Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności działania placówek handlowych działających w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w okresie III kw. 2020 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 15 kontroli u 15 przedsiębiorców (13 sklepów detalicznych i 2 hurtownie).

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1.    Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

2.    Rzetelność obsługi konsumentów
Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono u 15 przedsiębiorców. Badaniom poddano 53 partie towarów żywnościowych oferowanych do sprzedaży, w tym 6 partii produktów sprzedawanych „na wagę”. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Sprawdzono przestrzeganie terminów przydatności i dat minimalnej trwałości, w odniesieniu do towarów z zakupu kontrolnego, u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców i nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.

U 10 przedsiębiorców dokonano sprawdzenia opakowań stosowanych do pakowania artykułów spożywczych. Opakowania były dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Towary na paragonach były prawidłowo zaewidencjonowane. Kontrolowani przedsiębiorcy nie opracowali żadnych materiałów reklamowych.

3.    Aktualność legalizacji przyrządów pomiarowych

Powyższe zagadnienie sprawdzono u 10 przedsiębiorców i nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.

4.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów

Spośród 15 kontroli nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 10 przedsiębiorców. Sprawdzeniem objęto łącznie 1670 rodzajów produktów żywnościowych oferowanych do sprzedaży, z czego zakwestionowano 581 produktów, w tym:
-    563 wyrobów z uwagi na brak cen i cen jednostkowych,
-   18 produktów z uwagi na nieprawidłowo wyliczoną cenę jednostkową.

Naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178) w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 09 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 2121) stwierdzono u 7 przedsiębiorców (6 prowadzących sklepy detaliczne i 1 hurtownia).

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020, poz. 1706) w trakcie kontroli wydano ustne żądania dla 5 przedsiębiorców niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień. W czasie kontroli ustalono, że żądania zostały wykonane.

Do dwóch przedsiębiorców skierowano wystąpienie pokontrolne.

Wobec ww. przedsiębiorców zostaną wszczęte postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładających kary pieniężne.


U pozostałych przedsiębiorców w powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Informacje o cenach i cenach jednostkowych w tych placówkach uwidocznione były w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe artykułów spożywczych
u 4 przedsiębiorców (3 prowadzących sklepy detaliczne i 1 hurtownia).
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej
w trakcie kontroli wydano ustne żądania dla 4 ww. przedsiębiorców w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, polegających na poprawnym wyliczeniu i uwidocznieniu cen jednostkowych. Przedsiębiorcy wykonali żądania w toku kontroli.

U żadnego ze skontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono stosowania praktyk polegających na podawaniu cen jednostkowych produktów w przeliczeniu raz na 100 g, a raz na 1 kg.

Dokonano porównania zgodności cen uwidocznionych w miejscu sprzedaży z cenami zakodowanymi w kasie i nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.

5.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2182 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień ww. ustawy sprawdzono u 15 przedsiębiorców. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

W kontrolowanych placówkach obowiązywał zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W widocznym miejscu umieszczone były odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia i zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W trakcie kontroli nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach, w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania, w systemie samoobsługowym oraz osobom niepełnoletnim.
Nie prowadzono reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
Na opakowaniach wyrobów tytoniowych nie stwierdzono napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne.
Sprawdzono prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych na zgodność z wymaganiami art. 9 i art. 9 a-c ww. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przy czym nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano.
Badaniem objęto 65 partii wyrobów tytoniowych u 13 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych. Wszystkie opakowania jednostkowe zawierały po 20 papierosów. Opakowania jednostkowe owinięte były w przezroczyste osłony z folii.

6.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień ww. ustawy sprawdzono u 15 przedsiębiorców i nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrolą objęto 13 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych oraz 2 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym również detaliczną sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Przedsiębiorcy posiadali ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w sprzedaży znajdował się  wyłącznie alkohol wymieniony w ww. dokumentach. Opłaty za korzystanie z ww. zezwoleń wnoszono w ustawowych terminach.
W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych nie określono godzin sprzedaży tych wyrobów. Ustalono, że obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.
W miejscu sprzedaży napojów alkoholowych uwidocznione były informacje o szkodliwości spożywania alkoholu. Nie stwierdzono naruszenia zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw. Nie odnotowano, by w punkcie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych odbywała się ich konsumpcja. W miejscu sprzedaży nie stwierdzono niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu.

7.    Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1147).

Zagadnienie to badano w trakcie 15 kontroli. Sprawdzono ogółem 219 partii produktów, w tym 154 partie napojów alkoholowych i 65 partii wyrobów tytoniowych (papierosów). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Kontrolą objęto:
a)    13 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, obejmując badaniem:
                - 130 partii napojów alkoholowych,
                - 65 partii wyrobów tytoniowych,
b)    2 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową, obejmując badaniem 24 partie napojów alkoholowych (w hurtowniach nie prowadzono sprzedaży wyrobów tytoniowych).

Stwierdzono, że znaki skarbowe akcyzy naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia, nie były zniszczone ani uszkodzone. Skontrolowane partie wyrobów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oferowanych do sprzedaży były oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.

W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorcy oferowali do sprzedaży papierosy po cenach wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
-    skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień;
-    wydania 8 żądań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień.

Ponadto zostanie wszczętych 7 postępowań administracyjnych zmierzających do nałożenia kary pieniężnej.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 24-12-2020 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 24-12-2020 13:10