pracy,’

·         Urzędu Marszałkowskiego,

·         Wójtów Gminy Mielno, Ustronie Morskie, Rewal,

·         Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

·         Urzędu Marszałkowskiego,

·         Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,

·         Burmistrzów Miasta Sławno, Darłowo, Szczecinek,

-  wystosowano pisma do importerów celem podjęcia dobrowolnych działań naprawczych oraz wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych oraz producentów;

- wystosowano 2 zawiadomienia do Prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych,

- w jednym przypadku wobec przedsiębiorcy, wprowadzającego do obrotu produkt zafałszowany (badania laboratoryjne w zakresie identyfikacji ryb – DNA), wszczęte zostanie postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Uwzględniając podjęte działania i rezultaty kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wskazać należy, iż tego rodzaju akcje, które ukierunkowane są na ochronę konsumenta podczas jego wakacyjnego wypoczynku niewątpliwie są potrzebne. Pomimo bowiem całorocznych działań na obszarze naszego województwa, wciąż wykrywane są nieprawidłowości dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorców działalności. Niewątpliwie przyczyn takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się zarówno w tym, iż przepisy prawa wciąż zmieniają się, ustawodawstwo krajowe implementuje wiele uregulowań Unii Europejskiej, jak i w tym, iż okres wakacyjny jest o tyle specyficzny, iż wielu spośród przedsiębiorców działających w pasie nadmorskim, dopiero rozpoczyna swoją działalność i nie są im znane wszystkie wymogi stawiane tak przez prawo żywnościowe, jak i ogólnie pojęte przepisy prawa gospodarczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-09-2012 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2012 08:16