Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych


Realizując wytyczne zawarte w programie Prezesa UOKiK Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w podanym wyżej zakresie w 2020 roku przeprowadził 7 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

U jednego przedsiębiorcy w Szczecinie nie pobrano próbki do badań laboratoryjnych, ponieważ w trakcie kontroli ustalono, że wytypowane podczas rozeznania produkty skórzane zostały wyprzedane. W związku z tym dwie próby produktów pobrano u innego przedsiębiorcy w Szczecinie.


W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:


1.      Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami – pobranie prób do badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami, do badań laboratoryjnych pobrano 7  próbek niżej wymienionych wyrobów:

a)    portfel męski: wzór 995952, kolor brąz, kod kreskowy 5901344055037 - w zakresie zawartości chromu VI,
b)    biżuteria sztuczna – bransoletka Fashion Jewelry, wyprodukowana w Chinach - w zakresie zawartości kadmu i ołowiu,
c)    kolczyki Goods of the world - w zakresie zawartości kadmu i ołowiu,
d)    zestaw biżuterii - w zakresie zawartości kadmu i ołowiu,
e)    bransoletka GIRLS Accessories - w zakresie zawartości kadmu i ołowiu,
f)    wkładki do butów - w zakresie zawartości chromu VI,
g)    klej błyskawiczny - w zakresie zawartości toluenu.

Przeprowadzone badania ww. wyrobów w Laboratorium UOKiK w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr  793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – załącznik XVII (Dz. Urz. UE L z 2006 r. 396 str. 1 ze zm.) wykazały, że w dwóch niżej wymienionych wyrobach zawartość substancji niebezpiecznych została przekroczona.

Dotyczyło to następujących ww. produktów:

-    biżuterii sztucznej - bransoletce Fashion Jewelry, (poz. b)- gdzie, stwierdzono zawartość kadmu w ozdobach z kamieniami i elementach łączących, w ilości przekraczającej 166.000 mg/kg (zgodnie z wymaganiami mniej niż 100 mg/kg) oraz zawartość ołowiu w zapięciu w ilości przekraczającej 4.444 mg /kg (zgodnie z wymaganiami mniej niż 500 mg/kg). Biorąc pod uwagę wyniki badań stwierdzono, że badana próbka jest niezgodna pod względem zawartości kadmu i ołowiu z wymaganiami ww. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wobec powyższego, ponownie przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w Koszalinie, podczas której doręczono przedsiębiorcy sprawozdanie z badań ww. bransoletki. W trakcie kontroli ustalono, że w ofercie sklepu nie było bransoletek pobranych do badań.

Do importera kwestionowanej biżuterii sztucznej – bransoletki FASHION JEWERLY, skierowano wystąpienie pokontrolne, z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobu niezgodnego z obowiązującymi przepisami pod względem zawartości kadmu i ołowiu. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na skierowane do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne.

Ponadto wobec kontrolowanego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

O wyniku badań laboratoryjnych poinformowane zostały także: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie,

-    kolczyków (poz. c) – gdzie, stwierdzono zawartość kadmu w ozdobach metalowych w ilości przekraczającej 166.000 mg/kg (zgodnie z wymaganiami mniej niż 100 mg/kg). Biorąc pod uwagę wyniki badań stwierdzono, że badana próbka jest niezgodna pod względem zawartości kadmu z wymaganiami ww. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.  

W związku z powyższym, ponownie przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w Szczecinie, podczas której doręczono przedsiębiorcy sprawozdanie z badań ww. kolczyków. W dniu doręczenia wyników badań laboratoryjnych w ofercie sklepu nie było kolczyków pobranych do badań.

Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne, z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobu niezgodnego
z obowiązującymi przepisami pod względem zawartości kadmu. Kontrolowany przedsiębiorca, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oświadczył, że wycofuje produkt ze sprzedaży ze wszystkich sklepów.

Ponadto przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

O wynikach badań laboratoryjnych poinformowane zostały także: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

W przypadku pozostałych badanych produktów nie stwierdzono nieprawidłowości.


2.    Legalność wykonywanej działalności gospodarczej

Spośród 7 skontrolowanych przedsiębiorców 2 zgłosiło prowadzoną działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 5  do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

      Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do importerów biżuterii z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów niezgodnych z obowiązującymi przepisami pod względem zawartości kadmu i ołowiu,
  • przesłania 2 pism do WIIH w Gdańsku i Warszawie dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów niezgodnych z obowiązującymi przepisami,
  • przesłania 2 pism do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku i Piasecznie dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 15-03-2021 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2021 08:21