Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości paliw stałych w 2021 r. (IV kwartał 2021 r.)

W nawiązaniu do pisma przekazującego program kontroli jw. informuję, iż w IV kwartale 2021 r., Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 15 kontroli jakości paliw stałych (14 zleconych przez prezesa UOKiK oraz 1 ponowną kontrolę związaną z doręczeniem wyników badań laboratoryjnych). Podczas 14 kontroli sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1)    Kontrole jakości paliw stałych przeprowadzono u 14 przedsiębiorców m.in. w: Szczecinie, Stargardzie, Kamieniu Pomorskim, Chociwlu, Choszcznie, Goleniowie, Koszalinie, Darłowie, Karlinie, Sławnie.

Ponadto przeprowadzono 10 kontroli własnych dot. wystawiania, przekazywania odbiorcom i przechowywania świadectw jakości paliw stałych u 10 przedsiębiorców m.in. w: Barlinku, Pyrzycach, Trzebiatowie, Darłowie, Sianowie.

2)    W toku 14 przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki 14 różnych sortymentów węgla kamiennego.

W 1 przypadku badania wykazały, iż paliwo stałe nie spełniało wymagań jakościowych deklarowanych w świadectwie jakości paliwa stałego wystawionym przez przedsiębiorcę oraz dodatkowo nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).

Dotyczyło to niżej wymienionego przedsiębiorcy:

a)    w Stargardzie. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Ekomiał. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 25,9 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jw. jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75) i w świadectwie jakości jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75).
Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły, że ww. paliwo stałe Ekomiał:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 25,0 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w ww. rozporządzeniu jako max 15,0 % (odchylenie  ≤15,0+0,75) i w świadectwie jakości jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75).
W dniu 3 grudnia 2021 r., w przedmiotowym składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2006 r., o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r., poz. 133 ze zm.) oraz będzie wszczynał postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o zwrot przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów pobrania próbek oraz przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.

3)    Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w IV kwartale 2021 r., nie wszczynał postępowań administracyjnych i nie wydawał decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.

4)    Podczas każdej kontroli jakości paliw stałych zleconej przez Prezesa UOKiK (14 kontroli) sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych oraz w przeprowadzonych  kontrolach własnych dotyczących wystawiania świadectw jakości (10 kontroli).
-    W wyniku kontroli stwierdzono, że 6 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r., w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy, tj.
Przedsiębiorca w miejscowości Resko wystawiał świadectwa jakości na drukach niezgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. W pkt 2 „Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości (…)” wskazano dane 2 podmiotów. Natomiast prawidłowo wskazany powinien być kontrolowany przedsiębiorca. W pkt 3 „Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (…)” wskazano NIP i REGON innej firmy niż wystawiający przedsiębiorca.

Przedsiębiorca w miejscowości Trzebiatów wystawiał świadectwa jakości na drukach niezgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Ponadto w świadectwie jakości dla węgla kamiennego Groszek dla parametru „zawartość popiołu” w pkt. 8 „wartość dopuszczalna” w wartości minimalnej wskazano wartość liczbową „0”, a winno być: wartość minimalna „-„ ,dla parametru „wartość opałowa” w pkt. 8 „wartość dopuszczalna” w wartości maksymalnej wpisano „n/d”, a winno być: wartość maksymalna „-„ ,dla parametru „zdolność spiekania” w pkt. 8 „wartość dopuszczalna” w wartości minimalnej wpisano „n/d”, a winno być: wartość minimalna „-„ ,w pkt. 4 „określenie rodzaju paliwa stałego (…)” wpisano „groszek”, winno być „węgiel kamienny groszek”, w pkt. 3 „numer identyfikacji podatkowej (…)” nie wpisano numeru NIP i REGON przedsiębiorcy, w pkt. 2 „oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości (…) wpisano „adres punktu sprzedaży (…)” i umieszczono odcisk pieczęci przedsiębiorcy (…), w pkt. 1 „Świadectwo jakości paliw stałych nr…” wpisano „nazwa i adres przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości” i umieszczono odcisk pieczęci przedsiębiorcy (…), w rubryce „data i miejsce wystawienia świadectwa” błędnie wpisano miejsce wystawienia świadectwa jakości.

W świadectwie jakości dla węgla kamiennego Orzech dla parametru „zawartość popiołu” w pkt. 8 „wartość dopuszczalna” w wartości minimalnej wskazano wartość liczbową „0”, a winno być: wartość minimalna „-„ ,dla parametru „wartość opałowa” w pkt. 8 „wartość dopuszczalna” w wartości maksymalnej wpisano „n/d”, a winno być: wartość maksymalna „-„ ,w pkt. 4 „określenie rodzaju paliwa stałego (…)” wpisano „orzech”, winno być „węgiel kamienny orzech”, w pkt. 3 „numer identyfikacji podatkowej (…)” nie wpisano numeru NIP i REGON przedsiębiorcy, w pkt. 2 „oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości (…) wpisano „adres punktu sprzedaży (…)” i umieszczono odcisk pieczęci przedsiębiorcy (…), w pkt. 1 „Świadectwo jakości paliw stałych nr…” wpisano „nazwa i adres przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości” i umieszczono odcisk pieczęci przedsiębiorcy (…), w rubryce „data i miejsce wystawienia świadectwa” błędnie wpisano miejsce i datę wystawienia świadectwa jakości, w rubryce „podpis przedsiębiorcy (…)” widnieje nieczytelny podpis.
W świadectwie jakości dla paliwa stałego Koks w pkt. 3 „numer identyfikacji podatkowej (…)” nie wpisano numeru REGON przedsiębiorcy, a w rubryce „data i miejsce wystawienia świadectwa” błędnie wpisano miejsce wystawienia świadectwa jakości.

Przedsiębiorca w miejscowości Pyrzyce wystawiał świadectwa jakości na drukach niezgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. W świadectwie jakości dla węgla kamiennego Orzech dla parametru „Zawartość popiołu” w pkt. 8 wartość dopuszczalna w wartości minimalnej wpisano „8,2”, a w wartości maksymalnej wpisano „9,0”, winno być odpowiednio: wartość minimalna „-„ a wartość maksymalna „12”, w pkt 7 wartość wskazana przez przedsiębiorcę i w pkt 8 wartości dopuszczalne wskazano parametr: „Zawartość części lotnych”, który nie występuje w tabeli nr 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890), dla parametru „Zawartość podziarna” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „4,9”, winno być „10”, dla parametru „Zawartość nadziarna” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „6,2”, winno być „10”, dla parametru „Zawartość wilgoci całkowitej” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „16,6”, winno być „20”.


W świadectwie jakości paliw stałych dla węgla kamiennego Kostka dla parametru „Zawartość popiołu” w pkt. 8 wartość dopuszczalna w wartości minimalnej wpisano „8,2”, a w wartości maksymalnej wpisano „9,0”, winno być odpowiednio: wartość minimalna „-„ a wartość maksymalna „12”, w pkt 7 wartość wskazana przez przedsiębiorcę i w pkt 8 wartości dopuszczalne wskazano parametr: „Zawartość części lotnych”, który nie występuje w tabeli nr 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890), dla parametru „Wartość opałowa” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „22,82”, winno być „-”, dla parametru „Zawartość podziarna” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „5,0”, winno być „10”, dla parametru „Zawartość nadziarna” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „0,0”, winno być „10”, dla parametru „Zawartość wilgoci całkowitej” w pkt 8 wartość dopuszczalna w wartości maksymalnej wpisano „16,2”, winno być „20”.

Przedsiębiorca w miejscowości Sulechówko w wystawionym i przekazanym nabywcom paliwa stałego świadectwie jakości dla węgla kamiennego:
- „orzech” w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu dotyczących zawartości popiołu, wartości opałowej, zawartości podziarna, nadziarna i wilgoci całkowitej. Ponadto ww. świadectwo jakości paliwa stałego zawierało parametr o nazwie: „zawartość siarki całkowitej”, którego wg wzoru załącznika ujętego w ww. rozporządzeniu nie ujmuje się niezależnie od tego, czy ten parametr występuje w danym rodzaju węgla. Stwierdzono również, że omawiane świadectwo zawierało „wartość wskazaną przez przedsiębiorcę”, tj. „zawartość części lotnych”, której
nie przewiduje tabela nr 2 na węgiel orzech do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890). Błędnie wskazano również minimalną i maksymalną wartość dopuszczalną parametru „wymiar ziarna”, co jest niezgodne z wartością wskazaną w poz. 2 tabeli nr 2 ww. rozporządzenia;
- „kostka” w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu dotyczących „zawartości popiołu”, „wartości opałowej”, „zawartości podziarna”, „zawartości nadziarna” i „wilgoci całkowitej”. Ponadto ww. świadectwo jakości paliwa stałego zawierało parametr o nazwie: „zawartość siarki całkowitej”, którego wg wzoru załącznika ujętego w ww. rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych nie ujmuje się niezależnie od tego, czy ten parametr występuje w danym rodzaju węgla. Stwierdzono również, że omawiane świadectwo zawierało „wartość wskazaną przez przedsiębiorcę”, tj. „zawartość części lotnych”, której nie przewiduje tabela nr 1 na węgiel kostka do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
- „ekogroszek” w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu dotyczących „zawartości popiołu”, „wartości opałowej”, „zawartości podziarna”, „zawartości nadziarna” i „wilgoci całkowitej”. Ponadto ww. świadectwo jakości paliwa stałego zawierało parametr o nazwie: „zawartość siarki całkowitej”, którego wg wzoru załącznika ujętego w ww. rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych nie ujmuje się niezależnie od tego, czy ten parametr występuje w danym rodzaju węgla. Błędnie wskazano również minimalną i maksymalną wartość dopuszczalną parametru „wymiar ziarna”, minimalną „wartość opałową” oraz maksymalną „zawartość wilgoci całkowitej”, co jest niezgodne z wartościami wskazanymi w poz. 5, 3, 8 tabeli nr 4 do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Przedsiębiorca w miejscowości Gościno w wystawionym i przekazanym nabywcom paliwa stałego świadectwie jakości dla węgla kamiennego „orzech” w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych dotyczących „zawartości popiołu”, „wartości opałowej”, „zawartości podziarna”, „zawartości nadziarna” i „wilgoci całkowitej”. Stwierdzono również, że omawiane świadectwo zawierało „wartość wskazaną przez przedsiębiorcę”, tj. „zawartość części lotnych” i „zdolność spiekania”, której nie przewiduje tabela nr 2 na węgiel orzech do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Błędnie wskazano również minimalną i maksymalną wartość dopuszczalną parametru „wymiar ziarna”, co jest niezgodne z wartością wskazaną w poz. 4 tabeli 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Przedsiębiorca w miejscowości Sianów w wystawionym i przekazanym nabywcom paliwa stałego świadectwie jakości dla węgla kamiennego „orzech” i „ekogroszek” w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych dotyczących „zawartości popiołu”, „wartości opałowej”, „zawartości podziarna”, „zawartości nadziarna” i „wilgoci całkowitej”.

Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-iodpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.

Stwierdzono 2 przypadki nie wystawienia świadectw jakości paliw stałych i nie przekazywania ich odbiorcom, m.in. przedsiębiorca w Reczu, co jest niezgodne z przepisem art. 6c. ust. 1 i 2 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W związku z powyższym Zachodniopomorski Inspektor Inspekcji Handlowej będzie wszczynał postępowanie administracyjne celem nałożenia kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. a i c ww. ustawy.

Ponadto stwierdzono 1 przypadek nieprzechowywania świadectw jakości paliw stałych (przedsiębiorca w Trzebiatowie), co było niezgodne z wymaganiami art. 6c. ust. 3 ww. ustawy. Wymienionego przedsiębiorcę pouczono o obowiązku przechowywania świadectw jakości przez okres 2 lat.

Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

Nie odnotowano przypadków, w których odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto przedsiębiorca w Darłowie został ukarany mandatem na kwotę 200,00 zł w związku z popełnionym wykroczeniem z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2021 r., poz. 2068). O powyższym poinformowano Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Wydział Zamiejscowy w Koszalinie.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel.91 4225239 wew. 46

     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 24-02-2022 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 24-02-2022 14:51