Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na stacjach paliw i głównych szlakach komunikacyjnych.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie kontroli w ww. zakresie przeprowadził 8 kontroli u 8 przedsiębiorców.

Nieprawidłowości stwierdzono u 6 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.
1.    Rzetelność obsługi konsumentów.
Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli. Dokonano zakupu 32 produktów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

Paragony z prawidłowo zarejestrowanymi zakupionymi produktami były wydawane każdorazowo. Do rachunków nie doliczano opłat serwisowych.

W stosunku do 12 rodzajów ryb, schabu, fileta z kurczaka, sera (produktów pochodzących z zakupu kontrolnego) sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami, przy czym niezgodności nie stwierdzono.
Nie stwierdzono towarów przeterminowanych. Badaniem w tym zakresie objęto 4 partie produktów.

Sprawdzono, czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdyby na stanie surowce takie nie występowały. Nie stwierdzono takiej nieprawidłowości.

2.    Identyfikacja przedsiębiorców.

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do CEIDG. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z ww. dokumentami.

3.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów.

W powyższym zakresie badaniem objęto ogółem 651 produktów wyszczególnionych w ogólnodostępnych cennikach i na wywieszkach, z czego nieprawidłowości stwierdzono u 6 przedsiębiorców w przypadku 189 wyrobów kulinarnych, napojów i dodatków.

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców:
1)    prowadzącego działalność (grill bar) na parkingu leśnym na trasie Szczecin-Koszalin:
-    przy 13 partiach, tj.: 3 rodzajach ryb smażonych, 3 napojach gorących i 7 rodzajach zup, wartości nie były wyrażone w jednostkach pieniężnych (tzn. „zł.” ), co stanowiło naruszenie art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług,
-    przy 10 partiach, tj.: 5 dodatkach do zestawów śniadaniowych i 5 zestawach obiadowych nie określono ilości oferowanych wyrobów kulinarnych, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

2)    prowadzącego działalność w smażalni i wędzarni:
-    przy 5 partiach, tj.: 2 dodatkach i 3 napojach gorących nie określono ilości oferowanych wyrobów,
-    przy 14 potrawach nie określono jednoznacznie ich ilości (tzn. w cenniku uwidoczniono ilości potrawy w widełkach „od-do”), co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    przy 12 rodzajach ryb wędzonych wartości nie były wyrażone w jednostkach pieniężnych (tzn. „zł.”), co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.
Zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

3)    prowadzącego działalność w smażalni ryb:
-    przy 6 wyrobach kulinarnych nie określono ich ilości, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    przy 31 napojach posiadających na opakowaniach informację o objętości, na wywieszkach nie uwidoczniono ich cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia. Napoje były sprzedawane dla klientów smażalni i dla innych osób na wynos, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
-    przy 18 wyrobach kulinarnych (rybach, zupach, dodatkach, potrawach z grilla i sosach) nie podano jednostek pieniężnych (tzn. „zł.”), co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju.
Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Przedsiębiorca poinformował, że uchybienia zostały usunięte.
W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia.

4)    prowadzącego działalność w barze:
 – w przypadku 16 pozycji w cenniku (dodatki do pizzy) nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

5)    prowadzącego działalność w lokalu gastronomicznym:
-    przy 33 partiach, tj.: 3 zestawach fish &chips, 3 pozycjach kids menu, 3 pozycjach sałatek, 3 pozycjach sosów, 5 pozycjach dodatków, 2 pozycjach zup, 14 pozycjach z drink menu, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne dotyczące nieprawidłowości w zakresie uwidaczniania cen.
6)    prowadzącego działalność w jadłodajni:
-    przy 31 partiach, tj.: 5 pozycjach zestawów śniadaniowych, 3 pozycjach zestawów obiadowych, 4 pozycjach dań poleconych, 5 pozycji dodatków, 10 pozycji napojów gorących, 2 pozycjach napojów zimnych, 2 pozycjach piwa, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co narusza § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

4.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.   

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Zagadnienie to sprawdzono w trakcie kontroli u 8 przedsiębiorców.

5.    Przestrzeganie przepisów:

a)    ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 276).

W skontrolowanych placówkach:

 •     nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 •     obowiązywał całkowity zakaz palenia,
 •     umieszczono odpowiednie wywieszki informujące o zakazie palenia (słowne i graficzne),

b)    ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

W skontrolowanych placówkach przedsiębiorcy:

 •     posiadali aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (7 przedsiębiorców; jeden przedsiębiorca w ogóle nie sprzedawał alkoholu),
 •     1 kontrolowany przedsiębiorca w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych nie uwidocznił informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, za co nałożony został mandat w wysokości 150,00 zł,
 •     pozostali przedsiębiorcy uwidocznili informacje o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,  
 •     przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw,

c)    ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 143 ze zm.) - dotyczy 1 przedsiębiorcy.
W trakcie kontroli stwierdzono, że:

 •     banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
 •     banderole nie były zniszczone ani uszkodzone,
 •     znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami niewykazującymi cech zafałszowania.

Ogółem sprawdzono 14 partii napojów alkoholowych znajdujących się w obrocie u jednego przedsiębiorcy.

Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych, porównując je z tymi udostępnionymi w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie internetowej www.banderolaakcyzowa.pl.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z kontroli dały podstawę do:

 •     wydania 2 żądań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej,
 •     skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,
 •     nałożenia mandatu karnego w kwocie 150,00zł za naruszenie art. 13 ust. 2 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Ponadto zostaną:

 •     wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług,
 •     skierowane 4 wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców.

 

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 25-10-2022 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 25-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 25-10-2022 11:40