Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych, a także prekursorów materiałów wybuchowych

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w IV kwartale 2020 r. 7 kontroli.

Kontrolą objęto 7 przedsiębiorców, spośród których 3 prowadziło sprzedaż hurtową, a 4 detaliczną (w tym 3 w ramach dużych sieci handlowych). Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie: Mierzyna, Goleniowa, Szczecina (2) i Koszalina (3).

Kontrolą objęto łącznie 14 niżej wymienionych mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie o wartości 16.176,31 zł, tj.:

  • 7 partii (270 szt. o wartości 4.716,01 zł) zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych,
  • 5 partii (26 szt. o wartości 1.149,89 zł) płynów do chłodnic samochodowych,
  • 1 partię (1246 szt. o wartości  10.200,46  zł) płynu - odmrażacza do szyb samochodowych,
  • 1 partię (5 szt. o wartości 109,95 zł) koncentratu płynu do spryskiwaczy samochodowych.

Nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiono poniżej.

1.      Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów
    
1.1. Obowiązek dokonania wymaganej rejestracji substancji oraz obowiązek dostarczania odbiorcy substancji lub mieszaniny wymaganej karty charakterystyki

Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 14 mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. Ich dostawcy, zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dz. Urz. UE L z 30.12.2006 r., Nr 396 str. 1 ze zm.), nie mieli obowiązku dostarczać kart charakterystyki, karty te powinny  być jednak dostępne na żądanie.
Ustalono, że wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy posiadali karty charakterystyki dla objętych kontrolą mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kontrolowanych przedsiębiorców karty charakterystyki dostarczane były dalszym użytkownikom na żądanie z uwagi na to, iż oznakowanie mieszanin chemicznych pozwala użytkownikowi na podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
W przedmiotowych dokumentach podane były informacje o substancjach wchodzących w skład mieszanin, zawierały także numery CAS (oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfikację substancji) i numery WE (numer przypisany substancji chemicznej).

1.2. Prawidłowość oznakowania substancji i mieszanin oraz ich opakowań

W czasie kontroli dokonano oceny zgodności oznakowania mieszanin niebezpiecznych z obowiązującymi przepisami. Wszystkie badane partie mieszanin chemicznych były sklasyfikowane i oznakowane jako mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie oraz posiadały odpowiedni piktogram GHS określający rodzaj zagrożenia.

W związku z powyższym sprawdzono zgodność oznakowania 14 badanych mieszanin chemicznych z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 str. 1 z 31.12.2008 r. ze zm.) – (zwanego rozporządzeniem CLP). Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

W wyniku sprawdzenia prawidłowości oznakowania ww. partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie stwierdzono, że zostały opatrzone etykietami zawierającymi nazwę, adres i numer telefonu dostawcy, nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, identyfikator produktu określony w art.18 rozporządzenia CLP, piktogramy określające rodzaj zagrożenia (zgodnie z art. 19), hasła ostrzegawcze (zgodnie z art. 20), zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zgodnie z art. 21) i odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (zgodnie z art. 22).
Etykiety ww. mieszanin zostały sporządzone w języku polskim zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 2 rozporządzenia CLP i zawierały szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację mieszaniny, odpowiednie piktogramy określające rodzaj zagrożenia, odpowiednie hasła ostrzegawcze, odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności.
Ponadto ww. etykiety były trwale przytwierdzone do powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającej mieszaninę i umożliwiały odczytanie ich treści w poziomie, gdy pakunek jest ustawiony w typowy sposób. Kolor i układ każdej etykiety dobierano w taki sposób, by piktogram określający rodzaj zagrożenia był wyraźnie widoczny. Powyższe zgodne było z wymaganiami art. 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia CLP.

Opakowania objętych kontrolą mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie spełniały wymogi określone w art. 35 ust. 1 rozporządzenia CLP.  Ponadto w myśl przepisu art. 35 ust. 2 rozporządzenia CLP opakowania tych produktów nie miały kształtu ani nie były zaprojektowane w sposób, który stwarza prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub wprowadzenia w błąd konsumentów. Nie wyglądały, ani nie były zaprojektowane w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub kosmetycznych,  co mogłoby wprowadzić konsumentów w błąd.

Opakowania objętych kontrolą mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie, nie podlegały wymaganiom  przepisów sekcji 3.1.1. załącznika II do rozporządzenia CLP, tj. dotyczącym opakowań wyposażonych w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci. Przepisom sekcji 3.2.1. ww. załącznika, tj. dotyczącym opakowań  wyposażonych w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, podlegały opakowania 10 kontrolowanych mieszanin.
W zakresie tym nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie 7 zimowych płynów do spryskiwaczy oraz 1 koncentratu płynu do spryskiwaczy sprawdzono również w oparciu o przepisy rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L104 z 08.04.2004 r. str. 1 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII, z uwagi na to, iż w swoim składzie chemicznym zawierały substancje powierzchniowo czynne przeznaczone do procesu mycia i czyszczenia (detergent). Ww. produkty oznakowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ustalono, że przedmiotowe płyny do spryskiwaczy, na opakowaniu jednostkowym posiadały umieszczone w sposób trwały, za pomocą czytelnych, widocznych liter informacje wymagane w art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.: nazwę lub nazwę handlową produktu lub znak towarowy i pełny adres oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu, adres, adres e-mailowy oraz numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych składników.

Opakowania detergentów, w myśl wymagań art. 11 ust. 3 ww. rozporządzenia, wskazywały zawartości składników, w tym kompozycję zapachową (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A), uwzględniając zakresy procentowe (wagowo), instrukcję użycia i specjalne środki ostrożności.

Oznakowanie detergentów w zakresie informacji określonych w art. 11 ust. 3 ww. rozporządzenia było sporządzone w języku polskim, zgodnie z art. 11 ust. 5 ww. rozporządzenia.

1.3. Zimowe płyny do spryskiwaczy samochodowych oraz odmrażacze do szyb – badania laboratoryjne w zakresie zawartości metanolu

W toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki, tj. próbkę  płynu zimowego do spryskiwaczy samochodowych oraz próbkę odmrażacza do szyb samochodowych.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez Laboratorium UOKiK w Łodzi stwierdzono, że próbki zgodne były pod względem stężenia metanolu z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – pkt 69 załącznika XVII (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.).

1.4. Płyny/koncentraty do spryskiwaczy szyb samochodowych – badania laboratoryjne w zakresie stopnia krystalizacji

Podczas kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę  płynu zimowego do spryskiwaczy samochodowych. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych przez Laboratorium UOKiK w Łodzi stwierdzono, że próbka była zgodna pod względem temperatury krystalizacji z deklaracją producenta na opakowaniu.

2.    Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie wymagań określonych w art. 40a, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1114) stwierdzając, że:
a.      czterech z siedmiu kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną oferowało torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów. Stwierdzono, że od powyższej sprzedaży kontrolowani pobierali opłaty recyklingowe, co zgodne było z art. 40a ww. ustawy,
b.      wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach objętych kontrolą zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, tj. bazy danych o produktach i opakowanych oraz gospodarce odpadami, co  zgodne było z art. 41 ww. ustawy,
c.      w miejscu sprzedaży, zgodnie z art. 42 ww. ustawy, uwidoczniono informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Pozostałych przedsiębiorców, którzy nie oferowali toreb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych do sprzedaży, poinformowano o nałożonych w tym zakresie obowiązkach.

3. Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia

Kontrolą w zakresie przestrzegania okresów trwałości – przydatności do użycia towarów oferowanych do sprzedaży objęto 14  partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie.
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

4.  Prekursory materiałów wybuchowych

Sprawdzono przestrzeganie przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.Urz. UE L 39 str. 1 z dnia 09 lutego 2013 r.).  

W powyższym zakresie kontrolą objęto 14 partii mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. Na podstawie informacji o substancjach wchodzących w skład mieszanin chemicznych, zamieszczonych na opakowaniach mieszanin chemicznych oraz w kartach charakterystyki stwierdzono, że przedmiotowe mieszaniny chemiczne nie zawierały substancji wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 98/2013 w stężeniu wyższym niż podane w tym załączniku stężenie graniczne.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 19-03-2021 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 19-03-2021 13:48