Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w ww. zakresie 4 kontrole - 3 przedsiębiorców prowadziło sprzedaż w sklepach detalicznych a 1 w palcówce hurtowej. Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w: Szczecinie, Gryfinie i Koszalinie.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Badanie wyrobów w zakresie zawartości metanoli i stopnia krystalizacji – pobranie prób do badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami, do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek niżej wymienionych wyrobów:
•    zimowy płyn do spryskiwaczy, -21oC 5l – w zakresie zawartości metanolu oraz stopień krystalizacji,
•    zimowy płyn do spryskiwaczy, -20oC, 5l – w zakresie  zawartości metanolu oraz stopnia krystalizacji,
•    zimowy płyn do spryskiwaczy -20oC 4l – w zakresie zawartości metanolu oraz stopnia krystalizacji,
•    odmrażacz do szyb, -37oC, 650ml – w zakresie zawartości metanolu,
•    środek antykorozyjny/płyn do chłodnic Nr 01381 -36°C, -24°C; 1,5 l – w zakresie stopnia krystalizacji,
•    płyn do chłodnic G12 -35° czerwony; 5 l – w zakresie stopnia krystalizacji.

Badania fizyko-chemiczne ww. wyrobów w Laboratorium w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.) wykazały, że badane produkty są zgodne w zakresie przeprowadzonych badań z deklaracją producenta na opakowaniu.

2.    Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów
W czasie kontroli dokonano oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114). Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili jednostki handlu detalicznego/hurtowego i sprzedawali produkty w opakowaniach. Wszyscy przedsiębiorcy przekazywali  użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
-    dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
-    właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
-    znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach,
poprzez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży, co zgodne było z wymaganiami przepisu art. 42 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy.

Ponadto sprawdzono, czy zgodnie z wymaganiami art. 41 ww. ustawy, produkty w opakowaniach są wprowadzane do obrotu przez wprowadzającego wpisanego do rejestru. Sprawdzenia dokonano na stronie https://bdo.mos.gov.pl (REJESTR BDO - baza danych o produktach opakowanych oraz gospodarce odpadami). W wyniku powyższego, stwierdzono, że przedsiębiorcy jako wprowadzający do obrotu produkty zostali zarejesrtowani w ww. rejestrze.

Zgodnie z treścią art. 40a ww. ustawy, sprawdzono również czy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu, oferują lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce i pobierają opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy.
Stwierdzono, że tylko jeden z czterech przedsiębiorców oferował takie torby, za które pobierał opłatę recyklingową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U z 2019 r., poz. 1639) od nabywającego taką torbę na zakupy.
Pozostałych przedsiębiorców poinformowano o obowiązkach wynikających z art. 40a ww. ustawy oraz wskazano, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków jest sankcyjne administracyjnie karami pieniężnymi w wysokości od 500 zł do 20.000 zł.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 25-01-2022 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 25-01-2022 10:12