Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania serwisów sprzętu sportowego

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w II kw. 2011r.w podanym wyżej zakresie 5 kontroli.

 

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

I.              Legalność prowadzonej działalności.

 

Ww. przedsiębiorcy zgłosili prowadzenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności  gospodarczej i prowadzone działalności  były zgodne z zakresem zarejestrowanym.

 

Nieprawidłowości odnotowano u przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu, którzy w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przedmiocie działalności gospodarczej mieli wskazany przedmiot działalności wg nieaktualnej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 33, poz. 289 ze zm.).

Do ww. przedsiębiorców w związku z nieaktualnymi danymi w zakresie PKD wystosowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorcy poinformowali o usunięciu stwierdzonego uchybienia.

 

II.           Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi.

 

W oparciu o przepisy  ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050
z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) sprawdzono przestrzeganie ww. przepisów u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, w miejscach prowadzonej przez nich działalności usługowej.

 

Nieprawidłowości odnotowano u przedsiębiorcy w Szczecinie, który w uwidocznionym dla klientów zakładu cenniku zawarł ceny za wykonanie usług w tzw. „widełkach cenowych”, gdzie w wybranych pozycjach cennika podano należności za wykonywane usługi o dużej rozpiętości cenowej bez dokładnego określenia stawki za usługę. Cennik ten nie określał w sposób nie budzący wątpliwości ceny za określone usługi, jak również dokładnego zakresu usługi, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach  w związku z§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Za stwierdzone wykroczenie przedsiębiorco ukarano mandatem karnym kredytowym w wysokości 150 zł.

 

W czasie kontroli ustalono, że kontrolowani  przedsiębiorcy nie pobierali opłat od klientów za wstępną wycenę naprawianego sprzętu. W uwidocznionych cennikach nie wymieniano  także takiej  pozycji  usługi.

Dwóch przedsiębiorców w Kołobrzegu oświadczyło, że nie wystawiali faktur oraz rachunków za wykonane naprawy. Pozostali  przedsiębiorcy podawali ogólną kwotę za wykonaną usługę zawierającą również koszt użytych części. Wobec powyższego nie dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującymi  cennikami.

Ponadto ustalono, że 4 przedsiębiorców prowadziło także sprzedaż detaliczną produktów. Nieprawidłowości w tym zakresie odnotowano u dwóch przedsiębiorców w Goleniowie i Kołobrzegu:

-     Przedsiębiorca w Goleniowie - towary oferowane w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące nazwę handlową towaru, cenę oraz jednostkę miary, do której odnosi się uwidoczniona cena, co niezgodne jest z § 3 ust. 1 ww.rozporządzenia.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 350 zł.

-     Przedsiębiorca w Kołobrzegu - towary oferowane w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miary, do której odnosi się uwidoczniona cena, co niezgodne jest z § 3 ust. 1 ww.rozporządzenia. Ponadto brak było cen jednostkowych uwidocznionych przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, co narusza § 8 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł.

 

III.        Ewidencja i terminowość zleconych usług.

 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że żaden z kontrolowanych przedsiębiorców nie prowadził dokumentacji związanej z ewidencją przyjętych do realizacji usług.

Terminy wykonania usługi wynosiły od 1 do 3 dni, a tylko u  przedsiębiorcy w Szczecinie termin wykonania określano do 10 dni.

 

U przedsiębiorców w Szczecinie i Świnoujściu w momencie przyjmowania usługi klient otrzymywał druk potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy wraz z podaniem m.in. daty odbioru oraz zbliżonego kosztu usługi. Jako potwierdzenie klienci otrzymywali jeden egzemplarz ww. druku. Sprawdzając terminowość świadczonych usług stwierdzono, że wszystkie usługi zostały wykonane w uzgodnionym terminie. Ponadto ustalono, że nie było odmów wykonania usługi.

 

W przypadku przedsiębiorcy z Goleniowa ustalono, że przedsiębiorca sporządza wyłącznie odręczne pokwitowanie zawierające imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj usługi, datę przyjęcia sprzętu, przy czym przy odbiorze sprzętu pokwitowania były niszczone.

 

 

IV.              Prawidłowość udzielenia gwarancji na wykonane dzieło.

 

W toku kontroli ustalono, że kontrolowani przedsiębiorcy nie udzielali gwarancji na wykonane  usługi w formie pisemnej (nie było przypadków wydania kart gwarancyjnych).

 

V.                Prawidłowości i terminowości załatwiania reklamacji konsumentów.

 

Tylko przedsiębiorca ze Świnoujścia prowadził rejestr zgłaszanych reklamacji. Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że w 2011r. było zgłoszonych 7 reklamacji z czego 5 rozpatrzono pozytywnie dla klienta, natomiast 2 zostały oddalone z uwagi na uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy klienta.

Pozostali kontrolowani przedsiębiorcy w zakładach usługowych nie prowadzili rejestrów reklamacji lub innej dokumentacji związanej z tym zagadnieniem. Z wyjaśnień złożonych przez kontrolowanych wynikało, że nie prowadzą rejestru zgłaszanych reklamacji, ponieważ reklamacje na wykonaną usługę  zdarzają się sporadycznie. W przypadku zgłoszenia uwagi, co do jakości wykonanej usługi  reklamacja była załatwiana natychmiast zgodnie z życzeniem klienta na miejscu i bezpłatnie.

 

 

VI.              Prawidłowość oznakowania wyrobów oferowanych do sprzedaży.

 

Kontrolą w tym zakresie objęto produkty oferowane do sprzedaży przez przedsiębiorców: w Świnoujściu, Szczecinie, Goleniowie i Kołobrzegu.

Przedsiębiorca z Kołobrzegu prowadził wyłącznie działalność usługową.

Sprawdzono oznaczenia 51 partii towarów oferowanych do sprzedaży w zakresie przestrzegania przepisów:

-       ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.),

-       ustawy z dnia 07.10.1999r. o języku polskim (Dz. U.z 2011, Nr 43, poz. 224),

-       ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.),

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie odnotowano u przedsiębiorcy:

1)   w Świnoujściu - stwierdzając, że na 15 partii towarów objętych kontrolą 5 partii, było nieprawidłowo oznaczonych z uwagi na niepełne oznaczenie firmy przedsiębiorcy, tj. brak imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub jego formy prawnej, co narusza art. 20 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 43? i art. 43? ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie z art. 41 ww. ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.),

2)   w Goleniowie -  stwierdzając, że na 20 partii objętych kontrolą towarów 17, było nieprawidłowo oznaczonych z uwagi na:

-   niepełne oznaczenie firmy przedsiębiorcy, tj. brak imion osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (1 partia dętki rowerowej), oraz brak imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub jego formy prawnej (1 partia chwytów kierownicy),

-   brak danych identyfikujących towar (14 partii - chwyty kierownicy, pompka, ozdobne koraliki, dętka rowerowa, zamek do roweru, koszyk do bidonu, łańcuchy rowerowe, pedały rowerowe, zestaw linek),

-   brak firmy i adresu przedsiębiorcy (15 partii - chwyty kierownicy, pompka, ozdobne koraliki, dętki rowerowe, zamek do roweru, koszyk do bidonu, łańcuchy rowerowe, pedały rowerowe, zestaw linek),

co narusza art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 43? i art. 43? ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Ponadto 11 partii towarów oznaczone było wyłącznie w języku obcym (w zakresie nazewnictwa), z pominięciem polskiej wersji językowej (chwyty kierownicy, pompka, ozdobne koraliki, dętki rowerowe, zamek do roweru, koszyk do bidonu, łańcuchy rowerowe, zestaw linek) co narusza art. 7 i 7a w/w ustawy o języku polskim.

Za powyższe wykroczenie przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym z art. 136 § 2 ustawy Kodeks wykroczeń i z art. 15 ustawy o języku polskim w wysokości 350 zł.

3)   w Kołobrzegu - stwierdzając, że na 10 partii objętych kontrolą towarów 5, było nieprawidłowo oznaczonych z uwagi na:

-     brakfirmy przedsiębiorcy wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP i jego adresu,

-     niepełne oznaczenie firmy przedsiębiorcy wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,

-     brakinformacji umożliwiających identyfikację towaru oraz określających firmę przedsiębiorcy i jego adres.

Ww. przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200 zł.

 

Kontrolowani przedsiębiorcy wycofali towary do czasu ich właściwego oznaczenia. Ponadtodo kontrolowanych przedsiębiorców oraz do producentów/importerów kwestionowanych towarów skierowano wystąpienia pokontrolne, a do dostawców zakwestionowanych wyrobów wystosowano pisma  informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

 

Wykorzystanie ustaleń

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       ukarania 3 przedsiębiorców mandatami o łącznej wartości 700,00 zł,

-       zastosowania 1 pouczenia z art. 41 ww. ustawy Kodeks wykroczeń,

-       skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do skontrolowanych przedsiębiorców,

-       skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do producentów/importerów towarów,

-       skierowania 12 pism do dostawców towarów niewłaściwie oznaczonych.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie, tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 03-10-2011 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2011 14:36