Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa dekoracyjnych lamp ozdobnych olejowych

Realizując program kontroli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili w I kwartale 2012r. w podanym wyżej zakresie 6kontroli. Kontrole przeprowadzono m.in. w Szczecinie i Koszalinie.

 

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Bezpieczeństwo – badania organoleptyczne.

Ocenie organoleptycznej poddanołącznie 12 partiidekoracyjnych lamp olejowych. Przy ocenie bezpieczeństwa produktów uwzględniono wymagania określone w rozdziale 2 ustawy z dnia 12.12.2003r., o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz posiłkowano się normą PN-EN 14059:2007 Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Zaznaczyć przy tym należy, że nikt nie deklarował, że lampy odpowiadają wymaganiom ww. normy.  

 

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych na miejscu stwierdzono, że 3 partie lamp olejowych znajdujących się w ofercie handlowej w hurtowni w Szczecinie, w zakresie przeprowadzonych badań, nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.), tj.:

- artykuł dekoracyjny lampa mała MIX KOLORÓW kod EAN 7330891494415,

- artykuł dekoracyjny lampa  średnia MIX KOLORÓW kod EAN 7330891494408,

- artykuł dekoracyjny lampa duża kod EAN 7330891494392

Lampy posiadały ruchomą nakładkę-tulejkę, w której umiejscowiono knot oraz nie posiadały osłony knota, uniemożliwiającej dostępu do niego małym dzieciom. Brak osłony może spowodować zagrożenie dla dzieci (niebezpieczeństwo poparzenia). Luźno osadzona nakładka-tulejka z knotem może spowodować jego wypadnięcie i powstanie źródła wolnego ognia w pomieszczeniu, co w efekcie może doprowadzić do powstania pożaru. Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkty te nie są bezpieczne.

Lampy ww. zostały wycofane z obrotu przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

 

Pozostałe 9 partiibadanych dekoracyjnych lamp olejowych nie było kwestionowanych pod kątem ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

W przypadku tych 9 partii lamp olejowych objętych oceną - przy założeniu, że oceniane produkty będą użytkowane zgodnie z przeznaczeniem - nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia lub życia  konsumentów. W badanych produktach konstrukcja, umocowanie i spasowanie poszczególnych elementów, sposób wykonania - wykluczały ryzyko uszkodzenia ciała użytkowników. Badając zabezpieczenie wlewu paliwa do lamp olejowych stwierdzono, że zastosowane zamknięcie wlewu paliwa nie odpowiadało wymaganiom normy, ale mimo to skutecznie chroniło przed dostępem do oleju lampowego dzieci poniżej 3 roku życia, a tym samym przed możliwością przypadkowego zatrucia. W toku badań dokonano wielokrotnego zakręcania i odkręcania wlewu paliwa stwierdzając, że do odkręcenia wlewu paliwa wymagane jest użycie znacznej siły, przekraczającej możliwości fizyczne i manualne dziecka do 3 lat.

 

2. Bezpieczeństwo – badania laboratoryjne.

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy  pobrano 2próbki dekoracyjnych lamp olejowych, tj.:

-  lampa olejowa typ 235 partia,

 - artykuł dekoracyjny lampa duża kod EAN 7330891494392.

 

W wyniku badań przeprowadzonych przez laboratorium stwierdzono, że:

•                     „lampa olejowa typ 235wykazała zamknięcie wlewu paliwa niedostosowane do wymagań normy PN-EN 14059:2007. Pozostałe parametry badane przez laboratorium, a wymienione w normie takie jak wygląd i stan produktu, stabilność, występowanie ostrych krawędzi, naroży i ostrych końców, oddziaływanie na dzieci - były zgodne z postanowieniami wyżej cytowanej normy

Mimo powyższych wyników badań ustalono, że wlew ww. lampy olejowej był właściwie zabezpieczony.Odkręcenie nakrętki z uszczelką gumową zabezpieczającą wlew paliwa, w ocenie kontrolujących, przekraczało możliwości fizyczne i manualne dziecka do lat 3, ponieważ wymagało użycia znacznej siły i sprawiało problem nawet dorosłym. Dodatkowym utrudnieniem była uszczelka gumowa, która po dokręceniu nakrętki rozpręża się utrudniając jej odkręcenie.

Z tych powodów uznano, że lampa spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa pomimo, że ma inne zamknięcie wlewu paliwa niż określono to w normie.

 

•                     „artykuł dekoracyjny lampa duża kod EAN 7330891494392 wykazała niedostosowanie do wymagań normy PN-EN 14059:2007 z uwagi na : brak osłony knota, uchwyt knota odrywa się od lampy olejowej, brak zamknięcia wlewu paliwa, lampa jest nieszczelna- olej wycieka z lampy”.

 

3. Prawidłowość oznakowania.

Oznakowanie dekoracyjnych lamp olejowych oceniono w oparciu o wymagania zawarte w art. 10  ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, posiłkując się pkt 6 normy PN-EN ISO-14059:2007 Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań.

W wyniku przeprowadzonej oceny oznakowania 12 partii dekoracyjnych lamp olejowych zakwestionowano 9 partii lamp olejowych u przedsiębiorców:

1)             sklep w Szczecinie przy:

·                 1 partia lampy olejowej cylinder James, art. 456925, kod EAN: 7332494726993z powodu braku winstrukcji :

- informacji dotyczącej typu i regulacji knota, łącznie z zalecaną funkcjonalną wysokością     knota,

- informacji dotyczącej konserwacji, zwłaszcza dbania o palnik i knot, wraz z prawidłowym opisem typu knota stosowanego do lampy olejowej.

Ponadto do lampki nie załączono ostrzeżeń o grożących użytkownikowi niebezpieczeństwach w przypadku niezachowania należytej ostrożności np. w zakresie połknięcia oleju przez małe dzieci lub ssania knota - co może doprowadzić do groźnego uszkodzenia płuc oraz brak informacji, że nie należy wywoływać wymiotów tylko należy natychmiast poszukać porady medycznej lub kontaktować się z centrum zatruć.

 

2)            Centrum Ogrodnicze:

·               2 partie typ 215 - z uwagi na nie podanie ostrzeżeń dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom w przypadku  spożycia przez konsumenta paliwa olejowego a tym samym umożliwiających właściwą ocenę ryzyka związanego z użytkowaniem produktu.

 

3)            Sklep Ogrodniczy w Koszalinie:

·               1 partia typ 225 - z uwagi na brak instrukcji obsługi i ostrzeżeń umożliwiających właściwą ocenę ryzyka związanego z użytkowaniem produktu oraz z uwagi na nie umieszczenie na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta oraz oznaczenia identyfikującego produkt lub w razie potrzeby partii produktu,

 

4)            Sklep Ogrodniczy w Koszalinie:

·               2 partie typ 235 - z uwagi na brak instrukcji obsługi i ostrzeżeń umożliwiających właściwą ocenę ryzyka związanego z użytkowaniem produktu oraz z uwagi na nie umieszczenie na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta oraz oznaczenia identyfikującego produkt lub w razie potrzeby partii produktu.

 

Z uwagi na powyższe nieprawidłowości stwierdzono, że ww. produkty mogą w określonych warunkach stważać zagrożenia, np. mogą być przyczyną powstania nieodpowiedniej wysokości płomienia lampy, co w przypadku zbyt wysokiego płomienia może doprowadzić do nadmiernego nagrzania się lampy, pęknięcia klosza i powstania źródła wolnego ognia, mogą doprowadzić do zastosowania niewłaściwego paliwa, utraty zdrowia.

W toku kontroli przedsiębiorcy zostali pouczeni przez inspektorów o treści art.11 i 12 ustawy z dnia z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003 r., nr 229, poz. 2275 ze zm.), w wyniku czego podjęli z własnej inicjatywy działania naprawcze mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień poprzez uzupełnienie brakujących instrukcji, informacji i ostrzeżeń.

 

5)            hurtownia w Szczecinie:

·            3 partie artykułów dekoracyjnych tj.: lampa mała MIX KOLORÓW kod EAN 7330891494415, lampa średnia MIX KOLORÓW kod EAN 7330891494408 i lampa duża kod EAN 7330891494392 z powodu nie dołączeniainstrukcji ich użytkowania, w której znalazłyby się istotne informacje, np.:

-  informacja dotycząca produktu oraz sposobu jego użytkowania,

-  informacja dotycząca rodzaju zalecanego  paliwa,

- informacja dotycząca typu i regulacji knota, łącznie z zalecaną funkcjonalną wysokością     knota,

- informacja dotycząca konserwacji, zwłaszcza dbania o palnik i knot, wraz z prawidłowym opisem typu knota stosowanego do lampy olejowej.

Ponadto do lampki nie załączono ostrzeżeń o grożących użytkownikowi niebezpieczeństwach w przypadku niezachowania należytej ostrożności np. w zakresie połknięcia oleju przez małe dzieci lub ssania knota - co może doprowadzić do groźnego uszkodzenia płuc oraz brak informacji, że nie należy wywoływać wymiotów tylko należy natychmiast poszukać porady medycznej lub kontaktować się z centrum zatruć, a także ostrzeżenia o użytkowaniu i przechowywaniu lampy poza zasięgiem dziecka.

W związku z tym, iż ww. lampy nie spełniały również wymagań bezpieczeństwa ze względu na nieprawidłowości w konstrukcji (opisane w pkt 1 I 2 niniejszej informacji), decyzją przedsiębiorcy zostały one wycofane z obrotu. Biorąc pod uwagę, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż produkty te nie są bezpieczne akta sprawy zostaną przekazane do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postepowania administracyjnego.

 

4. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG oraz odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w świetle przepisów ustawy z dnia 02.07.2004r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2010r., nr 220 poz. 1447 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u 6 przedsiębiorców. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

 

5. Dodatkowe zagadnienia

Ponadto u dwóch kontrolowanych przedsiębiorców w Szczecinie w trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono:

-  sprzedaż sprzętu elektrycznego bez uwidocznienia w miejscu  sprzedaży  informacji o  punktach zbierania zużytego sprzętu,  co stanowi wykroczenie z art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   (Dz. U Nr 180, poz 1945 ze zm.),

-     brak  wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co  narusza przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) w związku z art. 12ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.)  i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

W związku z powyższym  wydano upoważnienie do przeprowadzenia  kontroli z rozszerzonym zakresem przedmiotowym kontroli z uwagi na konieczność przeciwdziałania wyżej opisanym wykroczeniom.

Na osoby odpowiedzialne nałożono 2 mandaty karne kredytowane w łączenij wysokości 300,00 zł.

 

Wykorzystanie ustaleń wszystkich kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-  pouczenia przedsiębiorców o treści art.11 i 12 ustawy z dnia  z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym  bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r., nr 229, poz. 2275 ze zm.), w wyniku czego podjęli dobrowolne działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu,

-  nałożenia 2 mandatów karnych kredytowanych w łącznej wysokości 300,00 zł,

- przesłanie 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców w związku z popełnieniem wykroczeń z art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń,

-\skierowane zostaną pisma do importerów lamp olejowych wskazujące na stwierdzone nieprawidlowości z wnioskiem o ich usunięcie, z powiadomieniem właściwych inspektoratów IH,

- przekazane zostaną akta sprawy do UOKiK (dot. 3 partii lamp kwestionowanych w wyniku badań organoleptycznych i laboratoryjnych).

 

 

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej      w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-05-2012 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2012 15:12