Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w I kw. 2012r. w podanym wyżej zakresie 2 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

Ogółem kontroli poddano16 partii kosmetykówtj. mydeł, szamponów, żeli, kremów, płynów, mleczek, toników, balsamów itp.w tym zakwestionowano 4 partie kosmetyków, z uwagi na naruszenie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

I.  Prawidłowość oznakowania kosmetyków.

Kontroli poddano 16 partii kosmetyków tj. mydeł, szamponów, żeli, kremów, płynów, mleczek, toników, balsamów. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

 1. Badane kosmetyki oznakowane były w sposób widoczny, czytelny i uniemożliwiający łatwe usunięcie oznakowania – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).
 2. W oznakowaniu 4 partii kosmetyków stanowiących ofertę handlową przedsiębiorcy w Koszalinie, na opakowaniach jednostkowych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473ze zm.), stwierdzając:

-        brak imienia i nazwiska producenta, wymaganego w art. 6 ust.2 pkt 2 ww. ustawy o kosmetykach. Dotyczyło to:

·         mydła marsylskiego z 72% oleju palmowego wyprodukowane we Francji;

·         mydła „Royal Soap” wyprodukowanego w Syrii;

·         mleczka do ciała o nazwie: „BIO Naturalne mleczko do ciała o lekkiej formule
na bazie cennego oleju arganowego”, producent w Polsce,

-        niewłaściwy zwrot określający termin trwałości, tj. użyto zwrotu „Najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zastosowania”, zamiast: „Najlepiej zużyć przed końcem” wraz z datą, co niezgodne było z art. 6 ust. 2 pkt 4 ww.  ustawy o kosmetykach. Dotyczyło to:

·         mydła marsylskiego z 72% oleju palmowego wyprodukowane we Francji;

·         mydła „Royal Soap” wyprodukowanego w Syrii,

-        niewłaściwe określenie terminu trwałości: „Data produkcji 14.11.11, ważność 2 lata od daty produkcji”, zamiast: "najlepiej zużyć przed końcem" i następującym po nim oznaczeniu odpowiednio miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku, co niezgodnie było  z przepisami  art. 6 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 8 ww. ustawy o kosmetykach. Dotyczyło to:

·         bloku mydła naturalnego – migdał (sprzedaż „na wagę”) , wyprodukowanego w Polsce;

-        brak zwrotu „składniki” lub „ingredients”, przed wykazem składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), co było niezgodne z art. 6 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy o kosmetykach. Dotyczyło to:

·         mydła marsylskiego z 72% oleju palmowego wyprodukowanego we Francji;

·         mydła „Royal Soap” wyprodukowanego w Syrii;

·         mleczka do ciała o nazwie: „BIO Naturalne mleczko do ciała o lekkiej formule
na bazie cennego oleju arganowego”, producent w Polsce;

 1. Przy ocenie oznakowania wszystkich badanych kosmetyków uwzględniono przepisy art. 6 ust. 3 – 10  ww. ustawy o kosmetykach, nie stwierdzając nieprawidłowości.
 2. Informacje zamieszczone na opakowaniach jednostkowych  podane były w języku polskim.
 3. Sposób oznakowania opakowań jednostkowych  kosmetyków, w tym ilością nominalną, był zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych  (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)  oraz w  rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej   kosmetyków była  zgodna z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 120, poz. 1010), w związku z art. 7 ust. 2 ww. ustawy o towarach paczkowanych.

Stwierdzono, że oznakowanie przedmiotowych partii kosmetyków zgodne było z wymaganiami art. 16 ust. 2 i 4ustawy z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2009 r. nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1219 ze zm.) w trakcie kontroli wydano przedsiębiorcy w Koszalinie żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych.

Żądanie wykonano poprzez wycofanie ze sprzedaży zakwestionowanych  kosmetyków do czasu ich prawidłowego oznakowania.

W związku z zakwestionowaniem ww. kosmetyków, do producenta/importera skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Kopię ww. wystąpień przesłano do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej w Katowicach i Wrocławiu.

Od ww. przedsiębiorców uzyskano odpowiedź o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

 

II.       Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie określonym w ustawie o kosmetykach, w tym przestrzeganie wynikającego z art. 5 ust. 1 zakazu wprowadzania kosmetyków  do obrotu.

 

W oparciu o informacje o składzie kosmetyków zawarte na opakowaniach jednostkowych, sprawdzono czy wprowadzane do obrotu kosmetyki zawierają substancje określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz  znaków graficznych umieszczonych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U., nr 72, poz. 642  ze zm.).

Kontroli poddano 16 partii kosmetyków tj. mydeł, szamponów, żeli, kremów, płynów, mleczek, toników, toników, balsamów itp.

Stwierdzono, że:

 • zbadane wyroby nie zawierały w swoim składzie substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, wymienionych w załączniku nr 1 do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z  ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczonych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, ze zm.),

·         zastosowane w kosmetykach substancje znajdują się na liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie  i warunkach stosowania stanowiącej załącznik Nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r.,

·         zastosowane w kosmetykach barwniki, substancje konserwujące i promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach są wyszczególnione w załącznikach nr 3, 4, 5 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r.

 

III.     Przestrzeganie terminów trwałości.

Kontroli przestrzegania terminów trwałościu obu kontrolowanych przedsiębiorców poddano 14partii kosmetyków tj.: mydeł w bloku i  płynie, szamponów, żeli,  kremów, płynów, mleczek, toników, balsamów itp.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybień.

W odniesieniu do dwóch partii mydeł w kostce tj.:

 • mydła marsylskiego z 72% oleju palmowego wyprodukowanego we Francji;

·         mydła „Royal Soap” wyprodukowanego w Syrii,

brak było możliwości  sprawdzenia  terminu trwałości z uwagi na użyte określenie: „Najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zastosowania”, zamiast zwrotu: „Najlepiej zużyć przed końcem” wraz z datą.             

 

              IV.     Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U.  nr 97, poz. 1050 ze zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

             V.      Legalność prowadzonej działalności.

Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego natomiast drugi kontrolowany przedsiębiorca posiadał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Prowadzone działalności gospodarcze były zgodne z zakresem zarejestrowanym.

 

               VI.      Badania laboratoryjne.

W czasie kontroli do badań laboratoryjnych pobrano:

 • mydło w kostce – Mydło marsylskie z 72% oleju palmowego, wyprodukowanego we Francji;
 • mydło w płynie z witaminą E, wyprodukowanego w UE.

W wyniku przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej UOKiK w Bydgoszczy badań stwierdzono, że pobrane próbki  produktów posiadały masę netto zgodną z deklaracją producenta na opakowaniu jednostkowym oraz z wymaganiami  ustawy  z dnia 07 maja 2009r.  o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

 

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 1. wydania w toku kontroli żądania z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej usunięcia uchybień porządkowych lub organizacyjnych,
 2. skierowania 2 wystąpień pokontrolnych z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

 

Kopie ww. wystąpień pokontrolnych przesłano do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej w Katowicach i we Wrocławiu.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-05-2012 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2012 11:52