Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F1-F3 przeprowadzonych w IV kw. 2021 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2021 r. przeprowadził łącznie 2 kontrole w 2 hurtowniach w Szczecinie i Koszalinie.

Kontrolą objęto łącznie 6 partii wyrobów pirotechnicznych, z czego przy 5 partiach stwierdzono nieprawidłowości.

I.    Ustalenia w zakresie niezgodności formalnych

1.    Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że umieszczono na nich w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Producenci/importerzy okazali deklaracje zgodności odnoszące się do wyrobów objętych kontrolą.
Nieprawidłowości stwierdzono w deklaracjach odnoszących się do 3 partii wyrobów pirotechnicznych (poz. 1, 4 i 5 załącznika) i dotyczyły one:
a.    Bateria wyrzutni rurowych (poz. 1) – deklaracja została wystawiona
w obcej wersji językowej co stanowi naruszenie art. 2d pkt. 2 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 204). W trakcie kontroli importer przesłał deklarację zgodności w języku polskim.
Dodatkowo w deklaracji nie zachowano kolejności poszczególnych jej elementów oraz:

  •     nie podano numeru rejestracyjnego wyrobu pirotechnicznego,  
  •     nie podano nr jednostki notyfikowanej,
  •     nie zawarto informacji o treści: „Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str.27)”. Wpisano, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2013/29/EU,

co jest niezgodne z pkt 2), 7) i 9) ww. załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 818)
b.    Petardy błyskowe (poz. 4 i 5) – brak numeru jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności, co jest niezgodne z pkt 9) załącznika nr 5 ww. rozporządzenia,

Pozostałe deklaracje zgodności sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości podjęte zostaną przez tut. Inspektoriat po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.

2.    Wymagania dla etykiet umieszczonych na wyrobach pirotechnicznych

Informacje umieszczone na etykietach sprawdzono zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych  stwierdzając niezgodności formalne przy 2 partii wyrobów (poz. 2 i 6 załącznika).

W trakcie oględzin stwierdzono, że na etykietach:
a.    Baterii wyrzutni rurowych (poz. 2) jako adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta podano inny adres niż wynika to z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 1) załącznika nr 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych.
Powyższa nieprawidłowość stanowi niezgodność formalną polegającą na naruszeniu przez producenta obowiązku z art. 62ze ust. 1 pkt 5) ww. ustawy. O materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
b.    Latających śmigieł (poz. 6) nie podano adresu siedziby producenta, co jest niezgodne z pkt 1 ppkt 1) ww. załącznika nr 4
Powyższa nieprawidłowość stanowi niezgodność formalną polegającą na naruszeniu przez importera obowiązku z art. 62zf ust. 1 pkt 4) ww. ustawy. O materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Do etykiet umieszczonych na pozostałych produktach uwag nie wniesiono.

Działania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości podjęte zostaną przez tut. Inspektoriat po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.

3.     Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego

Na etykietach wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą wskazano numery rejestracyjne wyrobu.

4.    Certyfikat badania typu UE

Do okazanych przez producentów/importerów certyfikatów badania typu UE odnoszących się do wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą uwag nie wniesiono.

II.    Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dokonując oględzin wyrobów pirotechnicznych pod kątem załącznika nr 1 rozdział I pkt 1 ppkt 4 i rozdział II, pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju jw. posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 15947-5:2016-02 Wyroby pirotechniczne – Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 – Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania stwierdzono, że obudowy wyrobów nie wykazywały wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia oraz wybrzuszenia. Produkty po ustawieniu na płaskim podłożu nie traciły stabilności. Materiał pirotechniczny nie wysypywał się. Wyroby zabezpieczone były przed przypadkowym zapłonem. Systemy inicjujące były zabezpieczone.

Ustalono również, że deklarowana na poszczególnych wyrobach zawartość materiału wybuchowego nie przekraczała ilości wymaganej postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 15947-5:2016.

III.    Badania laboratoryjne

Wszystkie partie wyrobów pirotechnicznych objęte kontrolą przekazano do badań laboratoryjnych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. Badania przeprowadzone zostaną w zakresie stabilności podczas odpalania, zawartości masy netto materiału wybuchowego, poziom ciśnienia akustycznego, szybkość palenia się systemu inicjującego.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano wyników badań laboratoryjnych.

 

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 19-01-2022 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 19-01-2022 08:33